33/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet

az építményadóról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 4. § a) pontjában, 5. § a) pontjában és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

Az adó alapja

1. § *  (1) Az építményadó alapja építmény esetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 15. § a) pontja szerinti hasznos alapterület.

(2) * 

1/A. § * 

Az adó mértéke

2. § (1) *  Az adó évi mértéke az 1. § (1) bekezdése szerinti adóalap esetében – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2000,- Ft/m2.

(2) Az adó évi mértéke az elsődlegesen verseny-, élsport, utánpótlás-nevelés vagy szabadidősport céljára szolgáló, 800 m2 hasznos alapterületet meghaladó alapterületű építmény esetén 10 Ft/m2.

(3) * 

(4) * 

2/A. § * 

2/B. § *  A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az adó mértéke 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig 900,- Ft/m2.

Adómentesség

3. § (1) *  Mentes az adó alól a kizárólag magánszemély tulajdonában álló építmény, kivéve, ha azt vállalkozó üzleti célra használja.

(2) *  Adómentesség illeti meg a magánszemély adóalanyt, ha olyan építményben van tulajdoni hányada, amely nem kizárólag magánszemélyek tulajdonában áll, és amelyből egy rész kizárólagos használatában van, melyet vállalkozó üzleti célra nem használ.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt mentesség alanyát a mentességet megalapozó adótárgy vonatkozásában adatbejelentési kötelezettség nem terheli.

Adókedvezmény

4. § * 

Értelmező rendelkezések

5. § E rendelet szempontjából:

a) *  Üzleti cél: valamennyi olyan tevékenység, amely bevétel-, nyereség- vagy jövedelemszerzést szolgál.

b) * 

c) * 

d) *  Lakás céljára szolgáló építmény: a Htv. alapján lakásnak minősülő ingatlan, ha azt a tulajdonos, a haszonélvező vagy ezek egyike kizárólag lakás céljára használja, hasznosítja.

e) * 

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet 2011. január 01-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi építményadóról szóló 46/2002.(XII. 20.) Ök. rendelet és az azt módosító 28/2003. (VII. 10.) Ök. rendelet hatályukat vesztik.

(3) * 

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Kapcsolódó előterjesztés: 1303/2010. (XI. 25.) Kgy. előterjesztés

Kapcsolódó jegyzőkönyv: 13/2010. (XI. 25.) Kgy jegyzőkönyv