30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

Az Önkormányzat

1. § (1) Az önkormányzat elnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).

(2) Az Önkormányzat székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

2. § Az Önkormányzat önállóan, szabadon és demokratikusan, széleskörű nyilvánosság mellett intézi a város közügyeit. Gondoskodik a közszolgáltatásokról. Gyakorolja a helyi önkormányzati közhatalmat.

3. § (1) *  Győr Megyei Jogú Város

a) hivatalos jelképei

aa) a város címere,

ab) a város zászlaja,

ac) a város hivatalos pecsétje és

ad) a polgármesteri lánc, valamint

b) egyéb jelképei - megalkotásuk esetén -

ba) a város szlogenje és

bb) a város logója.

(2) A polgármesteri láncot kizárólag a polgármester viselheti.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jelképek leírását és használati módját külön rendelet szabályozza.

4. § Az Önkormányzat tisztségviselője: a polgármester és az alpolgármester.

5. § Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli az 1. függelékben meghatározott személyt.

II. Fejezet

A közgyűlés

1. A közgyűlés megalakulása

6. § *  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a polgármesterrel együtt 22 főből áll. A Közgyűlés tagjainak (a továbbiakban: képviselő) névsorát a 2. függelék tartalmazza.

7. § (1) *  Az újonnan megválasztott Közgyűlést a megválasztott polgármester a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belüli időpontra hívja össze, kivéve, ha a korábban megválasztott polgármester az eredménytelen polgármester-választás miatt hivatalban marad, akkor a hivatalban maradt polgármester hívja össze a Közgyűlést. Ha e kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, helyette a korelnök jár el. Ha a korelnök nem tesz eleget e kötelezettségének, vagy a korelnöki feladatok ellátását visszautasítja, helyette a korban sorban következő képviselő jár el. Ha ő sem tesz eleget a kötelezettségnek vagy a korelnöki feladatok ellátását ő is visszautasítja, a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) elnöke hívja össze az ülést, és az alakuló ülésen ellátja a korelnöki feladatokat, azzal, hogy szavazati jog nem illeti meg.

(2) Ha a születési dátum alapján a korelnök személye egyértelműen nem megállapítható, akkor az ABC sorrendben előrébb álló képviselő, ha így sem állapítható meg a korelnök személye, akkor sorshúzással állapítja meg a jegyző a korelnök személyét.

(3) Az alakuló ülés két, egymást követő napra is összehívható. Ebben az esetben az alakuló ülés első napján legalább a (6)-(8) bekezdésben rögzített eseményekre sor kerül.

(4) Az alakuló ülés meghívóját és a javasolt napirendi pontokat a polgármester állítja össze. A meghívó, ha az lehetséges, az ülés előtt 5 nappal kiküldendő. Alakuló ülésre nem szükséges írásbeli előterjesztést készíteni.

(5) Az alakuló ülést a polgármester vezeti.

(6) A Közgyűlés alakuló ülését a polgármester nyitja meg. Ezt követően a HVB elnöke tájékoztatást ad a választások lefolyásáról és hivatalos eredményéről.

(7) *  A tájékoztatást követően a polgármester a Közgyűlés előtt esküt vagy fogadalmat (a továbbiakban: eskü) tesz, melyről okmányt ír alá.

(8) *  A polgármester eskütételét követően a képviselők a Közgyűlés előtt esküt tesznek, melyről okmányt írnak alá.

(9) A frakciók megalakulásának bejelentésére az alakuló ülésen, az eskütételt követően kerül sor.

(10) Az alakuló ülésen más napirendi pont tárgyalására ezt követően kerülhet sor.

(11) *  Az alakuló ülésen a Közgyűlés dönt a polgármester illetményéről és esetleges költségtérítéséről. Sor kerülhet alpolgármester-választásra is, mely esetben a polgármester javaslata alapján az alpolgármesteri illetményről vagy tiszteletdíjról és költségtérítésről is dönteni szükséges.

(12) Az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot, melyhez módosító indítvány nem fűzhető. Az alpolgármesterhez - bemutatkozását követően - kérdés intézhető, de személyére vonatkozóan vita nem kezdeményezhető.

(13) Az alakuló ülésre a rendes ülésre vonatkozó szabályok az e §-ban foglalt eltéréssel alkalmazandók.

(14) Ha a polgármester az eredménytelen polgármester-választás miatt hivatalban marad, az (1)-(13) bekezdésben foglalt rendelkezések a megfelelő eltéréssel alkalmazandók.

2. A frakció

8. § (1) *  A választásokon ugyanazon párt vagy civil szervezet színeiben mandátumot szerzett legalább három képviselő frakciót alakíthat. Egy képviselő csak egy frakció tagja lehet. Egy pártnak vagy civil szervezetnek csak egy frakciója lehet. A független képviselő más független képviselővel frakciót nem alakíthat, de már megalakult frakcióhoz csatlakozhat. Frakcióból való kiválás esetén a képviselő leghamarabb a kiválását bejelentő rendes közgyűlési ülést követő első rendes közgyűlési ülésen jelentheti be másik frakcióhoz való csatlakozási szándékát.

(2) A frakció a működésének szabályait - az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata keretei között - önállóan határozza meg.

(3) *  Ha a frakció megalakítását, megnevezését, választott vezetője (a továbbiakban: frakcióvezető) - aki nem feltétlenül képviselő, az esetleges egyéb tisztségviselő nevét, valamint a frakció névsorát 5 napon belül írásban a polgármesternek hivatalosan bejelenti, a polgármester a következő ülésen erről a Közgyűlést tájékoztatja, feltéve, hogy nem az alakuló ülésen kerül sor a frakcióalakításra. A bejelentés megtörténtétől gyakorolhatja a frakció a frakciókat illető jogokat.

(4) A frakcióval kapcsolatos változásokat - különösen a (6) és (7) bekezdésben foglaltakat - a frakció vezetője 5 napon belül írásban a polgármester számára bejelenti, aki a következő ülésen a Közgyűlést tájékoztatja. A bejelentés megtörténtéig a korábban bejelentett állapot tekintendő irányadónak, kivéve, ha változás köztudomású tény miatt egyértelmű, melyről a Közgyűlés ülésén - a frakcióvezető bejelentése hiányában is - a polgármester tájékoztatást ad, és megállapítja annak esetleges jogkövetkezményét.

(5) A frakció nevében a frakcióvezető jogosult nyilatkozatot és bejelentést tenni a polgármesternek. A frakcióvezető akadályoztatása esetén a frakcióvezető-helyettes is eljárhat. A frakcióvezető és a frakcióvezető-helyettes ellentétes tartalmú nyilatkozata esetén a frakcióvezető nyilatkozata tekintendő a frakció álláspontjának.

(6) A frakciótagság megszűnik

a) kilépéssel,

b) kizárással,

c) a képviselői megbízatás megszűnésével vagy

d) a frakció megszűnésével.

(7) A frakció megszűnik

a) a megszűnés kimondásával,

b) a tagjai számának az (1) bekezdésben meghatározott létszám alá csökkenésével,

c) az általános helyi önkormányzati képviselőválasztás napjával,

d) a Közgyűlés feloszlása esetén a feloszlással vagy

e) a Közgyűlés Országgyűlés általi feloszlatása esetén a feloszlatást kimondó határozat napjával.

(8) A frakciók részére igény esetén a közgyűlési döntésekhez kapcsolódó sajtótájékoztató megtartásához a jegyző - előre egyeztetett időpontban - a Polgármesteri Hivatal épületében helyiséget biztosít.

(9) A frakcióvezetők ülését valamennyi alpolgármester, frakcióvezető, valamint a jegyző és az aljegyző meghívásával a polgármester hívja össze, amelyre a polgármester mást is meghívhat.

(10) A frakcióvezetők ülése véleményező szerv, döntési joga nincs. A véleményalkotás során a polgármesternek, az alpolgármesternek és a frakcióvezetőnek van szavazati joga. A vélemény a polgármestert nem köti.

3. A közgyűlés üléseinek rendje

9. § (1) A Közgyűlés alakuló, rendes, rendkívüli ülést és ünnepi díszközgyűlést (a továbbiakban: díszközgyűlés) tart.

(2) Az ülést folytatólagosan is lehet tartani, ha több napra lett összehívva, vagy ha az ülés az elfogadott napirend valamennyi pontjának megtárgyalása előtt el lett napolva.

(3) Az alakuló ülésre a 7. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

(4) A március 15-i nemzeti ünnep és a június 27-i Szent László-nap alkalmából a Közgyűlés díszközgyűlést tart, mely ülésen, ha nincs az ünnepi műsoron kívül tárgyalandó napirend, a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései nem alkalmazandók, egyébként a rendkívüli ülés szabályai az irányadók.

10. § (1) *  A Közgyűlés rendes ülést - július és augusztus hónapok kivételével, amikor nem ülésezik, és december hónap kivételével, amikor általában a hónap harmadik keddjén ülésezik - elsődlegesen minden hónap utolsó keddi napján tart délelőtt 10 órai kezdettel, de kivételesen a polgármester más napra és más időpontra is összehívhatja az ülést.

(2) A polgármester rendkívüli ülést hív össze, ha azt

a) szükségesnek tartja, vagy

b) jogszabály kötelezővé teszi.

(3) *  A (2) bekezdésben foglaltakon kívül bármely képviselő kérheti rendkívüli ülés tartását az e §-ban foglaltak szerint, mely esetben a polgármester dönt az indítványban foglaltak teljesítéséről.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt ülés esetén, az ülés tartását indítványozó az indítványt a polgármesterhez írásban eljuttatja. Ebben az esetben a polgármester a rendkívüli ülést az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belülre összehívja. Egyéb indítványozó esetében a rendkívüli ülés összehívására irányuló indítványt az indítványozó az ülés javasolt időpontja előtt legalább 15 nappal korábban írásban juttatja el a polgármesterhez. Az indítvány tartalmazza a kezdeményezés indokát, az ülés javasolt időpontját és a napirendjére vonatkozó javaslatot.

(5) *  A Közgyűlés rendkívüli ülésének tervezett időpontja úgy határozandó meg a kérelemben, hogy az lehetőség szerint keddi napra essen délelőtt 10 órai kezdettel. A javasolt időpont a polgármestert nem köti.

(6) A rendkívüli ülés napirendjére vonatkozó javaslat interpellációt és kérdést nem tartalmazhat. A rendkívüli ülés napirendjére vonatkozó javaslatban szereplő napirendi ponton kívül a polgármester más napirendi pontra is javaslatot tehet.

(7) *  A rendkívüli ülés napirendjére kerülő előterjesztés tárgyalásának - kivéve ha törvény nem zárja ki - nem feltétele a jelen rendeletben előírt, előzetes bizottsági vélemény beszerzése.

4. A Közgyűlés programja és munkaterve

11. § (1) A Közgyűlés megbízatásának időtartamára várospolitikai, ezen belül gazdasági programot (a továbbiakban: program) fogad el. A programot a polgármester állítja össze, és terjeszti a Közgyűlés elé az alakuló üléstől számított hat hónapon belül.

(2) A program összeállítása során lehetőség szerint figyelembe veszi valamennyi frakcióvezető, Közgyűlés állandó bizottsága, tanácsnoka, valamint önszerveződő közösség véleményét, javaslatát, továbbá a korábban tartott lakossági fórumok tapasztalatát.

(3) A program összeállításához a polgármester - az alakuló üléstől számított 60 napon belül - felhívást tesz közzé az Önkormányzat honlapján - http://www.gyor.hu oldalon (a továbbiakban: Önkormányzat honlapja) - és a Győr+ című hetilapban. A (2) bekezdésben felsorolt személy vagy szervezet a felhívás honlapon való megjelenését követő 60 napon belül a polgármesternél tehet a programra írásbeli javaslatot.

(4) Az előkészítő munka folyamatának megszervezése a Polgármesteri Hivatal feladata.

12. § (1) A Közgyűlés az előre látható feladatok jobb előkészítése érdekében félévre szóló munkatervet fogad el.

(2) A munkaterv tartalmazza

a) a Közgyűlési ülések - ideértve a díszközgyűlést is - tervezett időpontját, amely azonban nem köti a polgármestert az összehívásnál,

b) az egyes ülésen megtárgyalásra tervezett, jelentősebb súlyú rendelettervezet, hosszabb távú stratégia, koncepció vagy programterv elfogadására vonatkozó javaslat és beszámoló felsorolását,

c) a napirendi pont előterjesztőjét - aki felelős az előterjesztés elkészítéséért -,

d) az előterjesztés elkészítésében résztvevő, valamint az előterjesztést véleményező személy vagy szervezet megnevezését és

e) az előterjesztések leadásának határidejét.

(3) A munkaterv összeállításához a polgármester javaslatot kér

a) a Közgyűlés valamennyi állandó bizottságtól az elnökön keresztül,

b) * 

c) a tanácsnoktól,

d) * 

e) a jegyzőtől, az aljegyzőtől, a Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egységének vezetőjétől,

f) az Önkormányzat intézménye és többségi tulajdonában lévő gazdasági társasága vezetőjétől,

g) valamennyi győri települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületétől az elnökön keresztül,

h) az Önkormányzat közigazgatási területén közszolgáltatást nyújtó, nem az Önkormányzat többségi tulajdonban lévő valamennyi gazdasági társaság vezetőjétől és

i) az Önkormányzat közigazgatási területén illetékes valamennyi rendvédelmi szerv vezetőjétől.

(4) A munkatervhez az Önkormányzat honlapján történt felhívás alapján javaslatot tehet

a) a 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti civil szervezet képviselője, a 18. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott módon,

b) az Önkormányzat közigazgatási területén működő kamara vezetője, a szervezet javaslata alapján.

(5) A javaslatot írásban a (2) bekezdésben foglaltak szerinti tartalommal a szervezet képviselője nyújtja be a polgármesternél azzal, hogy a javaslathoz csatolja a szervezet döntését is a javaslat megtételére vonatkozóan, feltéve, hogy az a (3)-(4) bekezdés szerint előírás. A javaslat benyújtására a javaslatkérésben vagy a felhívásban megjelölt időpontig van lehetőség.

(6) A polgármester a munkatervre vonatkozó javaslatát az (5) bekezdés szerint benyújtott javaslatok lehetőség szerinti figyelembevételével készíti el, és a frakcióvezetők ülésén folytatott egyeztetés után terjeszti a Közgyűlés elé.

(7) A munkaterv iránymutatás, így annak végrehajtása nem kötelező, módosítása nem szükséges, ha a munkatervhez képest időpont vagy napirend tekintetében bármilyen változás történik, így különösen

a) ha eltérő időpontban kerül valamely napirendi pont megtárgyalásra,

b) ha a tervezett napirendi pont megtárgyalása elmarad, vagy

c) ha új napirend kerül felvételre.

5. A közgyűlési előterjesztések

13. § (1) Előterjesztésnek minősül

a) a rendelet megalkotására vonatkozó javaslat,

b) a döntéshozatalra vonatkozó, az a), c) és d) pont alá nem tartozó javaslat,

c) a beszámoló és

d) a tájékoztató.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti előterjesztés polgármester, alpolgármester, Közgyűlés illetékes bizottsága, tanácsnok, képviselő, továbbá a Polgármesteri Hivatal külön jogszabály által feljogosított köztisztviselője előterjesztésében kerülhet a Közgyűlés elé.

(3) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti előterjesztés a (2) bekezdésben feljogosítottakon kívül a beszámolóra vagy tájékoztatóra jogszabályban vagy közgyűlési döntésben kötelezett személynek vagy szerv vezetőjének az előterjesztésében is a Közgyűlés elé kerülhet.

(4) Ha az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztése nem a polgármester feladatkörébe tartozik, és az arra jogosult az előterjesztést a közgyűlési munkatervben előirányzott, jogszabályban vagy közgyűlési döntésben meghatározott időpontig vagy egyébként a döntés meghozatalához szükséges közgyűlési ülés meghívója kiküldésének időpontjáig nem teszi meg, a polgármester - kivéve, ha magasabb szintű jogszabály az előterjesztés megtételére valamely személyt vagy szervet kizárólagosan jogosít fel - jogosult az előterjesztés megtételére.

14. § (1) Az előterjesztés elsődlegesen írásban kerül a Közgyűlés elé. Kivételesen a Közgyűlés elé a polgármester vagy a polgármester által felkért 13. § (3) bekezdése szerinti szerv vagy személy szóbeli előterjesztést is terjeszthet a rendelettervezet kivételével.

(2) Az előterjesztés főbb formai és tartalmi elemei a következők:

a) az előterjesztés címe és zárt ülésen való tárgyalásra vagy annak lehetőségére történő utalás,

b) az ülésre történő meghívásra javasolt személyt, szerv képviselőjét,

c) a megszólítás,

d) az elemző rész, mely tartalmazza

da) az előzmények bemutatását, ha van,

db) *  hatástanulmányra vonatkozó hivatkozást, ha van, valamint

dc) a pénzügyi kihatással járó vagy a költségvetési előirányzatok megváltoztatására irányuló javaslat esetén részletes számításokkal annak tárgyévi és legalább következő évi költségvetési kihatását és a forrásbiztosítás lehetőségét,

e) a döntési javaslat, mely tartalmazza

ea) *  a megalkotandó rendelet tervezetét, az indokolást és az előzetes hatásvizsgálatot, valamint

eb) *  az elfogadandó, egyértelműen megfogalmazott határozati - ha szükséges alternatív - javaslatot, a döntés végrehajtása határidejének és felelősének - polgármester, alpolgármester, bizottság elnöke, tanácsnok, képviselő, jegyző, önkormányzati intézmény vezetője, Önkormányzat által alapított közalapítvány kuratóriumának elnöke vagy az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság vezetője vagy a jegyzőn kívül a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője - megjelölésével,

f) az előterjesztés készítésének helyének és idejének megjelölése, valamint az előterjesztő megnevezése és aláírása; de a polgármester engedélyével kivételesen a „saját kezűleg” (s.k.) megjelölés is alkalmazható,

g) az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáló személy megnevezése és aláírása, esetleges véleménye,

h) az előterjesztést elkészítő szervezeti egység megnevezése, valamint vezetőjének aláírása, és

i) ha van

ia) az előterjesztést láttamozó megnevezése és aláírása,

ib) az előterjesztést megtárgyaló bizottság és részönkormányzat megnevezése és

ic) az előterjesztés elkészítésében közreműködő szervezet megnevezése.

(3) *  A (2) bekezdés a)-b) és f)-h) pontjában, valamint i) pont ia)-ib) alpontjában foglaltakat az előterjesztés előlapja tartalmazza. Az előterjesztés - tartalmi és formai követelményeknek megfelelő - mintáját a 3. függelék tartalmazza.

(4) Ha az előterjesztést véleményező bizottság az előterjesztést nem támogatja, a Közgyűlésen a bizottság elnöke ismerteti a bizottság véleményét.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott formai vagy tartalmi elemek hiányában a beadvány - az (6) bekezdésben foglaltak kivételével - nem tekinthető előterjesztésnek.

(6) Az előterjesztés formai és tartalmi elemeire vonatkozó előírások alól a polgármester kivételes esetben felmentést adhat, vagy azok betartását kivételes esetben mellőzheti azzal, hogy a (2) bekezdés g) pontjának megléte alól felmentést csak úgy adhat, hogy azt az ülés megkezdéséig az előterjesztő pótolja. A (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kellék hiánya nem eredményezi az (5) bekezdésben foglalt jogkövetkezményt, de a (2) bekezdés i) pontjában meghatározott személy vagy szervezet képviselője jogosult elmondani, ha az előterjesztéssel nem ért egyet.

(7) A (2) bekezdés i) pont ia) alpontja szerinti láttamozást

a) a polgármester teszi meg a nem általa előterjesztett előterjesztés esetén, és

b) az adott szakterület felügyeletét, a polgármester által meghatározott feladatmegosztás szerint ellátó alpolgármester teszi meg a nem általa vagy a polgármester által előterjesztett előterjesztés esetén.

(8) *  Az előterjesztést az alakuló ülés kivételével a Közgyűlés ülése előtt, ha az lehetséges, legalább 5 nappal - a munkatervben nem szereplő, havi gyakoriságnál rövidebb időn belülre összehívott közgyűlési ülés esetén, ha az lehetséges, legalább 3 nappal - korábban leadja az előterjesztő a Polgármesteri Hivatal testületi ülés szervezéséért felelős szervezeti egységén a szükséges aláírásokkal ellátva.

(9) Bármely képviselő kezdeményezheti a polgármesternél benyújtva az általa elkészített írásos előterjesztés napirendre vételét. A polgármester a benyújtástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatja a kezdeményezőt az előterjesztés közgyűlési tárgyalásra való

a) alkalmatlanságáról, megjelölve a formai, a tartalmi hibát vagy a jegyző törvényességi észrevételét, vagy

b) alkalmasságáról és arról, hogy melyik ülésre javasolja napirendre venni az előterjesztést, mely nem lehet későbbi, mint a tájékoztató megküldése utáni második rendes közgyűlési ülés.

(10) *  Az (8)-(9) bekezdés szerinti előterjesztés bizottsági tárgyalásra való megküldéséről a polgármester gondoskodik, melynek során jogosult a nem általa tett előterjesztéssel kapcsolatban észrevételeit írásban az előterjesztéshez csatolni.

6. Beszámoló és tájékoztató

15. § (1) Beszámoló

a) a Közgyűlés valamely határozatának végrehajtásáról,

b) az interpelláció kivizsgálásáról vagy

c) *  az önkormányzati feladatot ellátó szervezet, beleértve a bizottságot és a tanácsnokot is, tevékenységéről

készíthető.

(2) A beszámolóra az előterjesztésekre vonatkozó előírások az e §-ban foglalt eltéréssel alkalmazandók.

(3) A jegyző legalább negyedévente beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

(4) A beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés határozatot hoz, melynél a felelős és a határidő nincsen megjelölve. Ha az előterjesztés döntési javaslatot is tartalmaz, akkor a (2) bekezdés nem alkalmazható, mivel az előterjesztés ez esetben a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti előterjesztésnek minősül.

16. § (1) Tájékoztató

a) *  a polgármester és a bizottság Közgyűlés által átruházott hatáskörben hozott határozatáról,

b) valamely önkormányzati program vagy feladat megvalósításáról, folyamatának állapotáról,

c) valamely a város életével kapcsolatos jelenségnek vagy nem önkormányzati szerv tevékenységének a megismeréséről vagy

d) törvényben meghatározott esetben

készíthető.

(2) A tájékoztatóra az előterjesztésekre vonatkozó előírások az e §-ban foglalt eltéréssel alkalmazandók.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztató az adatvédelmi előírások figyelembevételével készül, legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik rendes közgyűlési ülésre, melyet a polgármester terjeszt elő.

(4) A tájékoztatót előterjesztőhöz kérdés intézhető, de azon vita nem nyitható. A tájékoztató elfogadásáról a Közgyűlés vita nélkül hoz határozatot, melynél a felelős és a határidő nincsen megjelölve. Ha az előterjesztés döntési javaslatot is tartalmaz, akkor a (2) bekezdés nem alkalmazható, mivel az előterjesztés ez esetben a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti előterjesztésnek minősül.

7. Az ülés összehívása

17. § (1) A Közgyűlés ülésének meghívóját a polgármester állítja össze és írja alá.

(2) A meghívó tartalmazza

a) az ülés helyét és időpontját, amelyre elsődlegesen a munkaterv irányadó, de az a polgármestert nem köti,

b) a javasolt napirend sorrendjét,

c) a napirendi pont előterjesztőjének megnevezését,

d) azt a tényt, hogy az anyag később kerül megküldésre, feltéve, hogy a meghívóval együtt, a megküldésre nincsen lehetőség, és

d) a napirendi pont zárt ülés keretében való megtárgyalására vagy annak lehetőségére való utalást.

(3) *  Az alakuló ülés kivételével a közgyűlés ülésének meghívója, melyhez csatolandó - általában elektronikus formában (különösen elektronikus adathordozón, e-mailben vagy távoli hozzáférés biztosításával) - az írásos, nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztés, vagy annak jelzése, hogy az előterjesztés vagy annak melléklete később kerül a képviselőkhöz eljuttatásra, az ülés előtt - ha az lehetséges, legalább 8 nappal - kiküldendő, és az Önkormányzat honlapján közzéteendő. A képviselők anyaga a zárt ülésen tárgyalandó előterjesztést is tartalmazza.

(4) *  A képviselő anyaga - ha elektronikus úton nem elérhet - a képviselői szobában helyezendő el.

(5) A munkatervben nem szereplő, havi gyakoriságnál rövidebb időn belül összehívott közgyűlési ülés esetében a meghívó kiküldési határideje, ha az lehetséges, legalább 5 nap, amelyhez lehetőség szerint csatolandó hozzá valamennyi tárgyalandó előterjesztés is.

(6) Rendkívül sürgős esetben a meghívó az (5) bekezdésben foglaltnál rövidebb időn belül is kiküldhető. Kivételesen a meghívó kiküldése futárszolgálat, elektronikus levél vagy más rövid úton is történhet.

(7) Egyes napirendi ponthoz külön meghívottnak a meghívóhoz csak az őt érintő előterjesztés csatolandó elektronikusan vagy papír alapon, ha azt igényli.

18. § (1) A Közgyűlés ülésére tanácskozási joggal kap meghívást

a) a jegyző, az aljegyző,

b) a Polgármesteri Hivatal valamennyi önálló szervezeti egységének vezetője,

c) a városban lakó országgyűlési képviselő,

d) a győri települési nemzetiségi önkormányzat elnöke,

e) a civil szervezet képviselője - a (3) bekezdés szerint - a tevékenységét érintő napirendi pont tárgyalásához, valamint

f) a polgármester és a napirend előterjesztője által javasolt személy és szerv képviselője.

(2) A meghívott akadályoztatása esetén az őt helyettesítő megbízottat is megilleti a tanácskozási jog. A helyettesítés tényéről a helyettesítő megbízott az ülés megkezdése előtt a polgármestert tájékoztatja, és bemutatja a helyettesítésre irányuló, teljes bizonyító erejű írásbeli felhatalmazást.

(3) *  A civil szervezet Győr-Moson-Sopron Megyei Civil Információs Centrumon (a továbbiakban: CIC) keresztül kap meghívást az ülésre. A tanácskozási jogot - a CIC-en belüli, a közgyűlési bizottsági struktúrához igazodó -műhelyenként - megegyezésük szerint - egy szervezet képviselője gyakorolja, amelyet az ülést megelőzően a polgármesternek a CIC által kiállított igazolással igazol, mely tartalmazza, hogy a tanácskozási jog mely napirendre vonatkozik, és jelzi, hogy mely napirendi pontnál kíván élni tanácskozási jogával. A civil szervezet képviselőjének a legfőbb szerve által hozott döntés vagy konkrét felhatalmazás alapján eljárni jogosult személy tekintendő.

(4) Az e § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott szervezet lehetőség szerint az ülést megelőzően írásban megküldi - a (3) bekezdés szerinti civil szervezet esetén a CIC-en keresztül, az érintett műhely keretében egyeztetett, műhelyenként egy - álláspontját, beleértve a kérdésfeltevésre irányuló szándékát és annak tartalmát, a Polgármesteri Hivatal kijelölt köztisztviselője útján a polgármesternek. Ezen álláspont lehetőség szerint megküldendő azon személynek, aki az ülés érintett napirendjére meghívót kap.

(5) Ha az ülésen merül fel új napirend, és a (3) bekezdés szerint civil szervezet képviselője jelen van, tanácskozási jogával kizárólag a CIC által kiállított olyan igazolás birtokában élhet, mely az általa képviselt műhely szakterületére eső tárgykör vonatkozásában biztosít általános tanácskozási jogot.

(6) A tanácskozási jog gyakorlásának megengedhetősége tekintetében a polgármester dönt.

(7) * 

8. Az ülések nyilvánossága és a zárt ülés

19. § (1) A Közgyűlés ülésének időpontjáról, helyéről és tervezett napirendjéről a lakosság helyi hírközlő szerv útján, valamint az Önkormányzat honlapján való közzététellel tájékozódhat.

(2) A Közgyűlés ülésének helye elsődlegesen a Városháza Díszterme.

(3) *  A képviselők a Díszterem központi traktusában foglalnak helyet. A Közgyűlés ülésére tanácskozási joggal meghívott és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetője a tanácskozóterem főbejáratától jobbra lévő félköríves széksorokban foglal helyet. A vendég helyét a polgármester jelöli ki.

(4) *  A nyilvános ülésen megjelent érdeklődő a tanácskozóterem főbejáratától balra lévő félköríves széksorokban és a karzaton foglal helyet.

(5) *  A Közgyűlés nyilvános üléséről

a) *  a sajtó munkatársa élőben közvetíthet (élő stream), tudósíthat, vágóképet (hangfelvétellel együtt) és fényképfelvételt, továbbá

b) az ülésen résztvevő fényképfelvételt

készíthet a Közgyűlés tagjának és egyéb résztvevőjének zavarása nélkül.

(6) * 

20. § (1) *  Ha a zárt ülés elrendelése a Közgyűlés döntésétől függ, akkor e kérdésben a Közgyűlés a napirend elfogadása során határoz minősített többséggel. Ha a zárt ülés tartását nem az előterjesztő kezdeményezi, akkor a zárt ülés tartására vonatkozó javaslat, valamint az arra vonatkozó javaslat, hogy az előterjesztő kezdeményezése ellenére mégse zárt ülésként tárgyalja a napirendet a Közgyűlés, módosító indítványnak tekintendő, melyről a polgármester a napirend elfogadása előtt szavaztat, és e döntés függvényében hoz határozatot a Közgyűlés a napirendről.

(2) *  A Közgyűlés döntésétől függő zárt ülésen tárgyalni javasolt előterjesztés a Közgyűlés döntéséig úgy tekintendő, mintha azt zárt ülésen tárgyalná a Közgyűlés, így a bizottság az előterjesztést - szavazás nélkül - zárt ülésen tárgyalja.

(3) A zárt ülésen való tárgyalást az előterjesztő kezdeményezi, de arra az illetékes bizottság, a polgármester vagy bármely képviselő is javaslatot tehet.

(4) *  A zárt ülésen tárgyalt napirendi ponthoz tartozó előterjesztés és a tárgyalás során elhangzottak és a zárt ülés kapcsán keletkezett adatok - a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok kivételével - titkosak.

(5) *  A zárt ülésen hozott közgyűlési döntés nyilvános.

9. Az ülés vezetése és az ülés rendjének biztosítása

21. § (1) A Közgyűlés ülését a polgármester, a tisztség betöltetlensége vagy akadályoztatása esetén a Közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester vezeti. Több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt, ennek hiányában a polgármester által, a helyettesítési rendben meghatározottak szerint előrébb álló alpolgármester vezeti.

(2) A polgármesteri és a Közgyűlés tagjai közül választott alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén a Közgyűlés ülését a korelnök hívja össze, és vezeti. A korelnök személyének megállapítására a 7. § (2) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók.

22. § (1) A polgármester az ülés kezdetén elsődlegesen a szavazórendszer segítségével megállapítja, majd folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet.

(2) A polgármester munkájának segítése érdekében az üléstermet - akár átmeneti időre is -elhagyó képviselő távozását és visszaérkezését a szavazórendszer ki-, és bekapcsolásával regisztrálja.

(3) A polgármester az ülés elején ismerteti az előzetes bejelentés alapján hiányzó, továbbá a késést jelző képviselők névsorát.

(4) Ha a polgármester határozatképtelenséget állapít meg a szavazórendszer alapján, névsorolvasással ellenőrzi az ülésteremben jelenlévők számát. Az ülésteremben jelenlévő képviselő a neve elhangzása után jelzi jelenlétét. Ha ezt nem teszi meg, de kétséget kizáró módon megállapítható, hogy az ülésteremben jelen van, a határozatképesség szempontjából figyelembe veendő.

(5) Határozatképtelenség esetén a polgármester az ülés folytatását elnapolja, vagy az ülést bezárja.

23. § *  (1) A polgármester az ülés vezetése során jogosult

a) tárgyalási szünet elrendelésére,

b) napirendi pontok összevont tárgyalásának elrendelésére,

c) vita lezárására,

d) ülés félbeszakítására és elnapolására vagy bezárására és

e) határozatképtelenség miatt az ülés elnapolására vagy bezárására.

(2) Ha a polgármester az (1) bekezdés d) vagy e) pont szerinti döntése alapján az ülést bezárja, az emiatt elmaradt napirendi pont a következő ülés első napirendi pontját képezi. Sürgős esetben az elmaradt napirendi pont megtárgyalására a polgármester rendkívüli ülést hívhat össze.

(3) Ha a polgármester az (1) bekezdés d) vagy e) pont szerinti döntése alapján az ülést elnapolja, kihirdeti, hogy a Közgyűlés az ülését mikor és hol folytatja, melynek időpontja nem lehet későbbi, mint az elnapolástól számított 8. nap. Elnapolt ülésen a napirend nem kerül ismételt elfogadásra, a megkezdett ülés napirendje folytatólagos. Kivételesen - minősített többséggel - az elnapolt ülés napirendjére új napirendi pont is felvehető a polgármester javaslatára.

24. § A polgármester gondoskodik az ülés során a rend fenntartásáról. Ennek biztosítása érdekében jogosult

a) figyelmeztetni az előadót, ha az írásos előterjesztést ismétli, vagy a tárgytól eltér, a figyelmeztetés eredménytelensége esetén a szót megvonni,

b) figyelmeztetni a hozzászólót, ha eltér a tárgyalt témától, nem a bejelentkezésnek megfelelő hozzászólást tesz, a figyelmeztetés eredménytelensége esetén a szót megvonni,

c) figyelmeztetni a hozzászólót, ha a hozzászólásával más személyét sértő megfogalmazást használ, a figyelmeztetés eredménytelensége esetén a szót megvonni,

d) rendre utasítani azt, aki a Közgyűléshez méltatlan magatartást tanúsít,

e) ismételt rendzavarás esetén a rendbontót - kivéve az önkormányzati képviselőt - a terem elhagyására utasítani vagy a teremből kivezettetni, továbbá

f) valamennyi olyan intézkedést megtenni, amit a rend fenntartása érdekében szükségesnek tart.

10. Az ülések napirendje

25. § (1) Az ülés napirendjére a polgármester tesz javaslatot. Az ülés napirendje lehetőség szerint rendelettervezet, döntést igénylő ügy, beszámoló és tájékoztató sorrend szerint épül fel.

(2) Ha 13. § (2) bekezdésében feljogosítottakon kívüli, beszámolóra vagy tájékoztatóra köteles, külső szerv vezetőjének az ülésen való jelenléte valószínűsíthető, a beszámolója vagy tájékoztatója megelőzheti a többi napirendi pontot.

(3) Az interpellációra és a kérdésre a napirend végén kerül sor.

(4) A zárt napirendi pont megtárgyalására elsődlegesen a nyílt napirend megtárgyalása után kerülhet sor.

(5) A polgármester a napirendi ponti javaslatát annak elfogadása előtt az ülésen szabadon módosíthatja.

(6) A polgármester által az ülésen javasolt nyílt napirendi pont elsődlegesen közvetlenül a zárt napirendi pont előtt kerül megtárgyalásra. Az ülésen felvett zárt napirendi pont lehetőség szerint a zárt napirendi pontok között folytatólagosan kerül megtárgyalásra.

(7) A polgármester javaslatára a napirend elfogadását követően az ülésen új napirendi pont felvehető, a felvett napirendi pont levehető, a felvett napirendi pont későbbi ülésre halasztható vagy a felvett napirendi pont sorrendje módosítható, mely esetén a Közgyűlés az új napirend felvételéről, a felvett napirendi pont levételéről, a felvett napirendi pont későbbi ülésre halasztásáról vagy a napirend sorrendjének módosításáról minősített többséggel szavaz. Későbbi ülésre való halasztásról már megkezdett napirend tárgyalásakor is dönthet a Közgyűlés, mely során - ha mód van rá - az ülés időpontját meghatározza.

(8) *  A képviselő a napirend előterjesztése során jogosult a napirendi pont felvételére, levételére vagy sorrendjére nézve javaslatot tenni. Napirendi pont felvételére irányuló javaslat a soron következő rendes Közgyűlés napirendjére irányuló javaslatnak tekintendő, kivéve, ha azt a polgármester sajátjának tekinti, és azt befogadja.

(9) *  Az elfogadott napirendi pontokhoz nem tartozó képviselői hozzászólás a napirend után terjeszthető elő.

(10) A polgármester az e §-ban foglaltaktól indokolt esetben eltérhet.

11. Sürgősség * 

26. § * 

12. Képviselői indítvány

27. § Valamely kérdés napirendre tűzését képviselő is kezdeményezheti rövid indokolással a polgármesternél írásban vagy a Közgyűlés ülésén szóban (a továbbiakban: képviselői indítvány). A képviselői indítvány napirendre tűzéséről a Közgyűlés a napirendre vonatkozó módosító indítványok között vita nélkül határoz. A javaslat elfogadása esetén a polgármester gondoskodik az előterjesztés elkészíttetéséről és a Közgyűlés következő rendes ülésre való előterjesztéséről.

13. A tanácskozás rendje

28. § (1) A napirendek tárgyalásánál az írásos előterjesztés elkészítője a pulpitusnál foglalhat helyet.

(2) Az írásos előterjesztés előterjesztője szóban kiegészítheti az előterjesztést olyan kérdésben, mely abban nem szerepel, de a döntéshozatalt befolyásolhatja.

(3) A szóbeli előterjesztés előterjesztője ismertetheti az előterjesztést és a döntési javaslatot.

29. § (1) *  A 13. § (1) bekezdés a)-c) pont szerinti előterjesztésnél a vitában az előterjesztőhöz kérdés intézhető, valamint az előterjesztéshez hozzászólás és módosító indítvány tehető. A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a módosító indítvány írásban nyújtandó be a polgármesterhez, amely alól a polgármester felmentést adhat. Az előterjesztő vagy az előterjesztés elkészítője a vitában időkorlát nélkül válaszol.

(2) A vitát a polgármester akkor zárja le, amikor már nincs további kérdező és hozzászóló bejelentkezve.

(3) Tájékoztató esetén a képviselő csak kérdést tehet fel. Valamennyi kérdésre adott választ követően a Közgyűlés vita nélkül határoz.

(5) Ha a Közgyűlés a tájékoztatót nem fogadja el, az a következő ülésen részletesebb indokolással ismét előterjesztendő.

30. § (1) A képviselő vagy a tanácskozási joggal résztvevő kérdésének és hozzászólásának együttes időtartama napirendi pontonként legfeljebb 4 perc. A polgármester és az alpolgármester időkorlát nélkül teheti meg hozzászólását.

(2) A frakcióvezető napirendi pontonként, kivéve a tájékoztatót, a Közgyűlés ülésének napján 9 óráig - 9 órakor vagy ezt megelőzően kezdődő ülésen az ülés kezdése előtt 1 órával korábban - írásban a polgármesternél jogosult vezérszónokot megnevezni. A vezérszónokot az (1) bekezdésben meghatározott időtartamon túl az adott napirendi pont vonatkozásába további 2 perc hozzászólási lehetőség illeti meg.

(3) A nem tanácskozási joggal résztvevő jelentkezése esetén, kifejezetten a napirendhez kapcsolódó hozzászólási jog megadásáról a polgármester dönt. A hozzászólás időtartamát a polgármester határozza meg legfeljebb 3 perc időtartamban.

(4) Az e §-ban meghatározott időkorlátozás alól a polgármester indokolt esetben felmentést adhat.

14. Ügyrendi kérdés és módosító indítvány * 

31. § (1) Ügyrendi kérdés a Közgyűlés ülésének vezetésével vagy rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő eljárási kérdésre vonatkozó olyan javaslat, amelyről a polgármester vagy a Közgyűlés döntést tud hozni.

(2) Az ügyrendi kérdésben való hozzászólás az ügyrendi javaslat megfogalmazásával kezdődik, majd azt követően történhet annak indokolása.

(3) Ugyanazon ügyrendi kérdésben napirendi pontonként csak egyszer lehet javaslatot tenni.

(4) Ügyrendi kérdésben a képviselőnek soron kívül legfeljebb 2 perces hozzászólási lehetősége van.

(5) Személyes megtámadtatás esetén a képviselő ügyrendi bejelentkezéssel soron kívüli, legfeljebb 2 perces hozzászólást kérhet, melynek megadásáról a polgármester dönt.

32. § (1) *  A polgármester a 29. § (2) bekezdésétől eltérően is jogosult a vitát bármikor lezárni. A vita lezárására - ügyrendi hozzászólásban - bármelyik képviselő is javaslatot tehet, melyről a polgármester határoz.

(2) *  Ha a polgármester az (1) bekezdés szerint a vitát lezárja, lehetőséget biztosít a hozzászólásra már bejelentkezett képviselő számára a még elő nem terjesztett módosító indítványának megtételére. Hozzászólásban csak a módosító indítvány ismertethető.

(3) A vita lezárása után a napirend előterjesztője 5 percben válaszolhat a hozzászólásokra, továbbá szükség esetén a jegyző a törvényességre vonatkozó legfeljebb 5 perces észrevételt tehet. Indokolt esetben az időkorlátozás alól a polgármester felmentést adhat.

(4) A vita lezárása után további hozzászólás - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - nem engedélyezhető, csak a határozati javaslat és a módosító indítvány pontosítható.

33. § (1) Módosító indítvány tehető a határozati javaslat érdemi részére, felelősére, határidejére, valamint a rendelettervezetre.

(2) Az előterjesztő - kivéve, ha az előterjesztő testületi szerv - az elhangzott módosító indítványt befogadhatja. A befogadott módosító indítvány az eredeti határozati javaslatnak, javaslatrésznek vagy rendelettervezet szövegrészének a helyébe lép, de a jegyzőnek jelzési kötelezettsége van, ha jogszabálysértést észlel.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak közös előterjesztés esetén is alkalmazandóak azzal, hogy az előterjesztő az előterjesztés saját részét módosíthatja, valamint a saját részéhez, más által tett módosító indítványt befogadhatja.

(4) A polgármester a vita lezárását követően összefoglalhatja az elhangzottakat, majd a határozati javaslatot és a rendelettervezetet a következő sorrendben bocsátja szavazásra:

a) a be nem fogadott módosító indítványt, majd

b) a módosító indítvány megszavazásával módosult eredeti határozati javaslatot vagy rendelettervezetet egyben.

(5) *  A lezárt napirendet a polgármester saját döntése vagy bármely képviselő javaslatára egy alkalommal újra megnyithatja.

(6) *  Az újra megnyitott napirend tárgyalása során a Közgyűlés a döntéshozatalkor minősített döntéssel rendelkezik a korábban meghozott döntés hatályon kívül helyezéséről, ha az szükséges. Ebben az esetben a 30. §-ban, valamint a 31. § (4) és (5) bekezdésében rögzített időtartam, továbbá a 31. § (3) bekezdésben szabályozott lehetőség újból kezdődik.

15. A szavazás módja

34. § (1) A nyílt szavazás a (3) bekezdésben foglalt kivétellel polgármester döntése alapján elsődlegesen gépi úton, kivételesen kézfeltartással történik.

(2) *  A polgármester bármely képviselő ügyrendi javaslatára név szerinti szavazást is elrendelhet.

(3) Név szerinti szavazás esetén a polgármester ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét, akik nevük elhangzásakor igen, nem vagy tartózkodom nyilatkozattal szavaznak. A név szerinti szavazásról készített névsor a jegyzőkönyvhöz csatolandó.

35. § (1) Ha jogszabály előírja a titkos szavazást, a szavazás szavazólapon szavazófülke és urna igénybevételével történik. A szavazólap a kérdést tartalmazza, és az igen, a nem és a tartózkodás lehetőségét, kivéve az alpolgármester-választásnál, amelyen szavazni csak igen szavazattal lehet, de a képviselő jogosult érvénytelen szavazatot leadni. Szavazni tollal, körben elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely az ülésről készített jegyzőkönyvhöz csatolandó.

(2) A titkos szavazásnál a szavazatszámláló bizottság feladatait elsősorban a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság képviselő tagjai, de legalább 3 fő látja el.

(3) Ha a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság képviselő tagjai

a) három főnél kevesebben vannak - beleértve azt az esetet is, amikor valamely tag érintettség okán nem járhat el -, vagy

b) közülük legalább három fő nincs jelen az ülésen,

akkor a Közgyűlés a tagjai sorából a szavazatszámlálói feladatok eseti ellátására a szükséges számban választ szavazatszámláló bizottsági tagot.

(4) A szavazatszámláló bizottság elnöke a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, ha a tisztség betöltetlen, nincs jelen vagy érintettsége okán nem járhat el, a Közgyűlés által megválasztott vagy a tagok közül kijelölt képviselő.

36. § (1) A polgármester a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a szavazást követően a szavazás eredményét számszerűen állapítja meg, majd kihirdeti a döntést.

(2) Titkos szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság elnöke a szavazatok összeszámlálását követően a szavazás eredményét számszerűen állapítja meg, majd kihirdeti a döntést.

(3) Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, vagy ha azt valamelyik képviselő kéri - a 34. § (2) bekezdésben foglalt szavazás kivételével - a szavazást a polgármester megismételtetheti. A szavazás döntésenként csak egyszer ismételhető meg.

16. Kérdés, interpelláció

37. § (1) A kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyben - kivéve az egyedi hatósági és a személyiségi jogot (különösen a személyes adatot tartalmazó) érintő ügyet - intézkedési lehetőség iránti tudakozódás.

(2) Az interpelláció az önkormányzati hatáskörbe tartozó, a Közgyűlés által korábban hozott, a lakosság szélesebb körét érintő konkrét döntés végrehajtásához kapcsolódó felvilágosítás-kérés.

(3) Az elnevezéstől függetlenül a polgármester a tartalom alapján állapítja meg a beadványról, hogy az kérdés vagy interpelláció.

(4) A sem kérdésnek, sem interpellációnak nem minősíthető beadványt, valamint az olyan személyhez címzett kérdést vagy interpellációt, aki nem kérdezhető vagy interpellálható, a polgármester 3 napon belül a képviselőnek az ok írásbeli megjelölésével együtt visszaküldi.

(5) Rendkívüli ülésen nem lehet kérdést vagy interpellációt feltenni.

38. § (1) Kérdést polgármesterhez, alpolgármesterhez vagy jegyzőhöz lehet intézni.

(2) A képviselő a Közgyűlés rendes ülését megelőző 4. naptári nap 15 óráig beérkezőleg a polgármesternél írásban terjesztheti elő a kérdést, megjelölve azt a személyt, akihez a kérdést intézi.

(3) A polgármester a kérdését válaszadás céljából a kérdezetthez továbbítja.

(4) Az írásban feltett kérdést a képviselő a Közgyűlés ülésén legfeljebb 3 percben ismertetheti.

(5) A kérdésre a Közgyűlés következő rendes ülésén írásban vagy szóban válaszol a kérdezett, ha az ő feladatkörébe tartozik a kérdés megválaszolása. Ha nem az ő feladatköre, válaszadásra átadja annak, akinek az a feladatköre. Ha a kérdés megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor a válasz a kérdés beérkezésétől számított 15 napon belül írásban küldendő meg a kérdező részére, mely a rákövetkező rendes Közgyűlésen tájékoztatás céljából kiosztásra kerül.

(6) A válasz elfogadásáról indokolás nélkül igen vagy nem válasszal - az (5) bekezdés kivételével - csak a kérdező nyilatkozik, azzal kapcsolatban a Közgyűlés nem foglal állást. Ha a kérdés tárgyalásakor a kérdező nincsen jelen, a válasz elfogadottnak tekintendő.

39. § (1) *  Interpellációt polgármesterhez, alpolgármesterhez vagy bizottsági elnökhöz, továbbá jegyzőhöz lehet intézni.

(2) A képviselő a Közgyűlés rendes ülését megelőző 8. naptári nap 15 óráig beérkezőleg a polgármesternél írásban terjesztheti elő interpellációját, megjelölve a személyt, akihez az interpellációt intézi.

(3) A polgármester az interpellációt válaszadás céljából az interpellálthoz továbbítja.

(4) Az interpellációt a képviselő a Közgyűlés ülésén legfeljebb 3 percben ismertetheti.

(5) *  Az interpellációra a Közgyűlés következő rendes ülésén írásban vagy szóban válaszol az interpellált, ha az ő feladatkörébe tartozik az interpelláció megválaszolása. Ha nem az ő feladatköre, válaszadásra átadja annak, akinek az a feladatköre. Ha az interpelláció megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor a válasz az interpelláció beérkezésétől számított 15 napon belül írásban küldendő meg az interpelláló részére, mely a rákövetkező rendes Közgyűlésen kiosztásra kerül, és az interpelláló - ha a választ nem fogadja el - kérheti ezen rendes ülést megelőző 8. napig, hogy a Közgyűlés szavazzon az elfogadásáról.

(6) A válasz elfogadásáról az interpelláló indokolás nélkül igen vagy nem válasszal - az (5) bekezdés kivételével - nyilatkozik. Ha az interpelláció tárgyalásakor az interpelláló nincsen jelen, a válasz elfogadottnak tekintendő.

(7) Ha az interpelláló a választ nem fogadja el, arról a Közgyűlés vita nélkül határoz, egyébként a Közgyűlés nem foglal állást.

(8) Ha a Közgyűlés a választ nem fogadja el, egyszerű szótöbbséggel dönt a további szükségesnek tartott intézkedésről, melynek hiányában az interpelláció lezártnak tekintendő.

17. Döntések

40. § (1) A Közgyűlés rendeletei és határozatai évente elölről kezdődő sorszámmal vannak dátumozva.

(2) Az önkormányzati rendelet megjelölése - az alábbi sorrendben -

a) „Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének” fordulatát, mint a rendelet megalkotójának megjelölését,

b) a rendelet sorszámát arab számmal,

c) a „/” jelet,

d) a rendelet kihirdetésének évét,

e) zárójelben a rendelet kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab számmal,

f) az „önkormányzati rendelete” kifejezést és

g) a rendelet címét „-ról, -ről” raggal

foglalja magában.

(3) A Közgyűlés határozatainak megjelölése - az alábbi sorrendben -

a) a határozat sorszámát arab számmal,

b) a „/” jelet,

c) a határozat meghozatalának évét,

d) zárójelben a határozat meghozatalának hónapját római számmal és napját arab számmal és

e) a „Kgy. határozat” kifejezést

foglalja magában.

(4) *  Ügyrendi és egyéb, az ülés vezetésével kapcsolatos kérdésben hozott döntés a jegyzőkönyvben rögzítendő.

41. § (1) A rendeletek tárgymutatós, a közgyűlési határozatok tárgymutatós és határidős nyilvántartásának elektronikus vezetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal kijelölt köztisztviselője útján gondoskodik.

(2) A hatályos rendeletek felsorolását a 4. függelék tartalmazza.

(3) A Közgyűlés határozatait a jegyző továbbítja a végrehajtásért felelősökhöz, folyamatosan figyelemmel kíséri végrehajtásukat, és arról a 15. § (3) bekezdés szerint beszámol.

18. Az önkormányzati rendelet

42. § (1) Az önkormányzati rendelet megalkotására vagy módosítására irányuló kezdeményezés írásban - a rendelet-alkotás indokainak és főbb elveinek megjelölésével - a polgármesternél nyújtandó be, ha az nem a rendelet megalkotásának szervezeti és működési szabályzat szerinti előterjesztőjétől származik.

(2) A kezdeményezésre kidolgozott rendelettervezetet a jegyző véleményének kikérése után a téma szerint érintett bizottság vagy a polgármester a Közgyűlés elé terjeszti, mely dönt annak elfogadásáról.

43. § A rendelet elfogadását követően a hiteles szöveg szerkesztése a jegyző feladata.

44. § Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel gondoskodik. A rendelet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közlönyében és az Önkormányzat honlapján is megjelenik.

45. § (1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közlönye erre irányuló igény esetén - melynek felméréséről a jegyző minden év december 31-ig gondoskodik - elektronikusan vagy papír alapon megküldendő

a) az önkormányzati képviselőnek,

b) a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Térnek,

c) a bizottságok nem képviselő tagjának,

d) a Győri Rendőrkapitányságnak és a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságnak,

e) a Győri Járási Ügyészségnek, a Győri Nyomozó Ügyészségnek, a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészségnek, a Győri Fellebbviteli Főügyészségnek,

f) a Győri Járásbíróságnak, a Győri Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságnak, a Győri Törvényszéknek és a Győri Ítélőtáblának,

g) a Győr Megyei Jogú Város Levéltárának,

h) *  a nemzetiségi önkormányzat testületének és

i) az Önkormányzat költségvetési szervének, többségi tulajdonú gazdasági társaságának.

(2) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közlönye megrendelési lehetőségéről az Önkormányzat honlapján évente tájékoztatást kapnak a civil szervezetek és a győri székhelyű kamarák, valamint a jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és a természetes személyek.

19. Határozathozatal

46. § (1) A Közgyűlés általában egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

(2) A Közgyűlés minősített többséggel dönt

a) törvényben, különösen a Mötv.-ben meghatározottakról és

b) az a) ponton kívül

1. *  a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím, a „Pro Urbe Győr” és a Szent László-érem adományozásáról,

2. a hatáskör átruházásról és átruházott hatáskörnek a Közgyűlés döntési jogkörbe vonásáról,

3. a nettó 50 millió Ft vagyonérték vagy névérték feletti önkormányzati vagyon elidegenítéséről,

4. a hitelfelvételről, ha az Önkormányzat által az adott évben felvett hitel a 100 millió Ft-ot meghaladja, ide nem értve a likviditási hitelt, amely az Önkormányzat és a számlavezetője között létrejött szerződés alapján áll fenn,

5. a kötvény kibocsátásról,

6. a gazdasági társaságba történő belépésről, kilépéséről, tőkeemelésről,

7. *  a népszavazás elrendeléséről, ha az nem kötelező,

8. a sürgősségi indítványról,

9. a titkos szavazás tartásáról,

10. * 

11. a napirend elfogadását követően a napirendre új napirendi pont felvételéről - beleértve az elnapolt ülés napirendjét is -, napirendi pontnak a napirendről való levételről vagy későbbi ülésre halasztásáról, a napirend sorrendjének megváltoztatásáról,

12. *  a már lezárt napirend ismételt megnyitása esetén a korábban meghozott döntés hatályon kívül helyezéséről, és

13. a bizottság eseti feladattal történő megbízásáról és visszavonásáról a 60. § (8) bekezdés szerint.

20. Jegyzőkönyv

47. § (1) A Közgyűlés üléséről hangfelvétel készül.

(2) A jegyzőkönyv a felvett hangfelvétel alapján az Mötv.-ben meghatározott tartalommal készül.

(3) Az ülésről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi az e rendelet vagy más jogszabály alapján csatolandó dokumentum.

48. § A Közgyűlés nyílt ülésének dokumentumai a lakosság tájékoztatása céljából megjelennek az Önkormányzat honlapján, valamint megküldendők a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Térnek és Győr Megyei Jogú Város Levéltárának. A választópolgár - a zárt ülés kivételével - betekinthet a Közgyűlés ülésének jegyzőkönyvébe. A betekintésre a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége biztosít lehetőséget.

21. A Közgyűlés és a lakosság kapcsolata

49. § (1) *  A Közgyűlés évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatás helye és időpontja az Önkormányzat honlapján és a Győr+ című hetilapban kerül közzétételre.

50. § (1) A közmeghallgatáson napirendi pont is tárgyalható, amely esetében a rendkívüli ülésre vonatkozó szabályok az irányadók.

(2) A közmeghallgatáson megjelent személy - nevének és lakóhelyének bemondását követően - 3 perces időtartamban egy közérdekű, a lakosság nagyobb csoportját érintő kérdéssel kapcsolatban egy alkalommal fejtheti ki véleményét.

(3) A közmeghallgatás során elhangzott kérdés és vélemény lehetőség szerint az ülésen szóban megválaszolandó. A kivizsgálást igénylő kérdés vagy észrevétel esetén a hozzászóló a kivizsgálás eredményéről írásban kap tájékoztatást.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott időtartam alól a polgármester felmentést adhat.

22. Lakossági fórum

51. § (1) A lakosság véleményének megismerésére, a döntés-előkészítésbe való bevonása céljából az Önkormányzat lakossági fórumot tart

a) * 

b) ha a Közgyűlés azt határozatban elrendeli.

(2) A polgármester, valamint a képviselő a lakosság fontos döntésről való tájékoztatására vagy a választókkal való találkozás és véleményük megismerése céljából is szervezhet lakossági fórumot.

(3) A lakosság véleményének megismerésére a helyi civil vagy érdekvédelmi szervezetek képviselőinek részvételével szervezett tanácskozás is felhasználható.

52. § (1) A lakossági fórum szervezéséről a polgármester, valamint a képviselő - a terület egyéni képviselőjével együtt - a jegyző segítségével gondoskodik.

(2) A lakossági fórum helyéről, időpontjáról és témájáról a lakosság és a szervezetek az Önkormányzat honlapján és a Győr+ című hetilapban kapnak tájékoztatást.

23. Fogadóóra

53. § (1) A képviselő a választókkal való kapcsolattartás céljából szükség szerint, esetenként meghatározott időpontban egyénileg vagy más képviselővel közösen fogadóórát tart.

(2) A fogadóóra elsődlegesen az érintett lakosság lakóterületén tartandó meg. A lakóterületen önkormányzati intézményben történő helyiség biztosításához szükség esetén a polgármester segítséget nyújt.

(3) A fogadóóra helyéről és időpontjáról a képviselő a lakosságot hírközlő szerv útján értesíti.

III. Fejezet

A képviselő

54. § (1) *  A képviselő a képviselői munka ellátása során a Városháza kijelölt helyiségeit használhatja, eszközeit - beleértve a megbízatás ellátásához szükséges személyes használatra biztosított laptopot és tartozékait - díjmentesen igénybe veheti, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének munkatársától ügyviteli közreműködést igényelhet. A képviselő szakmai kérdéssel a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének vezetője útján a polgármesterhez fordulhat.

(2) A képviselő

a) olyan magatartást tanúsít, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre,

b) tevékenyen részt vesz a Közgyűlés, valamint azon bizottság munkájában, amelynek tagja,

c) a tudomására jutott - nem közérdekű vagy nem közérdekből nyilvános adat kivételével - minden információt megőriz azzal, hogy e titoktartási kötelezettsége a megbízatásának lejárta után is fennáll,

d) bejelenti a polgármesternek, ha a Közgyűlés ülésén akadályoztatása miatt nem tud részt venni,

e) bejelenti a bizottság elnökének vagy a bizottsági titkárnak, ha annak a bizottságnak az ülésén, melynek tagja, akadályoztatása miatt nem tud részt venni,

f) bejelenti a polgármesternek, ha valamely megbízatása teljesítésében akadályoztatva van,

g) bejelenti a személyes érintettségét a döntéshozatalnál, valamint

h) vagyon-nyilatkozatot tesz.

(3) A (2) bekezdés g) pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén az ülés vezetője - ha tudomással bír róla - felhívja a képviselőt arra, hogy jelentse be személyes érintettségét.

(4) Ha a képviselő úgy nyilatkozik, hogy ő személyesen nem érintett az ügyben, de a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a képviselő személyes érintettsége fennáll, a képviselő kizárásáról a polgármester javaslatára a Közgyűlés dönt. Ha a Közgyűlés kizárja a képviselőt, a képviselő az adott ügyben nem szavazhat, de a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek számít.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a Közgyűlés dönt az 56. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkövetkezmény alkalmazásáról. A szankció ismételten is kiszabható.

55. § A képviselőt a képviselői tevékenysége ellátásáért, valamint a bizottsági tagságáért, a tanácsnoki feladatellátásért külön rendeletben meghatározott összegű havi tiszteletdíj illeti meg.

56. § (1) A képviselő Közgyűlésről való távolmaradása esetén a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság előterjesztése alapján a Közgyűlés a félévet követő első ülésén határoz - az ülés által érintett hónaptól kezdődően -

a) a képviselői tiszteletdíj - ide nem értve a bizottsági tagságból vagy tanácsnoki tisztségből eredő részt - hónapokban megállapított legfeljebb 6 hónap időtartamra legfeljebb 25%-kal való csökkentéséről, ha a képviselő a megelőző naptári félévben tartott közgyűlési ülések több, mint felén nem vett részt,

b) a képviselői tiszteletdíj - ide nem értve a bizottsági tagságból vagy tanácsnoki tisztségből eredő részt - hónapokban megállapított, legfeljebb 12 hónap időtartamra legfeljebb 25%-kal való csökkentéséről, ha a képviselő a megelőző naptári félévben tartott közgyűlési ülések több, mint háromnegyedén nem vett részt.

(2) A távolmaradás idejébe nem számítandó be

a) azon időtartam, amikor a Közgyűlést képviseli,

b) állampolgári kötelezettségének teljesítésének ideje,

c) kórházi zárójelentéssel igazoltan a kórházi ellátás ideje vagy orvosi igazolással igazoltan a betegség ideje és

d) halotti anyakönyvi kivonattal igazoltan a hozzátartozó halála miatti távolmaradás.

(3) Az (1) bekezdés alapján alkalmazott szankció az érintett választási ciklust követő ciklusra nem vihető át.

(4) Az a képviselő, aki

a) a tanácskozás méltóságát sérti, vagy

b) a képviselő-testület tagját sértő kifejezéssel illeti,

ha a sértő kijelentést a megsértett személy vagy a polgármester felszólítására rögtön vissza nem vonja és a sértettet vagy a Közgyűlést meg nem követi, széksértést követ el, és a képviselői havi bruttó tiszteletdíj 10%-ával egyező rendbírsággal sújtható.

(5) *  A széksértésről és a rendbírság összegéről a polgármester azonnal dönt. A rendbírság megfizetésének határideje a döntésétől számított 30 nap. Ha lehetőség van rá, a képviselő tiszteletdíjából levonható.

(6) A szankció ismételten is kiszabható az e §-ban megvalósított ismételt kötelezettségszegés elkövetése esetén.

(7) A jegyző értesíti a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottságot az (1) bekezdésben foglaltak megvalósulása esetén.

(8) A bizottsági ülésre az e §-ban foglaltak annyiban alkalmazandók, hogy (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségszegés esetén - azon bizottság kezdeményezése alapján, amelyen a kötelezettségszegés felmerült - a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság dönthet az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazásáról azzal, hogy ez esetben a bizottsági tiszteletdíj kerül csökkentésre. A kötelezettségszegés miatt a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság eljárását kezdeményező bizottság eljárás megindításáról szóló döntése meghozatalában a kötelezettségszegéssel érintett bizottsági tag nem vehet részt, de ha a döntés meghozatalánál jelen van, a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek tekintendő.

(9) * 

IV. Fejezet

A tanácsnok

57. § (1) *  A Közgyűlés az 1. mellékletben meghatározott önkormányzati feladatok ellátásának koordinálására és felügyeletére tanácsnokokat választ.

(2) *  A tanácsnoki feladat- és hatásköröket az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A tanácsnok jogosult

a) a szakmai feladatai ellátásához a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének köztisztviselőjét segítségként igénybe venni,

b) a sajtót közvetlenül tájékoztatni munkájáról és

c) a Közgyűlés féléves munkatervére javaslatot tenni.

(4) A tanácsnok a munkájáról a Közgyűlésnek évente a tárgyévet követő év május 31. napjáig beszámol.

V. Fejezet

A bizottság

58. § (1) *  A Közgyűlés hét állandó bizottságot hoz létre, melyek elnevezése a következő:

a) Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (rövidítve: GATUBI),

b) Környezetvédelmi Bizottság (rövidítve: KÖBI),

c) Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság (rövidítve: KKB),

d) Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság (rövidítve: OKSTB),

e) Pénzügyi Bizottság (rövidítve: PÜBI),

f) Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság (rövidítve: SZELBI) és

g) Városstratégiai Bizottság (rövidítve: VSTRB).

(2) *  A Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 9 főből áll, melyből legalább 5 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 4 fő nem képviselő személy. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság és a Városstratégiai Bizottság 11 főből áll, melyből legalább 6 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 5 fő nem képviselő személy. A Környezetvédelmi Bizottság 13 főből áll, melyből legalább 7 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 6 fő nem képviselő személy. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság 15 főből áll, melyből legalább 8 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 7 fő nem képviselő személy.

(3) Az egyes bizottságok tagjainak névsorát az 5. függelék tartalmazza.

59. § (1) A bizottság elnökének megválasztására az alakuló ülésen, az alelnök és a tag megválasztására legkésőbb az azt követő rendes ülésen kerül sor. Az elnöki, az alelnöki vagy a tagi viszony megszűnése esetén a választásra legkésőbb a jogviszony megszűnését követő második rendes ülésen kerül sor.

(2) A bizottság elnökének, alelnökének és tagjának személyére a polgármester, valamint a tiszteletdíjra - külön önkormányzati rendelet szerint - tesz javaslatot, melyhez módosító indítvány nem tehető.

(3) A jelöléshez beszerzendő a jelölt írásbeli elfogadó nyilatkozata és a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó vállalása.

60. § (1) Valamennyi állandó bizottság feladat- és hatáskörét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az állandó bizottságot - a Közgyűlés által átruházott hatáskörben - a 2. mellékletben meghatározott ügyben döntési jogkör illeti meg (átruházott hatáskörben hozott döntés).

(3) A Közgyűlés bármely bizottsági hatáskörbe átruházott ügyet esetileg magához vonhat vagy felülvizsgálhat. A Közgyűlés a hatáskörbe vonás és a felülvizsgálat kérdésében minősített többségű szavazattal határoz.

(4) A 2. melléklet rögzíti azoknak az előterjesztéseknek a körét, melyeket csak az illetékes bizottság terjeszthet a Közgyűlés elé.

(5) A 2. mellékletben megjelölt előterjesztés csak az illetékes bizottság véleményének kikérése után terjeszthető a Közgyűlés elé. A vélemény külön megfogalmazhat módosítási javaslatot, melyet az elnök hiányzása esetén az alelnök ismertet a Közgyűlésen.

(6) A Közgyűlés a 2. mellékletben meghatározott tárgykörű előterjesztéseken túl egyéb előterjesztés esetében is előírhatja valamely bizottság véleményének kikérését. Az előterjesztő is kérheti a valamely bizottság véleményét az előterjesztés megküldésével, de a bizottság ezt nem köteles napirendre venni, és döntést hozni.

(7) A bizottság véleményének hiánya - kivéve, ha azt magasabb szintű jogszabály írja elő - nem akadálya valamely előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésének, ha

a) az illetékes bizottságnak lehetősége lett volna a véleményének kialakítására - akár rendkívüli ülés keretében is -, de azt elmulasztotta,

b) az illetékes bizottság azért nem működik, mert a létszáma nem éri el a határozatképességet, vagy

c) az előterjesztés benyújtását fontos önkormányzati érdek indokolja.

(7a) *  Ha a bizottság véleményez valamely előterjesztést, a bizottsági döntési javaslat nem tartalmazza a végrehajtás idejét és felelősét.

(8) A Közgyűlés esetenként minősített többségű szavazattal megbízhat bizottságot a hatáskörébe nem tartozó feladat elvégzésével is.

61. § (1) A bizottság elnöke

a) összehívja és vezeti a bizottság ülését,

b) aláírja a bizottsági ülés meghívóját és a bizottság egy tagjával együtt az ülésről készült jegyzőkönyvet,

c) figyelemmel kíséri a bizottság határozatának végrehajtását,

d) évente a tárgyévet követő május 31. napjáig beszámol a bizottság munkájáról a Közgyűlésnek, és

e) képviseli a bizottságot.

(2) A bizottság alelnöke - több alelnök esetén a bizottság elnöke által kijelölt, ennek hiányában a legidősebb alelnök -

a) a bizottság elnökének akadályoztatása esetén ellátja az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat, és

b) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a bizottság elnöke esetenként megbízza.

(3) A bizottság tagja

a) szavazati joggal részt vesz a bizottság ülésén,

b) a bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben felvilágosítást kérhet a jegyzőtől, az aljegyzőtől, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetőjétől, és

c) a bizottság megbízása alapján képviseli a bizottságot.

62. § (1) Az egyes bizottságok működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat, valamint a jegyző és az aljegyző távolléte esetén a jogszabálysértés észlelése esetén felmerülő jelzési kötelezettséget bizottsági titkárként a jegyzővel szemben támasztott képesítési, szakképesítési és törvényben meghatározott egyéb feltételekkel rendelkező, a Polgármesteri Hivatal jegyző által kijelölt köztisztviselője teljesíti.

(2) A tanácsnok tevékenységével összefüggő ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége látja el.

63. § (1) A bizottság féléves - a Közgyűlés munkatervéhez igazodó - munkaterv alapján működik.

(2) A bizottság féléves munkatervét a tárgyi félévet megelőző utolsó rendes ülésén fogadja el.

(3) A bizottság munkatervére a 12. § (7) bekezdés megfelelően irányadó.

64. § (1) A bizottság a Közgyűlés üléséhez igazodóan, továbbá szükség szerint tart ülést.

(2) A bizottság ülését az elnök összehívja, ha azt a Közgyűlés, a polgármester vagy a bizottsági tagok több mint 1/4-e kezdeményezi.

(3) Az elnök a bizottsági ülésre meghívja a bizottság tagjain túl a polgármestert, az alpolgármestert, a képviselőt, a jegyzőt, az aljegyzőt, a tárgyalt előterjesztést előkészítő önálló szervezeti egység vezetőjét, az előterjesztés előkészítésében közreműködő intézményt, szervet vagy személyt, az érintett önszerveződő közösség képviselőjét a 18. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével és az egyéb érdekelteket. A meghívandó egyéb érdekeltek körét a bizottság elnöke esetileg határozza meg.

(4) Az elnök a bizottsági titkár útján gondoskodik a meghívó kiküldéséről. A bizottsági titkár meghívót az elnök nevében az írásos előterjesztésekkel - ha lehetőség van rá - az ülés tervezett időpontja előtt legalább 4 nappal korábban elsődlegesen elektronikus úton küldi meg a bizottsági tagoknak.

(5) Az előterjesztésekre a 14. §-ban foglaltak az irányadók a következő eltérésekkel:

a) a 13. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott előterjesztés előterjesztésére a jegyző, az aljegyző és a Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egységének vezetője is jogosult, valamint

b) az előterjesztések tartalmi vagy formai követelményei betartásának kötelezettsége alól a bizottság elnöke is felmentést adhat.

(6) A bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vesz a bizottsági titkár.

(7) A (3) bekezdés alapján meghívott kamara és önszerveződő közösség képviselőjének - a 18. § (3) bekezdés figyelembevételével - és az egyéb érdekelt hozzászólási, tanácskozási jogáról a bizottság elnöke dönt.

(8) A tanácskozási jog gyakorlása esetén a 18. § rendelkezései azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy az írásbeli álláspontot a kijelölt köztisztviselő a bizottsági titkárnak is megküldi, aki gondoskodik annak megismertetéséről a bizottság tagjai vonatkozásában.

(9) A bizottsági ülésre a Közgyűlésre vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók az V. Fejezetben foglalt eltérésekkel azzal, hogy polgármesteren a bizottság elnöke, az alpolgármesteren az alelnök, a jegyzőn a jegyzővel szemben támasztott képesítési, szakképesítési és törvényben meghatározott egyéb feltételekkel rendelkező bizottsági titkár is értendő.

65. § (1) A bizottság az általa tárgyalt előterjesztésről határozatot hoz.

(2) A bizottság határozatainak megjelölése - az alábbi sorrendben -

a) évente előröl kezdődő számozással a határozat számát,

b) a „/” jelet,

c) a határozat meghozatalának évét,

d) zárójelben a határozat meghozatalának hónapját római számmal és napját arab számmal

e) az 58. § (1) bekezdésben meghatározott, a bizottság nevére utaló rövidítést és

f) a „határozata” kifejezést

foglalja magában.

(3) A határozat tartalmazza

a) a bizottság döntését,

b) a határozat végrehajtásáért felelős személy megjelölését és

c) a végrehajtási határidőt.

(4) A határozat végrehajtásáért felelős személy lehet a bizottság tagja is.

(5) A 60. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a (3) bekezdés b) és c) pontja nem alkalmazandó.

66. § (1) A bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről a 16. § (3) bekezdése szerint tájékoztatást ad.

(2) A bizottság tájékoztatóban tájékoztatja a Közgyűlést a soron következő rendes ülésén a hozzá beérkezett, de döntésre a Közgyűlés elé nem terjesztett javaslatról, ha azt a polgármester sem terjesztette a Közgyűlés elé. A javaslatról - a tájékoztató napirendi pont keretében - a Közgyűlés a vitát követően határoz.

67. § (1) A bizottsági ülésről hangfelvétel készül. A hangfelvétel alapján a bizottsági titkár jegyzőkönyvet készít.

(2) *  A bizottsági titkár a hangfelvétel alapján készített, törvényben meghatározott formai és tartalmi kellékekkel rendelkező jegyzőkönyv egy példányát - az ülést követő 10 napon belül - eljuttatja a Polgármesteri Hivatalnak a jegyzőkönyv kormányhivatalhoz történő továbbítására illetékes szervezeti egységéhez.

(3) A bizottsági titkár a bizottság által hozott határozat kivonatát - az ülést követő 10 napon belül - eljuttatja a határozat végrehajtásáért felelős személynek.

(4) A bizottsági határozatot a bizottsági titkár elektronikusan tartja nyilván.

68. § (1) A bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti.

(2) Több alelnök esetén a bizottság elnöke által kijelölt, ennek hiányában a legidősebb alelnök jár el. Ha nem állapítható meg így az alelnök személye, a 7. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelően irányadók.

69. § (1) A bizottság a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben - az ellátandó feladat meghatározásával - albizottságot alakíthat. Az albizottság kizárólag javaslattételi joggal rendelkezik az őt létrehozó bizottság irányába.

(2) Az albizottság tagjainak számát és összetételét az albizottságot létrehozó bizottság határozza meg.

(3) Az albizottság tagja lehet a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. Az albizottság tagjainak többségét képviselő bizottsági tag adja. Albizottság vezetője csak képviselő lehet. Albizottságban való részvételért külön díjazás nem jár.

70. § Az elnökén keresztül valamennyi bizottság jogosult

a) a szakmai feladatai ellátásához a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének köztisztviselőjét segítségként igénybe venni,

b) a sajtót közvetlenül tájékoztatni munkájáról és

c) a Közgyűlés féléves munkatervére javaslatot tenni.

71. § (1) A Közgyűlés a feladatai eredményes ellátása érdekében szükség szerint - hosszabb távú vagy állandó feladat esetén - munkacsoportot vagy - átmenetileg felmerülő feladat esetén - ideiglenes bizottságot is létrehozhat, melynek összetételét és feladatait annak megalakításakor állapítja meg.

(2) A munkacsoport tagja kizárólag polgármester, alpolgármester vagy képviselő, míg az ideiglenes bizottság tagjainak többsége - a polgármester és az alpolgármester kivételével -képviselő lehet.

(3) Az ideiglenes bizottság ülésén szükség szerint, az elnök döntése alapján készül jegyzőkönyv. A munkacsoport ülésén a szavazás eredménye rögzítendő, és az elnök döntése szerinti tartalommal jegyzőkönyv készíthető.

(4) A bizottság működésének általános szabályai az e §-ban foglalt eltérésekkel a munkacsoport és az ideiglenes bizottság működésére is megfelelően alkalmazandók.

71/A. § *  (1) Több bizottság feladat- és hatáskörébe is tartozó ugyanazon napirendi pont tárgyalása érdekében a bizottságok (a továbbiakban: érintett bizottságok) együttes ülést tarthatnak.

(2) Az együttes ülésre az érintett bizottságok vonatkozásában külön meghívó készül, amely utalást tartalmaz arra nézve, hogy valamely napirendi pont miatt együttes ülés kerül összehívásra.

(3) Az együttes ülést - megegyezés alapján - valamely érintett bizottság elnöke vezeti.

(4) Az együttes ülésen a határozatképesség külön-külön állapítandó meg. Az együttes ülésen határozatot csak azon bizottság hozhat, amely határozatképes. Ha az együttes ülésen csak egy bizottság határozatképes, az ülésre a továbbiakban az általános szabályok az irányadók.

(5) A vitában a kérdezők és hozzászólók a jelentkezés sorrendjében kapnak szót.

(6) A tárgyalt előterjesztésről az érintett bizottságok külön-külön szavaznak, és az így született döntésről bizottságonként külön határozat születik.

(7) Az együttes ülésről külön-külön jegyzőkönyv készül.

(8) Az együttes ülés megtartásának nem akadálya olyan napirendi pont tárgyalása, amely nem tartozik valamennyi bizottság hatáskörébe. Ilyen esetben a nem érintett bizottság elnökét és tagjait jelenléti jog illeti meg.

(9) Az együttes ülésre egyebekben jelen Fejezetben foglaltak megfelelően alkalmazandók.

VI. Fejezet * 

25-28. * 

72-86/A. § * 

VII. Fejezet

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző és az aljegyző jogállása

29. A polgármester

87. § (1) A polgármester megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban látja el.

(2) * 

88. § (1) A Közgyűlés a 4. mellékletben felsorolt hatásköreit a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a 16. § (3) bekezdésének megfelelően írásban tájékoztatást ad. A tájékoztató előkészítése érdekében a döntés egy példányát eljuttatja a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének.

(3) *  A polgármester 4. melléklet szerinti döntéshozatalát és hatáskörgyakorlását a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések korlátozzák.

(3a) *  A polgármester általános vagy tematikus tanácsadó testületet hozhat létre, szüntethet meg, vagy alakíthat át, melynek meghatározza szervezeti és működési rendjét, személyi összetételét és feladatát, valamint működéséhez, tevékenyégéhez forrást rendelhet.

(3b) *  A polgármester polgármesteri biztosi beosztásba munkaviszonyban vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyt bízhat meg a polgármester feladat- és hatásköréhez, valamint tevékenyégéhez kapcsolódó önkormányzati feladatok ellátására, és gyakorolja felette a munkáltatói jogkörbe tartozó jogokat. A polgármesteri biztos a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában áll. A polgármesteri biztos jogállására munkaviszony esetében a munka törvénykönyvének, míg más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében a vonatkozó törvény rendelkezései irányadók azzal, hogy a polgármesteri biztos megbízatása határozott időre - de legfeljebb a polgármester megbízatásának idejére - szólhat, mely a polgármester megbízatásának megszűnésével megszűnik. A polgármesteri biztost tevékenységének ellátásában a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt szervezeti egysége segíti.

(4) A polgármester átruházott hatáskörben vagy törvény által hatáskörébe utalt ügyben hozott határozatait naponta elölről kezdődő sorszámmal látja el, melynek megjelölése - az alábbi sorrendben -

a) a határozat sorszámát arab számmal,

b) a „/” jelet,

c) a határozat meghozatalának napját, hónapját, évét arab számmal, „/” jellel elválasztva és

d) a „PM. h.” kifejezést

foglalja magában.

(5) A polgármester határozatának nyilvántartását a jegyző a Polgármesteri Hivatal kijelölt köztisztviselője útján végzi.

(6) Ha a Közgyűlés ülésén merül fel olyan kérdés, amely valamely bizottság hatáskörébe tartozik, a polgármester jogosult a javaslatot megtenni.

(7) *  A polgármester minden hónap utolsó szerdáján előre egyeztetett időpontban ügyfélfogadást tart.

89. § *  A polgármester egyetértési jogot gyakorol a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében a kinevezésnél, a vezetői megbízásnál, a vezetői megbízás visszavonásánál, a felmentésnél és a jutalmazásnál.

30. Az alpolgármester

90. § (1) *  A Közgyűlés a Közgyűlés tagjai közül két foglalkozási jogviszonyban álló, nem a Közgyűlés tagjai közül egy foglalkozási jogviszonyban álló alpolgármestert választ. Az alpolgármester a polgármester irányításával végzi munkáját.

(2) A polgármester az alpolgármester megválasztását követő 15 napon belül írásban meghatározza az alpolgármester feladatkörét. A feladatkört a polgármester bármikor jogosult írásban megváltoztatni.

(3) A Közgyűlés a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét és egyéb juttatásait - a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével - a megválasztást követően határozza meg.

(4) * 

(5) *  Az alpolgármesterek felváltva minden hónap első három csütörtökjén 14 óra és 16 óra között ügyfélfogadást tartanak.

31. A jegyző és az aljegyző

91. § (1) A polgármester pályázat alapján jegyzőt nevez ki.

(2) A jegyző

a) *  gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos jegyzői feladatok ellátásáról, beleértve a polgármester felett gyakorolt munkáltatói jogokat az át nem ruházható hatáskörök kivételével,

b) előkészítteti a Közgyűlés és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,

c) tanácskozási joggal vesz részt a Közgyűlés és a Közgyűlés bizottságának ülésén,

d) jelzi a Közgyűlésnek, a Közgyűlés szervének, a polgármesternek, ha a döntésénél, működésénél jogszabálysértést észlel,

e) gondoskodik a Közgyűlés üléseiről szóló jegyzőkönyv elkészítéséről,

f) a polgármesterrel közösen aláírja az önkormányzati rendeletet és a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvet,

g) *  az ülést követő 15 napon belül megküldi a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetőjének a Közgyűlés, a bizottság, ülésről készült jegyzőkönyvet,

h) *  megküldi a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetőjének a polgármester saját és átruházott önkormányzati hatáskörben hozott határozatát és a bizottság határozatát

i) *  a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közreműködésével ellátja a bizottságok működésének ügyviteli feladatait,

j) rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a Közgyűlésnek, a bizottságoknak az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és azok változásairól,

k) rendes Közgyűlésen beszámol a Polgármesteri Hivatal munkájáról a tárgyévet követő május 31. napjáig és

l) gondoskodik jelen rendelet függelékének naprakészen tartásáról.

92. § (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján egy aljegyzőt nevez ki.

(2) Az aljegyző feladatkörét és a közöttük lévő munkamegosztást a jegyző határozza meg.

(3) A jegyzőt - távolléte vagy akadályoztatása esetén - teljes jogkörrel az aljegyző helyettesíti.

(4) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén a jegyzői feladatok ellátásával a polgármester a Polgármesteri Hivatalnak, a jegyzői tisztség betöltéséhez szükséges, törvényben meghatározott képesítési és egyéb előírásoknak megfelelő köztisztviselőjét bízza meg.

(5) A jegyző és az aljegyző minden szerdán 9 óra 30 perc és 14 óra között ügyfélfogadást tartanak.

VIII. Fejezet

A Polgármesteri Hivatal

93. § A Közgyűlés az Önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elnevezéssel polgármesteri hivatalt hoz létre.

94. § (1) A Közgyűlés a polgármester tevékenységéhez, valamint a Közgyűlés és bizottságai döntésének előkészítéséhez közvetlenül kapcsolódó egyes feladatok ellátására önkormányzati főtanácsadói és önkormányzati tanácsadói munkakört létesít.

(2) *  Önkormányzati főtanácsadó önkormányzati főtanácsadói munkakörben, míg önkormányzati tanácsadó önkormányzati tanácsadói munkakörben alkalmazható.

95. § A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

IX. Fejezet

A helyi népszavazás és a helyi népi kezdeményezés

96. § (1) Helyi népszavazást a választópolgárok 15%-a kezdeményezhet a polgármesternél.

(2) A Közgyűlés kitűzi a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább 25%-a kezdeményezi.

(3) A Közgyűlés a népszavazás elrendeléséről - ha annak kitűzése nem kötelező - minősített többséggel határoz.

97. § * 

98. § * 

X. Fejezet

Az önkormányzat vagyona és gazdálkodása

99. § A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legfontosabb szabályokat külön rendeletben állapítja meg.

XI. Fejezet

A nemzetiségi önkormányzat

100. § Győr Megyei Jogú Városban a 9. függelékben meghatározott nemzetiségi önkormányzat működik.

101. § (1) A nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési rendjét - törvény keretei között - saját hatáskörben állapítja meg.

(2) A nemzetiségi önkormányzat részére az Önkormányzat által támogatásként rendelkezésre bocsátott pénzügyi forrás mértékét a mindenkori költségvetési rendelet határozza meg.

(3) A nemzetiségi önkormányzat munkáját a Polgármesteri Hivatal a 4. mellékletben meghatározott módon segíti.

102. § *  A nemzetiségi önkormányzat elnöke tanácskozási joggal meghívandó a Közgyűlés és a bizottságok ülésére, ha a nemzetiség helyzetét érintő kérdés szerepel a napirenden.

XII. Fejezet

Záró rendelkezések

103. § E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

104. § Hatályát veszti a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007. (III. 23.) R. rendelet.

Borkai Zsolt

polgármester

dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet a … /2012. (….) önkormányzati rendelethez * 

A tanácsnok feladat- és hatásköre

1. *  A peremkerületek fejlesztését, valamint a városüzemeltetést felügyelő tanácsnok a peremkerületek - Bácsa, Gyirmót, Ménfőcsanak, Likócs, Szentiván, Kismegyer és Pinnyéd - fejlesztésének elősegítése, a jelentkező problémák megoldásának koordinálása, valamint a városüzemeltetési feladatok hatékony ellátása, a jelentkező problémák megoldásának koordinálása érdekében

1.1. állásfoglalásával terjeszthető a döntésre jogosult elé peremkerületet érintő esetben

1.1.1. helyi környezetvédelmi program, környezetvédelem szabályozására vonatkozó rendelettervezet, természeti környezet fejlesztésének koncepciója,

1.1.2. lakásépítési és egyéb célú terület-előkészítéssel, infrastruktúra ellátással és ezzel összefüggő fejlesztéssel kapcsolatos előterjesztés,

1.1.3. közmű és közúthálózat fejlesztésre vonatkozó előterjesztés,

1.1.4. közösségi közlekedéssel kapcsolatos előterjesztés, valamint

1.1.5. köznevelési, közművelődési, művészeti, közgyűjteményi és sport intézmény alapítására, valamint megszüntetésére vonatkozó javaslat,

1.2. felügyeli

1.2.1. a peremkerületet érintő településfejlesztéshez, területhasználatához kapcsolódó döntések végrehajtását,

1.2.2. építési, városképi követelmények helyi szabályozásának érvényesülését,

1.2.3. önkormányzati beruházások kihatásait,

1.2.4. játszóterek üzemeltetését,

1.2.5. autóbuszvárók üzemeltetését,

1.2.6. városi zöldterület-gazdálkodással és -fenntartással kapcsolatos, valamint a szúnyoggyérítési feladatot,

1.2.7. az önkormányzati fenntartású temető fenntartási és üzemeltetési feladatát,

1.2.8. a szoborgondozási és a parkfenntartási feladatot,

1.2.9. köztisztasággal, hóeltakarítással, síkosság-mentesítéssel kapcsolatos feladatot, valamint

1.2.10. az útkezeléssel és -fenntartással kapcsolatos feladatot,

1.3. közreműködik

1.3.1. a peremkerületet, valamint a városüzemeltetést érintő problémák feltárásában és azok megoldására vonatkozó javaslatok megfogalmazásában a hatékonyság előmozdítása érdekében, valamint

1.3.2. rendezvény koordinálásában,

1.4. kapcsolatot tart a peremkerülethez tartozó egyéni választókerületek önkormányzati képviselőivel, továbbá kezdeményezheti városüzemeltetési kérdésben a polgármester egyetértésével a szükséges intézkedés megtételét az illetékes szervezetnél, ha az 1.2. alpontban foglalt tevékenysége során hiányosságot, késedelmet vagy egyéb visszás helyzetet tapasztal, feltéve, hogy az nem jár az Önkormányzat számára többlet-költségvetési forrásigénnyel, valamint

1.5. részt vesz - meghívás alapján - a lakossági fórumokon.

2. * 

3. Az egyetem fejlesztéséért és ifjúságpolitikáért felelős tanácsnok a Széchenyi István Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) való együttműködés erősítése, az ifjúság kiemelt célcsoportként történő kezelése érdekében

3.1. állásfoglalásával terjeszthető a Közgyűlés elé

3.1.1. az Egyetem részére történő fejlesztési támogatásra irányuló javaslat és

3.1.2. az ifjúsági koncepció,

3.2. felügyeli a polgármester által meghatározottak szerint

3.2.1. az Egyetem és az Önkormányzat által közösen megvalósított projektet és

3.2.2. az Önkormányzat ifjúsági koncepciójának végrehajtását,

3.3. közreműködik a polgármester által meghatározottak szerint

3.3.1. az Egyetemmel közösen szervezett tudományos, kulturális, sport és egyéb rendezvények előkészítésében, szervezésében, koordinálásában és

3.3.2. az ifjúság Önkormányzatot érintő igényeinek felmérésében, azoknak az önkormányzati döntéshozó irányába történő közvetítésében,

3.4. kapcsolatot tart a polgármester által meghatározottak szerint

3.4.1. a Győrben működő ifjúsági szervezettel,

3.4.2. az Önkormányzat által fenntartott, ifjúságvédelmi feladatot ellátó intézmény vezetőjével és

3.4.3. az Egyetemmel és az Egyetem fejlesztésért felelős állami szervvel, valamint

3.5. részt vesz a polgármester által meghatározottak szerint

3.5.1. az Egyetem fejlesztésével összefüggő rendezvényen, továbbá

3.5.2. ifjúságpolitikával kapcsolatos rendezvényen.

4. A tanácsnok kezdeményezheti a polgármester egyetértésével a szükséges intézkedés megtételét az illetékes szervezetnél, ha a 1-3. pontban foglalt tevékenysége során hiányosságot, késedelmet vagy egyéb visszás helyzetet tapasztal, feltéve, hogy az nem jár az Önkormányzat számára többlet-költségvetési forrásigénnyel.

2. melléklet a … /2012. (….) önkormányzati rendelethez

Bizottságok feladat- és hatásköre

1a. Környezetvédelmi Bizottság * 

1a.1. A Környezetvédelmi Bizottság terjeszti a Közgyűlés elé:

1a.1.1. a helyi környezetvédelmi programot, valamint a környezetvédelmi szabályozásra vonatkozó rendelettervezetet,

1a.1.2. a helyi jelentőségű természetvédelmi terület kijelölésére, a természeti érték megőrzésére vonatkozó javaslatot,

1a.1.3. a rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési tervet (füstköd, riadótervet),

1a.1.4. a város környezetének állapotáról szóló tájékoztatót,

1a.1.5. az Önkormányzat által környezetvédelmi célra elkülönített összeg felhasználására vonatkozó előterjesztést, valamint

1a.1.6. az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló önkormányzati rendeletben a Bizottság számára meghatározott mérték feletti, önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználására vonatkozó előterjesztést.

1a.2. A Bizottság állásfoglalásával terjeszthető a Közgyűlés elé:

1a.2.1. az éves költségvetés, valamint a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló éves beszámoló,

1a.2.2. a természeti környezet védelmének általános szabályaival kapcsolatos előterjesztés,

1a.2.3. a város ipari eredetű és veszélyes hulladékának elhelyezéséről, kezeléséről, feldolgozásáról szóló tájékoztató, valamint

1a.2.4. az Önkormányzat részére elnyerhető környezet- vagy természetvédelmi pályázatban, céltámogatásban, programban való részvételre irányuló javaslat.

1a.3. A Bizottság tesz javaslatot a polgármesternek:

1a.3.1. „Kitaibel Pál Környezetvédelmi Emlékérem” díj adományozására.

1a.4. A Közgyűlés a következő hatásköreit a Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át döntésre:

1a.4.1. a költségvetésben a Bizottság részére meghatározott keretek között külső szerv részére történő pénzeszközátadását, valamint

1a.4.2. a Környezetvédelmi Alap felhasználását az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló önkormányzati rendeletben a Bizottság számára meghatározott mértékig.

1. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

1.1. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság terjeszti a Közgyűlés elé:

1.1.1. az önkormányzati feladat vállalkozásba adását,

1.1.2. *  a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntés tervezetét,

1.1.3. önkormányzati tulajdonú helyiség bérletére vonatkozó rendelet tervezetét, valamint

1.1.4. jogszabály alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozó ár és díj megállapítására vonatkozó javaslatot.

1.2. *  A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság állásfoglalásával terjeszthető a Közgyűlés elé:

1.2.1. *  a költségvetés koncepciója, az éves költségvetés, a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló éves beszámoló,

1.2.2. a helyi adóra vonatkozó rendelettervezet,

1.2.3. a városüzemeltetés éves feladatterve és finanszírozási terve,

1.2.4. *  a közterület-használat szabályairól szóló rendelettervezet, valamint

1.2.5. *  a koncesszióba adásra irányuló előterjesztés.

1.2.6. * 

1.2.7. * 

1.2.7.1. az alapító okirat módosítására,

1.2.7.2. a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározására,

1.2.7.3. az ügyvezető, elnök-vezérigazgató megválasztása, visszahívása, első díjazásának megállapítására,

1.2.7.4. a felügyelő bizottság tagja, valamint az igazgatóság tagjának megválasztására, visszahívására, díjazásának megállapítására,

1.2.7.5. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, első díjazásának megállapítására,

1.2.7.6. gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetésére, valamint

1.2.7.7. gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzésére vagy átruházására

vonatkozó javaslat.

1.3. A Közgyűlés a következő hatásköreit a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságra ruházza át döntésre:

1.3.1. *  a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hatásköröket,

1.3.2. * 

1.3.2.1. vagyoni értékű jog - kivéve a jogszabályi rendelkezés alapján szerzett vagyoni értékű jogot -, vagy bármilyen értékpapír megszerzése, ha az érte fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15%-át,

1.3.2.2. vagyoni értékű jog - kivéve a jogszabályi rendelkezés alapján szerzett vagyoni értékű jogot - és bármilyen értékpapír elidegenítése, ha annak könyv szerinti értéke meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15%-át,

1.3.2.3. tárgyi eszköz beszerzése, ha annak beszerzési értéke meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20%-át,

1.3.2.4. tárgyi eszköz elidegenítése, valamint lízingbe adása, ha annak nyilvántartási értéke meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20%-át,

1.3.2.5. harmadik személy javára vállalt bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezességvállalás, garanciavállalás, ha annak összege meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 10%-át,

1.3.2.6. hitelfelvétel engedélyezése, ha a GYŐR-SZOL Zrt. hitelállománya meghaladja az adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 30%-át, és

1.3.2.7. forgóeszközhitel felvétele az alaptőke 20%-át meghaladó összeg felett, ha az meghaladja az adott évben az üzleti tervben meghatározott értéket.

1.4. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ellenőrzi:

1.4.1. önkormányzati tulajdont kezelő, üzemeltető szervezet tevékenységét és

1.4.2. igény szerint - meghallgatással - a Közgyűlés által delegált, valamint választott felügyelőbizottsági, továbbá igazgatósági tagot a tevékenységéről.

2. Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

2.1. A Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság terjeszti a Közgyűlés elé:

2.1.1. a polgármester, valamint a Közgyűlés bizottsága, által hozott önkormányzati hatósági határozat elleni fellebbezéssel kapcsolatos, valamint jogszabály alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozó és át nem ruházott önkormányzati hatósági ügyben az elsőfokú döntési javaslatot,

2.1.2. kivizsgálás után a képviselővel, valamint bizottság nem képviselő tagjával kapcsolatos etikai jellegű bejelentést,

2.1.3. a polgármester illetménye, továbbá egyéb juttatására vonatkozó javaslatot, valamint

2.1.4. * 

2.2. *  A Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság állásfoglalásával terjeszthető a Közgyűlés elé:

2.2.1. valamennyi önkormányzati rendelettervezet,

2.2.2. a Városi Rendőrkapitányság beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről,

2.2.3. *  Városrendészet Győr, valamint a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr beszámolója,

2.2.4. *  Városrendészet Győr, valamint a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr vezetőjének kinevezésére vonatkozó előterjesztés,

2.2.5. *  a költségvetés koncepciója, az éves költségvetés, a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló éves beszámoló, és

2.2.6. *  közrendvédelemmel kapcsolatos pályázatokról szóló előterjesztés, továbbá a közrendvédelmet közvetlenül érintő előterjesztés.

2.3. A Közgyűlés a következő hatáskörét a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottságra ruházza át döntésre:

2.3.1. az éves költségvetésben a polgárőrségek támogatására meghatározott előirányzat felosztását, összeghatárra tekintet nélkül.

2.4. A Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

2.4.1. elnöke a Bizottság nevében a vagyonnyilatkozat nyilvántartása és kezelése körében

2.4.1.1. írásban igazolja a vagyonnyilatkozat átvételét, majd azt nyilvántartásba veszi és megfelelő nyilvántartási számmal látja el,

2.4.1.2. gondoskodik a képviselői vagyonnyilatkozat nyílt, a hozzátartozói vagyonnyilatkozat lepecsételt, zárt borítékban történő tárolásáról,

2.4.1.3. a nyilatkozattevővel kapcsolatos valamennyi iratot egy iratgyűjtőben, az egyéb iratoktól elkülönítetten lemezszekrényben helyezi el, melynek kulcsát zárt lepecsételt borítékban őrzi,

2.4.1.4. gondoskodik a vagyonnyilatkozatok adatvédelmi szabályoknak megfelelő kezeléséről, arról, hogy az azokban foglaltakat - a nyilvános képviselői vagyonnyilatkozatok kivételével - más ne ismerhesse meg, melyért felelősséggel tartozik, valamint

2.4.1.5. biztosítja a képviselői vagyonnyilatkozat nyilvánosságát, melybe bárki betekinthet. Az erre irányuló igény esetén a Bizottság előre egyeztetett időpontban az általa hozzáférhetővé tett vagyonnyilatkozatba a betekintési jog gyakorlására az aljegyzői titkárságon biztosít lehetőséget, és

2.4.2. a vagyonnyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzése céljából jogszabályban foglaltaknak megfelelően

2.4.2.1. ha az eljárásra irányuló bejelentés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a Bizottság elnöke felhívja a bejelentőt a hiány pótlására, amelynek ha a bejelentő 15 napon belül nem tesz, a Bizottság az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést vagy az eljárást egyébként hivatalból folytatja,

2.4.2.2. az ellenőrzési eljárást zárt ülésen folytatja le,

2.4.2.3. felhívja az érintettet, hogy haladéktalanul - de legkésőbb 3 napon belül - írásban közölje a saját, valamint a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi, érdekeltségi viszonyaira vonatkozó azonosító adatokat, melyet csak a Bizottság tagja ismerhet meg,

2.4.2.4. az eljárás eredményéről a Közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatja, valamint

2.4.2.5. a Közgyűlés ülését követő 8 napon belül az azonosító adatokat megsemmisíti, ezt a tényt jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a vagyonnyilatkozathoz csatol, valamint

2.4.3. kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést.

3. Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

3.1. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság terjeszti a Közgyűlés elé:

3.1.1. a köznevelési és a kulturális intézmény alapítására, megszüntetésére vonatkozó javaslatot,

3.1.2. *  az Önkormányzat középtávú kulturális koncepciójára vonatkozó javaslatot,

3.1.3. *  a város rövid és hosszú távú idegenforgalmi koncepcióját.

3.1.4. *  a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. pontja 7. alpontjában meghatározott, köznevelési intézményben induló óvodai csoportra megállapított maximális létszámot meghaladó megállapításhoz szükséges jóváhagyásra vonatkozó javaslatot, valamint

3.1.5. * 

3.2. *  Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság állásfoglalásával terjeszthető a Közgyűlés elé:

3.2.1. *  a költségvetés koncepciója, az éves költségvetés, a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló éves beszámoló,

3.2.2. a köztéri szobor, műalkotás állítására irányuló javaslat,

3.2.3. *  a köznevelési és kulturális intézmény, a köznevelési intézménnyel kapcsolatban vagy a kulturális ágazatban szolgáltatási feladatot ellátó önkormányzati fenntartású intézmény, valamint a Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora vezetőjének megbízására vonatkozó javaslat,

3.2.4. alapítványi forrás átvételére vonatkozó javaslat, ha az alapítvány célja a Bizottság tevékenységi körét érinti,

3.2.5. *  köznevelési és kulturális intézményben, a köznevelési intézménnyel kapcsolatban vagy kulturális ágazatban szolgáltatási feladatot ellátó, önkormányzati fenntartású intézményben, valamint a Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborában az engedélyezett alkalmazotti álláshellyel kapcsolatos előterjesztés,

3.2.6. *  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja szerinti vélemény kiadás a 83. § (3) bekezdés a)d) pontja esetében,

3.2.7. *  sportszervezet pénzügyi támogatására vonatkozó javaslat,

3.2.8. *  az ifjúságpolitikai vonatkozású előterjesztés, valamint

3.2.9. *  a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott éves munkaterv és éves beszámoló.

3.2.10. * 

3.3. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tesz javaslatot a polgármesternek:

3.3.1. *  a „Győr Oktatásügyéért” díj, a „Győr Közművelődéséért” díj, a „Győr Művészetéért”díj, valamint a „Győr Sportjáért”díj adományozására.

3.4. A Közgyűlés a következő hatásköreit az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságra ruházza át döntésre:

3.4.1. *  a kulturális intézmény közalkalmazottjának adományozható címre meghatározott keret intézmények közötti felosztását,

3.4.2. * 

3.4.3. *  a könyvtárba történő beiratkozási díj meghatározását,

3.4.4. *  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 73. § (3) bekezdés szerinti delegálást,

3.4.5. *  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés g) pontja szerinti továbbképzési program jóváhagyását, valamint a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti továbbképzési program felülvizsgálatát,

3.4.6. *  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott értékelést,

3.4.7. * 

3.4.8. *  a nevelési intézmény csoportszámának engedélyezése - adott nevelési évre vonatkozóan - a költségvetés keretein belül,

3.4.9. *  a kulturális intézmény szakmai feladatáról szóló éves munkaterv és beszámoló jóváhagyását ezen melléklet 3. alcím 3.2. pont 3.2.9. alpontjában foglalt kivétellel,

3.4.10. *  az Önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézménynek, a köznevelési intézménnyel kapcsolatban vagy kulturális ágazatban szolgáltatási feladatot ellátó önkormányzati fenntartású intézménynek, valamint a Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának szakmai feladatáról szóló éves beszámoló jóváhagyását,

3.4.11. *  az oktatási (köznevelési), kulturális, sport vagy turisztikai feladatot ellátó az Önkormányzat költségvetési szervének jogszabály által fenntartó vagy irányító szerv hatáskörébe utalt - a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó - azon szabályzatának jóváhagyását, amely díjmegállapítást tartalmaz,

3.4.12. *  a Győri Értéktár Bizottság szakmai tevékenységéről szóló éves beszámoló jóváhagyását.

3.5. *  Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság ellenőrzi

3.5.1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltakat, valamint

3.5.2. az idegenforgalmat befolyásoló fejlesztés előrehaladását, megvalósításának ütemét és hatását.

3.5.3. * 

4. Pénzügyi Bizottság

4.1. A Pénzügyi Bizottság terjeszti a Közgyűlés elé:

4.1.1. a hitel - kivéve az átmeneti likviditási gondok feloldását szolgáló rövidlejáratú hitel - felvételéről szóló előterjesztést,

4.1.2. a kötvénykibocsátásról szóló előterjesztést,

4.1.3. * 

4.1.4. * 

4.1.5. a gazdasági-pénzügyi ellenőrzés tapasztalatáról szóló előterjesztést, valamint

4.1.6. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben kötelezően végzendő és egyedi döntése alapján végzett ellenőrzés eredményéről szóló előterjesztést.

4.2. *  A Pénzügyi Bizottság állásfoglalásával terjeszthető a Közgyűlés elé:

4.2.1. a pénzügyi tartalmú és a költségvetés évében vagy az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztés,

4.2.2. a koncesszióba adásra irányuló előterjesztés,

4.2.3. *  az Önkormányzat éves költségvetési koncepciója, a költségvetési rendelettervezet és a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló éves beszámoló,

4.2.4. *  az elfogadott költségvetési előirányzatban bekövetkezett változásról szóló havi tájékoztató és rendeletmódosítási javaslat, valamint

4.2.5. *  az Önkormányzat éves ellenőrzési terve, valamint az éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés.

4.2.6. * 

4.3. A Közgyűlés a következő feladat- és hatásköreit a Bizottságra ruházza át döntésre:

4.3.1. *  a költségvetésben szereplő kiadási jogcímek előirányzatai között 300-500 millió Ft értékhatáron belüli előirányzat megváltoztatását,

4.3.2. *  évközben új, a költségvetésben nem szereplő feladat jóváhagyását 300-500 millió Ft értékhatáron belül a forrás egyidejű megjelölésével,

4.3.3. *  a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hatásköröket.

5. Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

5.1. A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság terjeszti a Közgyűlés elé:

5.1.1. az Önkormányzat szociális szolgáltatási, egészségügyi és lakáskoncepcióját,

5.1.2. *  a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi ellátások körzetének kialakítására, módosítására vonatkozó rendelettervezetet,

5.1.3. egészségügyi intézmény alapítására, megszüntetésére irányuló javaslatot,

5.1.4. a szociális szolgáltatási és a gyermekjóléti alapellátási intézmény alapítására, feladatváltozására, megszüntetésére irányuló javaslatot,

5.1.5. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelettervezetet,

5.1.6. az Önkormányzat gyermekjóléti feladatának ellátásáról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájának eredményességéről készített éves tájékoztatót,valamint

5.1.7. az önkormányzati tulajdonban álló lakás bérletére, a lakásvásárlás és -építés támogatására, továbbá az elidegenítés tárgykörére, valamint a lakbérre vonatkozó rendelettervezetet.

5.2. *  A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság állásfoglalásával terjeszthető a Közgyűlés elé:

5.2.1. *  a költségvetés koncepciója, az éves költségvetés és a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló éves beszámoló,

5.2.2. alapítványi forrás átvétele, ha annak célja a Bizottság tevékenységi körét érinti,

5.2.3. a szociális szolgáltatási és a gyermekjóléti alapellátási intézmény vezetőjének kinevezésére vonatkozó javaslat, a szociális szolgáltatási és a gyermekjóléti alapellátási intézmény alapító okiratának módosítására irányuló javaslat,

5.2.4. az Önkormányzat, valamint a vállalkozó háziorvos és fogorvos közötti szerződés megkötésére, módosítására vonatkozó javaslat,

5.2.5. a meglévő háziorvosi körzet tartósan betöltetlen jellegének megállapítására vonatkozó javaslat,

5.2.6. * 

5.2.7. a város szociálpolitikáját érintő előterjesztés,

5.2.8. a WHO Egészséges Városok projekt számára a költségvetésben jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámoló és

5.2.9. valamennyi lakásügyet érintő előterjesztés.

5.3. A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tesz javaslatot a polgármesternek:

5.3.1. *  a „Győr Város Szociálpolitikájáért” díj adományozására és

5.3.2. *  a „Győr Város Egészségügyéért” díj adományozására.

5.4. A Közgyűlés a következő hatásköreit a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságra ruházza át döntésre:

5.4.1. *  a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályzásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott hatásköröket,

5.4.2. az otthoni szakápoló és otthoni hospice ellátási tevékenység működési bejelentésének visszaigazolását,

5.4.3. a szociális szolgáltatási, valamint a gyermekjóléti intézmény házirendjének jóváhagyását,

5.4.4. az érdekképviseleti fórum megalakítása és működése szabályainak meghatározását a szociális szolgáltatási és a gyermekjóléti alapellátási intézményben, továbbá az Önkormányzatot képviselő személyek megválasztását,

5.4.5. a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint gyerekjóléti intézmény szakmai programjának jóváhagyását,

5.4.6. ellátási szerződés alapján a szociális, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmény éves szakmai beszámolójának megtárgyalása és elfogadása,

5.4.7. *  az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, a lakásvásárlás és építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott hatásköröket,

5.4.8. *  az egészségügyi vagy szociális feladatot ellátó az Önkormányzat költségvetési szervének jogszabály által fenntartó vagy irányító szerv hatáskörébe utalt - a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó - azon szabályzatának jóváhagyását, amely díjmegállapítást tartalmaz.

6. Városstratégiai Bizottság * 

6.1. A Városstratégiai Bizottság terjeszti a Közgyűlés elé:

6.1.1. a városkép helyi védelméről, továbbá egyes építési előírásokról szóló önkormányzati rendelet alapján helyi, egyedi védelem alatt álló épületek felújításához, jó karbantartásához, megóvásához, állagának megőrzéséhez - a költségvetési rendeletben a Bizottság számára meghatározott mérték feletti - önkormányzati támogatás nyújtására vonatkozó előterjesztést.

6.2. A Bizottság állásfoglalásával terjeszthető a Közgyűlés elé:

6.2.1. az éves költségvetés, valamint a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló éves beszámoló,

6.2.2. a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia,

6.2.3. az épített környezet védelmének általános szabályaival kapcsolatos előterjesztés,

6.2.4. a városi beruházással kapcsolatos előterjesztés, ideértve különösen a közmű- és közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos előterjesztés,

6.2.5. *  a közszolgáltatással - így különösen a távhőszolgáltatással, az ivóvíz- és csatornaszolgáltatással, a hulladékgazdálkodással, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, a kegyeleti közszolgáltatással - kapcsolatos előterjesztés,

6.2.6. a közmű- és közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos előterjesztés,

6.2.7. a városi közösségi közlekedéssel kapcsolatos előterjesztés,

6.2.8. a közterület-használat szabályával, a reklám elhelyezésével kapcsolatos előterjesztés,

6.2.9. a behajtási engedéllyel, a behajtási renddel kapcsolatos előterjesztés,

6.2.10. a parkolással és a fizető parkolóhellyel kapcsolatos előterjesztés,

6.2.11. a város szerkezeti terve és a helyi építési szabályzat elfogadására és módosítására vonatkozó előterjesztés,

6.2.12. az építési és telekalakítási tilalom, továbbá az elővásárlási jog elrendelésével, valamint feloldásával kapcsolatos előterjesztés,

6.2.13. az újonnan beépítésre szánt és a jelentős mértékben átépítésre kerülő terület, valamint új fejlesztés helyzetéről szóló előterjesztés,

6.2.14. a köztéri szobor, műalkotás állításával kapcsolatos, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő vagy hozzájárulásával felújítandó műemléki és műemlék jellegű épületre vonatkozó előterjesztés, valamint

6.2.15. Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete vezetőjének megbízására vonatkozó előterjesztés.

6.3. A Közgyűlés a következő hatásköreit a Városstratégai Bizottságra ruházza át döntésre:

6.3.1. a költségvetésben a Bizottság részére meghatározott keretek között külső szerv részére történő pénzeszközátadását,

6.3.2. a városkép helyi védelméről, továbbá egyes építési előírásokról szóló önkormányzati rendelet alapján helyi, egyedi védelem alatt álló épületek felújításához, jó karbantartásához, megóvásához, állagának megőrzéséhez - a költségvetési rendeletben meghatározott összeghatárig - önkormányzati támogatás nyújtását,

6.3.3. településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. Rendelet szerinti közterület-kialakítási terv jóváhagyását, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti települési tanulmánytervről szóló döntés meghozatalát és a 30/E. §-a szerinti közterület-alakítási terv jóváhagyását,

6.3.4. *  településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése, egyeztetése, elfogadása és módosítása során a véleményezést követően a beérkezett vélemény elfogadását vagy el nem fogadását, továbbá a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján lefolytatásra kerülő helyi partnerségi egyeztetést követően, valamint az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer felületén lefolytatott egyeztetési eljárás során beérkezett vélemény elfogadását vagy el nem fogadását, továbbá az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntését.

6.3.5. *  a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete szakmai feladatáról szóló éves beszámoló jóváhagyását, valamint

6.3.6. *  annak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés e) pontja szerinti igazolása, hogy a település már beépítésre kijelölt területén belül a használati célra nincsen megfelelő terület.

3. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez

A polgármester feladat- és hatásköre

1. A polgármester terjeszti a Közgyűlés elé mindazokat az ügyeket, melyek előterjesztésére a 1-3. melléklet szerint

1.1. *  nem kizárólag a bizottság, valamint a tanácsnok jogosult,

1.2. *  kizárólag a bizottság, valamint a tanácsnok jogosult, feltéve, hogy megfelelő időben nem terjeszti elő.

2. *  A Közgyűlés a következő hatásköreit ruházza át a polgármesterre döntésre:

2.1. *  a költségvetésben szereplő kiadási jogcímek előirányzatai között 300 millió Ft értékhatárt el nem érő előirányzat-változtatást azzal, hogy a Modern Városok Program, az Európa Kulturális Fővárosa 2023, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program lebonyolításával kapcsolatos kiadási jogcímek előirányzatai terhére vagy javára történő előirányzat-változtatást összeghatárra tekintet nélkül teheti meg,

2.2. az év közben kapott előirányzat-módosítást, amennyiben az előirányzat biztosítása a költségvetési törvényhez kapcsolódik,

2.3. *  évközben új, a költségvetésben nem szereplő feladat jóváhagyását 300 millió Ft értékhatár alatt a forrás egyidejű megjelölésével,

2.4. a mindenkori költségvetési rendeletben, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben, az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló, továbbá a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedéseinek eseteiről és módjáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott döntési hatáskörök az abban meghatározottak szerint,

2.5. a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hatásköröket,

2.6. az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról, továbbá a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hatáskört,

2.7. az Önkormányzat vagy a Közgyűlés képviseletében eljárva a helyi közösségi közlekedés állami támogatásának igényléséhez szükséges döntés meghozatalát, valamennyi szükséges eljárási cselekmény elvégzését, intézkedés, nyilatkozat megtételét,

2.8. a területi szereplőkre vonatkozó, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feladatok végrehajtását, ahhoz kapcsolódó döntés meghozatalát, valamennyi szükséges eljárási cselekmény elvégzését, intézkedés, nyilatkozat, vélemény, egyetértés, állásfoglalás megtételét és dokumentum benyújtását,

2.9. a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1301/2013/EU rendelet (a továbbiakban: 1301/2013/EU rendelet) 7. cikke alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása hatékony és eredményes végrehajtásához kapcsolódó, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól szóló megállapodásban foglaltak teljesítéséhez kapcsolódó döntés meghozatalát, pályázat benyújtását, a pályázati önrész biztosításáról való rendelkezést, valamennyi szükséges eljárási cselekmény elvégzését, intézkedés, nyilatkozat, vélemény, egyetértés, állásfoglalás megtételét és dokumentum benyújtását,

2.10. az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók esetében az adózók körének ellenőrzésre jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén történő kiválasztását, vagy felülellenőrzés elrendelését,

2.11. *  a közbeszerzési eljárásnál hozandó döntés meghozatalát, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szerv belső ellenőrzési tervének jóváhagyását, módosítását,

2.12. az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselőjével kapcsolatos egyéb munkáltató jogokat,

2.13. az Önkormányzat intézményénél vezetői pályázat kiírását,

2.14. az Önkormányzat költségvetési szervének jogszabály által fenntartó vagy irányító szerv hatáskörébe utalt - a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó - szabályzatának, különösen szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását, ha az nem tartalmaz díjmegállapítást, továbbá megállapodásának, szerződésének stb. jóváhagyását, engedélyezését,

2.15. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése és 26. § (1) bekezdése szerinti egyetértés megadását, a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerinti, 68. § (1) bekezdése szerinti, 75. § (1) bekezdése szerinti, 83. § (4) bekezdés h) pontja szerinti 83. § (3) bekezdés e) pontjára vonatkozó, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti vélemény megadását,

2.16. a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályzásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hatásköröket,

2.17. a WHO Egészséges Városok Projekt Irányító Bizottsága összetételének meghatározását,

2.18. a sportról szóló rendeletben meghatározott hatásköröket az abban meghatározottak szerint,

2.19. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 35/A. §-ában, valamint a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályban meghatározott, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyet

2.20. a nemzetközi kapcsolatok keretében külföldre utazók körének meghatározását,

2.21. a helyi földbizottság állásfoglalása elleni kifogás elbírálását,

2.22. a városüzemeltetés éves feladattervének jóváhagyását,

2.23. a városüzemeltetés finanszírozási tervének,

2.24. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében és a 29. § (5) bekezdésében biztosított hatáskörét,

2.25. *  a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott hatáskört, valamint a településkép védelméről szóló rendeletben meghatározott hatásköröket,

2.26. a közterület használatával kapcsolatos szabályokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hatáskört,

2.27. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben a képviselő-testület hatáskörébe utalt ügyeket,

2.28. Győr város nevének és jelképeinek használati rendjéről szóló önkormányzati rendelet meghatározott hatáskört,

2.29. * 

2.30. *  az önkormányzati elismerések alapításáról szóló rendeletben meghatározott hatásköröket,

2.31. *  az integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását,

2.32. *  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyes kimagasló sporteredmények önkormányzati jutalmáról szóló rendeletben meghatározott hatásköröket,

2.33. *  a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat kidolgoztatására irányuló döntés meghozatalát,

2.34. *  az Önkormányzat részére nyújtott ingyenes juttatás elfogadásáról szóló döntés meghozatala, a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntés kivételével,

2.35. *  az Önkormányzat nevében kötendő - a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó - együttműködési vagy bármilyen más megállapodás, szerződés, két- vagy többoldalú nyilatkozat megkötését, aláírását, az Önkormányzat vagy a Közgyűlés nevében - a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó - bármilyen egyoldalú nyilatkozat megtételét, vélemény, egyetértés, állásfoglalás stb. megadását, döntés meghozatalát, igazolás kiadását, valamint

2.36. *  az Önkormányzat vagy a Közgyűlés képviseletében eljárva - a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó - döntés meghozatalát, valamennyi szükséges eljárási cselekmény elvégzését, intézkedés, nyilatkozat, vélemény, egyetértés és állásfoglalás megtételét.

5. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

1. Egészségügyi ellátás * 

A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése
vagy a feladatellátás alapja
1. háziorvosi ellátás (ellátási szerződéssel és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (a továbbiakban: EESZI) keretén belül) 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés
2. házi gyermekorvosi ellátás (ellátási szerződéssel és az EESZI keretén belül) 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés
3. fogorvosi alapellátás (ellátási szerződéssel és az EESZI keretén belül) 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés
4. alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás ellátási szerződéssel, fogorvosi ügyelet EESZI keretén belül) 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés
5. védőnői ellátás (EESZI keretén belül) 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés
6. iskola-egészségügyi ellátás (EESZI keretén belül) 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés
7. WHO programiroda működtetése 158/1992. (X. 29.) Kgy. sz. határozat
8. fogászati röntgen ellátás (ellátási szerződéssel) 41/1992. (IV. 30.) Kgy. sz. határozat
9. fogszabályozás (ellátási szerződéssel és az EESZI keretein belül) 41/1992. (IV. 30.) Kgy. sz. határozat

2. Szociális ellátás * 

A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
1. rendkívüli települési támogatás 1993. évi III. tv. 45. § (3) bekezdés
2. települési támogatás - lakhatási támogatás 1993. évi III. tv. 45. § (1) bekezdése, 5/2015. (II. 27.) önk. rend. 11-17. §
3. települési támogatás - ápolási támogatás 1993. évi III. tv. 45. § (1) bekezdése, 5/2015. (II. 27.) önk. rend. 18-20. §
4. települési támogatás - gyógyszertámogatás 1993. évi III. tv. 45. § (1) bekezdése, 5/2015. (II. 27.) önk. rend. 23-24. §
5. települési támogatás - nevelési támogatás 1993. évi III. tv. 45. § (1) bekezdése, 5/2015. (II. 27.) önk. rend. 21-22. §
6. települési támogatás - adósságkezelési támogatás 1993. évi III. tv. 45. § (1) bekezdése, 5/2015. (II. 27.) önk. rend. 33-40. §
7. köztemetés 1993. évi III. tv. 48. § (1) bekezdés
8. nem állami vagy önkormányzati bérlakásban lakók lakbértámogatásával kapcsolatos feladatok 12/2001. (I. 31.) Korm. rend. 32/D. §,
21/2005. (V. 10.) GYMJVÖ. Rendelet
9. önkormányzati bérlakások lakbértámogatásával kapcsolatos ügyek 1993. évi LXXVIII. tv. 34. § (3) bekezdés, 18/2004. (IV. 16.) Ök. rendelet
10. szociális étkeztetés (Hajléktalanokat Segítő Szolgálat és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretén belül) 1993. évi III. tv. 86. § (1) bekezdés b) pont
11. Házi segítségnyújtás (az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretén belül) 1993. évi III. tv. 86. § (1) bekezdés c) pont
12. családsegítő szolgáltatás (a Családsegítő Szolgálat keretében) 1993. évi III. tv. 86. § (2) bekezdés a) pont
13. nappali ellátás idősek hajléktalanok számára (Hajléktalanokat Segítő Szolgálat és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretén belül) 1993. évi III. tv. 86. § (2) bekezdés b)-c) pont
14. nappali ellátás pszichiátriai betegek számára (ellátási szerződés keretében) 1993. évi III. tv. 86. § (2) bekezdés c) pont
15. nappali ellátás fogyatékos személyek számára (ellátási szerződéssel és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretén belül) 1993. évi III. tv. 86. § (2) bekezdés c) pont
16. idősek tartós bentlakásos ellátásának működtetése (segítségnyújtás (az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretén belül) 1993. évi III. tv. 90. § (2) bekezdés
17. hajléktalanok otthonának működtetése számára (Hajléktalanokat Segítő Szolgálat keretén belül) 1993. évi III. tv. 90. § (2) bekezdés
18. hajléktalanok rehabilitációs intézményének működtetése (Hajléktalanokat Segítő Szolgálat keretén belül) 1993. évi III. tv. 90. § (2) bekezdés
19. időskorúak átmeneti ellátásának működtetése (az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretén belül) 1993. évi III. tv. 86. § (2) bekezdés d) pont
20. támogató szolgáltatás (ellátási szerződés keretében) 417/2006. (XII. 21.) Kgy. sz. határozat
21. éjjeli menedékhely működtetése (Hajléktalanokat Segítő Szolgálat keretén belül) 1993. évi III. tv. 90. § (2) bekezdés
22. hajléktalan személyek átmeneti ellátásának működtetése (Hajléktalanokat Segítő Szolgálat keretén belül) 1993. évi III. tv. 90. § (2) bekezdés
23. *  idősek garzonházában ügyeleti szolgálat működtetése (ellátási szerződéssel és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretén belül) 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 19. §, 308/2003. (IX. 18.) Kgy. sz. határozat

3. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok

A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
1. gyermekjóléti központ működtetése a Családsegítő Szolgálat keretén belül 1997. évi XXXI. törvény 94. § (4) bekezdés
2. bölcsődék működtetése (Egyesített Bölcsődei Intézményhálózaton keresztül) 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés a) pont
3. gyermekek átmeneti otthona működtetése (ellátási szerződéssel) 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b) pont
506/1999. (XII. 20.) Kgy. sz.
4. családok átmeneti otthona működtetése (ellátási szerződéssel) 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés c) pont
506/1999. (XII. 20.) Kgy. sz. határozat
5. gyermek napközbeni ellátása, különösen a gyermekétkeztetés 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1) bekezdés

4. Kulturális, előadó-művészeti, közművelődési és közgyűjteményi feladatok * 

A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése
vagy a feladatellátás alapja
1. Nyilvános közkönyvtári ellátás
Intézmény:
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér könyvtári és közművelődési intézményegységei
1997. évi CXL. törvény 53-55. §, 64-72. §
2. Közművelődési tevékenységek és szolgáltatások, közösségi tér biztosítása, közművelődési intézmények működtetése
Intézmény:
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ;
Generációk Háza;
Újvárosi Művelődési Ház;
Ménfőcsanak - Gyirmóti Művelődési Központ
1997. CXL. törvény 73-81. §;
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja
6/2013. (II. 22.) Ök. rendelet
3. Muzeális intézmények működtetése
Intézmény:
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
1997. évi CXL. törvény 37/A-51/A. §
4. Hivatásos előadó-művészeti intézmények működtetése
Intézmény:
Győri Nemzeti Színház;
Győri Balett;
Győri Filharmonikus Zenekar;
Vaskakas Bábszínház.
2008. évi XCIX. törvény
5. Önkormányzati levéltár működtetése
Intézmény:
Győr Megyei Jogú Város Levéltára
1995. évi LXVI. törvény 20. §
6. Állatkert működtetése
Xantus János Állatkert Nonprofit Kft.
1998. évi XXVIII. törvény 39. §

5. Helyi környezet- és természetvédelmi feladatok

(2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pont)

A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
1. környezeti állapot figyelemmel kísérése, adatnyilvántartás és szolgáltatás teljesítése 1995. évi LIII. törvény 12. § (3) bekezdés
2. Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS) bevezetése 1995. évi LIII. törvény 81/A. §
3. környezetvédelmi program kidolgozása, jóváhagyása, az illetékességi terület környezeti állapotának elemzése, értékelése, a lakosság tájékoztatása; a környezetvédelmi programban foglaltak végrehajtása, folyamatos felülvizsgálata 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés b) és e) pont, 48/E. §4. helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítása, valamint helyi jelentőségű védett természetű terület fenntartására terv készítése 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pont, 55. § (1) bekezdés
5. helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartása, állapotának fejlesztése, őrzése 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdés
6. stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítése 1995. évi LIII. törvény 46. § (4) bekezdés
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
7. füstriadó terv készítése 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés a) pont
8. a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny terület kijelölésében való közreműködés 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdés c) pont
9. avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályozás 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pont
10. Környezetvédelmi Alap létrehozása 1995. évi LIII. törvény 58. §

6. Kommunális feladatok

A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
1. *  víziközmű-szolgáltatás (a többségi tulajdonú Pannon-Víz Zrt.-n keresztül) 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 21. pont
2011. évi CCIX. tv. 1. § (1) bekezdés c) pont
2. vizek kártételei elleni védelem 1995. évi LVII. tv. 16. § (1) és (5) bekezdés
3. helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, árvíz- és belvízelvezetés 1995. évi LVII. törvény 17. § (4) bekezdés
4. *  helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása (Útkezelő Szervezet, mint önálló önkorm. intézmény révén) 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 2. pont
1988. évi I. tv. 8. § (1) bek. a) pont
5. közvilágítás (Útkezelő Szervezet, mint önálló intézmény révén) 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pont
6. köztemető fenntartása és üzemeltetése (önkormányzati tulajdonú Győr-Szol Zrt. révén) 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pont
1999. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdés
16/2004. (IV. 16.) Ök. rendelet 3. § (2) bekezdés
7. helyi közúton, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint téren, parkban és egyéb közterületen közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pont
1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés c) pont
8. gyalogos-átkelőhely megvilágítása a település belterületén, a gyalogos-átkelőhelyhez vezető szilárd burkolatú járda, gyalogút, kerékpárút és gyalogos felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy padkán kívüli gyalogos korlátok, egyéb gyalogos biztonsági berendezések létesítéséről és fenntartása, valamint a gyalogosok részére szolgáló vasúti gyalogos-átkelőhely és a kizárólag kerékpárosok közlekedését szolgáló vasúti átjárók létesítése és fenntartása 1988. évi I. törvény 9. § (2) bekezdés
9. helyi közterületek fenntartása, köztisztaság, településtisztaság biztosítása (önkormányzati tulajdonú Győr-Szol Zrt. révén) 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pont 68/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet 3. §
10. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdés
11. Közterületen elhagyott hulladék elszállítása, kezelése 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (4) bekezdés
12. * 
13. közreműködés a helyi energia-szolgáltatásban (távhő- és melegvíz-szolgáltatás: önkormányzati tulajdonú Győr-Szol Zrt. révén) 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 20. pont 2005. évi XVIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdés
14. *  közterületek elnevezése 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja, 14/A. §, 42. § 8. pontja
15. közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pont 69/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet 2. § (1) bekezdés
16. helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § a) pont aa) alpont
17. tervtanács működtetése, településképi kötelezés, településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás 1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (6) bekezdés, 30/C. § (3) bekezdés, 30/C-30/D. §
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet
24/2002. (IX. 20.) Ök. rendelet 2. § (1) bekezdés
18. idegenforgalom ellátást szolgáló személygépjármű és autóbusz parkolóhelyek létesítése 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (12) bekezdés
19. kerékpárok elhelyezési lehetőségének biztosítása 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (13) bekezdés
20. településfejlesztés és településrendezés 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pont
1997. évi LXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés
21. helyi tömegközlekedés (megállapodással) 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pont
2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdés

7. Köznevelés * 

A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése
vagy a feladatellátás alapja
1. óvodai nevelés 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdés
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pont
2. többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdés
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pont
3. nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdés
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pont
4. többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 2011. évi CXC. törvény 47. §
5. konduktív pedagógiai ellátás az óvodai nevelésen belül 2011. évi CXC. törvény 47. §
6. gyermektábor működtetése (Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora) 67/1996. (III. 21.) Kgy. sz. határozat

8. Lakásgazdálkodás

A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
1. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek hasznosítása (bérbeadás, értékesítés, csere, jogutódlás elismerése, stb.) a bérbeadói jogokat gyakorló Győr-Szol Zrt. közreműködésével 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pont 1993. évi LXXVII. törvény2. *  lakásvásárlás- és építés támogatások biztosítása 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 57. §

9. Sportfeladatok * 

A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
1. a helyi sportfejlesztési koncepció meghatározása, és gondoskodik annak megvalósításáról; együttműködés a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és működtetése; 2011. évi XLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pont
2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés
2. sportszervezési feladatai körében adottságaihoz mérten:
a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeinek segítése; a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében való közreműködés; a sportági , valamint a Magyar Diáksport Szövetség által kiírt versenyek lebonyolításának segítése; adottságainak megfelelően a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel; a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatok ellátása; a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében való részvétel; a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában való közreműködés
2004. évi I. törvény 55. § (3)-(4) bekezdés
3. sporttevékenység támogatása 13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja és további, vonatkozó önkormányzati rendeletek, valamint egyéni ügyben hozott közgyűlési vagy átruházott hatáskörben hozott határozat
4. a versenysport utánpótlás nevelésének és az élsportnak az ösztönzése; az óvodai-iskolai testnevelés és diáksport segítése; az egyetemi sporttevékenység feltételeinek fejlesztése; a szabadidősport - beleértve a szenior sportot is - és a fogyatékosok sportjának segítése; nemzetközi és hazai sportrendezvény szervezésében és lebonyolításában való közreműködés; a sportlétesítmények és sportpályák fejlesztése, korszerűsítése, fejlesztése anyagi lehetőségektől függően; a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel 13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. § b)-j) pontja

10. Egyéb feladatok

A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
1. a nemzetiségek jogainak érvényesítése, a helyi nemzetiségi önkormányzat munkájának segítése 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 16. pont
2011. évi CLXXIX. törvény 10. § (4) és (6)-(7) bekezdés, 80. §, 81. § (1) bekezdés
2. a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének támogatása, az együttműködés biztosítása 2011. évi CXXXIX. törvény 6. § a) pont

4. közreműködés a települési közbiztonság biztosításában (megyei rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás alapján) IP kamerarendszer működtetése útján 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pont
1994. évi XXXIV. törvény 9. § (1) bekezdés

térinformatikai rendszer működtetése mindenkori költségvetési rendelet
5. ebösszeírás, kóbor állat befogadása 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) és (3) bekezdés, 48/A. § (3) bekezdés
6. vagyongazdálkodás Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)-g) pontja
2011. évi CXCVI. törvény
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §
16/2001. (IV. 10.) Ök. rendelet
7. vagyonkataszteri nyilvántartás 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
8. helyiséggazdálkodás 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pont
1993. évi LXXVIII. törvény
42/2003. (X. 10.) Ök. rendelet
9. lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása 7/2008. (II. 29.) Ök. rendelet

6. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez

A települési nemzetiségi önkormányzatok testületi működése feltételei biztosításának, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásának módszerei

1. Az Önkormányzat a város területén működő települési nemzetiségi önkormányzat számára

a) a testületi működéshez igazodó ingyenes helyiséghasználatot biztosít,

b) a testületi működést kiszolgáló ingyenes helyiséghasználatot biztosít, amelynek feltételeit a felek írásban rögzítik, valamint

c) a nemzetiségi önkormányzat testületi működéséhez kapcsolódó postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási, nyilvántartási és iratkezelési feladatok ellátását adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak foglalkoztatásával biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket az Önkormányzat viseli.

2. Az 1. pont a) és b) pontjában meghatározott, az ingyenes használatba adott vagyontárgyak körét az Önkormányzat rendeletben elkülönítetten határozza meg.

3. A nemzetiségi önkormányzat munkájának segítésével az 1. pont c) alpontja szerint megbízott dolgozó feladata

a) a nemzetiségi önkormányzat elnökével és tagjával megfelelő munkakapcsolat kiépítése, rendszeres és folyamatos kapcsolattartás, a közvetlen információáramlás biztosítása,

b) a nemzetiségi önkormányzat jogszerű működésének folyamatos figyelemmel kísérése, a törvényi előírásoknak megfelelő működéshez szükséges szakmai segítségnyújtás így különösen tájékoztatásadás szükség esetén joganyag biztosításával,

c) a nemzetiségi önkormányzat tevékenysége során felmerülő probléma kölcsönös közvetítése, a lehetséges megoldás megvalósításának elősegítése a jogszabályi előírások szem előtt tartásával,

d) a nemzetiségi önkormányzat gyakorlati működéséhez szükséges eszközök biztosításának figyelemmel kísérése, koordinálása,

e) a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésén való részvétel,

f) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléséről készült jegyzőkönyv elkészültének figyelemmel kísérése, annak törvényes határidőn belüli, kormányhivatalba történő továbbítása,

g) szükség esetén statisztikai adatszolgáltatás a nemzetiségi önkormányzat tevékenységével összefüggő feladatokról,

h) pénzkezelés, számlavezetés, költségvetés készítésével kapcsolatos feladat elvégzése, segítése.

i) a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi gazdálkodásának és pénzforgalma számviteli nyilvántartása rendjének felügyelete,

j) a nemzetiségi önkormányzat működésével, tevékenységével összefüggő találkozón, rendezvényen és szakmai konzultáción való részvétel,

k) a nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, alkalmazása,

l) a nemzetiségi önkormányzat működésével, tevékenységével kapcsolatos vezetői döntés közvetítése, annak végrehajtásáról történő referálás, valamint

m) a fenti feladatok ellátásával összefüggő napi, határidős ügyek intézése.

4. A gazdasági-pénzügyi feladatok ellátása az erre vonatkozó megállapodásban rögzítettek szerint történik. A megállapodás tartalmazza különösen a költségvetéssel kapcsolatos együttműködés, a számlakezelés, a pénzforgalom és számviteli nyilvántartások rendjét, a felelősségvállalás mértékét.

5. A nemzetiségi önkormányzat a normatív állami hozzájárulást a települési önkormányzat útján veszi igénybe. A nemzetiségi önkormányzat működését szolgáló állami támogatás az Önkormányzat számlájára való beérkezést követően haladéktalanul, egy összegben továbbutalásra kerül a nemzetiségi önkormányzat alszámlájára. A támogatás összege felett rendelkezni kizárólag a nemzetiségi önkormányzat jogosult.

1. Függelék

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek

A. Beosztás, tisztség
1. polgármester
2. alpolgármester
3. alpolgármester
4. alpolgármester
5. közszolgálati főtanácsadó
6. közszolgálati tanácsadó
7. polgármesteri biztos
8. jegyző
9. aljegyző
10. képviselő
11. bizottság nem képviselő tagja
12.  * 
13. tanácsnok

2. Függelék

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének tagjai

A. Név B. Tisztség
1. Balla Jenő Képviselő
2. Bárány István Képviselő
3. Borsi Róbert Képviselő
4. Dr. Dézsi Csaba András Polgármester
5. Diligens Tibor Képviselő
6. Dr. Fekete Dávid Képviselő
7. Fodor Roland Képviselő
8. Glázer Tímea Képviselő
9. Hajszán Gyula Képviselő
10. Hajtó Péter Képviselő
11. Harasztovics István Képviselő
12. Kovács László Képviselő
13. Kovács Tamás Képviselő
14. Laczkovits-Takács Tímea Képviselő
15. Pollreisz Balázs Képviselő
16. Radnóti Ákos Alpolgármester
17. Rózsavölgyi László Képviselő
18. Dr. Sik Sándor Képviselő
19. Szabó Jenő Képviselő
20. Dr. Szálasy László Képviselő
21. Szeles Szabolcs Alpolgármester
22. Takács Krisztián Képviselő

3. Függelék

Az előterjesztés formája

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.
(Zárt ülésre való utalás)
.......... napirendi pont
(az előterjesztő megnevezése és előterjesztési jogosultságának jogcíme) előterjesztése
Javaslat
(javaslat címe) -ra (VAGY) -re
Győr, .................. (keltezés)
Előterjesztő: (az előterjesztő megnevezése, előterjesztési jogosultságának jogcíme és aláírása)
Az előterjesztést véleményezte: (bizottság és településrészi önkormányzat megnevezése)
Meghívásra javasolt: (személy neve vagy szervezet esetén annak képviselőjének megnevezése és a szervezet megnevezéséhez kapcsolódóan képviseletének jogcíme)
Az előterjesztést látta: (polgármester vagy alpolgármester megnevezése, láttamozási jogosultságának jogcíme és aláírása)
Törvényességi véleményezésre bemutatva: (jegyző megnevezése, véleményezési jogosultságának jogcíme és aláírása, esetleges véleménye)
Az előterjesztést készítette: (a szervezeti egység neve és a szervezeti egység vezetőjének aláírása)
(2. oldal)
(az előterjesztő megnevezése és előterjesztési jogosultságának jogcíme) előterjesztése
Javaslat (javaslat címe) -ra (VAGY) -re
(megszólítás)
(elemző rész)
HATÁROZATI JAVASLAT
(ha van)
(Határozati javaslat szövege)
Felelős: (a felelős megnevezés nélküli, egyértelműen azonosítható módon történő megjelölése a felelősi jogállás feltüntetésével, alpolgármester esetén az „-ért” raggal ellátott feladatkör megjelölését követően a „felelős alpolgármester”kifejezés feltüntetésével)
Határidő: (a határidő meghatározása)
Győr, ....................(keltezés)
(előterjesztő megnevezése és előterjesztési jogosultságának jogcíme, aláírása)
(következő oldal)
(melléklet száma) . számú melléklet
(a megalkotandó rendelet tervezete és indokolása)
(következő oldal)
(melléklet száma) . számú melléklet
(rendelet esetén a hatástanulmány)
**********
(Az előterjesztés Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sorközzel és sorkizárt igazítással készül. A félkövér betűstílussal kiemelt részeken kívül a megszólítás és az aláírásként feltüntetett előterjesztő megnevezése és előterjesztési jogosultságának jogcíme, valamint esetlegesen az előterjesztést tagoló címek félkövér betűstílussal készülnek. Az előterjesztés oldalai az oldal alján, jobbra igazítva számozásra kerülnek úgy, hogy az előlap az előterjesztés 0. oldala, de annak száma az előlapon nem látható. A címer a fejléc bal oldalán helyezkedik el, a nyomtatás színes nyomtatásban történik. A fejléc elhelyezése a címer melletti üres felületen középre zártan helyezkedik el. A margók „normál” margózásra - alsó, felső, jobb és bal oldalon 2,5 cm-esre - kerüljenek beállításra.)

4. Függelék

A hatályos önkormányzati rendeletek felsorolása

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN KORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI

RENDELET elnevezése RENDELET száma Módosító rendeletek száma Készítette
Az állam tulajdonából az Önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról 7/1999. (II. 15.) 50/2008. (XII. 20.) Népjóléti Osztály
Az adatvédelemről 9/1999. (III. 10.) 50/2008. (XII. 20.) Jogi és Önkormányzati Osztály
Útépítési és közműépítési hozzájárulásról 44/1999. (XII. 30.) 45/2007. (XII. 21.), 23/2011. (VI. 27.), 6/2012. (III. 30.) Településfejlesztési Főosztály
Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerveknél folyó étkeztetésről 25/2001. (VI. 01.) 50/2008. (XII. 20.); 14/2019. (VI. 28.) Népjóléti Osztály
Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetésének módjáról 17/2002. (VII. 05.) Adóügyi Osztály
Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről 42/2003. (X. 10.) 30/2007. (X. 31.), 9/2008. (IV. 01.), 50/2008. (XII. 20.), 35/2011. (XI. 29.), 20/2014. (IX. 12.), 28/2018. (XI. 16.) Népjóléti Osztály
A Szmogriadó Tervről 43/2003. (X. 10.) 19/2004. (IV. 16.), 28/2004. (V. 10.), 50/2008. (XII. 20.), 39/2009. (XII. 07.), 23/2011. (VI. 27.) Településfejlesztési Főosztály
A környezetvédelemről 63/2003. (XII. 19.) 62/2004. (XII. 20.), 45/2005. (XI. 18.), 9/2006. (II. 24.), 23/2007. (VII. 10.), 50/2008. (XII. 20.), 36/2010. (XI. 26.), 10/2011. (III. 28.), 23/2011. (VI. 27.), 11/2012. (V. 26.), 24/2015. (IX. 17.), 6/2018. (II. 23.), 24/2018. (X. 19.), Hatósági Főosztály
A köztisztaságról 68/2003. (XII. 19.) 50/2008. (XII. 20.), 36/2010. (XI. 26.), 10/2011. (III. 28.), 23/2011. (VI. 27.), 6/2012. (III. 30.), 11/2012. (V. 26.); 13/2016. (IV. 29.); Településfejlesztési Főosztály
A zöldterületek fenntartásáról, védelméről és használatáról 69/2003. (XII. 19.) 50/2008. (XII. 20.), 36/2010. (XI. 26.), 10/2011. (III. 28.), 23/2011. (VI. 27.), 6/2012. (III. 30.), 11/2012. (V. 26.), 2/2017. (II. 24.), Településfejlesztési Főosztály
A vásárokról és piacokról 4/2004. (II. 20.) 50/2008. (XII. 20.) Településfejlesztési Főosztály
A közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról 5/2004. (II. 20.) 24/2009. (VI. 19.), 36/2010. (XI. 26.), 10/2011. (III. 28.), 23/2011. (VI. 27.), 27/2011. (IX. 29.), 6/2012. (III. 30.), 11/2012. (V. 26.), 13/2015. (III. 27.), 2/2017. (XII. 24.), 37/2017. (XII. 21.); 14/2019. (VI. 28.) Településfejlesztési Főosztály
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 16/2004. (IV. 16.) 55/2005. (XII. 23.), 16/2006. (IV. 28.), 20/2007. (VI. 15.), 50/2008. (XII. 20.), 23/2009. (VI. 19.), 20/2010. (VI. 25.), 36/2010. (XI. 26.), 10/2011. (III. 28.), 23/2011. (VI. 27.), 33/2011. (XI. 29.), 35/2011. (XI. 29.), 6/2012. (III. 30.), 11/2012. (V. 26.), 31/2012. (XII. 19.), 37/2012. (XII. 19.), 11/2013. (II. 22.), 40/2013. (XII. 20.), 3/2015. (II. 27.) Településfejlesztési Főosztály
Az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, a külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról 18/2004. (IV. 16.) 41/2004. (VI. 16.), 36/2005. (IX. 16.), 12/2006. (IV. 10.), 43/2007. (XII. 21.), 50/2008. (XII. 20.), 23/2011. (VI. 27.), 7/2012. (III. 30.), 26/2015. (IX. 17.) Népjóléti Osztály
A „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítása 31/2004. (V. 28.) 50/2008. (XII. 20.), 36/2010. (XI. 26.), 23/2011. (VI. 27.), 6/2012. (III. 30.), 11/2012. (V. 26.) Településfejlesztési Főosztály
A közüzemi szolgáltatásból származó ivóvíz-, és csatornahasználatért fizetendő díjak elosztásáról 39/2004. (VI. 21.) 50/2008. (XII. 20.), 36/2010. (XI. 26.), 38/2011. (XII. 19.), 6/2012. (III. 30.) Településfejlesztési Főosztály
A nem állami - vagy önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbértámogatása 21/2005. (V. 10.) 23/2011. (VI. 27.), 6/2012. (III. 30.) Népjóléti Osztály
Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról 22/2005. (V. 10.) 28/2006. (IX. 25.), 3/2007. (II. 09.), 21/2007. (VII. 10.), 26/2008. (VII. 15.), 52/2008. (XII. 20.), 8/2009. (III. 02.), 10/2009. (IV. 15.), 22/2009. (VI. 19.), 36/2009. (X. 30.), 1/2010. (I. 25.), 4/2010. (II. 11.), 16/2010. (V. 03.), 26/2010. (IX. 10.), 30/2011. (X. 28.), 41/2013. (XII. 20.), 21/2015. (VI. 04.), 18/2016. (VI. 24.); 34/2017. (XII. 21.); Népjóléti Osztály
Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 28/2005. (VII. 08.) 50/2008. (XII. 20.), 6/2012. (III. 30.) Településfejlesztési Főosztály
Az elektronikus ügyintézés alkalmazásának korlátozásáról 42/2005. (X. 28.) 31/2008. (IX. 25.), 50/2008. (XII. 20.); 9/2016. (IV. 29.); 33/2017. (XII. 21.) Házüzemeltetési Osztály
GYÉSZ 1/2006. (I. 25.) 24/2006. (VII. 10.), 30/2006. (IX. 25.), 10/2007. (III. 05.), 18/2007. (V. 25.), 33/2018. (XII. 20.); 16/2019. (VI. 28.), 31/2007. (X. 31.), 17/2008. (IV. 21.), 23/2008. (V. 30.), 27/2008. (VII. 15.), 37/2008. (X. 31.), 50/2008. (XII. 20.), 54/2008. (XII. 20.), 11/2009. (IV. 15.), 12/2009. (IV. 15.), 27/2009. (VI. 19.), 32/2009. (IX. 18.), 47/2009. (XII. 18.), 48/2009. (XII. 18.), 2/2010. (I. 25.), 6/2010. (II. 26.), 14/2010. (V. 03.), 15/2010. (V. 03.), 17/2010. (V. 28.), 22/2010. (VI. 25.), 23/2010. (VI. 25.), 28/2010. (IX. 10.), 29/2010. (IX. 10.), 36/2010. (XI. 26.), 38/2010. (XI. 26.), 45/2010. (XII. 17.), 4/2011. (I. 28.), 5/2011. (II. 28.), 9/2011. (II. 28.),11/2011. (III. 28.), 14/2011. (V. 27.), 18/2011. (VI. 27.), 19/2011. (VI. 27.), 20/2011. (VI. 27.), 21/2011. (VI. 27.), 29/2011. (IX. 29.), 36/2011. (XI. 29.), 41/2011. (XII. 19.), 6/2012. (III. 30.), 8/2012. (III. 30.), 11/2012. (V. 26.), 14/2012. (V. 26.), 15/2012. (V. 26.), 17/2012. (VI. 30.), 19/2012. (IX. 24.), 20/2012. (IX. 24.), 21/2012. (IX. 24.), 27/2012. (XI. 30.), 28/2012. (XI. 30.), 14/2013. (III. 29.), 16/2013. (IV. 18.), 27/2013. (VI. 28.), 30/2013. (IX. 27.), 36/2013. (XII. 20.), 2/2014. (II. 21.), 8/2014. (IV. 25.), 11/2014. (V. 27.), 14/2014. (VI. 27.), 17/2014. (IX. 12.), 22/2014. (XI. 28.), 25/2014. (XII. 19.), 2/2015. (II. 27.), 10/2015. (III. 27.), 18/2015. (IV. 30.), 23/2015. (VI. 26.), 27/2015. (IX. 17.), 29/2015. (X. 16.), 33/2015. (XI. 13.), 34/2015. (XII. 18.), 1/2016. (I. 29.), 5/2016. (II. 26.), 8/2016. (III. 25.); 10/2016. /IV. 29.); 15/2016. (V. 23.); 20/2016. (VI. 24.); 21/2016. (IX. 23.); 23/2016. (X. 19.), 25/2016. (XI. 25.); 28/2016. (XII. 21.); 1/2017. (II. 24.); 9/2017. (III. 30.), 14/2017. (V. 26.); 18/2017. (VI. 30.); 23/2017. (IX. 19.); 26/2017. (X. 27.); 29/2017. (XI. 22.); 36/2017. (XII. 21.); 4/2018. (I. 26.), 7/2018. (II. 23.), 14/2018. (V. 04.); 17/2018. (V. 25.); 27/2018. (XI. 16.) Településfejlesztési Főosztály
Az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról 2/2006. (I. 25.) 50/2008. (XII. 20.), 33/2009. (IX. 18.), 6/2012. (III. 30.), 36/2013. (XII. 20.), 12/2015. (III. 27.) Településfejlesztési Főosztály
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról 29/2006. (IX. 29.) 6/2012. (III. 30.), 22/2014. (XI. 28.) Pénzügyi Osztály
Az állatok tartásáról 24/2007. (VII. 10.) 27/2007. (X. 05.), 50/2008. (XII. 20.), 16/2009. (IV. 30.), 38/2009. (XII. 07.), 36/2010. (XI. 26.), 23/2011. (VI. 27.), 11/2012. (V. 26.), 28/2013. (IX. 12.) Igazgatási Osztály
Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítése 42/2007. (XII. 21.) 14/2008. (IV. 21.), 50/2008. (XII. 20.), 20/2009. (V. 25.), 6/2012. (III. 30.), 26/2012. (XI. 30.), 15/2015. (III. 27.); 21/2017. (VI. 30.); Népjóléti Osztály
A lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása 7/2008. (II. 29.) 50/2008. (XII. 20.), 7/2009. (III. 02.), 29/2009. (IX. 18.), 8/2010. (III. 19.), 6/2012. (III. 30.) Településfejlesztési Főosztály
A mezei őrszolgálatról 22/2008. (V. 30.) 50/2008. (XII. 20.) Igazgatási Osztály
Az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatási díjak megállapításáról 45/2008. (XII. 20.) 43/2009. (XII. 18.), 41/2010. (XII. 17.), 5/2012. (II. 24.), 6/2012. (III. 30.); 9/2016. (IV. 29.) Településfejlesztési Főosztály
A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 12/2010. (IV. 29.) Pénzügyi Osztály
Győr Belváros behajtási rendjének szabályozásáról 19/2010. (VI. 25.) 15/2011. (VI. 27.), 6/2012. (III. 30.), 12/2012. (V. 26.), 13/2015. (III. 27.); 9/2016. (IV. 29.); 2/2017. (II. 24.), 37/2017. (XII. 21.); 28/2018. (XI. 16.); 14/2019. (VI. 28.) Településfejlesztési Főosztály
Az építményadóról 33/2010. (XI. 26.) 39/2011. (XII. 19.), 6/2012. (III. 30.), 31/2015. (XI. 14.), 2/2016. (II. 26.); 31/2017. (XI. 22.); Adóügyi Osztály
A helyi iparűzési adóról 34/2010. (XI. 26.) 6/2012. (III. 30.), 35/2013. (XII. 20.), 31/2015. (XI. 14.), 26/2016. (XI. 25.) Adóügyi Osztály
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő szertartások engedélyezésének szabályairól és ezen többlet-szolgáltatásokért fizetendő díjakról 1/2011. (I. 31.) 23/2011. (VI. 27.) Hatósági Főosztály
A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) 12/2011. (IV. 29.) Gazdálkodási Főosztály
A településrendezési szerződések megkötésének szabályairól, és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről (KKT) 17/2011. (VI. 27.) 6/2012. (III. 30.), 33/2013. (XI. 21.), 1/2014. (I. 31.), 12/2014. (V. 27.), 13/2014. (VI. 27.), 22/2014. (XI. 28.); 14/2019. (VI. 28.) Településfejlesztési Főosztály
Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról 1/2012. (I. 27.) Településfejlesztési Főosztály
A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) 9/2012. (IV. 20.) Gazdálkodási Főosztály
Győr MJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 30/2012. (XII. 19.) 40/2012. (XII. 21.), 3. függelék módosítása: 2013.02.28-tól, 11/2013. (II. 22.), 12/2013. (III. 29.), 25/2013. (VI. 28.), 42/2013. (XII. 20.), 1/2014. (I. 31.), 7/2014. (III. 27.), 13/2014. (VI. 27.), 20/2014. (IX. 12.), 21/2014. (XI. 28.), 1/2015. (I. 23.), 3. függelék módosítása: 2015.02.18., 5/2015. (II. 27.), 9/2015. (III. 27.), 14/2015. (III. 27.), 20/2015. (VI. 04.), 28/2015. (IX. 17.), 35/2015. (XII. 18.), 2/2016. (II. 26.); 9/2016. (IV. 29.); 9.függ.mód.2016.07.11.; 9.függ.mód.2016.11.29.; 28/2016. (XII. 21.); 11/2017. (III. 30.); 9/2018. (II. 23.); 28/2018. (XI. 16.), 32/2018: (XII. 20.), 6/2019. (III. 29.); 14/2019. (VI. 28.); 19/2019. (IX. 13.), 20/2019. (XI. 22.); 1/2020. (I. 31.) Jogi és Önkormányzati Osztály
A helyi idegenforgalmi adóról 34/2012. (XII. 19.) 22/2014. (XI. 28.) Adóügyi Osztály
A talajterhelési díjról 2/2013. (I. 25.) Településfejlesztési Főosztály
A közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről 6/2013. (II. 22.) 13/2014. (VI. 27.); 9/2016. (IV. 29.); 28/2016. (XII. 21.); 33/2017. (XII. 21.); 6/2019. (III. 29.) Városmarketing Főosztály
Győr MJV Önkormányzata által fenntartott óvodák felvételi és átvételi szabályairól 9/2013. (II. 22.) Humánpolitikai Főosztály
Az önkormányzati elismerések (díjak) alapításáról
(PRO URBE, díszpolgár, Szent László)
11/2013. (II. 22.) 19/2013. (V. 31.), 25/2013. (VI. 28.) Jogi és Önkormányzati Osztály
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) 15/2013. (IV. 18.) Gazdálkodási Főosztály
A fizető parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól 17/2013. (IV. 18.) 24/2014. (XII. 19.), 22/2015. (VI. 26.), 32/2015. (XI. 13.), 2/2016. (II. 26.); 31/2016. (XII. 21.); 27/2017. (X. 27.); 28/2018. (XI. 16.); 6/2019. (III. 29.); 6/2019. (III. 29.) Településfejlesztési Főosztály
Győr MJV Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól 18/2013. (IV. 18.) 24/2013. (VI. 28.), 5/2014. (II. 21.), 4/2015. (II. 27.), 6/2017. (II. 24.), 11/2018. (II. 23.), 15/2018. (V. 04.); Humánpolitikai Főosztály
A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó rendelet megalkotása 23/2013. (VI. 28.) Településfejlesztési Főosztály
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltalás helyi szabályairól 38/2013. (XII. 20.) Településfejlesztési Főosztály
Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról 42/2013. (XII. 20.) 1/2014. (I. 31.), 7/2014. (III. 27.), 13/2014. (VI. 27.), 14/2015. (III. 27.), 15/2015. (III. 27.), 19/2015. (IV. 30.); 9/2016. (IV. 29.); 22/2016. (IX. 23.), 24/2016. (X. 19.), 12/2018. (II. 23.), 28/2018. (XI. 16.); 6/2019. (III. 29.), 14/2019. (VI. 28.), 1/2020. (I. 31.) Gazdálkodási Főosztály
A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) 43/2013. (XII. 20.) Gazdálkodási Főosztály
Győr MJV Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 9/2014. (IV. 25.) Gazdálkodási Főosztály
A győri 0270/25 és 0270/26 hrsz.-ú ingatlan építési szabályzatáról 15/2014. (VI. 27.) Településfejlesztési Főosztály
Változtatási tilalom elrendeléséről 16/2014. (VI. 27.) 11/2015. (III. 27.) Településfejlesztési Főosztály
A behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról 19/2014. (IX. 12.) 15/2015. (III. 27.), 2/2016. (II. 26.); 22/2016. (IX. 23.), 6/2019. (III. 29.); 14/2019. (VI. 28.); 19/2019. (IX. 13.); Gazdálkodási Főosztály
Győr MJV Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról (vagyonrendelet) 20/2014. (IX. 12.) 8/2015. (II. 27.); 9/2016. (IV. 29.); 33/2017. (XII. 21.); 28/2018. (XI. 16.); 19/2019. (IX. 13.); Gazdálkodási Főosztály
A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályzásáról 5/2015. (II. 27.) 7/2016. (II. 26.), 8/2017. (II. 24.), 20/2017. (VI. 30.); 33/2017. (XII. 21.); 5/2019. (II. 25.), 3/2019. (III. 29.) Népjóléti Osztály
2015. évi KÖLTSÉGVETÉS 7/2015. (II. 27.) 17/2015. (IV. 30.), 25/2015. (IX. 17.), 30/2015. (XI. 13.), 2/2016. (II. 26.) Gazdálkodási Főosztály
A házszám megállapítás szabályairól és a házszám megjelölésének módjáról 9/2015. (III. 27.) Hatósági Főosztály
A sportról 14/2015. (III. 27.) 6/2019. (III. 29.), 14/2019. (VI. 28.) Kulturális és Sport Főosztály
A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) 16/2015. (IV. 30.) Gazdálkodási Főosztály
Győr MJV Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról 35/2015. (XII. 18.) 2/2016. (II. 26.); 9/2016. (IV. 29.); 22/2016. (IX. 23.), 24/2016. (X. 19.); 28/2016. (XII. 21.); 3/2017. (II. 24.), 9/2018. (II. 23.); 6/2019. (III. 29.) Gazdálkodási Főosztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése 4/2016. (II. 26.) 16/2016. (VI. 24.), 24/2016. (X. 19.), 27/2016. (XI. 25.); 28/2016. (XII. 21.); 4/2017. (XII. 24.), Gazdálkodási Főosztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékéről 6/2016. (II. 26.) 7/2017. (II. 24.), 10/2018. (II. 23.), 3/2019. (II. 25.) Népjóléti Osztály
A közterület használatával kapcsolatos szabályairól 11/2016. (IV. 29.) 3/2018. (I. 26.); 28/2018. (XI. 16.) Településfejlesztési Főosztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 14/2016. (IV. 29.) 24/2016. (X. 19.) Gazdálkodási Főosztály
A távhőszolgáltatásról 19/2016. (VI. 24.) Településfejlesztési Főosztály
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 30/2016. (XII. 21.) Településfejlesztési Főosztály
Győr MJV Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 5/2017. (XII. 24.) 16/2017. (V. 26.); 28/2017. (X. 27.); 30/2017. (XI. 22.), 8/2018. (II. 23.), Gazdálkodási Főosztály
Változtatási tilalom elrendeléséről 10/2017. (III. 30.) Településfejlesztési Főosztály
Partnerségi egyeztetés szabályairól 11/2017. (III. 30.) Településfejlesztési Főosztály
Győr város nevének és jelképeinek használati rendjéről 12/2017. (III. 30.) 33/2017. (XII. 21.); Jogi és Önkormányzati Osztály
A közszolgálati tisztviselők díjazásáról és a közszolgálati tisztviselők napjáról 13/2017. (III. 30.) Jogi és Önkormányzati Osztály
Változtatási tilalom elrendelése a 10617, 10618/1, 10619, 10620 hrsz.-ú ingatlanokon (Révfalu, Hédervári út melletti terület Mobilishez) 32/2017. (XI. 22.) HATÁLYÁT VESZTI: 2018. december 31.
A Településkép Védelméről 1/2018. (I. 26.) 13/2019. (VI. 28.) Településfejlesztési Főosztály
A Győri Tervtanácsról 2/2018. (I. 26.) Településfejlesztési Főosztály
A parkolóhely-létesítés szabályairól 5/2018. (I. 26.) 14/2019. (VI. 28.) Településfejlesztési Főosztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 9/2018. (II. 23.) 19/2018. (V. 25.), 26/2018. (X. 19.); 1/2019. (II. 25.) Gazdálkodási Főosztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról - zárszámadás 16/2018. (V. 04.) Gazdálkodási Főosztály
A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) ÖK. Rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről 18/2018. (V. 25.) 17/2019. (VI. 28.); Településfejlesztési Főosztály
Egyes településrendezéssel összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról 20/2018. (VI. 29.) Településfejlesztési Főosztály
Településrendezéssel összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról (SZTM 2018-039; SZTM 2018-040; SZTM 2016-034; SZTM 2018-036; SZTM 2018-043; SZTM 2018-047; SZTM 2016-029; SZTM 2018-029/I; SZTM 2018-030; SZTM 2018-029/II) 21/2018. (IX. 21.) Településfejlesztési Főosztály
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2004. (IV. 16.) ÖK. Rendelet módosításáról 22/2018. (IX. 21.) Településfejlesztési Főosztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítáráról 23/2018. (IX. 21.) Településfejlesztési Főosztály
A környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása 24/2018. (X. 19.) Igazgatási Osztály
Változtatási tilalom elrendelése Révfalu, Pinnyéd városrészek egyes területeire és a csoportházas beépítési móddal szabályozott egyes építési övezetekre 25/2018. (X. 19.) 17/2019. (VI. 28.); Településfejlesztési Főosztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 26/2018. (X. 19.) Gazdálkodási Főosztály
Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítása 27/2018. (XI. 16.) Településfejlesztési Főosztály
Az önkormányzat működésével összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása 28/2018. (XI. 16.) Jogi és Önkormányzati Osztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 29/2018. (XI. 16.) Gazdálkodási Főosztály
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 30/2018. (XII. 20.) Népjóléti Osztály
Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) Ök. Rendelet módosítása 31/2018. (XII. 20.) Humánszolgáltatási Főosztály
Önkormányzati működést érintő rendeletek módosítása 32/2018. (XII. 20.) Jogi és Önkormányzati Osztály
Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet módosítása 33/2018. (XII. 20.) Településfejlesztési Főosztály
Változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletek módosítása 34/2018. (XII. 20.) Településfejlesztési Főosztály
Helyi adórendeletek felülvizsgálata 35/2018. (XII. 20.) Adóügyi Osztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 1/2019. (II. 25.) Pénzügyi Osztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése 2/2019. (II. 25.) 12/2019. (V. 31.); 18/2019. (IX. 13.) Pénzügyi Osztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékéről szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 3/2019. (II. 25.) Humánszolgáltatási Főosztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított étkeztetés 2019. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, rezsiköltségeire, valamint a térítési díjakról szóló rendelet módosítása 4/2019. (II. 25.) Humánszolgáltatási Főosztály
A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 5/2019. (II. 25.) Jogi és Önkormányzati Osztály
Az önkormányzati működést érintő egyes rendeletek módosítása 6/2019. (III. 29.) Jogi és Önkormányzati Osztály
A Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) ÖK. Rendelet módosítása 7/2019. (IV. 26.) Településfejlesztési Főosztály
Változtatási tilalom elrendeléséről az sztm 2019-018, sztm 2019-036, sztm 2019-039, sztm 2019-041 és az sztm 2019-042 számú rendezési tervmódosításokra tekintettel, valamint korábban elrendelt változtatási tilalmak megszüntetéséről 8/2019. (IV. 26.) Településfejlesztési Főosztály
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 9/2019. (IV. 26.) Gazdálkodási Főosztály
A Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) ÖK. Rendelet módosítása 10/2019. (V. 31.) Településfejlesztési Főosztály
EGYES VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 11/2019. (V. 31.) Településfejlesztési Főosztály
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2019. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 12/2019. (V. 31.) Gazdálkodási Főosztály
A településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 13/2019. (VI. 28.) Településfejlesztési Főosztály
Az önkormányzati működést érintő, valamint a közterület használatával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosítása 14/2019. (VI. 28.) Jogi és Önkormányzati Osztály
Egyes kimagasló sporteredmények önkormányzati jutalmáról 15/2019. (VI. 28.) Jogi és Önkormányzati Osztály
A Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és a Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet módosítása 16/2019. (VI. 28.) Településfejlesztési Főosztály
Javaslat egyes változtatási tilalom elrendezéséről szóló rendeletek módosítására 17/2019. (VI. 28.) Településfejlesztési Főosztály
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2019. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 18/2019. (IX. 13.) Pénzügyi Osztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2019. (IX. 13.) Rendelete az önkormányzati működéssel összefüggő egyes rendeletek módosításáról 19/2019. (IX. 13.) Jogi és Önkormányzati Osztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) rendelet módosításáról 20/2019. (XI. 22.) Jogi és Önkormányzati Osztály
Változtatási tilalomelrendeléséről szóló rendelet 21/2019. (XII. 19.) Településfejlesztési Főosztály
GYMJV 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 22/2019. (XII. 19.) Pénzügyi Osztály
Építményadóról szóló 33/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 23/2019. (XII. 19.) Adóügyi Osztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) rendelet módosításáról 1/2020. (I. 31.) Jogi és Önkormányzati Osztály

GYŐR MEGYEI VÁROSI TANÁCS ÁLTAL ALKOTOTT ÉS JELENLEG HATÁLYBAN LÉVŐ TANÁCSRENDELETEK

Tárgy: Tanácsrendelet száma: Módosította:
1. Győr Megyei Városi Tanács V.B. Közterület Felügyeletének létrehozásáról 5/1984. /TK.3/1984./

5. Függelék

Az egyes bizottságok tagjainak névsora

1. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

A. Név B. Tisztség
1. Borsi Róbert elnök
2. Fodor Roland alelnök
3. Hajszán Gyula alelnök
4. Hajtó Péter képviselő tag
5. Balla Jenő képviselő tag
6. Táncsics Renátó nem képviselő tag
7. Ecker Gyula nem képviselő tag
8. Morvay László nem képviselő tag
9. Weller Ramóna nem képviselő tag

2. Környezetvédelmi Bizottság

A. Név B. Tisztség
1. Dr. Szálasy László elnök
2. Dr. Sik Sándor alelnök
3. Bárány István képviselő tag
4. Laczkovits-Takács Tímea képviselő tag
5. Borsi Róbert képviselő tag
6. Fekete Mária nem képviselő tag
7. Markó-Valentyik Anna nem képviselő tag
8. Dr. Torma András István nem képviselő tag
9. Nagykutasi Viktor nem képviselő tag

3. Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

A. Név B. Tisztség
1. Kovács Tamás elnök
2. Hajszán Gyula alelnök
3. Kovács László alelnök
4. Takács Krisztián képviselő tag
5. Bárány István képviselő tag
6. Dr. Lukovics-Németh Bernadett nem képviselő tag
7. Pusztai Gábor nem képviselő tag
8. Horváth Balázs nem képviselő tag
9. Antal Imre János nem képviselő tag

4. Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

A. Név B. Tisztség
1. Rózsavölgyi László elnök
2. Kovács Tamás alelnök
3. Glázer Tímea alelnök
4. Pollreisz Balázs alelnök
5 Diligens Tibor alelnök
6. Hajszán Gyula képviselő tag
7. Kovács László képviselő tag
8. Laczkovits-Takács Tímea képviselő tag
9. Takács Miklós István nem képviselő tag
10. Radicsné Csőre Andrea nem képviselő tag
11. Humhál Károly Tiborné nem képviselő tag
12. Tompa Mihály nem képviselő tag
13. Tarabiahné Kovács Etelka nem képviselő tag
14. Borsa Katalin nem képviselő tag

5. Pénzügyi Bizottság

A. Név B. Tisztség
1. Takács Krisztián elnök
2. Kovács Tamás alelnök
3. Rózsavölgyi László alelnök
4. Pollreisz Balázs képviselő tag
5. Laczkovits-Takács Tímea képviselő tag
6. Eőry Csilla nem képviselő tag
7. Bazsó Pálné nem képviselő tag
8. Czupy Imréné nem képviselő tag

6. Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

A. Név B. Tisztség
1. Laczkovits-Takács Tímea elnök
2. Dr. Szálasy László alelnök
3. Glázer Tímea alelnök
4. Diligens Tibor képviselő tag
5. Harasztovics István képviselő tag
6. Takács Krisztián képviselő tag
7. Pintér Ádám nem képviselő tag
8. Koródi István nem képviselő tag
9. Büki Lajosné nem képviselő tag
10. Sárközi József nem képviselő tag
11. Véghné dr. Szakál Ildikó Etel nem képviselő tag

7. Városstratégiai Bizottság

A. Név B. Tisztség
1. Dr. Sik Sándor elnök
2. Szabó Jenő alelnök
3. Bárány István alelnök
4. Borsi Róbert képviselő tag
5. Fodor Roland képviselő tag
6. Pollreisz Balázs képviselő tag
7. Béres Andrea nem képviselő tag
8. Tallián István nem képviselő tag
9. Nagy András nem képviselő tag
10. Takács Gábor Mátyás nem képviselő tag
11. Barthalos István nem képviselő tag

6. Függelék * 

7. Függelék * 

8. Függelék * 

9. Függelék

Nemzetiségi önkormányzatok

1. A nemzetiségi önkormányzatok meghatározása

Győr Megyei Jogú Városban

a) lengyel,

b) német,

c) örmény

d) roma

e) román

nemzetiségi önkormányzat működik.

2. A nemzetiségi önkormányzatok elérhetősége és a testületének tagjai

1. Lengyel nemzetiségi önkormányzat

A lengyel nemzetiségi önkormányzat megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata.

A. Név B. Tisztség
1. Kolonics Péter elnök
2. Szabó Maria Teresa elnökhelyettes
3. Dr. Freier József István képviselő
4. Hirkó Bálint Béláné képviselő
5. Hontiné Szakmári Alexandra Anna képviselő

2. Német nemzetiségi önkormányzat

A német nemzetiségi önkormányzat megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata.

A. Név B. Tisztség
1. Ferenczi Tamás elnök
2. Krasznai Zoltán elnökhelyettes
3. Beszprémy Lászlóné képviselő
4. Ruisz Oszkár képviselő
5. Scheibelhoffer Ottóné képviselő

3. Örmény nemzetiségi önkormányzat

Az örmény nemzetiségi önkormányzat megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata.

A. Név B. Tisztség
1. Agekjan Ajasztan elnök
2. Vaganjan Vagan elnökhelyettes
3. Vaganjan Norbert képviselő

4. Roma nemzetiségi önkormányzat

A roma nemzetiségi önkormányzat megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata.

A. Név B. Tisztség
1. Kolompár Gábor elnök
2. Varga László Kálmán elnökhelyettes
3. Nyári Róbert képviselő
4. Sárközi Roland képviselő

5. Román nemzetiségi önkormányzat

A román nemzetiségi önkormányzat megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Román Nemzetiségi Önkormányzata.

A. Név B. Tisztség
1. Felber Zsolt elnök
2. Boros János elnökhelyettes
3. Karika Beáta Szimonetta képviselő

Kapcsolódó előterjesztés: 1002/2012. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

Kapcsolódó jegyzőkönyv: 10/2012. (XII. 19.) Kgy. jegyzőkönyv