69/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

a zöldterületek fenntartásáról, védelméről és használatáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 69/2003. (XII. 19.) ÖK. RENDELETE A ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁRÓL, VÉDELMÉRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §  * (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

A rendelet célja Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területére vonatkozó azon szabályok megállapítása, amelyek meghatározzák az ember és a környezet harmonikus kapcsolatának kialakítását, az ökológiai elemek és folyamataik védelmét, ezen belül:

a közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rendeltetésszerű használatának szabályozása

az élő növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep, nádas) rongálásának, pusztításának, értékcsökkentésének megakadályozása,

a közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek károsodásának megelőzése, a zöldfelületi funkció megőrzése,

az építési telkeken a növények - a környezeti igényeknek megfelelő - egyedsűrűségének megtartása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet alkalmazása során zöldterületnek minősülnek:

a) a közhasználatú zöldterületek, valamint ezek építményei, felszerelései és berendezési tárgyai,

b) védőterületek.

c) közterületen lévő utcai sorfák.

(2) Közhasználatú zöldterületnek minősül:

a) közterületnek minősülő közpark,

b) pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő,

c) közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó részben vagy egészben növényzettel borított közterület.

(3) Kertnek minősülnek a belterületi ingatlanok parkosított (részben vagy egészben növényzettel borított), illetve parkosítható területei.

(4) Védőterületnek minősülnek az egyes létesítmények környezetében a városrendezési tervek előírásai alapján kialakított védőterületek.

A ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE

2. § (1) *  A közhasználatú zöldterületek fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a GYŐR-SZOL Zrt. (továbbiakban: kezelő) útján látja.

(2) Közhasználatú zöldterületek fenntartásának minősül azok jó karbantartása, felújítása, korszerűsítése, igy különösen

a) a növényzet és talaj folyamatos ápolása, gondozása, védelme,

b) a növényzet pótlása, időszakos cseréje,

c) a kerti és sétautak, a játszási, pihenési, szórakozásai és testedzési célokat szolgáló kerti építmények, berendezések, felszerelések üzemképes állapotban tartása, a játszótéri homokozók homokjának szükség szerinti cseréje és fertőtlenítése,

d) a kertészeti építmények (kerti támfalak, zajvédő falak stb.) jó állapotban tartása,

e) a kerti és sétautak tisztán tartása, hó- és sikosságmentesítése,

f) az öntőzővízhálózat, parkok szőkőkútjainak, csobogóinak, ivóvízkutjainak jó karbantartása, üzemeltetése, valamint a közhasználatú zöldterületen létesült vízfelületek tisztántartása, partvédelme.

g) a közhasználatú zöldterületeken elhelyezett köztéri alkotások fenntartása.

3. § A közutak tartozékát képező fák, cserjék, és bokrok közlekedésbiztonsági szempontból szükséges gondozását a közút fenntartója látja el.

A ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME

4. § (1) A zöldterületet vagy annak részét beruházás céljára igénybe venni, beépíteni vagy más módon megszüntetni - a (2) és (3) bekezdésben foglalt esetek kivételével - csak városrendezési terv alapján lehet.

(2) A nyomvonalas létesítmények, továbbá az ezekkel összefüggő közbeiktatott műtárgyak, tartozékok és helyhez kötött építmények létesítéséhez, megszüntetéséhez, megváltoztatásához, - amennyiben közhasználatú zöldterületet érint - a kezelő előzetes hozzájárulását ki kell kérni.

(3) Kert vagy annak egy része megszüntethető, ha azt a tulajdonos (kezelő) építési engedély birtokában beépíti vagy közlekedési célokra indokoltan igénybe veszi és pormentes burkolattal látja el.

5. § (1) Zöldterületen építési munkát vagy egyéb olyan tevékenységet, amely a növényzet károsításával jár, kizárólag a tulajdonos (kezelő) vagy megbízottja, illetve az végezhet, akit erre jogszabály vagy hatósági határozat feljogosít.

(2) A jogosított köteles - a munka jellegétől függően és tőle elvárhatóan - a legnagyobb mértékben gondoskodni a kivitelezés tartama alatt a növényzet védelméről.

(3) A munka befejezése után a munkát végző köteles a területet - a közhasználatú zöldterületek kivételével - eredeti állapotban, 30 napon belül helyreállítani.

6. § (1) Közhasználatú zöldterületek jogszabályokon vagy hatósági határozaton (közterülethasználati-bérleti szerződés, építési engedély stb.) alapuló más célú használata esetében a jogosított köteles a növényzet megfelelő védelméről gondoskodni, illetve tervezés során figyelembe venni.

(2) Aki a közhasználatú zöldterület állapotát valamely tevékenységével összefüggésben megváltoztatja, köteles tevékenysége befejezésével egy időben az eredeti állapotot - a kezelő előzetes hozzájárulásában foglaltaknak megfelelően - helyreállíttatni kertészeti munkák végzésére jogosult társasággal.

(3) * 

(4) * 

(5) * 

7. § A közhasználatú zöldterületeken végzett bontási munkák esetében a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

A ZÖLDTERÜLETEK HASZNÁLATA

8. § (1) A közhasználatú zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon - állaguk sérelme nélkül - mindenki ingyenesen használhatja.

(2) Tilos a közhasználatú zöldterületen

a) olyan magatartást tanúsítani, amely mások nyugalmát, pihenését zavarja, vagy a terület rendeltetésszerű használatát akadályozza

b) szemetet, hulladékot elszórni,

c) a növényzetet és a felszerelési tárgyakat, berendezéseket rongálni,

d) a madarakat és egyéb hasznos állatokat összefogni, ezeket és a madárfészkeket pusztítani,

e) virágokat és más növényzetet leszedni, a fákat és bokrokat gallyazni, továbbá a lekaszált füvet, az összegyűjtött lombot, fanyesedékeket elszállítani (a fenntartó kivételével),

f) a fák törzsén hirdetést elhelyezni,

g) gépkocsikat mosni, tisztítani,

h) gépjárművel parkolni, külön engedély nélkül.

(3) Fogatos járművel, gépjárművel, illetve feles vagy ennél nagyobb méretű kerékpárral a közhasználatú zöldterületnek csak erre a célra szánt útjain szabad közlekedni (a fenntartó kivételével).

(4) Gyalogos közlekedésre közhasználatú zöldterületen csak az erre a célra létesített gyalogutak vehetők igénybe, függetlenül a zöldterület állapotától (pl.: kitaposás) vagy az időjárási viszonyoktól (pl.: hóval takart gyep).

(5) Közhasználatú zöldterületre vonatkozó közterület-használati bérleti szerződés megkötése előtt előzetesen be kell szerezni a kezelő hozzájárulását.

A ZÖLDTERÜLETEK NYILVÁNTARTÁSA

9. § A közhasználatú zöldterületekre vonatkozó naprakész műszaki nyilvántartást a kezelő vezeti a városi térinformatikai rendszerhez igazodva.

10. § * 

HATÁLYBALÉPÉS

11. § E rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról és védelméről szóló 4/1983.(TK.3./1983.) sz. tanácsrendelet, továbbá azt ezt módosító 65/1996.(XII. 20.) Ök. sz. rendelet hatályát veszti.

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK * 

12. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Balogh József

polgármester

Dr. Kovács Lajos

jegyző