9/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák felvételi és átvételi szabályairól

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: fenntartó) fenntartásában működő óvodára,

b) az a) pont szerinti óvodába jelentkező gyermekre és

c) a b) pont szerinti gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személyre (a továbbiakban: szülő).

2. § Az óvoda a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdésében előírt felvételi kötelezettségének teljesítése után további felvételi vagy átvételi kérelmet is befogadhat.

3. § (1) A felvételről és az átvételről - az óvoda alapító okiratában meghatározott kapacitás felső határáig - az óvoda vezetője dönt a (2)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A Győr közigazgatási területén lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek a Győr közigazgatási területén lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel nem rendelkező gyermekkel szemben elsőbbséget élvez.

(3) Ha a gyermek Győr közigazgatási területén lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel nem rendelkezik, az 1. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltve a felvételi vagy átvételi kérelméhez csatolandó.

(4) A (2) bekezdésen túl az óvoda vezetője a döntéshozatalnál azon sajátosságot veszi figyelembe, hogy

a) a gyermek testvére már az adott óvodában óvodai jogviszonyban áll,

b) a gyermek bármely szülője vagy nagyszülője az óvoda körzetében dolgozik és

c) a gyermek bármely szülője vagy nagyszülője az adott óvoda dolgozója vagy nyugdíjasa.

(5) Ha jelen § alkalmazása során azonos rangsorban több gyermek van, mint ahány szabad hely van az óvodában, akkor a jelentkezés sorrendje az irányadó.

4. § (1) E rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Borkai Zsolt

polgármester

dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet az 9/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelethez


Nyilatkozat


kölcsönös tájékoztatásról

Alulírott …………………………………………………………………………………(név)
…………………………………………………….(település) polgármestere nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzati kötelezettség körébe tartozó óvodai nevelési lehetőségek megismerése céljából …...……………………………………………………………………. nevű gyermek (szül.: ……………….………, 20…. év …………..……hó …….… nap,
an.: ……………………………………………………………………, lakcím: ………………………………………………………………………………) szülői felügyeleti jogot gyakorló személlyel a személyes egyeztetést lefolytattam.


………………………………………., 20. ………… …………..


PH polgármester--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szülői felügyeleti jogot gyakorló személy nyilatkozata


Alulírott………………………………………………………………………………...(szülői felügyeleti jogot gyakorló személy neve) ………………………………………………… (település) …………………………………………utca ………szám alatti lakos nyilatkozom, hogy ………..………………………….. (név) gyermek lakóhelye vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzat által biztosított óvodai nevelés lehetőségét megismertem, és a gyermek óvodai jelentkezéséről ennek ismeretében döntöttem.


………………………………………. 20……..………… …………..-----------------------------------
szülői felügyeleti jogot gyakorló személy

Kapcsolódó előterjesztés: 0208/2013. (II. 22.) Kgy. előterjesztés

Kapcsolódó jegyzőkönyv: 2/2013. (II. 22.) Kgy. jegyzőkönyv