17/2002. (VII. 5.) önkormányzati rendelet

az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetésének módjáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 17/2002. (VII. 5.) ÖK. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁG HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ADÓK BEFIZETÉSÉNEK MÓDJÁRÓL

Az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 1990. évi XCI. törvény (továbbiakban: Art.) 28. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetésének módját az alábbiak szerint határozza meg:

1. § Az adózók fizetési kötelezettségüket az Art. 28. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési módon túlmenően csoportos beszedési megbízás alapján is teljesíthetik.

2. § (1) Ez a rendelet 2002. július 15-én lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben: az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 1990. évi XCI. törvény, a 9/2001. MNB rendelkezés, a számlavezető pénzintézettel megkötött megállapodásban foglaltak az irányadók.

Balogh József

polgármester

Dr. Kovács Lajos

jegyző

Kapcsolódó előterjesztés: 17/2002. (VII. 4.) Ök előterjesztés
F I G Y E L E M !
A közgyűlés által elfogadott rendeletek hiteles szövegét Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett rendelet, valamint a testületi ülésekről készült, a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Ügyvitelszervezési Irodáján megtekinthető jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A rendeletek szövege közlésre kerül az önkormányzat közlönyében is.

A fentiektől eltérő egyéb közlési módok hitelesnek nem (csak tájékoztató jellegűnek) tekinthetők!