68/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

a köztisztaságról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 68/2003. (XII. 19.) ÖK. RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §  * (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

A rendelet hatálya

1. § * 

Fogalom meghatározások

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából

a) Köztisztasággal összefüggő tevékenység

Az egyes ingatlanok, ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása, a zugszeméttelepek felszámolása.

b) köztisztasági szolgáltatás (továbbiakban: szolgáltatás)

Megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztántartása, szervezetek hulladékártalmatlanítási tevékenysége

c) *  tisztántartás

Az egyes ingatlanok és közterületek - ideértve a jogszabály alapján kijelölt és fenntartott dohányzóhelyeket - tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, pormentesítése.

d) belterületi ingatlan

A város általában nem mezőgazdasági, vagy erdőgazdasági területeit magában foglaló része, amelynek határát (belterületi határ) a város rendezési terve tartalmazza.

e) külterületi ingatlan

A város közigazgatási határa, valamint a belterületi határa közötti településrész, amely az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatója szerint 0-val kezdődik.

f) közterület

A burkolt és burkolatlan utcák, utak, járdák, terek, piacterek, vásárterek, továbbá parkok, ligetek, sétányok, köztemetők, szabad strandok, töltések, árkok, csatornák, továbbá mindazon területek, amelyek a közhasználat célját szolgálják és a lakosság rendelkezésére állnak.

g) Járda a gyalogút és az útnak kizárólag gyalogos közlekedésre szolgáló része, függetlenül a szegéllyel való lehatárolástól.

h) síkosság elleni védekezés: a hó, az ónos eső, a jég eltávolítása, síkosságának csökkentésére végzett tevékenység.

i) zártkert: Győr szabályozási tervén M2-vel jelölt terület, ahol főként intenzív kiskerti tevékenység folyik.

Általános rendelkezések

3. § *  A közterületek tisztántartásáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részben a GYŐR-SZOL Zrt. (továbbiakban: szolgáltató) utján, részben az érintett ingatlantulajdonosok, kezelők, használók kötelezésével gondoskodik.

4. § (1) a közigazgatási határon belül lévő ingatlanok tisztántartási kötelezettsége - e rendeletben meghatározott kivételekkel - a tulajdonost, a kezelőt, haszonélvezőt ( a továbbiakban: tulajdonost), a másnak a használatában levő ingatlanok esetében pedig a használót, bérlőt (a továbbiakban: használót) terheli.

(2) *  Beépítetlen ingatlanok, zártkertek utcafrontján, sorgarázsok ajtaján a tulajdonosok kötelesek az ingatlan helyrajzi számát feltüntető táblát jól láthatóan elhelyezni a tisztántartási kötelezettség megállapíthatósága érdekében.

A tábla kihelyezését a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr ellenőrzi.

(3) *  A tulajdonos, használó gondoskodik arról, hogy az ingatlanon lom ne halmozódjon fel. A tulajdonos, használó a tulajdonában, használatában és használaton kívül lévő használati tárgyait, berendezéseket, tüzelőt, stb. az ingatlanon - amennyiben lehetséges fajta, jelleg szerint elkülönítetten - rendezetten tárolja.

5. § (1) Az építési területek és felvonulási útvonalak tisztántartásáról, a munkaterület átadásától az üzembe helyezési eljárásig a kivitelező, több kivitelező esetén a lebonyolító köteles gondoskodni. A kivitelezés megkezdésétől a birtokba vételig a terület tisztántartásáról, elkerítéséről, az építési tevékenységgel kapcsolatban keletkezett elváltozások és károk helyreállításáról a kivitelező, azután a tulajdonos és a használó köteles gondoskodni.

(2) A felelős nevét, címét és elérhetőségét feltüntető táblát jól láthatóan kell elhelyezni a tisztántartási kötelezettség megállapíthatósága érdekében.

(3) Építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos közterület felbontási, illetve talajfeltárási tevékenységet közterületen úgy kell elvégezni, hogy az annak során keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetést ne akadályozza. A tevékenység csak közterület-bontási hozzájárulás birtokában végezhető. Építésnél, tatarozásnál, az úttest felbontásánál keletkező por és egyéb szennyező anyagok elterjedését meg kell akadályozni. A porképző anyagokat vízzel locsolni kell.

(4) A műemléki jelentőségű terület közterületein bontási törmeléket tárolni csak közterület-használati bérleti szerződés alapján, zárt edényben, konténerben szabad. Ha a bontási törmeléknek magasból történő terepszintre juttatását gravitációs úton oldják meg, akkor porzásmentes zártszelvényű ledobó csúzdát kell kialakítani. A bontási törmeléket folyamatosan el kell szállítani.

(5) A közterület-használati bérleti szerződés alapján a birtokban tartó az általa elkerített helyen tárolt építési, bontási törmeléket és a munkavégzéssel kapcsolatban keletkezett egyéb szilárd hulladékot a munkavégzés befejezésétől számított 48 órán belül köteles elszállítani. Az elkerített helyen lévő építési és bontási törmeléket úgy kell tárolni, hogy az a közvetlen környezetét ne szennyezze.

6. § Az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatokat a szolgáltató végzi, illetve végezteti el, így:

a) az utak, utcák, terek útburkolatainak, a közparkokban lévő és az azt szegélyező járdák, hidak, alul- és felüljárók, valamint ezek rézsűinek és műtárgyainak tisztántartását,

b) az utcai hulladékgyűjtő edények felállítását, fenntartását, rendszeres ürítését, fertőtlenítését.

7. § (1) Bűzös anyagokat csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt vagy zárt rakterű járművel szabad szállítani. Szóródó jellegű anyagok belterületen csak letakarva szállíthatók.

(2) Ha a közterületen szállított anyaggal a közterület szennyeződik (olajfolyás, sárfelhordás, anyagszóródás, stb.), a szennyeződést előidéző köteles azonnal gondoskodni annak eltávolításáról. Amennyiben a szennyeződést előidéző személy kiléte ismeretlen, úgy a szennyeződés megszüntetése a közterület kezelőjének feladata.

(3) Tilos a közterületen történő minden olyan tevékenység, ami a közterület szennyezésével jár.

8. § (1) Közterületen, sportolásra szolgáló területen, kiránduló és táborozó helyen szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos.

(2) Az utcai hulladékgyűjtőkbe a hulladékgyűjtő térfogati jellemzőitől lényegesen eltérő hulladékot (nagy méretű tárgyak), valamint lakásokban, intézményekben, kereskedelmi egységekben stb. rendszeresen keletkező kommunális jellegű hulladékot elhelyezni tilos.

(3) * 

(4) Hirdetményt, plakátot felragasztani csak az erre a célra kijelölt helyen szabad. A nem a kijelölt helyen elhelyezett, továbbá az idejétmúlt, vagy megrongálódott hirdetményt az elhelyezője, az elhelyező személye ismeretének hiányában pedig - kivéve ha a hirdetményhez fűződő érdekeltségének hiányát igazolta - az köteles a felszólításban meghatározott határidőn belül eltávolítani, akinek érdekében a kihelyezés történt. Az óriásplakát cseréje során az idejét múlt plakátok elhelyezését, a hirdetések kihelyezését végző szervezetek kötelesek saját gyűjtőedényükben, saját költségükre elhelyezni. Tilos közterületen elhelyezett utcai hulladékgyűjtőkbe, illetve mások tulajdonában vagy használatában lévő edénybe helyezni a leszedett plakátmaradványokat.

9. § *  (1) A tulajdonos, használó gondoskodik:

a) az épület tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának megakadályozásáról, a hó eltakarításáról,

b) az ingatlanon keletkező csapadékvíz, hólé saját területen való elvezetéséről, elhelyezéséről, szakszerű, kiépített vízelvezetés megléte esetén az abba történő bevezetésről,

c) a gyalogjárdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, az épület előtt lévő fák lehullott lombjának takarításáról,

d) a járdán, valamint a járda és az úttest között felburjánzó gaz eltávolításáról a burkolat rongálása nélkül,

e) az ingatlannal határos járdaszakasz, továbbá ha a járda mellett területsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról és tisztántartásról,

f) a járdaszakasz melletti kiépített vagy kiépítetlen nyílt árok gondozásáról és tisztántartásról, valamint

g) járda hiányában az úttestig terjedő teljes területsáv, továbbá ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról és tisztántartásáról.

(2) A tulajdonos, használó gondozási és tisztántartási kötelezettsége az ingatlan valamennyi oldalára kiterjed.

10. § A szórakozó, vendéglátó és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt az üzemeltető köteles tisztán tartani. Azok a vendéglátó egységek, üzletek, amelyek a közterületen is fogyasztható élelmiszert árusítanak, kötelesek a nyitva tartás ideje alatt a bejárat mellett a környezetükben rendszeresített edényzethez hasonló utcai hulladékgyűjtő kihelyezéséről, azoknak az ingatlanhoz tartozó és a szemétszállításra rendszeresített edényzetbe való űrítéséről naponta gondoskodni.

11. § (1) A járdáról a szemetet, illetve a szennyező anyagot közútra lesöpörni tilos. Az összegyűjtött szemetet saját használatú tárolóedényben kell elhelyezni.

(2) Eldugulást vagy rongálódást okozó anyagot (szemetet, törmeléket, iszaphulladékot, papírost, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot, stb.) közcsatorna vízelnyelő aknájába, csapadékvíz-elvezető árokba, csapadékvíz tározóba szórni, önteni vagy bevezetni tilos. Közcsatorna víznyelő aknájába, csapadékvíz elvezető árokba, csapadékvíz tározó tóba szennyvizet bevezetni tilos.

(3) A piacok és vásárterek területének folyamatos tisztántartásáról az ott keletkezett hulladékok elszállításáról, a téli síkosság elleni védelméről, a hóeltakarításról a piacok fenntartója köteles gondoskodni.

12. § (1) A közterület-használati bérleti szerződéssel rendelkező az elfoglalt közterületnek és 5 méteres környezetének tisztántartásáról köteles gondoskodni.

(2) A garázsok tulajdonosai, használói kötelesek a garázsok előtt lévő területet, saját használatú utat és közvetlen környezetét, a folyókákat tisztán tartani, azok gaztalanításáról gondoskodni.

13. § Állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezheti, az egészséget veszélyeztetheti, vagy élősdiek számára tápot nyújthat, közterületen, illetve magánterületen elhelyezni, vagy elhagyni tilos.

Közterületek siktalanítása

14. § (1) A tömegközlekedési eszközök által használt közutak kivételével a belterületi utakon a sóval történő síkosság elleni védekezés tilos, arra csak kizálólag környezetkímélő szóróanyagok használhatók fel.

(2) Járdákon síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül rendkívüli körülmények esetén legfeljebb 50 %-os sótartalmú szóróanyag alkalmazható. Az egy négyzetméter járdafelületre kijuttatott szóróanyagban a só mennyisége az 500 gr-ot ne haladja meg. A szóróanyag beszerzéséről és keveréséről a tisztántartásra kötelezett gondoskodik.

(3) Közlekedési útvonalakon a szóróanyagba kevert só arányát és a kiszórt anyag mennyiségét úgy kell szabályozni, hogy egy téli időszakban az egy négyzetméter útfelületre kijuttatott só mennyisége az 500 gr-ot ne haladja meg.

(4) A járdáról a havat a tulajdonos, használó minden nap reggel 8 h-ig, azt követően szükség szerint köteles eltakarítani. A 8 méternél szélesebb úttesten a járdáról letakarított havat az út szélén lehet elhelyezni -- kiemelt szegély esetén -- a víznyelők szabadon hagyásával. Ennél keskenyebb úttestnél a járda úttest felöli részén kell a havat összerakni úgy, hogy a gyalogos közlekedésre legalább 1 méter széles szabad terület maradjon.

(5) A munkagépekkel történő sikosságmentesítés elősegítése érdekében -- vagy esetén -- időszakos megállási tilalom rendelhető el, megfelelő táblák kihelyezésével.

(6) Hórakást tilos elhelyezni:

a) közüzemi és közérdekű létesítményekre, illetve ezek köré (pl.: vízelzáró csap, közkifolyó, gázelzáró, víznyelő-akna, szeméttároló edény, közvilágítási lámpaoszlop, stb.).

b) útkereszteződésben, úttorkolatban, kijelölt gyalogátkelőhelyen,

c) kapubejárat előtt, annak szélességében,

d) járdasziget és járda közé.

e) tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél a fel- és leszállást akadályozó módon.

(7) *  Ha a tulajdonos, használó a síkosság megszüntetésére, illetve a közlekedést gátló szennyeződés eltávolítására történő felszólításnak (Rendőrség, Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr) 24 órán belül nem tesz eleget, akkor a gondozatlan gyalogút tisztítását, síkosság elleni kezelését a szolgáltató a tulajdonos, használó költségére elvégeztetheti.

15. § (1) A közterületen elhelyezett önkormányzati tulajdonban lévő nyilvános illemhelyek üzemeltetését a szolgáltató látja el.

(2) Vásárok, sport és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely, illetve szeméttároló edény biztosításáról és üzemeltetéséről, illetve a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról, szükség esetén fertőtlenítéséről. A vásárok, sport és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője a terület és a közvetlenül a rendezvényt megközelíthető utak tisztántartásáról is köteles gondoskodni.

(3) A települések lakóterületén átfolyó élő vízfolyásokba, belvízelvezető zárt és nyitott csatornákba, valamint árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait szemét és egyéb hulladék lerakásával beszennyezni nem szabad.

(4) Közterületen az állatok által okozott szennyezés eltakarításáról az állatok gazdája, illetve megbízottja köteles gondoskodni.

(5) Ivóvizet szolgáltató kutakat csak rendeltetésszerűen szabad használni.

(6) A közterületi gyűjtő edényzetből, illetve a közterületre kihelyezett szemétgyűjtő edényzetből hulladékot kiönteni, szétszórni tilos.

(7) Közterületen lévő növények, fák, díszcserjék kivágása, csonkítása csak engedéllyel végezhető, rongálásuk tilos.

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

16. §  * 

Hatálybalépés

17. § A rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg a köztisztaságról szóló 58/1995.(XI. 15.) ÖK. sz. rendelet, valamint az ezt módosító 21/1997.(V. 15.) ÖK. sz., a 17/1999.(V. 15.) ÖK. sz., a 32/1999.(XI. 1.) ÖK. sz., a 12/2000.(III. 3.) ÖK.sz., az 5/2002.(II. 15.) ÖK. sz. rendeletek hatályukat vesztik.

Jogharmonizációs záradék * 

18. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Balogh József

polgármester

Dr. Kovács Lajos

jegyző