20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő és tulajdonába kerülő

a) ingatlanra és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra,

b) ingó vagyontárgyra,

c) immateriális javakra,

d) értékpapírra, valamint

e) társasági részesedésre.

(2) E rendelet szabályai

a) az Önkormányzat tulajdonában álló közterületre, lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre,

b) az Önkormányzat pénzeszközére, valamint

c) az Önkormányzat követelésére

az e tárgykörben hatályban lévő más önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésben alkalmazandóak.

(3) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyont bármilyen jogcímen használó szervezetre és személyre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. Alkalmi rendezvény: a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendeletben meghatározott alkalmi rendezvény,

2. Használatba adás: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott használat,

3. Kiíró: az Önkormányzat, valamint az önkormányzati vagyon bérbe vagy használatba adására e rendelet szerint jogosult önkormányzati vagyont működtető szervezet a vagyonkezelő kivételével,

4. Közérdekű tevékenység:

a) az Önkormányzat kötelező vagy vállalt feladata közé tartozó tevékenység (ideértve a feladatellátás feltételeinek biztosítását is), amelyet más személy vagy szervezet közreműködésével, vagy annak elfogadásával kíván vagy tud ellátni, vagy

b) az Önkormányzat kötelező vagy vállalt feladata ellátásához kapcsolódó, nem haszonszerzés céljából végzett egészségügyi, szociális, kulturális, köznevelési, közbiztonsági, katasztrófavédelmi, sporttevékenység,

5. Működtetés: az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonra vonatkozó, a nemzeti vagyonról szóló törvényben (a továbbiakban: Nvt.) meghatározott tevékenységek összessége, amely kiterjed a nemzeti vagyon felújítására és fejlesztésére is,

6. Nyilvános értékelési módszer: az adott típusú ingó vagyontárgyra vonatkozó, speciális, meghatározott objektív szempontok, műszaki paraméterek alapján összeállított és nyilvánosan hozzáférhető jegyzék, lista (katalógusár), amelynek segítségével az érintett ingó vagyontárgy aktuális kereskedelmi értéke megállapítható,

7. Önkormányzat intézménye: az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, valamint

8. Sportcélú ingatlan: az az ingatlan, ingatlanrész, amelynek alapvető rendeltetése, hogy a sportról szóló törvényben meghatározott sporttevékenységre használják.

II. Fejezet

Az Önkormányzat vagyona

3. Az Önkormányzat vagyonának meghatározása és annak elemei

3. § Az Önkormányzat vagyona a kizárólagos vagy résztulajdonában lévő ingatlanok és az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, ingók, immateriális javak, társasági részesedések, értékpapírok, pénzeszközök, valamint követelések összessége.

4. § (1) Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozik

a) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, törvényben meghatározott nemzeti vagyon, valamint

b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon, amely

ba) törvényben ekként meghatározott vagyonelem,

bb) a tervtári terv-, és a hozzájuk kapcsolódó iratanyag,

bc) a győri 7031/1 hrsz-ú ingatlan (Városháza) és

bd) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott ingatlan.

(2) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozik

a) a törvényben ekként meghatározott vagyonelem, kivéve, amit az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonnak nyilvánít,

b) az Önkormányzat tulajdonában álló sportcélú ingatlan,

c) az Önkormányzat tulajdonában álló temető,

d) az Önkormányzat tulajdonában álló műemlék és

e) az Önkormányzat tulajdonában álló külterületi erdő.

(3) Mindaz a vagyon, amely törvény vagy e rendelet alapján nem tartozik a törzsvagyon körébe, forgalomképes üzleti vagyon.

4. A vagyon besorolása és kimutatása

5. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagy tulajdonába kerülő vagyon a rendeltetése vagy tervezett rendeltetése alapján a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével sorolandó be az ott meghatározott vagyoni körbe.

(2) Amennyiben az üzleti vagyon valamely eleme közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátásához vagy hatáskör gyakorlásához válik szükségessé, az adott vagyoni elem a 4. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a törzsvagyonba sorolandó át.

(3) Amennyiben a törzsvagyon valamely eleme már nem szolgálja közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását, az adott vagyontárgy a törzsvagyon köréből - a (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével - kivonható, és az üzleti vagyonba átsorolható.

(4) Az ingatlan vagy ingatlanrész forgalomképtelensége e rendelet erejénél fogva megszűnik, ha a helyi építési szabályzat végrehajtása céljából az erre vonatkozó jogszabály alapján lefolytatott telekalakítási eljárásban hozott jogerős határozat alapján végrehajtható telekalakítás során az ingatlan közterület rendeltetése megszűnik. Az ingatlan vagy ingatlanrész a telekalakítási határozat alapján kialakult megnevezése vagy rendeltetése szerint korlátozottan forgalomképes vagy üzleti vagyonba sorolandó át.

(5) Az ingatlan vagy ingatlanrész korlátozott forgalomképessége e rendelet erejénél fogva megszűnik, ha a helyi építési szabályzat végrehajtása céljából az erre vonatkozó jogszabály alapján lefolytatott telekalakítási eljárásban hozott jogerős határozat alapján végrehajtható telekalakítás során kialakuló vagy másik ingatlanba beolvadó ingatlan vagy ingatlanrész kötelező önkormányzati feladatkör ellátásához vagy hatáskör gyakorlásához nem szükséges. Az ingatlan vagy ingatlanrész a telekalakítási határozat alapján kialakult megnevezése vagy rendeltetése szerint üzleti vagyonba sorolandó át.

(6) A vagyon (3) bekezdés szerint átsorolásáról az Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) dönt.

(7) A vagyon (1) és (2), valamint (4) és (5) bekezdés szerinti besorolás nyilvántartásban történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

(8) E § alkalmazásában közterület: az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak és műtárgyaik, terek (vásárterek, kiállítási területek), parkok (közparkok, közkertek, belterületi élőfa-gyűjtemények), vizek, közcélú vízi létesítmények (gátak, töltések, belvízlevezető csatornák, öntözőcsatornák, árkok), valamint minden olyan közhasználatra szolgáló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

6. § Az önkormányzati vagyont e rendelet alapján működtető szervezet vezetője a jogszabályban meghatározott vagyonkimutatás összeállításához az éves költségvetési beszámoló számszaki adatainak leadására megadott határidőig adatot szolgáltat a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) beszámoló készítéséért felelős szervezeti egységének.

III. Fejezet

A vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

5. Általános szabályok

7. § Az Önkormányzat vagyonára vonatkozó tulajdonosi jogokat az e rendeletben szabályozottak szerint

a) a Közgyűlés,

b) a Közgyűlés bizottsága és

c) a polgármester

gyakorolhatja.

8. § (1) *  Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon megszerzésére, átruházására, bérbe, használatba adására vagy megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy értéke az (1b)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel

a) ingatlanvagyon esetén az erre vonatkozó értékbecslésben meghatározott érvényességi idejű értékbecslés,

b) értékpapír esetén a tőzsdére bevezetett részvénynél a tőzsdei árfolyam, a tőzsdén nem jegyzett részvénynél, valamint az üzletrésznél üzleti értékelés,

c) ingó vagyontárgy esetén az erre vonatkozó értékbecslésben meghatározott érvényességi idejű egyedi értékbecslés vagy nyilvános értékelési módszer

(a továbbiakban az a)-c) pontokban foglaltak együtt: értékbecslés) alapján határozandó meg.

(1b) *  Kivételesen, az Önkormányzat vagy Önkormányzat intézménye által egy éven belül beszerzett vagy saját beruházásában megvalósult, egy éven belül üzembe helyezett vagyon esetében a vagyon forgalmi értéke a bruttó egyedi nyilvántartási érték alapján is meghatározható.

(2) Ingó vagyontárgy átruházása esetén 200 ezer Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatt mellőzhető értékbecslés beszerzése.

(3) Ingatlanvagyon megszerzése esetén nincs szükség ingatlanforgalmi értékbecslésre, amennyiben a szerzés hatósági vagy végrehajtási eljárásban történik, és az ingatlan értékét az adott eljárásokra vonatkozó jogszabály alapján határozták meg.

(4) *  Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon bérbe, használatba adására vagy megterhelésére irányuló döntést megelőzően a bérleti, használati díj összege és a vagyon megterhelése esetén a kártalanítás mértéke - az (5)-(7) bekezdésben és a 20. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - az erre vonatkozó értékbecslésben meghatározott érvényességi idejű értékbecslés alapján határozandó meg.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakról eltérően mellőzhető a bérleti vagy használati díj összegére vonatkozó értékbecslés beszerzése

a) az Önkormányzat tulajdonában álló szálláshely szolgáltatást nyújtó ingatlan bérbe vagy használatba adása,

b) az Önkormányzat tulajdonában álló, az Önkormányzat és intézménye által a feladatellátáshoz használt ingatlan helyiségének a feladatellátáshoz szükséges időtartamon kívüli használatra történő bérbe vagy használatba adása és

c) ingó vagyontárgy bérbe vagy használatba adása

esetén.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a bérleti vagy használati díj összege nem lehet alacsonyabb

a) a bérbe vagy használatba adó erre vonatkozó külön szabályzatában meghatározott, legalább a költségek megtérülését biztosító összegnél vagy

b) ingó vagyontárgy esetén, amennyiben az a) pontban írt szabályzat az adott vagyontárgyra vonatkozóan nem tartalmaz rendelkezést, az adott vagyontárgy bruttó nyilvántartási értékéből számított értékcsökkenés egy napi összegének a bérlet vagy használat időtartamára számított, egy napnál rövidebb idejű bérbe vagy használatba adás esetén az értékcsökkenés egy napra számított összegénél.

(7) *  Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, az önkormányzati vagyon közfeladat céljára történő ingyenes hasznosítása, vagyonkezelésbe, működtetésbe vagy üzemeltetésbe adása esetén a vagyon értéke a bruttó nyilvántartási érték.

(8) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában az (1) és (4) bekezdésben meghatározottnál régebben készült értékbecslés áll rendelkezésre, a döntést megelőzően ennek aktualizált változata is elfogadható.

9. § (1) *  A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlóját átruházásnál, bérbe, használatba adásnál, megterhelésnél és a vagyon megszerzésénél - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában -

a) a vagyontárgynak a 8. § szerint meghatározott értéke,

b) több vagyontárgyat érintő jogügylet esetén azok együttes értéke, vagy

c) csere esetén a magasabb érték

(a továbbiakban az a)c) pontokban foglaltak együtt: vagyonérték) határozza meg.

(2) * 

(3) Amennyiben a jelen rendeletben meghatározott szabályok alapján a döntésre vonatkozó egyes részhatásköröket a 7. §-ban meghatározott döntésre jogosultak közül többen gyakorolnák, az ügyben a tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult legmagasabb szintű szerv dönt.

6. Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása

10. § * 

11. § (1) A korlátozottan forgalomképes vagyon átruházásáról és annak feltételeiről értékhatárra való tekintet nélkül - a (2) és (4) bekezdésben írt feltételekre figyelemmel - a Közgyűlés dönt.

(2) *  A 4. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyon a törzsvagyon köréből történő kivonás nélkül kizárólag törvényben meghatározott személy részére vagy törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén idegeníthető el.

(3) A (2) bekezdésben nem szabályozott esetben a 4. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 4. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyon átruházására abban az esetben van lehetőség

a) ha az adott vagyonelem a közfeladat ellátásához feleslegessé válik, vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel a vagyonelem korlátozottan forgalomképességét megállapították, és

b) a Közgyűlés legkésőbb az átruházásra vonatkozó döntéssel egyidejűleg dönt a vagyonelem korlátozottan forgalomképes vagyoni körből üzleti vagyoni körbe történő átsorolásáról.

(4) *  A 4. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyon tulajdonjoga abban az esetben ruházható át, ha a Közgyűlés az átruházással egyidejűleg dönt a vagyonelem korlátozottan forgalomképes vagyoni körből üzleti vagyoni körbe történő átsorolásáról.

12. § (1) *  Az üzleti vagyon körébe tartozó vagyon visszterhes átruházásáról és annak feltételeiről a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével

a) nettó 15.000.000,- Ft vagyonértékig a polgármester,

b) nettó 15.000.001,- Ft vagyonértéktől nettó 50.000.000,- Ft vagyonértékig a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága és

c) nettó 50.000.001,- Ft vagyonértéktől a Közgyűlés

dönt.

(2) *  A gazdasági társaságokban lévő üzleti vagyon körébe tartozó társasági részesedések, valamint értékpapírok visszterhes átruházásáról

a) nettó 15.000.000,- Ft vagyonértékig a polgármester,

b) nettó 15.000.001,- Ft vagyonértéktől nettó 50.000.000,- Ft vagyonértékig a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága és a Közgyűlés pénzügyi bizottsága és

c) nettó 50.000.001,- Ft vagyonértéktől a Közgyűlés

dönt.

(3) *  Az üzleti vagyon körébe tartozó ingó vagyon visszterhes átruházásáról

a) nettó 500.000,- Ft vagyonértékig a polgármester,

b) nettó 500.001,- Ft vagyonértéktől nettó 5.000.000,- Ft vagyonértékig a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága és

c) nettó 5.000.001,- Ft vagyonértéktől a Közgyűlés

dönt.

(4) *  Az önkormányzat tulajdonában álló ingóság tulajdonjogának ingyenes átruházásáról

a) nettó 15.000.000,- Ft vagyonértékig a polgármester,

b) nettó 15.000.001,- Ft vagyonértéktől nettó 50.000.000,- Ft vagyonértékig a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága, valamint

c) nettó 50.000.001,- Ft vagyonértéktől 10.000.000.000,- Ft vagyonértékig a Közgyűlés dönt.

13. § (1) *  Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra vonatkozóan más szervezet vagy személy tulajdonjogát elismerni abban az esetben lehet, ha a tulajdoni igényt benyújtó minden kétséget kizáróan, okirattal igazolja az adott ingatlanra vonatkozó ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonát.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tulajdonjog elismerésről a Közgyűlés dönt.

7. Az önkormányzati vagyon hasznosítása és megterhelése

14. § (1) Az Önkormányzat tulajdonát képező nemzeti vagyont ingyenesen csak törvényben meghatározott esetekben lehet hasznosítani.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott ingyenes hasznosításról és annak feltételeiről

a) ingó vagyon esetében

aa) a Polgármesteri Hivatal kivételével az Önkormányzat intézményének működtetésében lévő ingó vagyonra vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységének előzetes egyetértése alapján az intézményvezető,

ab) az Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság működtetésében vagy más szervezet vagyonkezelésében lévő ingó vagyonra vonatkozóan a működtető vagy vagyonkezelő szervezet vezetője, valamint

ac) a Polgármesteri Hivatal működtetésében lévő vagy az aa) és ab) alpontban nem szabályozott egyéb ingó vagyonra vonatkozóan a polgármester és

b) *  ingatlanvagyon esetében

ba) ha a hasznosítás időtartama a 30 napot nem haladja meg, a polgármester,

bb) ha a hasznosítás időtartama a 30 napot meghaladja, de az 1 évet nem haladja meg, a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága vagy

bc) ha a hasznosítás időtartama az 1 évet meghaladja, a Közgyűlés

dönt.

15. § (1) A forgalomképtelen vagyon bérbe, ellenérték fejében történő használatba adásáról, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény által lehetővé tett megterheléséről és annak feltételeiről

a) nettó 1.000.000,- Ft vagyonértékig a polgármester,

b) nettó 1.000.001,- Ft vagyonértéktől nettó 5.000.000,- Ft vagyonértékig a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága és

c) nettó 5.000.001,- Ft vagyonértéktől a Közgyűlés

dönt.

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyon bérbe, ellenérték fejében történő használatba adásáról, valamint megterheléséről és annak feltételeiről

a) nettó 5.000.000,- Ft vagyonértékig a polgármester,

b) nettó 5.000.00l,- Ft vagyonértéktől nettó 15.000.000,- Ft vagyonértékig a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága és

c) nettó 15.000.001,- Ft vagyonértéktől a Közgyűlés

dönt.

(3) Az üzleti vagyon bérbe, ellenérték fejében történő használatba adásáról, valamint megterheléséről és annak feltételeiről

a) nettó 15.000.000,- Ft vagyonértékig a polgármester,

b) nettó 15.000.001,- Ft vagyonértéktől nettó 50.000.000,- Ft vagyonértékig a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága és

c) nettó 50.000.001,- Ft vagyonértéktől a Közgyűlés

dönt.

(4) Az (1)-(3) bekezdéstől eltérően az önkormányzati vagyont működtető szervezetek működtetésében lévő vagyon bérbeadásáról

a) a vagyonkezelő szervezet vezetője vagy

b) a 43-45. §-ban foglaltak szerint az önkormányzati vagyont vagyonkezelésnek nem minősülő jogviszony alapján működtető vezetője vagy a polgármester dönt.

16. § A Közgyűlés dönt

a) az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonra haszonélvezeti jog alapításáról és

b) az Önkormányzat tulajdonában álló vagyon vagyonkezelésbe adásáról.

17. § (1) Az Önkormányzat tulajdonát terhelő használati jogot alapítani a (2) bekezdés kivételével csak visszterhes szerződés alapján lehet.

(2) Amennyiben valamely szervezet vagy személy az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján az Önkormányzat, mint ellátásért felelős helyett víziközmű-beruházást végez, a beruházás engedélyezéséhez esetlegesen szükséges szolgalmi, vezetékjogi megállapodás a Közgyűlés döntése alapján térítésmentesen köthető. A kedvezményezett nem mentesül a vezetékjog értékét terhelő közterhek megfizetése vagy megtérítése alól.

(3) E § alkalmazásában használati jog: telki szolgalom, állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamosberendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalom és használati jog.

18. § (1) *  A 8. § (4) bekezdése szerint megállapított bérleti vagy használati díjnál alacsonyabb bérleti vagy használati díj megállapításáról kizárólag közfeladat és a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása vagy közérdekű tevékenység végzése céljából történő bérbe vagy használatba adás esetén

a) nettó 10.000.000,- Ft vagyonértékig a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága, valamint

b) nettó 10.000.001,- Ft vagyonértéktől a Közgyűlés

dönt.

(2) A 8. § (5) és (6) bekezdése szerint megállapított bérleti vagy használati díj nem csökkenthető.

8. Társasházi közös tulajdonnal kapcsolatos szabályok

19. § (1) Társasház közgyűlésében az Önkormányzatra eső közös tulajdoni résszel kapcsolatos tulajdonosi jogokat a polgármester gyakorolja és dönt a közös tulajdoni rész átruházásáról, megterheléséről, az elővásárlási, visszavásárlási és vételi jog, valamint a közös tulajdoni részt érintő hatósági eljárásban az Önkormányzatot megillető jogok gyakorlásáról. Az ezen túl felmerülő minden más, közös tulajdont érintő társtulajdonosi jogot a polgármester a vagyont működtető szervezet útján is gyakorolhatja.

(2) A társasházi közös tulajdon átruházására vonatkozó döntést megelőzően a társasházi vagyont működtető szervezet az átruházással összefüggésben állást foglal és a tulajdonosi döntést megelőzően javaslatot ad.

(3) Az Önkormányzat a ráeső vételárból a teljes bevétel tulajdoni részarány szerinti részét bruttó 100.000,- Ft-ig a társasháznak a közös költséghez való hozzájárulásként átengedi, amennyiben azt valamennyi tulajdonostárs is átengedi. A vételár bruttó 100.000,- Ft-ot meghaladó részét az Önkormányzat csak akkor engedi át a közös költséghez történő hozzájárulásként, ha a tulajdonostársak befizetése - legfeljebb kettő éven belül - a társasház közös részeinek felújítására vagy karbantartására kerül felhasználásra. A bruttó 100.000,- Ft-ot meghaladó vételárrész átengedéséről a polgármester dönt.

(4) A vételár (3) bekezdés szerinti átengedésére akkor van lehetőség, ha a társasház vállalja, hogy az átengedett bevételt elkülönítetten kezeli.

(5) A társasházi vagyont működtető szervezet a tulajdonostársak teljes hozzájárulásának felhasználását, a munkák elvégzését ellenőrzi.

9. Mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó szabályok

20. § *  (1) Az Önkormányzat a tulajdonában álló mező- és erdőgazdasági hasznosítású földet

a) haszonbérlet vagy

b) rekreációs célú földhasználat

útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hasznosítás során a föld használatáért fizetendő haszonbérleti vagy használati díj (a továbbiakban: ellenszolgáltatás) éves összege

a) aranykoronánként nettó 1.000,- Ft vagy

b) versenyeztetési eljárással hasznosított föld esetén a versenyeztetés során kialakult összeg, amely nem lehet alacsonyabb, mint aranykoronánként nettó 1.000,- Ft.

(3) A hasznosított föld egészére a (2) bekezdés figyelembevételével megállapított vagy a versenyeztetés során kialakult ellenszolgáltatás éves összege nem lehet alacsonyabb, mint nettó 5.000,- Ft.

(4) A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester dönt.

10. Vagyon Önkormányzat javára történő megszerzése

21. § (1) Az Önkormányzat vagyona gyarapítására

a) az éves költségvetési előirányzat terhére

aa) elővásárlási jog, építési tilalom miatt,

ab) városrendezési terv megvalósítása miatt,

ac) terület - és városfejlesztés érdekében,

ad) tulajdonjog rendezés (közös tulajdon megszüntetése stb.) miatt és

b) az a) pontban írtakon túl minden más esetben a Közgyűlés egyedi döntése alapján

vásárol ingatlanokat és egyéb vagyontárgyakat.

(2) Amennyiben az éves költségvetési rendelet az (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott vásárláshoz szükséges előirányzatot a vagyontárgy konkrét megjelölésével nevesítetten nem tartalmazza, abban az esetben a vásárlásról vagy annak meghiúsulása esetén a kisajátítási eljárás megindításáról

a) ha a vagyon megszerzéséhez szükséges előirányzatot a költségvetési rendelet egy adott fejlesztés (beruházás) megvalósításának előkészítése érdekében megszerzendő vagyoni kör és az ehhez szükséges forrás megjelölésével tartalmazza, akkor a polgármester, vagy

b) minden más esetben a szerzéshez szükséges forrás megjelölésével egyidejűleg a tulajdonosi jogok 12. § (1) bekezdésében meghatározott gyakorlója

dönt.

(3) Az (1) bekezdés a) pont aa), ab) és ac) alpontban felsorolt célok megvalósítását szolgáló éves költségvetési előirányzatok felhasználásával ingatlant vásárolni csak jóváhagyott rendezési terv figyelembevételével, a Polgármesteri Hivatal településfejlesztésért felelős szervezeti egységének szakvéleménye alapján lehet.

22. § Az Önkormányzatot megillető elővásárlási, vételi és visszavásárlási jog gyakorlásáról a tulajdonosi jogok 12. § (1) bekezdésében meghatározott gyakorlója dönt.

23. § (1) Az Önkormányzat feladatellátásához szükséges, más személy vagy szervezet tulajdonában lévő vagyon bérbe, használatba vagy vagyonkezelésbe vételéről - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a tulajdonosi jogok 15. § (3) bekezdésében meghatározott gyakorlója dönt.

(2) Az Önkormányzat javára más személy vagy szervezet tulajdonában lévő vagyonon szolgalmi vagy egyéb közérdekű használati jog alapításáról a polgármester dönt.

24. § *  (1) A Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó eset kivételével az Önkormányzat vagy intézménye részére

a) öröklés, vagyonról történő lemondás és

b) az a) pontban foglaltakon kívül ingyenesen felajánlott vagyon

elfogadásáról a vagyon forgalmi értéke és ismert terhei figyelembevételével a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat részére

a) úthoz, egyéb közterület kialakításához szükséges ingatlan vagy ingatlanrész ingyenes, tehermentes átvételéről és

b) ingatlan tulajdonjogának jogszabályon alapuló térítés nélküli átvételéről

a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó eset kivételével polgármester dönt.

11. Az Önkormányzat vagyonát érintő egyéb tulajdonosi jogok gyakorlása

25. § (1) Az Önkormányzattal szemben benyújtott - a (2) bekezdésben foglaltakon kívül felmerülő - kártérítési vagy kártalanítási igényről

a) nettó 1.000.000,- Ft összegig a polgármester,

b) nettó 1.000.001,- Ft összegtől nettó 5.000.000,- Ft összegig a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága és

c) nettó 5.000.001,- Ft összegtől a Közgyűlés

dönt.

(2) A vagyon 21. § szerinti megszerzése során keletkező kártalanítási igény (értékcsökkenés, zöldkár, elmaradt haszon stb.) szakértő által megállapított összege a vagyon megszerzése során megkötendő szerződésben vagy hatósági határozatban foglaltak szerint fizetendő meg.

(3) *  Az Önkormányzatot megillető kártérítés vagy kártalanítás megfizetésére vonatkozó megállapodás megkötéséről a polgármester dönt.

26. § (1) *  Más személy vagy szervezet tulajdonában lévő vagyonon az Önkormányzat javára fennálló szolgalmi, egyéb használati joggal, elidegenítési, elidegenítési és terhelési, továbbá a tulajdonos rendelkezési jogát korlátozó egyéb tilalommal vagy az alapján való rendelkezésről a polgármester dönt.

(1a) *  Az önkormányzati vagyont érintő bírósági vagy hatósági eljárásban az Önkormányzatot megillető jog gyakorlásáról a polgármester dönt.

(1b) *  Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlant érintő - tulajdonjog változással nem járó - telekalakításról és épület, pince, föld alatti garázs és más építmény jogszabály által lehetővé tett önálló ingatlanná alakításáról a polgármester dönt.

(2) Az önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos tevékenységhez a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a polgármester dönt. A nyomvonal jellegű építmény építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó hatáskört a polgármester az utak kezelését ellátó szervezet útján is gyakorolhatja.

(3) A tulajdonosi jogkörben hozott döntés az egyébként szükséges hatósági engedélyt nem pótolja, beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

27. § (1) Önkormányzati intézményi és nemzetiségi önkormányzati feladatot segítő, valamint az Önkormányzat intézménye vagy nemzetiségi önkormányzat által létrehozott alapítvány székhelycímeként az intézmény vagy nemzetiségi önkormányzat címe bejegyzéséhez szükséges hozzájárulásról a polgármester dönt.

(2) Civil szervezet vagy vállalkozás székhelycímeként önkormányzati ingatlan címe abban az esetben jegyezhető be, ha a civil szervezet vagy vállalkozás az e rendeletben meghatározott közérdekű tevékenységet végez, vagy az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján önkormányzati feladatot lát el és az ingatlan vagy ingatlanrész jogszerű használatának feltételei biztosítottak. Az önkormányzati ingatlan civil szervezet vagy vállalkozás székhely címeként történő bejegyzéséhez szükséges hozzájárulásról a polgármester dönt.

28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott kamatmentes önkormányzati kölcsöntámogatás, valamint az Önkormányzattól részletfizetésre vásárolt lakás vételára visszafizetésének biztosítására bejegyzett jelzálogjog mellett más szerv vagy személy javára fennálló további jelzálogjog bejegyzéséhez - ha jogszabály másként nem rendelkezik - kizárólag az Önkormányzatot követő rangsorban lehet hozzájárulni.

(2) Az Önkormányzat által folyósított munkáltatói kölcsön biztosítására bejegyzett jelzálogjogok esetén

a) kizárólag az Önkormányzatot követő rangsorban lehet hozzájárulni más szervezet vagy személy javára fennálló további jelzálogjog bejegyzéséhez, ha a felvételre kerülő összeg a munkáltatói kölcsön összegénél alacsonyabb, és ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy

b) az Önkormányzatot megelőző rangsorban lehet hozzájárulni más szervezet vagy személy javára fennálló további jelzálogjog bejegyzéséhez, ha a felvételre kerülő összeg a munkáltatói kölcsön összegét meghaladja és az Önkormányzatot megelőző rangsor a hitel felvételének feltétele.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti hozzájárulásról a polgármester dönt.

IV. Fejezet

Az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok

12. Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő részvénytársaságra vonatkozó szabályok

29. § A részvénytársaság döntéshozó szerveként az alapító kizárólagos hatásköreit a Közgyűlés, a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága és a polgármester gyakorolja a 30. §-ban foglaltak szerint.

30. § (1) A Közgyűlés dönt

a) az alapszabály megállapításáról, módosításáról,

b) a társaság működési formájának megváltoztatásáról,

c) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról,

d) az alaptőke felemeléséről, leszállításáról,

e) pótbefizetés elrendeléséről,

f) tagi hitel nyújtásáról és visszafizetésének feltételeiről,

g) az igazgatóság tagjának és elnökének megválasztásáról, visszahívásáról, első díjazásának megállapításáról,

h) a felügyelő bizottság tagjának és elnökének megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról,

i) a könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról,

j) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet a társaság igazgatósága tagjával vagy elnökével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt,

k) a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről,

l) a társaság által gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint

m) a társaság által gazdálkodó szervezetben való részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról.

(2) A Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága dönt

a) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról,

b) az éves üzleti terv jóváhagyásáról,

c) osztalékelőleg fizetéséről,

d) a társaság gazdasági tevékenységéről szóló negyedéves beszámoló elfogadásáról,

e) az igazgatóság tagjának és elnökének díjazásáról az első díjazás kivételével,

f) vagyoni értékű jog - kivéve a jogszabályi rendelkezés alapján szerzett vagyoni értékű jogot - vagy bármilyen értékpapír megszerzéséről, ha az érte fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a társaság adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15%-át,

g) vagyoni értékű jog - kivéve a jogszabályi rendelkezés alapján szerzett vagyoni értékű jogot - vagy bármilyen értékpapír átruházásáról, ha annak könyv szerinti értéke meghaladja a társaság adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15%-át,

h) tárgyi eszköz beszerzéséről, ha annak beszerzési értéke meghaladja a társaság adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20%-át,

i) tárgyi eszköz átruházásáról, valamint lízingbe adásáról, ha annak nyilvántartási értéke meghaladja a társaság adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20%-át,

j) harmadik személy javára vállalt bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettségről, kezességvállalásról, garanciavállalásról, ha annak összege meghaladja a társaság adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 10%-át,

k) hitelfelvétel engedélyezéséről, ha a társaság hitelállománya meghaladja az adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 30%-át, valamint

l) forgóeszközhitel felvételéről az alaptőke 20%-át meghaladó összeg felett, ha az meghaladja az adott évben az üzleti tervben meghatározott értéket.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározotton kívül a jogszabályban, valamint az alapszabályban a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe utalt ügyben a polgármester dönt.

13. Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó szabályok

31. § A korlátolt felelősségű társaságok döntéshozó szerveként az alapító kizárólagos hatásköreit a Közgyűlés, a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága és a polgármester gyakorolja a 32. §-ban foglaltak szerint.

32. § (1) A Közgyűlés dönt

a) az alapító okirat megállapításáról, módosításáról,

b) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról,

c) a törzstőke felemeléséről, leszállításáról,

d) pótbefizetés elrendeléséről,

e) tagi hitel nyújtásáról és visszafizetésének feltételeiről,

f) az ügyvezető megválasztásáról, visszahívásáról, első díjazásának megállapításáról,

g) a felügyelő bizottság tagjának és elnökének megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról,

h) a könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról,

i) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet a társaság ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt,

j) a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről,

k) a társaság által gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint

l) a társaság által gazdálkodó szervezetben való részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról.

(2) A Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága dönt

a) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról,

b) az éves üzleti terv jóváhagyásáról,

c) a táraság gazdasági tevékenységéről szóló negyedéves beszámoló elfogadásáról, valamint

d) a társaság ügyvezetőjének díjazásáról az első díjazás kivételével.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározotton kívül jogszabályban, valamint az alapító okiratban a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe utalt ügyben a polgármester dönt.

14. Az Önkormányzat többségi befolyásával működő gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok

33. § (1) *  A társaság legfőbb szervének döntését megelőzően a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága dönt

a) a társaság létesítő okiratának megállapítására, módosítására,

b) a társaság átalakulására és jogutód nélküli megszűnésére,

c) alaptőke vagy törzstőke felemelésére, leszállítására,

d) pótbefizetés elrendelésére,

e) tagi hitel nyújtására és visszafizetésének feltételeire,

f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felhasználására,

g) az éves üzleti terv jóváhagyására,

h) a társaság által gazdálkodó szervezet alapítására vagy megszüntetésére, valamint

i) a társaság által gazdálkodó szervezetben való részesedés megszerzésére vagy átruházására

vonatkozó javaslatról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton kívül jogszabályban, valamint a létesítő okiratban a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe utalt ügyben előterjesztett javaslatról a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően a polgármester dönt.

(3) A társaság legfőbb szervének döntése során az Önkormányzat képviseletében eljáró személy az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint hozott előzetes döntésnek megfelelően érvényesíti az Önkormányzat tulajdonosi jogait.

15. Kisebbségi tulajdonban lévő gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok

34. § (1) Az Önkormányzat kisebbségi részesedésével működő gazdasági társaságban a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően a társaság legfőbb szervének hatáskörébe utalt ügyekben előterjesztett javaslatról a polgármester dönt.

(2) A társaság legfőbb szervének döntése során az Önkormányzat képviseletében eljáró személy az (1) bekezdésben foglaltak szerint hozott előzetes döntésnek megfelelően érvényesíti az Önkormányzat tulajdonosi jogait.

V. fejezet

Az Önkormányzat tulajdonában álló vagyon működtetése

16. Vagyonkezelés

35. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat egyes közfeladatainak átadásához kapcsolódóan az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon (2) bekezdésben meghatározott körére - törvényben meghatározott feltételek figyelembevételével - vagyonkezelői jogot létesíthet.

(2) Vagyonkezelői jog létesíthető

a) településfejlesztés, településrendezés, valamint településüzemeltetés,

b) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint

c) víziközmű-szolgáltatás

ellátásához szükséges vagyonra.

(3) A vagyonkezelői jog megszerzésének feltétele, hogy a vagyonkezelő a feladatellátással összefüggő jogokat és kötelezettségeket átvegye.

(4) A vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékéről vagy a vagyonkezelői jog ingyenes alapításáról a Közgyűlés a vagyonkezelői jog alapításával egyidejűleg dönt.

(5) Amennyiben a Közgyűlés a vagyonkezelő kiválasztására versenyeztetési eljárás lefolytatásáról dönt, a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét a döntésben meghatározott feltétel szerint állapítja meg. A vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértéke ebben az esetben nem lehet alacsonyabb a vagyon értékbecslésben megállapított forgalmi értékének alapulvételével az illetékekről szóló mindenkor hatályos törvény rendelkezései alapján megállapított vagyoni értékű jog értékénél.

(6) Amennyiben a Közgyűlés a vagyonkezelő kiválasztására versenyeztetési eljárás lefolytatásáról dönt, a vagyonkezelésre vonatkozó hirdetmény tartalmazza az Önkormányzattól átvállalt közfeladatok ellátására vonatkozó törvényi előírások szerint

a) az ajánlattevő személyi és szakmai felkészültségével kapcsolatos elvárásokat,

b) az ellátás biztonságát szavatoló tényezőket,

c) védett természeti területek és értékek, erdők, véderdők, műemlékingatlanok, védetté nyilvánított kulturális javak, történeti (régészeti) emlékek, védművek és védelmi létesítmények esetén a sajátos védettség szempontjait, valamint

d) az ellátás színvonalának emelését szolgáló befektetések szükségességét.

(7) A hirdetmény az Önkormányzat honlapján és a GYŐR+ hetilapban egyidejűleg közzéteendő. Az Önkormányzat ajánlati dokumentációt készít, amely tartalmazza a részletes szerződési feltételeket, a közfeladat-ellátással összefüggő követelményeket és a megfelelő ajánlattételhez szükséges határidőt.

(8) Az eljárásban nem vehet részt olyan személy vagy szervezet, amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, vagy amelynek lejárt esedékességű adó- vagy vámhatóságnál nyilvántartott, olyan végrehajtható adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása van, melynek megfizetésére nem kapott halasztást, továbbá amely személy vagy szervezet az Önkormányzattal perben áll. Az önkormányzati közfeladat megszervezésére vonatkozó külön törvény a pályázatból való kizárás további eseteit állapíthatja meg.

(9) Ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jog megszerzéséhez az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés is szükséges. A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről a vagyonkezelői jog jogosultja saját költségén gondoskodik.

(10) A vagyonkezelőt a vagyonkezelési szerződésből adódó jogok és kötelezettségek - a (9) bekezdésben foglalt esetben is - a vagyonkezelési szerződés aláírásának vagy - amennyiben a szerződés hatályba lépése feltételhez kötött - a szerződés hatályba lépésnek napjától illetik meg és terhelik.

36. § (1) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal gazdálkodik. Az e kötelezettsége megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel, de a szerződésben a felek ennél szigorúbb szabályokat is megállapíthatnak.

(2) Ha a vagyonkezelő a tevékenységét a vagyonkezelésébe vett és saját eszközökkel együttesen végzi, akkor a működtetésből származó bevételeit, közvetlen költségeit és ráfordításait a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon elkülöníti.

(3) A vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást vezet, amely tételesen tartalmazza ezek könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét és az azokban bekövetkezett változásokat.

(4) A vagyonkezelő az Önkormányzat által a vagyonkezelésbe átadott vagyonra az Önkormányzat által a vagyonkezelési szerződésben meghatározott biztosítási kategóriára saját költségére biztosítási szerződést köt. Amennyiben a vagyonkezelő a vagyonkezelésébe adott vagyonra nem köt biztosítási szerződést, a kezelt vagyonban bekövetkezett bármilyen káresemény esetén a helyreállítás teljes költségét viseli, vagy a teljes költséget megtéríti.

(5) A vagyonkezelőnek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. A vagyonkezelő évente egyszer, a tárgyévet követő év február 15-éig a vagyonkezelésébe adott ingatlanvagyon tárgyévi változásairól a Polgármesteri Hivatal ingatlanvagyon-kataszter vezetésével megbízott szervezeti egységének a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és formában adatot szolgáltat, továbbá a szükséges bizonylatot, dokumentumot átadja.

(6) A vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnésekor a vagyonkezelésébe vett vagyonnak a kezelésbe adása időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított különbözetével (csökkenésével vagy növekedésével) a vagyonkezelési szerződés szerint elszámol.

37. § (1) A vagyonkezelési szerződés - figyelemmel az önkormányzati közfeladatra, és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon sajátos jellegére, valamint az önkormányzati közfeladatot szabályozó külön törvényben foglaltakra - tartalmazza

a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatot és ellátható egyéb tevékenységeket,

b) a vagyonkezelő által a feladatai ellátásához közreműködő igénybevételére, és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására, használatára vonatkozó rendelkezést, a közreműködő tevékenységének a vagyonkezelő általi folyamatos ellenőrzése kötelezettségére vonatkozó rendelkezést, valamint azt, hogy a vagyonkezelő az általa igénybe vett alvállalkozó, egyéb közreműködő tevékenységéért teljes körű felelősséget vállal,

c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszköznek az Önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét értékével együtt, azon belül a kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését,

d) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezést és a vagyonnal való vállalkozás feltételét,

e) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét vagy az ingyenesség tényét,

f) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját és formáját,

g) az Önkormányzatot megillető - a vagyonkezelésébe adott vagyon kezeléséből származó - befizetés teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történő elszámolásra vonatkozó rendelkezést,

h) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezést,

i) a teljesítés biztosítására szolgáló mellékkötelezettséget és egyéb biztosítékot,

j) a vagyonkezelési szerződés időtartamát,

k) a vagyonkezelő által a vagyonkezelésbe adott vagyonra vonatkozóan megkötendő biztosítási szerződésre, a minimálisan kötelező biztosítási kategóriára vonatkozó rendelkezést, a kárfelelősség viselésére vonatkozó előírásokat, valamint

l) a vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén a vagyon Önkormányzat részére történő birtokba adására vonatkozó eljárást.

(2) Amennyiben a vagyonkezelésbe átadott vagyon vagy annak meghatározott eleme bármely okból alkalmatlanná válik a vagyonkezelő által vállalt közfeladat ellátására, vagy a feladat ellátására való szükségessége megszűnik, a vagyonkezelő az Önkormányzatot 8 napon belül értesíti.

(3) *  A vagyonkezelésből való kivonásról és a vagyonkezelői szerződés módosításáról a Közgyűlés dönt. A polgármester dönt az állami intézményfenntartóval, az Önkormányzat költségvetési szervével, valamint a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel kötött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont érintő módosításáról.

(4) A vagyonkezelésbe adott vagyon birtokba adási- és vételi eljárása során jegyzőkönyv kerül felvételre.

(5) A vagyonkezelő a kezeléséből kivont vagyont az Önkormányzat részére haladéktalanul és feltétel nélkül birtokba adja.

38. § (1) A vagyonkezelési szerződésben meghatározott jog és kötelezettség teljesítését az Önkormányzat a polgármester által megbízott tulajdonosi ellenőr útján ellenőrzi.

(2) Az Önkormányzat tulajdonosi ellenőrzésének feladata a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében annak vizsgálata, hogy a vagyonkezelő a kezelésébe adott vagyont a nemzeti vagyonról, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és a vagyonkezelési szerződésben foglaltaknak megfelelően végzi, továbbá feladata az ellenőrzés során feltárt szabálytalanság megszüntetésére intézkedés kezdeményezése. Az ellenőrzést tulajdonosi ellenőr az eredményesség, gazdaságosság és hatékonyság elveinek figyelembevételével végzi.

(3) A tulajdonosi ellenőr jogosult

a) az ellenőrzött vagyonkezelt ingatlanába szabadon belépni, figyelemmel az ellenőrzött biztonsági előírásaira, munkarendjére,

b) a tulajdonosi ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratba és más dokumentumba, elektronikus adathordozón tárolt adatba - külön jogszabályban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával - betekinteni, azokról másolatot, kivonatot vagy tanúsítványt készíteni, valamint

c) az ellenőrzött szerv vezetőjétől (képviselőjétől) és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni.

(4) A tulajdonosi ellenőr

a) a tulajdonosi ellenőrzésről a tevékenységének megkezdése előtt legalább 15 munkanappal az ellenőrzött vezetőjét (képviselőjét) tájékoztatja, és az ellenőrzés megkezdésekor megbízólevelét bemutatja,

b) az objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumot és körülményt megvizsgálja,

c) a megállapítását tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalja, és azt elegendő és megfelelő bizonyítékkal alátámasztja,

d) amennyiben a tulajdonosi ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, haladéktalanul jelentést tesz a polgármesternek,

e) vizsgálati jelentést készít úgy, hogy a vizsgálati jelentés tervezetét az ellenőrzött vezetőjével (képviselőjével) előzetesen egyezteti,

f) a vizsgálati jelentés aláírását követően a vizsgálati jelentést a polgármesternek átadja,

g) ha ellenőrzési megbízásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok vagy elfogultság merül fel, a tudomására jutását követően haladéktalanul írásos jelentést tesz a polgármesternek, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik,

h) az eredeti dokumentumot az ellenőrzés lezárásakor hiánytalanul visszaszolgáltatja,

i) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az eredeti dokumentumot a szükséges intézkedések megtétele érdekében az ellenőrzött szerv vezetőjének (képviselőjének) átvételi elismervény ellenében átadja,

j) az ellenőrzöttnél a biztonsági szabályokat és a munkarendet figyelembe veszi,

k) a tudomására jutott minősített adatot és üzleti titkot megőrzi, valamint

l) a tulajdonosi ellenőrzés során készített iratokat és iratmásolatokat az ellenőrzés dokumentációjában való megőrzéséről gondoskodik.

(5) Az ellenőrzött szerv vezetője (képviselője), valamint dolgozója jogosult

a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni, valamint

b) a tulajdonosi ellenőrtől a személyazonosságának bizonyítására alkalmas iratot és megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadhatja.

(6) Az ellenőrzött szerv vezetője (képviselője), valamint dolgozója

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíti, abban együttműködik,

b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadja, a dokumentációba a betekintést biztosít,

c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozik.

(7) Az ellenőrzött szerv vezetője (képviselője)

a) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremti, valamint

b) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről a vizsgálati jelentésben meghatározott határidőig az Önkormányzatot tájékoztatja.

(8) Az ellenőrzött szerv vezetője (képviselője) jogosult az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.

(9) A Közgyűlés azonnali intézkedését nem igénylő esetben a polgármester a Közgyűlést évente tájékoztatja az adott évben lefolytatott ellenőrzések eredményéről.

39. § (1) A vagyonkezelési szerződés megszűnik

a) határozatlan idejű szerződés esetén a szerződésben meghatározott felmondás gyakorlásával,

b) határozott idejű szerződés esetén a szerződésben meghatározott időtartam elteltével, vagy

c) rendkívüli felmondással törvényben meghatározott esetben, továbbá

d) ha megszűnik az a közfeladat, amelynek ellátására a vagyonkezelési szerződés létrejött.

(2) A vagyonkezelő az azonnali felmondás esetén a kezelt vagyont azonnal birtokba adja az Önkormányzatnak oly módon, hogy szükség esetén biztosítja az Önkormányzat részére a közfeladat folyamatos ellátásához a saját személyi és tárgyi infrastruktúráját.

(3) A vagyonkezelési szerződés (2) bekezdésen kívüli okból történő megszűnése esetén a vagyonkezelő a kezelt vagyont a vagyonkezelési szerződésben meghatározott határidőben és módon adja az Önkormányzat birtokába.

17. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésnek nem minősülő jogviszony alapján történő működtetése

40. § (1) Az önkormányzati vagyont vagyonkezelésnek nem minősülő jogviszony alapján

a) az Önkormányzat intézménye,

b) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasága és

c) az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy természetes személy

(a továbbiakban együtt: önkormányzati vagyont működtető szervezet) működtetheti.

(2) Az Önkormányzat intézménye részére a Közgyűlés a működéshez szükséges vagyon használatát a közfeladat ellátásához szükséges és elégséges mértékben biztosítja. Az önkormányzati intézmény az alapító okiratban használatba adott vagyon működtetéséről törvényben és e rendeletben foglaltak figyelembevételével gondoskodik.

(3) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy természetes személy a használatában lévő vagyon működtetéséről törvényben és e rendeletben meghatározottakon kívül a vele kötött szerződésben foglaltak alapján gondoskodik.

41. § (1) Az önkormányzati vagyont működtető szervezet a működtetés során jogosult a vagyon

a) birtoklására,

b) rendeltetésszerű használatára, valamint

c) hasznai szedésére az e rendeletben foglaltak szerint.

(2) Az önkormányzati vagyont működtető szervezet a vagyon működtetése során - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a tűzvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi előírásoknak megfelelően gondoskodik

a) a vagyon fenntartásáról, ezen belül különösen

aa) a karbantartásról,

ab) a vagyon teljes vagy részleges felújításáról,

ac) a vagyon fejlesztéséről, beleértve a korszerűsítést, átalakítást és

ad) szükség esetén a bontásról, megsemmisítésről,

b) a vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, ezen belül különösen

ba) a vagyonvédelemről,

bb) a vagyon működtetése költségeinek és

bc) a vagyonhoz fűződő közterhek viseléséről.

(3) *  Az Önkormányzat intézménye a (2) és (7) bekezdésben foglalt feladaton túl gondoskodik a működtetésébe adott vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartásáról, szükség esetén a használatra alkalmatlan vagyontárgyak selejtezéséről.

(4) Az önkormányzati vagyont működtető szervezet felelős a vagyon rendeltetésszerű használatáért és gazdaságos működtetéséért.

(5) Az önkormányzati vagyont működtető szervezetek a vagyon működtetése körében egyes részfeladatok elvégzésére vagy a feladatok megosztására megállapodást köthetnek.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat intézménye használatába adott vagyoni eszköz használatának jogát megvonhatja, ha az a feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül az önkormányzati célok megvalósítását hatékonyabban szolgálja. Ebben az esetben az intézménynek az adott vagyoni eszköz működtetésére vonatkozó jogai és kötelezettségei is megszűnnek.

(7) Az Önkormányzat tulajdonában álló és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése során az önkormányzati vagyont működtető szervezet a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott feladatok ellátásáról gondoskodik.

42. § (1) *  Az Önkormányzat vagyonának működtetésbe adásáról vagy kivonásáról

a) a vagyon fő rendeltetése vagy tervezett fő rendeltetése vagy hasznosítása,

b) alapító okirat,

c) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal feladatellátásra kötött szerződés vagy

d) a tulajdonosi jogok 15. §-ban meghatározott gyakorlójának döntése

alapján a jegyző gondoskodik.

(2) *  A vagyon vagy a vagyon egy meghatározott része üzemeltetésének jogát és kötelezettségét a tulajdonosi jogok 15. §-ban meghatározott gyakorlójának döntése alapján el lehet vonni, és más személy vagy szervezet üzemeltetésébe lehet adni.

(3) Az üzemeltetés jogának a működtető szervezettől történő elvonása a működtetés körébe tartozó többi feladat ellátását nem érinti, az továbbra is a működtetőt terheli.

43. § (1) Az Önkormányzat intézménye jogosult a használatában lévő vagyon bérbeadására. Az ebből származó bevétel az intézményt illeti meg.

(2) *  A bérbeadásra irányuló szerződés határozatlan, vagy ha a bérlet időtartama az egy évet meghaladja, a (3) bekezdés szerinti döntésben meghatározott időtartamra köthető. A határozott idejű bérleti szerződés versenyeztetési eljárás mellőzésével az Nvt.-ben írt időtartammal és feltételek teljesülése esetén hosszabbítható meg.

(3) Az egy évet meghaladó határozott időre vagy határozatlan időre történő bérbeadáshoz

a) a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységének előzetes egyetértése és

b) a polgármester döntése szükséges.

(4) Határozatlan időre kötött bérleti szerződés esetén a bérleti szerződésben a rendes felmondás jogának gyakorlását az intézmény és a vele szerződő fél nem kötheti feltételhez vagy meghatározott idő elteltéhez.

(5) Az Önkormányzat intézménye a működtetésében lévő vagyon hasznai szedésének jogát nem engedheti át.

(6) Az Önkormányzat intézménye az általa működtetett ingatlan bérbeadása során a tulajdonosi jogok körébe tartozó kötelezettséget nem vállalhat. Amennyiben a bérleti jogviszony fennállása alatt a tulajdonosi jogok körébe tartozó kötelezettségvállalás szükségessége merül fel, ahhoz a tulajdonosi jogok 15. § (2) bekezdésében meghatározott gyakorlója előzetes hozzájárulásának a beszerzése szükséges.

(7) Az Önkormányzat intézményének vagyonhasznosítása nem sértheti vagy veszélyeztetheti az intézmény vagy az Önkormányzat feladatainak ellátását.

44. § Az önkormányzati vagyont működtető, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság a működtetésében álló önkormányzati vagyont az Nvt.-ben meghatározott időre, a társaság igazgatósága elnökének vagy ügyvezetőjének döntése alapján hasznosíthatja.

45. § A 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy természetes személy működtetésében álló vagyon bérbeadására a működtetővel kötött szerződésben foglaltakat kell alkalmazni.

VI. fejezet

A versenyeztetési kötelezettségre vonatkozó szabályok

46. § (1) Önkormányzati vagyont értékhatárra való tekintet nélkül - törvényben és a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - csak versenyeztetési eljárás lefolytatásával lehet átruházni, bérbe vagy használatba adni.

(2) Amennyiben az ingó vagyon átruházása azonos funkciójú tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódik, az értékesítés a közbeszerzés vagy az Önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendeletének beszerzésre vonatkozó szabályai szerint bonyolítható.

(3) *  Törvényben meghatározott értékhatár alatt mellőzhető a versenyeztetés:

a) ingatlan vagy ingatlanrész másodszor is azonos feltételekkel meghirdetett, de ismételten eredménytelen versenyeztetést követő átruházása, bérbe vagy használatba adása esetén, amennyiben az eredménytelen versenyeztetést követően megjelentetett hirdetmény alapján a vételi, bérleti vagy használatba adási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat a második pályázat vagy licit időpontjától számított 6 hónapon belül a Kiíróhoz megérkezik,

b) ha az ingatlan vagy ingatlanrész bérbeadása vagy átruházása

ba) ingatlan-, vagy bérlemény-kiegészítés céljából vagy

bb) idegen tulajdonú felépítmény alatti földterület esetén a felépítmény tulajdonosa részére

történik,

c) kisajátítást megelőző megállapodásra irányuló eljárásban vagy kisajátítás során csereingatlan biztosítása esetén,

d) ingatlan vagy ingatlanrész bérbeadóval történő közös használatára egy éven belül összesen 1000 órát meg nem haladó időtartamban történő bérbeadása esetén,

e) ingatlan vagy ingatlanrész alkalmi rendezvények tartására történő bérbeadása esetén,

f) osztatlan közös tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának a tulajdonostárs részére történő átruházása (tulajdonközösség megszüntetése) vagy bérbeadása esetén,

g) ingatlannak vagy ingatlanrésznek

ga) közfeladat és a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása vagy

gb) közérdekű tevékenység végzése

céljából történő átruházása esetén a Közgyűlés döntése alapján, a döntésben meghatározott feltételek szerint,

h) ingatlannak vagy ingatlanrésznek a g) pontban meghatározott feladat vagy tevékenység céljára történő bérbe vagy használatba adása esetén

ha) nettó 10.000.000,- Ft vagyonértékig a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága,

hb) nettó 10.000.001,- Ft vagyonértéktől a Közgyűlés

döntése alapján, a döntésben meghatározott feltételek szerint,

i) ha a bérbeadás

ia) városrendezési terv megvalósítása vagy terület - és városfejlesztés érdekében megvásárolt, vagy e célra fenntartott ingatlannak vagy ingatlanrésznek legfeljebb a cél megvalósításig vagy

ib) értékesítésre kijelölt ingatlannak vagy ingatlanrésznek az értékesítésig, de legfeljebb 3 évig

terjedő időtartamra történik,

j) az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szerződéses elővásárlási jog gyakorlása során,

k) a (2) bekezdés kivételével ingó vagyontárgy átruházása esetén,

ka) amennyiben annak becsült értéke a nettó 500.000,- Ft-ot nem haladja meg vagy

kb) ha a nettó 500.000,- Ft becsült értéket meghaladó ingó vagyontárgy értékesítésére másodszor is azonos feltételekkel meghirdetett, de ismételten eredménytelen versenyeztetést követően megjelentetett hirdetmény alapján az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat a második pályázat vagy licit időpontjától számított 6 hónapon belül az Önkormányzathoz megérkezik,

l) ingó vagyontárgy bérbeadása esetén, valamint

m) rekreációs célú földhasználat biztosítása esetén,

n) *  társasági részesedés tulajdonostárs részére történő átruházása esetén.

(4) *  Az önkormányzati vagyon (3) bekezdés szerinti átruházására, bérbe vagy használatba adására vonatkozó döntéssel egyidejűleg a döntéshozó a versenyeztetési eljárás mellőzéséről is dönt.

VII. Fejezet

A versenyeztetési eljárás szabályai

47. § (1) A versenyeztetési eljárás

a) pályázat vagy

b) licitálás

lehet.

(2) Pályázat írható ki a tulajdonosi jogok 11-12. §-ában, valamint a 15. §-ban meghatározott gyakorlója által kitűzött vagy elismert cél vagy feladat Önkormányzat számára legkedvezőbb feltételekkel történő elérése vagy teljesítése érdekében.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl pályázatot lehet kiírni a Polgármesteri Hivatalnak a kiíró szakmai felügyeletét ellátó szervezeti egységével egyeztetett módon és tartalommal abban az esetben, ha a kiíró és a szakmai felügyeletet ellátó szervezeti egység az ellenérték mértékén kívül egyéb szempont figyelembevételét is indokoltnak tartja.

(4) Licitálás tartandó, ha az elsődleges cél kizárólag a legmagasabb ellenérték elérése.

18. A pályáztatás

48. § (1) A pályázati felhívás nyilvános vagy zárkörű lehet.

(2) Zártkörű pályázat írandó ki, ha a nyilvános pályázat közérdeket sért, vagy ha teljesítésére csak meghatározott ajánlattevők alkalmasak. A zártkörű pályázat meghirdetéséről a polgármester dönt.

(3) A nyilvános pályázati felhívás az elektronikus és a nyomtatott médiában

a) 50 millió forint forgalmi értékhatár alatt a Győr+ hetilapban, valamint az Önkormányzat honlapján,

b) 50 millió forint és a feletti forgalmi értékhatár esetében a Győr+ hetilapban, az Önkormányzat honlapján és egy országos napilapban

kerül meghirdetésre, és más sajtótermékben is meghirdethető.

(4) A zártkörű pályázati felhívásról a meghívott ajánlattevők egyidejűleg és közvetlenül, írásban kerülnek tájékoztatásra.

(5) A pályázatot két fordulóban is meg lehet hirdetni. A második fordulóban a kiválasztott ajánlattevők az első fordulóban vállalt feltételekkel vesznek részt. A második fordulóra vagy a második fordulóban tett azonos ajánlatok közül a nyertes kiválasztására licit is kiírható, ha az a pályázati kiírásban szerepel.

(6) A kiíró az első fordulóban olyan adatokat tartalmazó ajánlatokat is kérhet, melyekből meg tudja állapítani, hogy az ajánlattevő teljesítőképessége, eddigi tevékenysége, szakismerete, valamint megbízhatósága és pénzügyi helyzete alapján alkalmas-e a felhívásban megjelölt kötelezettség teljesítésére.

(7) A pályázati kiírás elkészítéséről a kiíró szükség szerint szakértő bevonásával és a Polgármesteri Hivatal cél és feladat szerint illetékes szakmai szervezeti egységével történt egyeztetés alapján gondoskodik.

(8) A pályázat meghirdetéséről és a pályázati eljárás szabályszerű lebonyolításához szükséges egyéb feltételek biztosításáról a kiíró gondoskodik.

49. § (1) A pályázati kiírás tartalmazza

a) a pályázati eljárás alapjául szolgáló cél és feladat, valamint az ehhez kapcsolódó kötelezettség pontos meghatározását, ideértve annak műszaki, kereskedelmi és jogi feltételeit is,

b) a teljesítés helyét és legkésőbbi határidejét,

c) az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötést és feltételt,

d) az ajánlat benyújtására, felbontási helyére és idejére, valamint az elbírálásra vonatkozó időpontot és összes szempontot,

e) a pályázati biztosíték fizetésére vonatkozó feltételt, valamint

f) a kiíró által a pályázati cél megvalósulása érdekében szükségesnek tartott egyéb feltételt.

(2) A pályázati felhívásban megjelölendő az ajánlat elkészítéséhez rendelkezésre bocsátandó dokumentáció beszerzésének helye és feltétele.

(3) Az ajánlat benyújtására vonatkozó időpont a felhívásban úgy határozandó meg, hogy a felhívás közzététele és az ajánlat benyújtására vonatkozó határidő között legalább harminc nap különbség legyen.

50. § (1) A pályázati kiírás az ajánlat benyújtására megjelölt időpontig visszavonható, amelyet a kiíró a felhívással azonos módon tesz közzé.

(2) A pályázati kiírás különösen indokolt esetben az ajánlatok felbontása előtt is visszavonható, amennyiben a pályázat tárgyát képező vagyonra vagy pályázati feltételre vonatkozóan merül fel olyan új adat vagy tény, amely a pályázat tartalmát lényegesen befolyásolja.

(3) A pályázati kiírás (2) bekezdés szerinti visszavonásáról a kiíró haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlatok felbontásáig értesíti a pályázatot benyújtó személyt vagy szervezetet.

(4) A kiírás visszavonásáról az Önkormányzat, mint kiíró esetén a polgármester, egyéb kiíró esetén a kiíró vezetője dönt.

(5) A pályázati kiírás visszavonása esetén - ha a részletes dokumentáció rendelkezésre bocsátása ellenérték fejében történt - az ellenérték visszajár, az ajánlattevő pedig a dokumentációt visszaadja.

(6) Amennyiben a pályázati kiírás visszavonására az ajánlat benyújtása és az ajánlatok felbontása közötti időben az (2) bekezdésben okból kerül sor, a pályázó az ajánlatának összeállításával kapcsolatban felmerült és igazolt költségei megtérítésére igényt tarthat, kivéve, ha ezt a pályázati kiírás kizárta.

51. § (1) A pályázatokat bíráló bizottság az elnökkel együtt páratlan létszámú és legalább 5 fő, akik közül legalább egy fő jogi végzettségű. A bizottság elnökét, tagjait és póttagjait, valamint a jegyzőkönyvvezetőt legkésőbb a pályázat elbírálását megelőző 8. napig az Önkormányzat, mint kiíró esetén a polgármester, egyéb kiíró esetén a kiíró vezetője bízza meg és dönt közjegyző esetleges meghívásáról.

(2) A bíráló bizottság tagjai a bizottság munkájában való részvételért díjazásban nem részesülnek.

(3) A bíráló bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van.

(4) A bíráló bizottság a határozatait jelenlévők több, mint a felének egybehangzó szavazatával hozza.

(5) A bíráló bizottság dönt a pályázat elbírálásához esetlegesen szükséges szakértő meghívásáról.

52. § (1) A bíráló bizottság tagjait és a felkért szakértőt titoktartási kötelezettség terheli. Az elbírálásban résztvevő az e minőségében tudomására jutott információt kizárólag az ajánlat értékelésének (elbírálásának) a céljára használhatja fel.

(2) Az ajánlat elbírálásában nem vehet részt, aki

a) az ajánlattevő Ptk. szerinti hozzátartozója,

b) munkaviszony (ideértve a közalkalmazotti, közszolgálati, hivatásos szolgálati jogviszonyt is) alapján az ajánlattevő közvetlen felettese, beosztottja vagy alkalmazottja,

c) szerződéses jogviszony keretében az ajánlattevő foglalkoztatottja vagy

d) az ajánlattevő tulajdonosa (résztulajdonosa).

(3) Az ajánlat elbírálásában nem vehet részt az, akitől - bármely oknál fogva - nem várható el az ajánlat tárgyilagos megítélése.

(4) A pályázat elbírálásában résztvevő köteles bejelenti, ha vele szemben a (2)-(3) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.

(5) Összeférhetetlenségi ügyben Önkormányzat kiíró esetén a polgármester, egyéb kiíró esetén a kiíró vezetője dönt. Az összeférhetetlenség megállapításával egyidejűleg - ha az a bíráló bizottság valamely tagjával szemben merült fel - a döntésre jogosult gondoskodik új tag kijelöléséről. Amennyiben az összeférhetetlenség az eljárásban közreműködő - a bíráló bizottság által meghívott - szakértővel szemben került megállapításra, az összeférhetetlenség megállapítását követően új szakértő meghívásáról a bíráló bizottság gondoskodik.

(6) Az ajánlattevő a pályázat elbírálásában résztvevő személlyel szembeni összeférhetetlenségi okot legkésőbb az ajánlatok elbírálásáig nyújthatja be.

(7) Amennyiben az ajánlattevő részéről a pályázat elbírálását követően merül fel összeférhetetlenségi okra hivatkozással kifogás, a kiíró nem köteles ennek alapján új eljárást lefolytatni.

53. § (1) Az ajánlat zárt borítékban nyújtandó be és a borítékon feltüntetendő az adott pályázati kiírásra utaló jelzés.

(2) A pályázati felhívásra beküldött ajánlat tartalmazza az ajánlattevő részletes nyilatkozatát különösen

a) a pályázatban kiírt feltételekre, azok megvalósításának határidejére, valamint

b) az igényelt esetleges ellenszolgáltatásra

vonatkozóan.

(3) Az ajánlattevő az ajánlathoz - a pályázati kiírásban közölt - elbírálási időpontot követő határidőig kötve marad, kivéve, ha az elbírálási időpontban valamelyik ajánlattevővel a szerződés létrejön, vagy egyik ajánlattevővel sem jön létre szerződés.

54. § (1) Az ajánlat felbontásánál a bíráló bizottság tagjai, az ajánlattevő, a közjegyző és a szakértő, valamint a jegyzőkönyvvezető lehetnek jelen.

(2) Az összes ajánlat felbontását követően - az ajánlattevők azonosítása után - a bíráló bizottság tagjai megállapítják, hogy az ajánlatok közül melyek az érvényesek és érvénytelenek.

(3) Érvénytelen az ajánlat, ha

a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki, vagy amelyik nem jogosult részt venni a pályázaton,

b) az ajánlat benyújtására meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,

c) nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek,

d) a pályázati kiírás hiánypótlásra ad lehetőséget és a hiánypótlási határidő eredménytelenül telik el.

(4) Az érvénytelen ajánlat az elbírálás további szakaszában nem vehet részt.

(5) Az érvényesség megállapítását követően ismertetésre kerül az érvényes ajánlat lényeges tartalma azon adatok kivételével, amelyeknek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta.

(6) Az ajánlat felbontásáról és a pályázattal kapcsolatos megállapításról jegyzőkönyv készül, amelyről az ajánlattevő másolatot kap.

55. § (1) Az ajánlatot az ajánlat felbontását követő 30 napon belül a bíráló bizottság elbírálja és javaslatát a döntéshozó elé terjeszti. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az ajánlatok elbírálásán a bíráló bizottság tagjain és a meghívott szakértőkön, valamint a jegyzőkönyvvezetőn kívül más nem vehet részt.

(2) Ha az ajánlat elbírálása bizonyos kérdés tisztázását teszi szükségessé, az ajánlattevőtől felvilágosítást kérhet a bíráló bizottság.

(3) A bíráló bizottság az (1) bekezdésben foglalt határidőt egy ízben, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja, melyről haladéktalanul értesíti az érvényes ajánlatot benyújtó pályázót. Az elbírálásra nyitva álló határidő meghosszabbítása esetén a pályázó ajánlati kötöttsége a meghosszabbítás időtartamával meghosszabbodik.

56. § (1) A pályázatról a bíráló bizottság javaslatában foglaltak alapján a bizottság javaslatának benyújtását követő 5 napon belül, testületi döntés esetén a soron következő testületi ülésen

a) Önkormányzat, mint kiíró esetén a pályázat kiírásáról döntést hozó szerv vagy

b) egyéb kiíró esetén a kiíró vezetője

dönt.

(2) Az ajánlat elbírálására vonatkozó döntés kihirdetése a kiírásban foglaltak szerint történik.

(3) Amennyiben a kiíró a pályázatot eredményesnek minősíti, abban az esetben a nyertes ajánlattevő a pályázati hirdetményben megjelölt határidőn belül a szerződést aláírja.

(4) Az ajánlat kizárólag az elbírálásra használható fel, más célú felhasználás esetén az ajánlattevővel külön megállapodás kerül megkötésre.

(5) Az ajánlattevő az ajánlat kidolgozásáért térítést nem igényelhet.

(6) Amennyiben a kiíró egyik pályázatot sem fogadja el, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, melyről értesíti a pályázatot benyújtó ajánlattevőt.

19. A licitálás (árverés)

57. § (1) A licitálás nyilvános vagy zárkörű lehet.

(2) Zártkörű licitálás kerül kiírásra, ha a nyilvános licitálás közérdeke sért. A zártkörű licitálás meghirdetéséről a polgármester dönt.

(3) A nyilvános licitálás a 48. § (3) bekezdése, a zártkörű licitálás a 48. § (4) bekezdése szerint kerül meghirdetésre.

(4) A licitálásról és technikai feltételeinek biztosításáról a kiíró gondoskodik.

58. § (1) A licitálási hirdetmény tartalmazza

a) a kikiáltási árat, valamint a műszaki, kereskedelmi és jogi feltételt,

b) az ingatlan vagy egyéb vagyon megtekintési lehetőségét,

c) a licitálás helyét és idejét,

d) az áremelés alsó és felső határát,

e) a bánatpénzzel és az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötést és feltételt, valamint

f) a kiíró által a cél megvalósulása érdekében szükségesnek tartott egyéb feltételt.

(2) A licitálás időpontja a hirdetményben úgy kerül meghatározásra, hogy a hirdetmény közzététele és a licitálás időpontja között legalább húsz nap különbség legyen.

59. § (1) A licitálási hirdetmény a licitálás időpontjáig visszavonható, amely a meghirdetéssel azonos módon kerül közzétételre.

(2) Amennyiben a licitálás visszavonására okot adó körülmény felmerülésétől számítva a licit időpontjáig hátralévő idő a nyomtatott hetilapban vagy napilapban történő közzétételre már nem elegendő, a hirdetmény visszavonására az Önkormányzat honlapján történő közzététellel, indokolt esetben a licit megkezdése előtt, a jelenlévőkkel történő közléssel is sor kerülhet.

60. § (1) A licitálást páratlan létszámú, legalább 3 fős bizottság bonyolítja le. A bizottság tagjai közül 1 fő jogi végzettségű.

(2) A bizottság tagjai a bizottság munkájában való részvételért díjazásban nem részesülnek.

(3) A bizottság tagjait és levezető elnökét az Önkormányzat, mint kiíró esetén a polgármester, egyéb kiíró esetén a kiíró vezetője bízza meg.

61. § (1) Az ajánlattevő azonosítása után a bizottság megállapítja, hogy az ajánlatok közül melyek az érvényesek és érvénytelenek, melyről vita esetén a bizottság a jelenlévő tagok több, mint a felének egybehangzó szavazatával dönt.

(2) A licitáláson a legmagasabb vagy ennek hiányában a kikiáltási összeget kínáló ajánlattevő szerződéskötési jogot szerez (a licitálás nyertese).

(3) A licitálás nyertesének elállása esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevő szerez szerződéskötési jogot.

(4) A licitálás eredményének kihirdetése a licitálás lezárását követően azonnal, az ajánlattevők jelenlétében történik.

(5) A licitálás lefolytatásáról a bizottság jegyzőkönyvet készít, amelyből a licitálás nyertese és a második legkedvezőbb ajánlatot tevő résztvevő másolatot kap.

(6) A licitálás nyertese a hirdetményben meghatározott határidőn belül a szerződést aláírja, és a teljes vételárat kiegyenlíti.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

62. § Ez a rendelet 2014. november 1-jén lép hatályba.

63. § (1) A 40-61. § rendelkezései a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandóak.

(2) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 16/2001. (IV. 10.) Ök. rendelet alapján technikai kezelőnek minősülő szervezetek a rendelet hatályba lépését követően az önkormányzati vagyon működtetői.

(3) Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság az alapszabály, alapító okirat rendelet hatályba lépését követő első módosítása során szükség szerint gondoskodik a rendelet 29-32. §-a és az alapszabály, alapító okirat összhangjának megteremtéséről.

64-65. § * 

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző