17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet

a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül

a) a helyi közúton,

b) a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánúton,

c) téren, parkban és

d) egyéb közterületen

kialakított várakozási területre (a továbbiakban: fizető-parkolóhely).

(2) *  A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a fizető-parkolóhelyet igénybe vevő járműre alábbi kivételekkel, feltéve, hogy az alábbi jogosultság valamelyikét a megfelelő módon igazolja:

a) *  a mozgásában korlátozott személy, parkolási igazolványról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján parkolási engedéllyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozottakra, vagy az őt szállító személy járművére, a mozgáskorlátozott igazolványát a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően helyezi el,

b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) által üzemeltetett gépjárműre,

c) *  a Győr-Szol Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, a Szolgáltató logójával ellátott gépjárműre,

d) a közérdekből történő veszély- és hibaelhárítás céljából igénybe vett gépjárműre a munkavégzés időtartamára,

e) a közszolgálati műsorszolgáltató gépjárművére munkavégzése időtartamára,

f) * 

g) * 

i) * 

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) * 

b) Használó: a jármű tulajdonosa, üzembentartója és rajtuk kívül álló olyan harmadik személy, aki a fizető parkolót a járművel igénybe veszi,

c) * 

d) *  Közérdekből történő veszély- és hibaelhárítás: az emberi életet, testi épséget, egészséget, a vagyoni javakat, az emberi környezetet közvetlenül fenyegető veszély elhárítása, a kármentés, a közbiztonság, a nemzetbiztonság és belső rend védelme,

e) *  Lakással rendelkező személy: a természetes személy tulajdonos, haszonélvező, bérlő, valamint a velük életvitelszerűen együtt élő közeli hozzátartozó, amennyiben a megadott lakás címe szerepel a lakcímet igazoló hatósági igazolványán lakóhelyként és személygépkocsi tulajdonosa, üzembentartója, továbbá a személygépkocsi használatára munkáltatói igazolás alapján jogosult,

f) *  Sorompós díjfizető rendszer: olyan közterületi fizető-parkolóhely, ahol a behajtás a bejárati sorompónál a bejárati terminál által kiadott jegy ellenében történik, majd kihajtás előtt a jegy a díjfizető automatánál érvényesítendő az automata által számított várakozási díj megfizetésével, valamint

g) *  munkaszüneti nap: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében meghatározott fogalom.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. A fizető-parkolóhelyek üzemeltetése

3. § (1) Az Önkormányzat a várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást és a fizető-parkolóhelyek üzemeltetését a saját tulajdonában álló Szolgáltató megbízásával látja el szerződés alapján.

(2) A Szolgáltató a fizető-parkolóhelyen elhelyezett jármű őrzésére nem köteles, a járműben okozott kárért, a jármű vagy a járműben tárolt anyag és eszköz eltűnéséért nem felel.

4. A fizető parkoló-hálózat területi övezetei és üzemeltetési ideje

4. § *  A fizető-parkolóhelyek területi övezeteit (a továbbiakban: övezet) és azok parkolási szakaszokra történő tagolódását az 1. melléklet tartalmazza.

5. § (1) *  A fizető-parkolóhely üzemelési ideje a (2)–(4) bekezdésben írt kivétellel:

a) az I. övezetben hétfőtől csütörtökig 8–18 óra, péntektől szombatig 8–20 óra,

b) a II. övezetben hétfőtől péntekig 8–18 óra, szombaton 8–14 óra,

c) a III/A., III/B. III/C. és III/D. övezetben hétfőtől péntekig 8–18 óra, valamint

d) *  a IV., V. és VI. övezetben hétfőtől-vasárnapig 0–24 óra.

(2) *  Az Árpád úti Megyeháza mögötti, sorompóval elzárt területén található fizető-parkolóhely szombaton 8–20 óra között üzemel.

(3) A Városháza mögötti, sorompóval elzárt területen található fizető-parkolóhely - az Önkormányzat által támogatott rendezvényhez kötődő igénybevétel időtartamát kivéve, amikor nem üzemel - pénteken 15-18 óra, szombaton 8-14 óra között üzemel.

(4) * 

(5) * 

5/A. § *  A maximális várakozási időtartam

a) *  az I. övezetben 120 perc, továbbá

b) a II. övezetben 180 perc

az adott övezetre érvényes bérlettel rendelkezők kivételével.

5. A fizető-parkolóhelyek igénybevételének díja és fizetésének módja

6. § (1) *  A fizető-parkolóhelyet kizárólag e rendeletben meghatározott várakozási díj megfizetése ellenében az adott övezetre vonatkozó

a) érvényes parkolójegy - mely lehet rendszámhoz kötött, ahol ennek a technikai feltételei adottak, valamint rendszámhoz nem kötött -,

b) bérlet,

c) *  rendszámhoz kötött lakossági parkolási bérlet (a továbbiakban: lakossági parkolási bérlet)

d) *  mobil fizetési rendszer igénybevételével történő díjfizetés, vagy

e) *  a Szolgáltató által kiállított az 1. § (2) bekezdésében és a 6. § (3c) bekezdésében szabályozott jogosultságot megállapító igazolás

útján lehet igénybe venni.

(2) *  A I., II. és III/A., III/B., III/C., III/D. övezetben a fizető-parkolóhely parkolási célú igénybevétele az üzemeltetési időn kívül, munkaszüneti napon, valamint a húsvét vasárnapot megelőző szombati napon ingyenes.

(3) A várakozási díjat és a minimálisan fizetendő díjat a 2. melléklet 1. alcíme tartalmazza.

(3a) *  A IV. övezetben egy óra parkolási időtartam díjmentesen vehető igénybe.

(3b) * 

(3c) * 

(4) *  A várakozási díj az elfoglalt parkolóhely számának megfelelően, a tervezett parkolás időtartamára előre - az erre való külön felhívás nélkül - a kijelölt fizető-parkolóhely elfoglalását követően haladéktalanul fizetendő a sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhely kivételével.

(5) A várakozási díj megfizetése alól a járműben való várakozás nem mentesít.

(6) * 

7. § (1) *  A várakozási díj fizetése

a) parkoló-automatából a rajta feltüntetett pénzérmével váltott jeggyel,

b) amennyiben ennek technikai feltételei adottak, parkoló-automatából érintés nélküli bankkártyával váltott jeggyel, vagy

c) mobil fizetési rendszer igénybevételével

történhet azzal, hogy ha a várakozási díj fizetésére a b) vagy c) pont esetén a szolgáltatás elérhetőségének hiánya miatt nincs lehetőség, a Használó a parkolójegy megváltása céljából az a) pontban írt fizetési módot veszi igénybe.

(2) *  Az (1) bekezdéstől eltérően a sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhelyen a várakozási díj fizetése kizárólag az (1) bekezdés a) pont szerinti módon történik.

(3) *  A várakozási díj megfizetését a megváltott parkolójegy, bérlet vagy lakossági parkolási bérlet igazolja. Mobil fizetési rendszer igénybevételével történő díjfizetés esetén a várakozási díj megfizetését a Szolgáltató parkoló-ellenőre elektronikus úton ellenőrzi.

(4) A parkolójegy, a bérlet, a lakossági parkolási bérlet érvényességét a Használó bizonyítja.

(5) *  A megváltott parkolójegy csak az adott övezetben, az azon feltüntetett időtartamra és - ahol a forgalmi rendszám megadása szükséges - forgalmi rendszámra, a bérlet és a lakossági parkolási bérlet a bérleten feltüntetett időtartamra és parkolási szakaszra érvényes.

(5a) *  Azon parkolási szakaszokon, ahol a forgalmi rendszám megadásával váltható parkolójegy, másik automatából váltott, forgalmi rendszámot nem tartalmazó parkolójegy nem érvényes.

(6) *  Az érvényes parkolójegy, bérlet, lakossági parkolási bérlet vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti jogosultságot igazoló okirat a járműben közvetlenül az első szélvédő mögött, kívülről jól látható helyen és olyan módon helyezendő el, hogy annak teljes adattartamáról a parkoló-ellenőr szükség esetén digitális felvételt tudjon készíteni, míg szélvédővel nem rendelkező jármű esetén egyéb jól látható helyen helyezendő el. Nem minősül ellenőrizhetőnek, ha az előbbi feltételek közül bármelyik nem teljesül.

6. A fizető-parkolóhelyekre váltható bérletek

8. § (1) *  A IV., V. és VI. övezet kivételével valamennyi övezet fizető-parkolóhelyére szóló rendszámhoz kötött bérlet (a továbbiakban: egész hálózatra érvényes bérlet) váltható, melynek díjtételeit a 2. melléklet 2. alcíme tartalmazza.

(2) *  Az V. övezet kivételével az egyes övezeteken belül található bármely fizető parkolóhelyre igénybe vehető, az adott övezetre szóló rendszámhoz kötött bérlet (a továbbiakban: övezeti bérlet) váltható, amelyek díjtételeit a 2. melléklet 3. alcíme tartalmazza.

(2a) *  A sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhely nem vehető igénybe az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bérlettel.

(3) *  A Polgármesteri Hivatal dolgozója, a Révai Miklós utcára, a Bisinger sétány – Rokop József utca, a Kamara utca Szent István út - Révai Miklós utca közötti szakaszra és öbölre, az Eszperantó utca Bartók Béla út - Tihanyi Árpád út közötti szakaszról nyíló három parkoló öbölre, valamint az Eötvös park parkolási szakaszára a 2. melléklet 4. alcímében meghatározott áron jogosult bérletvásárlásra.

(3a) *  Rendszámhoz kötött, munkanapon érvényes peremterületi bérlet vásárolható a IV., V. és VI. övezet kivételével az övezetek egyes, a Szolgáltató által kijelölt parkolási szakaszaira a Szolgáltató szabályzatában meghatározottak szerint a 2. melléklet 5. pontjában meghatározott áron.

(4) A Szolgáltató az általa meghatározott és közzétett szabályzat szerint az engedélyezés és a nyilvántartásba vételt követően valamennyi övezetben alkalmanként két órát meg nem haladó időtartamú parkolásra érvényes, rendszámhoz kötött, korlátozott parkolási bérletet biztosíthat. A korlátozott parkolási bérlet díját a 2. melléklet 6. alcíme tartalmazza.

8/A. § *  (1) *  Rendszámhoz kötött, munkanapokon érvényes „Szívügyünk Győr” bérlet váltható munkáltatói igazolás alapján a rendelet 2. melléklet 8. pontjában meghatározott áron a III/A., III/B., III/C. és III/D. övezetekben székhellyel, telephellyel rendelkező

a) önkormányzati fenntartású intézmény, Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság vagy az ilyen gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság foglalkoztatottja,

b) egészségügyi feladat ellátására az Önkormányzattal ellátási szerződést kötött

ba) fogorvos, valamint asszisztense és adminisztrátora,

bb) háziorvos asszisztense és adminisztrátora,

bc) fogröntgen, fogszabályozás szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltató, valamint asszisztense és adminisztrátora, továbbá

c) védőnő

részére.

(2) *  Rendszámhoz kötött, munkanapokon érvényes „Szívügyünk Győr” bérletet válthat az adott övezetre – a rendelet 2. melléklet 8. alcímében meghatározott áron –, munkáltatói igazolás alapján, azon győri lakóhellyel vagy magyarországi lakóhely hiányában győri tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a munkavégzési helye

a) a Hédervári út – Kálóczy tér – Dózsa György rakpart – Báthory köz – Báthory utca – Damjanich utca – Rónay Jácint utca által határolt területen,

b) a Rába folyó – Mosoni-Duna folyó – Jedlik Ányos híd – Radnóti Miklós utca – Simor János püspök tere – Botond utca – Ecet utca – Bercsényi liget – Burcsellás köz – Rába utca – Petőfi tér – Petőfi híd által határolt területen,

c) a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal – Újlak utca – Vasút utca – Honvéd utca – Kálvária utca – Galamb utca – Bem tér – Dr. Petz Lajos utca – Baross Gábor út – Szigethy Attila út páratlan oldala – Szabolcska Mihály utca – Mészáros Lőrinc utca – Tihanyi Árpád út által határolt területen, továbbá a Kálvária utca Galamb utca és Bakonyi út közötti szakaszán,

d) a Szigethy Attila út páros oldala – Nagy Imre út – Vasvári Pál utca – Tihanyi Árpád út – Ifjúság körút – Kodály Zoltán utca által határolt területen, továbbá a Tihanyi Árpád út Vasvári Pál utca és Szauter Ferenc út közötti szakaszán

található.

(3) * 

(4) *  A 8/A. § (2) bekezdése szerinti munkáltatói igazolás adattartalmát a Szolgáltató határozza meg.

8/B. § *  A IV. és V. övezet kivételével valamennyi övezet fizető-parkolóhelyére szóló rendszámhoz kötött háziorvosi bérlet váltható a Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén egészségügyi alapellátást nyújtó, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződésben lévő háziorvos részére a rendelet 2. melléklet 8. alcímében meghatározott áron.

9. § *  (1) Az I. és II. övezetre érvényes lakossági parkolási bérletre jogosult a Mosoni-Duna folyó – 14. sz. főút – Móricz Zsigmond rakpart – Vas Gereben utca – 14. sz. főút – Berényi út – Révai Miklós utca – Újlak utca – Szent István út – Munkácsy Mihály utca – Rába folyó által határolt területen, továbbá a Tátika utcában lakással rendelkező személy.

(2) A III/A. övezetre érvényes lakossági parkolási bérletre jogosult a Hédervári út – Kálóczy tér – Dózsa György rakpart – Báthory köz – Báthory utca – Damjanich utca – Rónay Jácint utca által határolt területen lakással rendelkező személy.

(3) A III/B. övezetre érvényes lakossági parkolási bérletre jogosult a Rába folyó – Mosoni-Duna folyó – Jedlik Ányos híd – Radnóti Miklós utca – Simor János püspök tere – Botond utca – Ecet utca -Bercsényi liget – Burcsellás köz – Rába utca – Petőfi tér – Petőfi híd által határolt területen lakással rendelkező személy.

(4) *  A III/C. övezetre érvényes lakossági parkolási bérletre jogosult a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal – Újlak utca – Vasút utca – Honvéd utca – Kálvária utca – Bakonyi út – Szigethy Attila út páratlan oldala – Szabolcska Mihály utca – Mészáros Lőrinc utca – Tihanyi Árpád út által határolt területen lakással rendelkező személy.

(5) *  A III/D. övezetre érvényes lakossági parkolási bérletre jogosult a Szigethy Attila út páros oldala – Nagy Imre út – Vasvári Pál utca – Tihanyi Árpád út – Ifjúság körút – Kodály Zoltán utca által határolt területen, továbbá a Tihanyi Árpád út Vasvári Pál utca és Szauter Ferenc út közötti szakaszán lakással rendelkező személy.

(6) *  Az (1)–(5) bekezdésben meghatározottakon túl lakossági parkolási bérletre jogosult továbbá az a lakással rendelkező személy, aki a (2)–(5) bekezdésben meghatározott területen tartózkodási hellyel rendelkezik, és

a) győri lakóhelye van, vagy

b) magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik.

(7) A lakossági bérlet igénylésekor a Szolgáltató szabályzatában meghatározott módon a lakással rendelkező személy igazolja

a) az övezeten belüli lakcímét hatósági igazolvánnyal,

b) lakásra való jogosultságot tulajdoni lappal vagy hatályos bérleti szerződéssel,

c) *  a személygépkocsi tulajdonjogát vagy használati jogát érvényes forgalmi engedéllyel vagy munkáltatói igazolással, és

d) járművezetői jogosultságát érvényes vezetői engedéllyel.

(8) *  A lakással rendelkező személy egy lakossági parkolási bérletre jogosult

a) a (2)–(5) bekezdésekben meghatározott területen lakással rendelkező személy, valamint

b) a 9/B. §-ban írt eset

kivételével.

(9) *  Egy lakcímre egy lakossági parkolási bérlet váltható a

a) a (2)–(5) bekezdésekben meghatározott területen lakással rendelkező személy esetén, valamint

b) a 9/B. §-ban írt eset

kivételével.

(10) Egy forgalmi rendszámra egy lakossági parkolási bérlet váltható.

(11) A lakossági parkolási bérlet díját a 2. melléklet 7. alcím tartalmazza.

(12) A lakossági parkolási bérlet a sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhelyre nem érvényes.

9/A. § *  (1) Bérlet, lakossági parkolási bérlet a tárgyévet érintően váltható havi, negyedéves és éves időtartamra.

(2) A negyedéves bérlet díja a havi díj háromszorosa, az éves bérlet díja a havi díj tizenkétszerese, a (3) bekezdésben írt bérlet kivételével.

(3) A 8. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott bérlet esetén a negyedéves bérlet díja a havidíj 2,8-szorosa, az éves bérlet díja a havidíj 10,5-szerese.

(4) Bérlet, lakossági parkolási bérlet igénylése pótlása vagy cseréje esetén a Szolgáltató szabályzatában meghatározott kezelési költség fizetendő.

9/B. § *  (1) Amennyiben a megadott lakcímre vonatkozóan már kiadásra került lakossági parkolási bérlet, egy második személygépkocsi esetében rendszámhoz kötött parkolási bérlet (a továbbiakban: második lakossági parkolási bérlet) igényelhető a 9. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén.

(2) *  A második lakossági parkolási bérlet esetén fizetendő díj a 9. § (1) bekezdés szerinti területen lakással rendelkező személy esetén a II. övezeti bérlet díjának 50%-a.

(3) *  A második lakossági parkolási bérlet a sorompós díjfizető rendszerrel működő fizető-parkolóhelyre nem érvényes.

7. A fizető-parkolóhelyek parkolási célú igénybevételének további szabályai

10. § (1) *  A Használó gondoskodik a parkolójegy megváltásához szükséges, megfelelő minőségű és mennyiségű pénzérméről a parkolóhely tényleges igénybevételét megelőzően. Az e kötelezettség elmulasztásából eredő kárt a Használó viseli.

(2) A Használó a parkolási időtartam meghosszabbítása érdekében új parkolójegy váltásáról és a parkolójegy jogszabályszerű kihelyezéséről az előzőleg már megváltott parkolójegy lejártát megelőzően úgy gondoskodik, hogy a megváltott parkolójegyeken feltüntetett időtartamok a parkolás céljára igénybe vett teljes időtartamot folyamatosan, megszakítás nélkül lefedjék.

(3) *  A Használó nem tarthat igényt az általa megfizetett, de igénybe nem vett parkolási idővel arányos parkolási díjra, valamint az esetlegesen téves adat bevitelével megfizetett parkolási díjra.

(3a) *  Bérlet nem váltható vissza, vis maior vagy egyéb előre nem látható körülmény esetén a Szolgáltató mérlegelheti a bérlet érvényességének meghosszabbítását.

(3b) *  A bérlet és a lakossági parkolási bérlet előreváltás esetén a bérleten, lakossági parkolási bérleten feltüntetett időszak első napjától, egyéként a kiváltás napjától érvényes.

(3c) *  Az éves bérlet és az éves lakossági parkolási bérlet a naptári évet követő év 20. napjáig érvényes.

(3d) *  A negyedéves bérlet és a negyedéves lakossági parkolási bérlet a naptári negyedévet követő hónap 5. napjáig érvényes, kivéve az utolsó naptári negyedévet, amikor a következő év 20. napjáig érvényes.

(3e) *  A havi bérlet és a havi lakossági bérlet a naptári hónapot követő hónap 5. napjáig érvényes, kivéve az utolsó naptári hónapot, amikor a következő év 20. napjáig érvényes.

(3f) *  A bérlet és a lakossági parkolási bérlet előre váltására csak az adott évben van lehetőség a Szolgáltató szabályzatában meghatározottak szerint.

(4) *  A parkolásra jogosító jegy, bérlet, lakossági parkolási bérlet vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti jogosultságot igazoló okirat ellenőrzésre alkalmas, jogszabályszerű kihelyezéséért, láthatóságáért, a láthatóságot a parkolás időtartama alatt akadályozó vagy lehetetlenné tevő akadályok megszüntetéséért vagy eltávolításáért a Használó felelős. A mulasztás jogkövetkezményei a Használót terhelik.

(5) *  A bérlet és a lakossági parkolási bérlet díja a jármű által ténylegesen elfoglalt hely számától függően - a Szolgáltató szabályzatában meghatározott módon - a 2. mellékletben meghatározott díj alapul vételével fizetendő.

8. Ellenőrzés

11. § (1) A fizető-parkolóhely szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj megfizetését az Szolgáltató az üzemeltetési időben bármikor jogosult ellenőrizni.

(2) A Használó a Szolgáltató ellenőrzést végző parkoló-ellenőrével együttműködik, és intézkedését nem akadályozhatja.

(3) A parkoló-ellenőr érvényes parkolójegyet a parkolási pótdíj kiszabásának elkerülése érdekében csak a parkolási jegy, bérlet, lakossági parkolási bérlet meglétének ellenőrzésére irányuló folyamat fényképezési és dokumentációs szakaszának végéig, és csak abban az esetben fogadhat el a Használótól, amennyiben a Használó a járműtől önkéntes és nyilvánvaló jegyváltási szándékkal volt távol.

(4) A pótdíj kiszabásának elkerülése vagy annak visszavonása érdekében bármilyen előnyt ígérni vagy adni, az intézkedő parkoló-ellenőr részére bármilyen joghátrányt kilátásba helyezni, vele szemben szóbeli vagy tettleges fenyegetést alkalmazni tilos, és azonnali hatósági eljárást von maga után.

9. Parkolási pótdíjak

12. § (1) A fizető-parkolóhelyek jogosulatlan használatáért pótdíj fizetendő.

(2) Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely igénybevétele, ha

a) *  a Használó érvényes parkolójegy, bérlet, lakossági parkolási bérlet, mobil fizetési rendszer igénybevételével történő díjfizetés vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti jogosultság igazolása nélkül parkol,

b) a Használó parkolójegyét, bérletét, lakossági parkolási bérletét vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti jogosultságot igazoló okiratot nem ellenőrizhető módon helyezi el a járműre, vagy

c) *  az igénybevevő a fizető parkolóhelyet a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül, nem parkolás céljából veszi igénybe, akkor is, ha érvényes parkolójeggyel, bérlettel, lakossági parkolási bérlettel rendelkező vagy a parkolóhely használatára való jogosultságot mobil fizetési rendszer igénybevételével történő díjfizetés útján megváltotta.

(3) Jogosulatlan használat esetén a pótdíjfizetési felszólítást a parkoló-ellenőr a jármű szélvédőjére helyezi, amelyen feltünteti

a) az ellenőrzés időpontját,

b) a parkoló helyét,

c) a jármű rendszámát,

d) a szabálytalanság megnevezését és

e) a pótdíj megfizetésére vonatkozó információkat.

(4) A fizető parkoló-hálózatban a parkolási pótdíjat a Szolgáltató jogosult beszedni, a befizetés késedelme vagy elmaradása esetén saját nevében eljárást indíthat.

13. § (1) *  A parkolási pótdíj

a) a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában készpénzben,

b) banki átutalással,

c) belföldi postautalványon, vagy

d) elektronikus fizetési eszközök használatával

fizetendő.

(1a) *  Készpénz-fizetést igazoló bizonylat a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában kerül kiállításra.

(2) *  A jogosulatlanul parkoló Használó a pótdíj megfizetése alól akkor mentesül, ha a Használó

a) a parkolási pótdíjjal érintett időszakra és parkolóhelyre érvényes parkolójegyét, bérletét vagy lakossági parkolási bérletét, vagy

b) - a parkolóhely jogszerű igénybevételére jogosító, az 1. § (2) bekezdés szerinti jogosultságot igazoló okirat nem ellenőrizhető módon történő elhelyezése esetén - az érvényes igazolást

a Szolgáltató ügyfélszolgálatán a jogszabályellenes parkolást követő három munkanapon belül bemutatja.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti mentesülésre nincs lehetőség, ha a jogosulatlan Használó 30 napon belül már élt az utólagos bemutatással.

14. § (1) A parkoló-ellenőr által készített digitális felvételről a Szolgáltató számítógépes rendszerben tárolt nyilvántartást vezet.

(2) *  A Használó jogvita esetén jogosult a Szolgáltató által kijelölt helyiségben a járműről készült fényképfelvételről a Szolgáltató szabályzatában meghatározott költségtérítés ellenében nyomtatott változatot kérni.

10. A parkoló-automaták meghibásodása esetén követendő magatartás

15. § (1) A parkoló-ellenőr a parkoló-automata üzemképességét és helyes használatát folyamatosan ellenőrzi és felügyeli. Az esetleges meghibásodást azonnal jelenti a Szolgáltató erre a célra kijelölt szervezeti egységének.

(2) *  A parkoló-automata meghibásodása esetén a Használót a Szolgáltató a parkoló-automatán elhelyezett jelzéssel átirányítja a legközelebbi parkoló-automatához.

(3) *  Parkoló-automata meghibásodása, üzemképtelensége esetén a Használó a parkolás helyéhez legközelebb eső üzemelő parkoló-automatánál vált parkolójegyet.

(4) A parkolás helyéhez legközelebb eső parkoló-automata helyét a fizető parkolóhelyet jelző tábla jelöli meg.

11. A fizető-parkolóhelyek nem parkolási célú igénybevételének szabályai

16. § *  (1) Fizető-parkolóhely nem parkolási célú igénybevételére irányuló szándékot a Használó legkésőbb tíz munkanappal az érintett időpontot megelőzően írásban bejelenti, és ahhoz a Szolgáltató hozzájárulását kéri. A hozzájárulást a Szolgáltató szabályzatában foglaltak feltételeknek megfelelően adhatja meg a Használó részére.

(2) *  Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt hozzájárulás megadása nélkül történik a fizető-parkolóhely nem parkolási célú igénybevétele, a Használó az igénybevétel időtartamához igazodó, adott parkolási szakaszon érvényes óradíjának kétszeresét a Szolgáltató részére megtéríti.

12. * 

16/A. § * 

13. * 

16/B–16/C. § * 

14. *  Átmeneti rendelkezések

16/E. § *  A 10. § (3a) bekezdésétől eltérően a 2023. január 1. napja után váltott, 2023. év bármely időszakára szóló érvényes övezeti bérlet, második lakossági bérlet, peremterületi bérlet 2023. augusztus 31. napjáig visszaváltható, amennyiben egyidejűleg a 8/A. § (1) – (2) bekezdése vagy 9. § (6) bekezdése szerinti bérlet kiváltására kerül sor.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § Jelen rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.

17/A. § *  A rendelet – Győr belváros behajtási rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet és a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésével módosított – 16/C. § (3) bekezdése 2020. november 1. napjától alkalmazandó.

17/B. § *  A 2020. október 31. napján érvényes lakossági parkolási bérlet, valamint a lakással rendelkező személy részére a veszélyhelyzet idején kiadott ideiglenes bérlet érvényességi ideje meghosszabbodik a várakozási célú használatot ingyenessé tevő magasabb szintű jogszabályok hatályvesztését követő 60. napig.

18. § Jelen rendelet hatálybalépése nem érinti a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 8/2007. (III. 5.) Ök. rendelet alapján kiadott, érvényes bérlet és lakossági parkolási bérlet alapján fennálló jogviszonyokat.

19. § * 

20. § *  A rendelet 13. alcíme hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel hatályba léptetett a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 8. §-ának hatályvesztésével.

Borkai Zsolt

polgármester

dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet * 

A fizető-parkolóhelyek területi övezetei és azok parkolási szakaszokra történő tagolódása

1. Az I. övezetbe tartozó terület meghatározása

1 Teleki László utca és szervizút a Bajcsy-Zsilinszky úttól az Árpád útig
2 Czuczor Gergely utca az Arany János úttól a Szent István útig
3 Aradi Vértanúk útja a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Szent István útig
4 Bajcsy-Zsilinszky út a Jókai utca – Gárdonyi Géza utca között, valamint a Nemzeti Színház oldalánál található parkoló öböl
5 ARRABONA udvar tömbbelső
6 Árpád út a Jókai utca – Gárdonyi Géza utca között, valamint a Kormányhivatal Árpád út 32. sz. alatti épülete mögötti és a Rába Hotel előtti parkoló területe
7 Árpád út 50-től a Szent István útig terjedő szervizút
8 Szent István út 41–45. szám mögötti szervizút
9 Zechmeister utca a Jókai úttól a Bécsi kapu térig, kivéve közvetlenül a Klastrom Szálloda melletti területet és a Klastrom Szálloda főbejáratával szemben elhelyezkedő első 4 parkolóhelyet
10 Jókai utca a Zechmeister úttól az Árpád útig
11 Bástya utca a Teleki utca – Újkapu utca között
12 Apáca utca a Teleki utca – Újkapu utca között
13 Rákóczi Ferenc utca a Teleki utca – Újkapu utca között
14 Liszt Ferenc utca a Teleki utca – Újvilág utca között
15 Pálffy utca és szervizút a Teleki utca – Újvilág utca között
16 Pálffy utca – Varga utca – Lukács Sándor utca által határolt parkoló öböl
17 Vörösmarty utca a Bástya utca – Rákóczi Ferenc utca között
18 Újvilág utca a Pálffy utca – Liszt Ferenc utca között
19 Lukács Sándor utca a Pálffy utcától a Szent István útig
20 Kisfaludy utca a Czuczor Gergely utca – Teleki utca között
21 Varga utca a Lukács Sándor utca – Batthyány tér között
22 Újkapu utca a Bástya utca – Liszt Ferenc utca között
23 Batthyány tér nyugati oldala
24 Móricz Zsigmond rakpart alsó rakparti út
25 Árpád út – Czuczor Gergely utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Baross út által határolt tömbbelső

2. A II. övezetbe tartozó terület meghatározása

1 Zechmeister utca a Munkácsy utcától a Jókai utcáig
2 Bajcsy-Zsilinszky út a Munkácsy utcától a Jókai utcáig, valamint a Gárdonyi Géza utca – 14-es út között
3 Árpád út a Munkácsy utca – Jókai utca között, valamint a Gárdonyi Géza utca – 14-es út között
4 Jókai utca a Szent István út – Révai Miklós utca között
5 Révai Miklós utca
6 a Városház tér nyugati oldala
7 Bisinger sétány a Gárdonyi Géza utca – Baross híd között
8 Rokop József utca
9 Bástya utca az Újkapu utca – Kiss János utca között
10 Rákóczi Ferenc utca az Újkapu utca – Vas Gereben utca között
11 Liszt Ferenc utca az Újkapu utca – 14-es út között
12 Batthyány tér északi, keleti és déli oldala
13 Tarcsay Vilmos utca az Árpád út – Schwarzenberg utca között
14 Munkácsy utca
15 Eötvös tér déli és nyugati oldala
16 Kiss János utca az Árpád út – Móricz Zsigmond rakpart között
17 Türr István utca
18 Móricz Zsigmond rakpart az Újkapu utca – Vas Gereben utca között, valamint a Móricz Zsigmond rakparttól nyíló Széchenyi híd alatti és a Széchenyi hídtól keletre található, körbekerített parkoló öböl
19 Kamara utca és parkoló öböl a parkolóházzal szemben
20 Vas Gereben utca a Türr István utca és Móricz Zsigmond rakpart között
21 Tátika utca
22 *  Kamara utcáról nyíló Szent István úti szervizutak
23 *  Berényi út

3. A III/A. övezetbe tartozó terület meghatározása (Révfalu)

1 Hédervári út a Rónay Jácint utca – Kálóczy tér között
2 Kálóczy tér
3 Rónay Jácint utca
4 Damjanich utca a Rónay Jácint utca – Báthory utca között
5 Ady Endre utca a Rónay Jácint utca – Báthory utca között
6 Dózsa György rakpart a Rónay Jácint utca – Báthory köz között

4. A III/B. övezetbe tartozó terület meghatározása (Sziget és Újváros)

1 Dr. Róth Emil utca
2 Petőfi tér
3 Kossuth Lajos utca a Burcsellás köz – Ráth Mátyás tér között
4 Híd utca
5 Bercsényi liget az Ecet utca – Burcsellás köz – Híd utca között
6 Kiss Ernő utca
7 Erkel Ferenc utca
8 Simor János püspök tere keleti oldala
9 Radnóti utca a Töltésszer – Szarvas utca között
10 *  Országút utca
11 Semmelweis utca

5. *  A III/C. övezetbe tartozó terület meghatározása (Nádorváros északi rész)

1. Eszperantó út és parkolóöblök

2. Csaba utca

3. Bartók Béla utca és szervizútjai

4. Buda utca

5. Corvin utca

6. Hunyadi János utca a Kálvária utca – Zrínyi Miklós utca között

7. Wesselényi utca

8. Dugonics utca

9. Babits Mihály utca az Eszperantó út és a Galamb utca között

10. Honvéd utca

11. Kálvária utca az Eszperantó út és a Bakonyi út között

12. Kálvária utca szervizutak a Hunyadi utca és a Bakonyi út között

13. Lahner György utca

14. Bem tér

15. Galamb utca

16. Attila utca

17. Roosevelt utca

18. Dr. Petz Lajos utca és szervizút

19. Álmos utca

20. Mester utca 1–10. számig

21. Sport utca és szervizutak a Tihanyi Árpád út és a Blaha Lujza utca között

22. Lehel utca és szervizút

23. Herman Ottó utca és szervizút, valamint parkolóöblök

24. Török István utca és szervizútjai a 20–24. sz. tömb vonaláig

25. Baross Gábor út és a Liezen-Mayer utca közötti szervizút

26. Liezen-Mayer utca a Roosevelt utca és a Szigethy Attila út között

27. Liezen-Mayer utca és a Herman Ottó utca közötti szervizút

28. Verseny utca a Herman Ottó utca és a Szigethy Attila út között

29. Lázár Vilmos utca a Herman Ottó utca és a Szigethy Attila út között

30. Tihanyi Árpád út és szervizút az Eszperantó út és a Szigethy Attila út között

31. Pacsirta utca

32. Blaha Lujza utca”

6. A III/D övezetbe tartozó terület meghatározása (Nádorváros déli rész – Adyváros)

1 Szent Imre útról nyíló parkoló öböl a rendelőintézet előtt
2 Vasvári utcáról nyíló 4123/11. hrsz.-ú bekötő út
3 Tihanyi Árpád út 68–78 számok mögötti és melletti szervizút
4 Tihanyi Árpád útról a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház „A” épülete előtti parkoló öböl
5 *  Tihanyi Árpád út és az Ifjúság körút közötti átkötés
6 *  Kassák Lajos utca
7 *  Lázár Vilmos utca a Szigethy Attila út és a Magyar utca között
8 *  Verseny utca a Szigethy Attila út és a Magyar utca között
9 *  Március 15. utca a Szigethy Attila út és a Magyar utca között
10 *  Szent Imre út és szervizútjai a Szigethy Attila út és a Vasvári Pál utca között
11 *  Liezen-Mayer utca a Szigethy Attila út és a Vasvári Pál utca között
12 *  Szigethy Attila út szervizútjai a páros oldalon a 60–90. házszámok mögött
13 *  Somogyi Béla utca a Nagy Imre út és a Tihanyi Árpád út között
14 *  Mónus Illés utca a Nagy Imre út és a Szent Imre út között
15 *  Magyar utca és szervizútjai
16 *  Földes Gábor utca és szervizútja a 33. és 35. házszámok közötti gyalogos átkelőhelytől a Tihanyi Árpád útig
17 *  Lomnic utca a Nagy Imre úttól a Szent Imre útig
18 *  Bocskai utca
19 *  Rómer Flóris utca

7. A IV. övezetbe tartozó terület meghatározása

1. Dr. Petz Lajos parkolóház

8. *  Az V. övezetbe tartozó terület meghatározása

1 Fürdő tér

9. *  A VI. övezetbe tartozó terület meghatározása

1 Kodály Zoltán parkolólemez

2. melléklet * 

A fizetendő díjak mértéke

1. Várakozási díjak az általános forgalmi adóval együtt [6. § (3) bekezdés]

A. Övezet B. Minimálisan fizetendő várakozási díj (Ft/15 perc) C. Óradíj (Ft/óra) D. 24 órás díj (Ft)
1 I. övezet 130 520
2 II. övezet 110 440
3 IIIA. övezet 80 320
4 III/B. övezet 80 320
5 III/C. övezet 80 320
6 III/D. övezet 80 320
7 IV. övezet 50 200 600
8 *  V. övezet 80 320
9 *  VI. övezet 50 200 600

2. Az egész hálózatra érvényes bérletek díjtételei az általános forgalmi adóval együtt [8. § (1) bekezdés]

A. Bérlet típusa B. Havi bérlet díja (Ft)
1. Rendszámhoz kötött 34.600

3. Az övezeti bérletek díjtételei az általános forgalmi adóval együtt [8. § (2) bekezdés]

A. Övezet B. Havi bérlet díja (Ft)
1 I. övezet 28.800
2 II. 19.200
3 III/A. övezet 12.000
4 III/B. övezet 12.000
5 III/C. övezet 12.000
6 III/D. övezet 12.000
7 IV. övezet 10.000
8 *  VI. övezet 15.000

4. A 8. § (3) bekezdése szerinti bérletek díjtételei az általános forgalmi adóval együtt

A. Havi bérlet díja (Ft)
1. 1.000 Ft

5. A peremterületi bérlet díjtételei az általános forgalmi adóval együtt [8. § (3a) bekezdés]

A. Havi bérlet díja (Ft)
1. 4.600

6. A 8. § (4) bekezdése szerinti bérletek díjtételei az általános forgalmi adóval együtt

A. Havi bérlet díja (Ft)
1. 2.000

7. A 9. § szerinti lakossági parkolási bérletek díjtételei az általános forgalmi adóval együtt

A. Havi bérlet díja (Ft)
1. 1.000

8. *  A 8/A. – 8/B. § szerinti bérletek díjtételei az általános forgalmi adóval együtt

1 A. Havi bérlet díja (Ft)
2 1.000

3. melléklet a 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez * 

Kapcsolódó előterjesztés: 0403/2013. (IV. 18.) Kgy. előterjesztés

Kapcsolódó jegyzőkönyv: 4/2013. (IV. 18.) Kgy. jegyzőkönyv