30/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az ingatlanhasználóra, a közszolgáltatóra és a Koordináló szervre.

(2) A rendelet hatálya a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 42. § (1) bekezdés a), b) c), e) és f) pontjában meghatározott tevékenységekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) alvállalkozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közreműködő és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti alvállalkozó,

b) barna fedelű hulladékgyűjtő edényzet: a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény,

c) *  maradék vegyes hulladék: a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtése után az ingatlanon visszamaradó vegyes hulladék, a lomhulladék kivételével,

d) *  szürke fedelű hulladékgyűjtő edényzet: a maradék vegyes hulladék és a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény,

e) *  sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet: a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során a műanyag, fém és papír hulladék együttes gyűjtésére szolgáló 240 literes műanyag gyűjtőedény,

f) *  kék vagy szürke színű hulladékgyűjtő zsák: vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 60 vagy 120 literes, műanyag, jelölt gyűjtőedény, valamint

g) *  barna színű hulladékgyűjtő zsák: fű, falevél, valamint egyéb lágy szárú zöldhulladék gyűjtésére szolgáló 60 literes, műanyag, jelölt gyűjtőedény.

II. Fejezet

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó általános szabályok

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alanya

3. § A közszolgáltatónak történő eltérő írásbeli bejelentés hiányában az ingatlanhasználó - ha az ingatlannak nincs haszonélvezője - az ingatlan tulajdonosa.

4. A közszolgáltatási terület

4. § *  A közszolgáltatási terület lehatárolását az 1-3. melléklet tartalmazza.

5. A közszolgáltatóra és a közszolgáltatásra vonatkozó általános szabályok

5. § *  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közszolgáltatást a közszolgáltatási területen egész évben biztosítja.

6. § (1) Az Önkormányzat társulás útján látja el a közszolgáltatást.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmazza a jogszabályban meghatározottakon túl a közszolgáltatás megszűnésére vonatkozó, továbbá a közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költséghatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírásokat is.

(3) A közszolgáltató tagja és alvállalkozója bármely, a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet végezhet. A közszolgáltató a közszolgáltatás elvégzéséhez a közszolgáltatás egészéhez viszonyított legfeljebb 25%-os mértékig vehet igénybe alvállalkozót. A közszolgáltató tagja a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet korlátlanul végezhet.

7. § A közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszony ráutaló magatartással vagy írásbeli szerződéssel jön létre.

III. Fejezet

Részletes rendelkezések

6. A közszolgáltató önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával összefüggő jogai és kötelezettségei

8. § (1) *  A közszolgáltató a 12-16. § rendelkezései szerint biztosítja a hulladék gyűjtéséhez és elszállításához szükséges alábbi gyűjtőedényt az ingatlanhasználó részére:

a) 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet,

b) 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet,

c) 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet,

d) 60 literes kék vagy szürke színű hulladékgyűjtő zsák,

e) 120 literes kék vagy szürke színű hulladékgyűjtő zsák,

f) 3 m3-es nyitott vagy zárt konténer,

g) 5 m3-es nyitott vagy zárt konténer,

h) 6 m3-es nyitott konténer,

i) 7 m3-es nyitott konténer,

j) 10 m3-es nyitott konténer,

k) 12 m3-es nyitott konténer,

l) 24 m3-es nyitott konténer,

m) 30 m3-es nyitott konténer,

n) tömörítős konténer tömörítő fejjel vagy

o) barna színű hulladékgyűjtő zsák.

(2) A közszolgáltató az (1) bekezdés a)-c) és f)-n) pontja szerinti gyűjtőedényt

a) a természetes személy ingatlanhasználó részére haszonkölcsön-szerződés alapján, valamint

b) a nem természetes személy ingatlanhasználó részére haszonkölcsön-szerződés vagy bérleti szerződés alapján

biztosítja.

(3) *  A közszolgáltató az (1) bekezdés d)-e) és o) pontja szerinti gyűjtőedényt ügyfélszolgálatán keresztül biztosítja.

(4) *  8. § (4) Települési hulladék vegyesen történő gyűjtése során olyan térfogatú hulladékgyűjtő edény alkalmazandó, amely lehetővé teszi lakásonként és nem lakáscélú használat esetén ingatlanonként vagy önállóan bérbe vagy használatba adott ingatlanrészenként - a heti ürítési gyakoriságot is figyelembe véve - legalább heti 80 liter vegyesen gyűjtött települési hulladék elhelyezését azzal, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó esetében a figyelembe veendő hulladékmennyiség lakóingatlanonként heti 60 liter, ha az arra jogosult az egyedülállást és az életvitelszerű ingatlanhasználatot az Önkormányzat hivatalának hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége által kiadott igazolás útján bizonyítja.

9. § A közszolgáltató a hulladék elszállításáról kizárólag az általa biztosított gyűjtőedény ürítésével, cseréjével vagy elvitelével gondoskodik, az alábbiak szerint:

a) a szállítóeszközéhez rendszeresített, a 8. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti gyűjtőedény esetében ürítéssel,

b) *  a 8. § (1) bekezdés d)-e) és o) pontja szerinti gyűjtőedény esetében elvitellel és

c) a 8. § (1) bekezdés f)-n) pontja szerinti gyűjtőedény esetében cserével.

10. § *  (1) A közszolgáltató a közszolgáltatási területen a kihelyezett gyűjtőedényben lévő hulladékot - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a közszolgáltató által közzétett vagy szerződésben közölt, az adott típusú hulladék összegyűjtésére kijelölt napon szállítja el.

(2) A 8. § (1) bekezdés o) pontja szerinti gyűjtőedény elszállítása

a) a 12. § szerinti ingatlan esetében a barna fedelű hulladékgyűjtő edényzet ürítésével egyidejűleg,

b) a 13. § szerinti ingatlan esetében az ingatlanhasználó által a közszolgáltatóhoz a tárgy héten hétfő éjfélig eljuttatott bejelentése alapján a tárgy hét péntekén, a tárgy héten ezt követően tett bejelentés esetén a következő hét péntekén, vagy

c) a 15. § szerinti ingatlan esetében az ingatlanhoz rendszeresített, a 8. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti szürke színű gyűjtőedény elszállításával együtt

történik.

11. § (1) A közszolgáltató a gyűjtőedény ürítését megtagadhatja, ha

a) abban nem a gyűjtőedény fajtájának, méretének, az adott típusú hulladék összegyűjtésére kijelölt napnak vagy a nem természetes személlyel kötött szerződésnek megfelelő hulladék került elhelyezésre,

b) a gyűjtőedénybe került hulladék nedves, összetömörödött vagy befagyott, és emiatt kiüríteni nem lehet, vagy

c) összsúlya meghaladja a gyűjtőedény terhelhetőségét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben az ingatlanhasználó biztosítja a visszamaradt hulladék elhelyezését.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt használhatóvá teszi a következő ürítésig.

(4) A közszolgáltató az ürítés megtagadásáról az ok feltüntetésével írásban, a gyűjtőedényre kihelyezett értesítéssel vagy kettő munkanapon belül egyéb módon tájékoztatja az ingatlanhasználót.

(5) Ha az ingatlanhasználó a 24. § (3) bekezdése szerint a közszolgáltatónak nem a ténylegesen keletkező hulladék mennyiségének megfelelő gyűjtőedény iránti igényt jelent be, és ebből adódóan vagy egyéb okból a kihelyezett hulladék mennyisége hat hónapon belül legalább három alkalommal meghaladja az ingatlanhasználó rendelkezésére álló gyűjtőedény űrtartalmát, a közszolgáltató - az ingatlanhasználó írásbeli értesítése után - jogosult az ingatlanra a szükséges űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedényt kihelyezni. Ez esetben a 7. § szerint létrejött szerződés a kihelyezéssel automatikusan módosul. Ha a közszolgáltató az ingatlanra nagyobb űrtartalmú gyűjtőedényt helyez ki, az ingatlanhasználó fél éven belül nem kérheti kisebb űrtartalmú gyűjtőedény kihelyezését.

11/A. § *  (1) Ha a közszolgáltató a 11. § szerint a sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet ürítését egy alkalommal megtagadta, és a megtagadástól számított 1 éven belül egy következő alkalommal ismételten nem a megfelelő típusú hulladék került elhelyezésre a gyűjtőedényben, úgy a közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését fényképfelvétellel és a gyűjtőedény ürítését igazoló elektronikus adattal dokumentálja, és a gyűjtőedénybe így elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként szállítja el és az ingatlanhasználó ürítési díjat fizet. A közszolgáltató a vegyes hulladékként történő elszállításról az ok feltüntetésével írásban, a gyűjtőedényre kihelyezett értesítéssel vagy kettő munkanapon belül egyéb módon tájékoztatja az ingatlanhasználót, és egyidejűleg felszólítja az ingatlanhasználót a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. Ha a megtagadástól számított egy éven belül nem kerül sor ismételten nem megfelelő hulladék elhelyezésére, akkor az egy éven túli nem megfelelő hulladék elhelyezés esetén a közszolgáltató ismételten a 11. § szerint jár el.

(2) Ha a közszolgáltató a sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet ürítése során megállapítja, hogy nem a megfelelő típusú hulladék került elhelyezésre a gyűjtőedényben, úgy a közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését fényképfelvétellel és a gyűjtőedény ürítését igazoló elektronikus adattal dokumentálja, és a gyűjtőedénybe így elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként szállítja el és az ingatlanhasználó ürítési díjat fizet. A közszolgáltató a vegyes hulladékként történő elszállításról az ok feltüntetésével írásban, a gyűjtőedényre kihelyezett értesítéssel vagy kettő munkanapon belül egyéb módon tájékoztatja az ingatlanhasználót, és egyidejűleg felszólítja az ingatlanhasználót a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására.

(3) Ha az ingatlanhasználó

a) a közszolgáltató (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő első felszólítását követően egy éven belül további kettő,

b) a közszolgáltató (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő első felszólítását követően egy éven belül további kettő

alkalommal megsérti a hulladékgyűjtés szabályait oly módon, hogy a sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzetben nem a megfelelő típusú hulladékot helyezi el, úgy a közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértése miatt a haszonkölcsön-szerződést azonnali hatállyal felmondja, és a sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet visszavételezéséről gondoskodik. Ez esetben új haszonkölcsön-szerződés a felmondástól számított 1 évig nem köthető.

11/B. § *  A 11-11/A. §-ban foglalt jogkövetkezményeken túl a hulladékgyűjtés szabályainak megsértése esetén helye van a hulladékgazdálkodási bírság kiszabása iránti eljárás kezdeményezésének.

7. A közszolgáltatás rendszere

12. § (1) A közszolgáltató az 1. melléklet szerinti közszolgáltatási területen lévő, legfeljebb három lakásból álló ingatlan esetén a természetes személy ingatlanhasználó részére lakásonként, az alábbi elektronikus jeladóval felszerelt gyűjtőedényt biztosítja haszonkölcsön-szerződés alapján a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel:

a) egy darab 120 literes barna fedelű hulladékgyűjtő edényzetet a biológiailag lebomló hulladék és

b) egy darab 120 literes szürke fedelű hulladékgyűjtő edényzetet a maradék vegyes hulladék gyűjtéséhez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti természetes személy ingatlanhasználó eltérő igénye esetén a 8. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti űrmértékű gyűjtőedényt is választhatja.

(3) *  A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti természetes személy ingatlanhasználó részére - igény esetén - a 8. § (1) bekezdés o) pontja szerinti gyűjtőedényt biztosít a közszolgáltató szabályzatában foglaltak szerint a gyűjtőedény űrtartalmának megfelelő ürítési díj ellenében.

13. § *  (1) A közszolgáltató az 1. melléklet szerinti közszolgáltatási területen lévő, legalább négy lakásból álló ingatlan esetén a természetes személy ingatlanhasználó részére az alábbi elektronikus jeladóval felszerelt gyűjtőedényt biztosítja a hulladék vegyesen történő gyűjtéséhez haszonkölcsön-szerződés alapján:

a) 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gyűjtőedényt,

b) 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gyűjtőedényt és

c) 8. § (1) bekezdés c) pontja szerinti gyűjtőedényt.

(2) A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti természetes személy ingatlanhasználó részére - igény esetén - a 8. § (1) bekezdés o) pontja szerinti gyűjtőedényt biztosít a közszolgáltató szabályzatában foglaltak szerint a gyűjtőedény űrtartalmának megfelelő ürítési díj ellenében.

14. § *  A közszolgáltató az 1. melléklet szerinti közszolgáltatási területen a nem természetes személy ingatlanhasználó részére a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék vegyesen történő gyűjtéséhez a szállítóeszközéhez rendszeresített, a 8. § (1) bekezdés a)-c) és f)-n) pontja szerinti gyűjtőedényt biztosít, vagy a 8. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti kék színű gyűjtőedényt biztosíthat külön szerződés alapján.

15. § *  (1) A közszolgáltató a 2. melléklet szerinti közszolgáltatási területen a 8. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti szürke színű gyűjtőedényt biztosít, vagy a 8. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti gyűjtőedényt biztosíthat.

(2) A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti természetes személy ingatlanhasználó részére - igény esetén - a 8. § (1) bekezdés o) pontja szerinti gyűjtőedényt biztosít a közszolgáltató szabályzatában foglaltak szerint a gyűjtőedény űrtartalmának megfelelő ürítési díj ellenében.

16. § *  A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során a közszolgáltató a 3. melléklet szerinti közszolgáltatási területen a legfeljebb három lakásból álló ingatlan esetén a természetes személy ingatlanhasználó részére lakásonként 1 darab elektronikus jeladóval felszerelt sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzetet biztosít haszonkölcsön-szerződés alapján.

17. § *  A közszolgáltató a nem természetes személy ingatlanhasználó részére igény esetén biztosíthatja az elkülönített hulladékgyűjtés és -elszállítás lehetőségét külön szerződés alapján.

18. § A hulladékgazdálkodási létesítmények:

a) a 19. § szerinti hulladékgyűjtő sziget,

b) a 20. § szerinti hulladékgyűjtő udvar és

c) a 22. § szerinti kihelyezett hulladékgyűjtő udvar.

19. § (1) A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére biztosítja a hulladékgyűjtő sziget igénybevételét.

(2) A hulladékgyűjtő szigeten elkülönítve helyezendő el a műanyag, papír, üveg és fém hasznosításra alkalmas hulladék az egyes gyűjtőedényeken elhelyezett feliratnak megfelelően.

(3) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő szigeten lévő gyűjtőedényeket járatterve szerint, a gyűjtőedények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti.

(4) A közszolgáltató elszállítja a hulladékgyűjtő sziget területén, a gyűjtőedényeken kívül elhelyezett hulladék közül a (2) bekezdésben felsorolt típusú hulladékot.

20. § (1) A közszolgáltató az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban - nyitvatartási időben - a hulladék elhelyezését lehetővé teszi azon természetes személy ingatlanhasználó számára a (2)-(4) bekezdésben meghatározott feltételekkel, aki a közszolgáltatóval fennálló jogviszonyát a közszolgáltató szabályzatában foglaltak szerint igazolja.

(2) A hulladékgyűjtő udvarban mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el a lomhulladék, a műanyag, a papír, az üveg, a fém, a gumiabroncs és a textil hulladék, valamint a fás szárú kerti nyesedék.

(3) A hulladékgyűjtő udvarban építési-bontási hulladék ingatlanonként havonta 1 m3 mennyiségben helyezhető el.

(4) A hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladék körében

a) elem, akkumulátor, elektronikai hulladék, festékes és vegyszeres göngyöleg alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de évente ingatlanonként legfeljebb összesen 150 kg mennyiségben,

b) használt étolaj és zsír hulladék alkalmanként 5 liter, de évente ingatlanonként legfeljebb összesen 60 liter mennyiségben és

c) fáradtolaj hulladék alkalmanként 4 liter, de évente ingatlanonként legfeljebb 8 liter mennyiségben

helyezhető el.

21. § A közszolgáltató által kijelölt hulladékgazdálkodási létesítményt a nem természetes személy ingatlanhasználó csak a közszolgáltató által megállapított térítés ellenében veheti igénybe.

22. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás részeként alkalmanként, erre vonatkozó társulási (önkormányzati) igény esetén házhoz menő vagy őrzött helyen történő elkülönített hulladékgyűjtési, lomtalanítási lehetőséget biztosít a természetes személy ingatlanhasználónál keletkező, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladékgyűjtés idejéről, helyéről és feltételeiről a közszolgáltató tájékoztatja a lakosságot.

8. Az ingatlanhasználó önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával összefüggő jogai és kötelezettségei

23. § (1) Az ingatlanhasználó az adott típusú hulladék összegyűjtésére kijelölt napon - a járatterv szerinti elszállítás időpontját megelőző legfeljebb 12 órával korábban - a gyűjtőedényt úgy helyezi el a közterületen a közszolgáltató által meghatározott útvonalon, közvetlenül az úttest mellett vagy a járdán, a közút forgalmát nem akadályozó módon, hogy az alkalmas legyen az ürítésre és az elszállításra. Nem természetes személy ingatlanhasználóval a közszolgáltató ettől eltérően is megállapodhat.

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során biztosítja, hogy

a) abban a gyűjtőedény fajtájának megfelelő hulladék kerüljön elhelyezésre, és a gyűjtőedénybe veszélyes hulladék, a gyűjtőedényt károsító vagy emberi egészségre káros hulladék és építési-bontási hulladék ne kerüljön, és

b) a hulladék a szállítójármű szerkezete által kiüríthető tömörségű legyen.

(3) A 8. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti gyűjtőedény mechanikai védelme érdekében az edényzetben elhelyezhető háztartási hulladék maximális tömege

a) 120 literes edényzet esetén 25 kg,

b) 240 literes edényzet esetén 50 kg és

c) 1100 literes edényzet esetén 250 kg.

(4) Az ingatlanhasználó a 8. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti gyűjtőedényt csak a közszolgáltató írásbeli hozzájárulása esetén zárhatja le. Ellenkező esetben az ingatlanhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a közszolgáltató felé.

(5) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének szükség szerinti tisztántartásáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

24. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtéséhez olyan űrtartalmú és darabszámú gyűjtőedényt választ, hogy abban a közszolgáltató által közzétett vagy szerződésben közölt, az adott típusú hulladék összegyűjtésére kijelölt napok között keletkező hulladék elférjen a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel.

(2) A gyűjtőedényben csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy a gyűjtőedény teteje a közterületre való kihelyezéskor lecsukható, a jelölt hulladékgyűjtő zsák beköthető legyen, a nyitott konténer az elszállítást ne akadályozza.

(3) Ha az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező hulladék előírásoknak megfelelő gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához a rendszeresített, szükséges űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedénnyel nem vagy nem megfelelően rendelkezik, a szükséges űrtartalmú vagy szükséges darabszámú gyűjtőedény iránti igényét a közszolgáltatónak írásban bejelenti, a 12. § (2) bekezdésben foglalt eltéréssel. A bejelentés alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék megfelelő gyűjtéséhez és elszállításához alkalmas szükséges űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsát a közszolgáltatási jogviszony időtartamára a (4) bekezdés szerint. Ez esetben a 7. § szerint létrejött szerződés a kihelyezéssel automatikusan módosul.

(4) Ha a gyűjtőedény a közszolgáltató rendelkezésére áll, akkor a közszolgáltató a gyűjtőedényt az írásbeli bejelentés közszolgáltatóhoz történő megérkezését követő 10 munkanapon belül az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja. Ha a gyűjtőedény nem áll a közszolgáltató rendelkezésére, akkor a közszolgáltató a beszerzést követően haladéktalanul az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja a gyűjtőedényt.

9. Közszolgáltatási díj

25. § (1) Az az ingatlanhasználó, aki a közszolgáltatást igénybe veszi, közszolgáltatási díjat fizet a Koordináló szerv részére.

(2) A közszolgáltatási díj kéttényezős, rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.

(3) A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet az ingatlanhasználó

a) lakáscélú használat esetén lakásonként, valamint

b) nem lakáscélú használat esetén ingatlanonként vagy önállóan bérbe vagy használatba adott ingatlanrészenként

a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül megfizet.

(3a) *  Az 1. mellékletben meghatározott területen az ürítési díjat

a) a természetes személy ingatlanhasználó a részére biztosított, valamint a társasház és a lakásszövetkezet esetén a természetes és nem természetes személy ingatlanhasználó a társasház vagy a lakásszövetkezet részére biztosított elektronikus jeladóval ellátott hulladékgyűjtő edény tényleges ürítési adatai alapján,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó nem természetes személy ingatlanhasználó

ba) a 10. § szerinti hulladékszállítási gyakoriságtól függő átalánydíjként, és

bb) a ba) pont szerinti hulladékszállítási gyakoriságon felüli, külön kérelemre történő hulladékelszállítás esetén a tényleges elszállítás alapján

fizeti meg.

(4) *  A 2. mellékletben meghatározott területen az ingatlanhasználó a rendelkezésre állási díjat fizeti meg.

(4a) *  A 3. mellékletben meghatározott területen a sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet ürítéséért - a 11/A. §-ban foglalt eset kivételével - ürítési díjat nem fizet az ingatlanhasználó.

(5) Az ingatlanhasználó nem fizet közszolgáltatási díjat, ha az ingatlan beépítetlen és az ingatlanhasználó a közszolgáltatást nem veszi igénybe.

26. § (1) Amennyiben az ingatlan lakatlan, és azt egyáltalán nem használják, akkor az ingatlanhasználó kérheti a közszolgáltatótól a közszolgáltatás szüneteltetését.

(1a) *  A szüneteltetés időtartama nem lehet rövidebb, mint 30 nap.

(2) *  A lakatlanság tényét és azt, hogy az ingatlant nem használják, az ingatlanhasználó írásban jelenti be, és hitelt érdemlően igazolja a közszolgáltatónak a közszolgáltató szabályzatában foglaltak szerint. Ez alapján a közszolgáltató meggyőződik arról, hogy az ingatlan lakatlan és ott hulladék nem keletkezik. Az ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat nem fizet, feltéve, ha az ingatlanhasználó az igényét február 28-ig, május 31-ig, augusztus 31-ig vagy november 30-ig bejelenti. A szüneteltetés kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a bejelentés alapján történő számlázási időszak kezdő napja.

(3) A szüneteltetés időtartama alatt az ingatlanhasználó a közszolgáltatás többi elemét sem veheti igénybe.

27. § (1) Több ingatlant kiszolgáló gyűjtőedény esetében a közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználók közösen vagy egymás közötti megállapodásuk szerinti arányban egyénileg térítik meg. Társasház és lakásszövetkezet esetén a társasházi tulajdonostársak közössége vagy a szövetkezet téríti meg a közszolgáltatási díjat.

(2) *  Igény esetén a Koordináló szerv a társasház és a lakásszövetkezet képviseletére jogosult ingatlanhasználók közötti díj felosztására vonatkozó nyilatkozata és az egyedi számlák kiállításához szükséges adatszolgáltatása alapján egyedi számlát bocsát ki. A felosztott számlázás a bejelentést követő negyedév első napjától valósul meg, feltéve, ha a társasház vagy a lakásszövetkezet képviseletére jogosult az erre vonatkozó igényt február 28-ig, május 31-ig, augusztus 31-ig vagy november 30-ig hiánytalanul bejelenti. Az egyedi számla ingatlanonként tartalmazza a rendelkezésre állási díjat és a felosztásra vonatkozó nyilatkozat szerint felosztott ürítési díjat.

(3) *  A társasházi, lakásszövetkezeti kiszámlázási arányszámok változását a társasház vagy a lakásszövetkezet képviseletére jogosult a számla kibocsátását megelőző hónap első napjáig jelentheti be.

28. § (1) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új ingatlanhasználó - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a közszolgáltató által rendszeresített módon és formában jelenti be a változás bekövetkezését követő 15 napon belül. A bejelentés alapján a közszolgáltató az ingatlanhasználó személyében történt változást a változás napjának megfelelően rögzíti nyilvántartásaiban és továbbítja a Koordináló szervnek. Amennyiben a bejelentés ideje a 15 napot meghaladja, akkor a közszolgáltató a bejelentés napját tekinti a változás napjának.

(2) A változásbejelentés a közszolgáltató szabályzatában foglaltak szerinti minden olyan adatot tartalmaz, amely az ingatlanhasználó azonosítását egyértelművé teszi. A Koordináló szerv mindaddig a régi ingatlanhasználónak számlázza a közszolgáltatási díjat, míg az (1) bekezdés szerinti változás bejelentése meg nem történik. Amennyiben a változás bejelentése a 15 napot meghaladja, a Koordináló szerv a régi ingatlanhasználónak a bejelentés napjáig, az új ingatlanhasználónak a bejelentés napjától számlázza a közszolgáltatási díjat.

(3) * 

(4) Amennyiben a 3. mellékletben meghatározott területen az ingatlanhasználó visszavonja a kérelmét, a kérelem benyújtását követő hónap első napjától a közszolgáltatási díj számlázását a Koordináló szerv megszünteti.

29. § Közös tulajdonban álló ingatlan esetén az ingatlan tulajdonosai nyilatkoznak arról, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a közszolgáltatási számla. Amennyiben a tulajdonosok nem nyilatkoznak, úgy az ingatlanhasználók felelőssége egyetemleges.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

30. § E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

31. § E rendelet rendelkezései a fennálló jogviszonyokra is alkalmazandók.

32. § * 

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. Melléklet a 30/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez * 

A rendelet 12. § (1) bekezdése, 13. §-a és 14. §-a szerinti közszolgáltatási terület

A
Irányítószám
B
Közterület megnevezése
1 9011 Áfonya út
2 9011 Akácos utca
3 9011 Alpesi utca
4 9011 Andrásvári út
5 9011 Aranyos út
6 9011 Árnyas utca
7 9011 Árvalányhaj út
8 9011 Barackos út
9 9011 Bárányréti út
10 9011 Bogáncs út
11 9011 Boróka utca
12 9011 Búzavirág út
13 9011 Déryné út
14 9011 Diák utca
15 9011 Dunasor út
16 9011 Egressy Béni út
17 9011 Egysori út
18 9011 Erdősor utca
19 9011 Ezerjó út
20 9011 Fecske utca
21 9011 Felüljáró út
22 9011 Fenyő utca
23 9011 Fenyves sor
24 9011 Galagonya utca
25 9011 Gólyarét utca
26 9011 Határőr utca
27 9011 Hérics út
28 9011 Homoksori út
29 9011 Honfoglalás utca
30 9011 Huszka Jenő utca
31 9011 Ipari park
32 9011 Jogar út
33 9011 Kálmán Imre út
34 9011 Kard út
35 9011 Kenderes út
36 9011 Kertaljai utca
37 9011 Kicsi út
38 9011 Kishegyi utca
39 9011 Kisvasúti utca
40 9011 Korona út
41 9011 Kör tér
42 9011 Külső vasút sor
43 9011 Lehár Ferenc út
44 9011 Lőtér út
45 9011 Mogyorós út
46 9011 Moha utca
47 9011 Molnár köz
48 9011 Molnár út
49 9011 Mozdony köz
50 9011 Nagy-hegy utca
51 9011 Napos út
52 9011 Napsugár út
53 9011 Nyírfa utca
54 9011 Ősi út
55 9011 Páfrány utca
56 9011 Palást út
57 9011 Páskom utca
58 9011 Pázsit út
59 9011 Pengős utca
60 9011 Pince út
61 9011 Pipacs
62 9011 Pósa Lajos út
63 9011 Regős u.
64 9011 Rigó út
65 9011 Sikolya utca
66 9011 Sugár út
67 9011 Szedres utca
68 9011 Szikes köz
69 9011 Szikes út
70 9011 Szőlőfürt utca
71 9011 Tölgyes utca
72 9011 Tölös utca
73 9011 Törökverő út
74 9011 Tövis utca
75 9011 Újmajor utca
76 9011 Űrhajós utca
77 9011 Váci Mihály utca
78 9011 Vadrózsa út
79 9011 Vajda János utca
80 9011 Vasút sor
81 9011 Vonat út
82 9011 Vörösfenyő utca
83 9011 Zöldike utca
84 9011 Zrínyi köz
85 9011 Zsálya utca
86 9011 Zsellér dűlő
87 9012 Aba Sámuel út
88 9012 Állomás utca
89 9012 Árpa utca
90 9012 Bezerédi út
91 9012 Búza utca
92 9012 Cédrus út
93 9012 Csanakhegyi utca
94 9012 Csanaki utca
95 9012 Császár magánút
96 9012 Cseresznyés út
97 9012 Csontváry utca
98 9012 Derűsdomb utca
99 9012 Dr. Schweitzer Albert utca
100 9012 Dr. Szirányi Miklós utca
101 9012 Dr. Torda István utca
102 9012 Ecker János utca
103 9012 Epres utca
104 9012 Fekete István utca
105 9012 Forráskút út
106 9012 Galgóczi Erzsébet út
107 9012 Garan János út
108 9012 Gergely Béla út
109 9012 Győri út
110 9012 Győzelem utca
111 9012 Hajnal utca
112 9012 Hajnalcsillag utca
113 9012 Halász Ödön u.
114 9012 Hármashatár út
115 9012 Hegyalja utca
116 9012 Hegymester utca
117 9012 Horgas utca
118 9012 Hóvirág utca
119 9012 Imre
120 9012 Kanizsai Orsolya utca
121 9012 Kákostói utca
122 9012 Királyszék út
123 9012 Kisdobos utca
124 9012 Kiss Angyal Ernő utca
125 9012 Koltói Anna utca
126 9012 Komlóvölgyi út
127 9012 Koroncói út
128 9012 Kővirág utca
129 9012 Krúdy Gyula utca
130 9012 Kuruc utca
131 9012 Lankás utca
132 9012 Lapály utca
133 9012 Málna út
134 9012 Malom út
135 9012 Mandula utca
136 9012 Mérföldkő magánút
137 9012 Mérföldkő utca
138 9012 Nádasdy Ferenc utca
139 9012 Népfőiskola út
140 9012 Ormos utca
141 9012 Öreg út
142 9012 Paptagi utca
143 9012 Poór Bertalan út
144 9012 Régiposta út
145 9012 Rózsa út
146 9012 Sokorópátkai út
147 9012 Sorompó utca
148 9012 Sulyok Vince utca
149 9012 Szabó János út
150 9012 Szabó Pál utca
151 9012 Szalvai Mihály utca
152 9012 Szeder út
153 9012 Szekeres Bónis utca
154 9012 Szél út
155 9012 Szellő út
156 9012 Szép Ernő utca
157 9012 Szertári utca
158 9012 Szikvíz utca
159 9012 Tas vezér utca
160 9012 Templom sor
161 9012 Tenkes utca
162 9012 Tüzép utca
163 9012 Tűzkőkert utca
164 9012 Új élet út
165 9012 Újkút utca
166 9012 Vadvirág út
167 9012 Veres Péter utca
168 9012 Világosvár utca
169 9012 Ybl Miklós utca
170 9012 Ybl sétány
171 9012 Zrínyi utca
172 9012 Zsellér utca
173 9012 Zsigmond király utca
174 9019 dr. Bedy Vince utca
175 9019 Erdei út
176 9019 Gerle utca
177 9019 Gyirmóti út
178 9019 Győri Szabó József utca
179 9019 Határ köz
180 9019 Határ út
181 9019 Kenderföldi út
182 9019 Laposi út
183 9019 Ménfői út
184 9019 Papréti út
185 9019 Sárkereki út
186 9019 Szent László utca
187 9019 Szertár köz
188 9019 Tárnics utca
189 9019 Tavirózsa utca
190 9019 Tiborc utca
191 9019 Vaskapu út
192 9021 Amadé László utca
193 9021 Apor Vilmos püspök tér
194 9021 Aradi vértanúk útja
195 9021 Arany János utca
196 9021 Árpád út
197 9021 Bajcsy-Zsilinszky út
198 9021 Baross Gábor út
199 9021 Bécsi kapu tér
200 9021 Benczúr utca
201 9021 Csillag köz
202 9021 Csipkegyári út
203 9021 Domb utca
204 9021 Dr. Kovács Pál utca
205 9021 Eötvös tér
206 9021 Gutenberg tér
207 9021 Honvéd liget
208 9021 Jedlik Ányos utca
209 9021 Jókai utca
210 9021 Káptalandomb
211 9021 Kazinczy utca
212 9021 Király utca
213 9021 Kisfaludy utca
214 9021 Lépcső köz
215 9021 Munkácsy Mihály utca
216 9021 Nagy Jenő utca
217 9021 Rendező Pályaudvar
218 9021 Révai Miklós utca
219 9021 Sarkantyú köz
220 9021 Sarló köz
221 9021 Szabad sajtó utca
222 9021 Szent István út
223 9021 Városház tér
224 9021 Virágpiac
225 9021 Zechmeister utca
226 9022 Álom köz
227 9022 Apáca utca
228 9022 Árpád út
229 9022 Bajcsy-Zsilinszky út
230 9022 Bástya utca
231 9022 Batthyány tér
232 9022 Belváros köz
233 9022 Bisinger sétány
234 9022 Czuczor Gergely utca
235 9022 Dunakapu tér
236 9022 Fürdő köz
237 9022 Gárdonyi Géza utca
238 9022 Gyóni Géza sétány
239 9022 Hal köz
240 9022 Hó köz
241 9022 Iskola utca
242 9022 Jedlik Ányos utca
243 9022 Káposztás köz
244 9022 Kenyér köz
245 9022 Kisfaludy utca
246 9022 Kiss János utca
247 9022 Liszt Ferenc utca
248 9022 Lukács Sándor utca
249 9022 Móricz Zsigmond rakpart
250 9022 Nefelejcs utca
251 9022 Pálffy utca
252 9022 Prófunt köz
253 9022 Rákóczi Ferenc utca
254 9022 Saru köz
255 9022 Schwarzenberg utca
256 9022 Schweidel utca
257 9022 Stelczer Lajos utca
258 9022 Szabadsajtó utca
259 9022 Szappanos köz
260 9022 Széchenyi tér
261 9022 Szent István út
262 9022 Tarcsay Vilmos utca
263 9022 Teleki László utca
264 9022 Türr István utca
265 9022 Új kapu utca
266 9022 Újvilág utca
267 9022 Varga utca
268 9022 Vas Gereben utca
269 9022 Vörösmarty utca
270 9022 Wennes Jenő sétány
271 9022 Zsák utca
272 9023 Álmos utca
273 9023 Attila utca
274 9023 Bakonyi út
275 9023 Bán Aladár utca
276 9023 Bárczi Gusztáv utca
277 9023 Bartók Béla út
278 9023 Blaha Lujza utca
279 9023 Buda utca
280 9023 Bulcsú utca
281 9023 Cirkeli út
282 9023 Corvin utca
283 9023 Csaba utca
284 9023 Fehérvári út
285 9023 Földes Gábor utca
286 9023 Herman Ottó utca
287 9023 Ifjúság körút
288 9023 Íjász út
289 9023 Ipar utca
290 9023 Kacagány utca
291 9023 Kartács utca
292 9023 Kassák Lajos utca
293 9023 Katona József utca
294 9023 Kodály Zoltán utca
295 9023 Körkemence utca
296 9023 Lázár Vilmos utca
297 9023 Lehel utca
298 9023 Lenin út
299 9023 Liezen-Mayer utca
300 9023 Magyar utca
301 9023 Március 15. utca
302 9023 Mester utca
303 9023 Mészáros Lőrinc utca
304 9023 Nemzetőr utca
305 9023 Otthon utca
306 9023 Pacsirta utca
307 9023 Pápai út
308 9023 Pusztaszeri utca
309 9023 Richter János utca
310 9023 Roosevelt utca
311 9023 Schima Bandi utca
312 9023 Somogyi Béla utca
313 9023 Sorház utca
314 9023 Sport utca
315 9023 Szabolcska utca
316 9023 Szigethy Attila út
317 9023 Szövő utca
318 9023 Téglavető utca
319 9023 Tihanyi Árpád út
320 9023 Török István utca
321 9023 Urbantsok utca
322 9023 Verseny utca
323 9023 Vezér utca
324 9023 Zombor utca
325 9024 Babits Mihály utca
326 9024 Bakonyi út
327 9024 Baráti út
328 9024 Baross Gábor út
329 9024 Bartók Béla út
330 9024 Bem József tér
331 9024 Bocskai utca
332 9024 Borsos Miklós utca
333 9024 Cuha utca
334 9024 Csokonai utca
335 9024 Dembinszky utca
336 9024 Déry Tibor utca
337 9024 Dessewffy Aurél utca
338 9024 Dr. Petz Lajos utca
339 9024 Dugonics utca
340 9024 Eőrsy Péter utca
341 9024 Erzsébet liget
342 9024 Eszperantó út
343 9024 Fészek út
344 9024 Függvény utca
345 9024 Galamb utca
346 9024 Gerence utca
347 9024 Gomba utca
348 9024 Gulyás István utca
349 9024 Hajdú utca
350 9024 Herman Ottó utca
351 9024 Hold utca
352 9024 Honleány utca
353 9024 Honvéd utca
354 9024 Horváth Árpád utca
355 9024 Hunyadi utca
356 9024 Ikva utca
357 9024 Illyés Gyula utca
358 9024 Jósika utca
359 9024 Kálvária utca
360 9024 Katód utca
361 9024 Kéményseprő utca
362 9024 Kert utca
363 9024 Kormos István utca
364 9024 Kovács Margit utca
365 9024 Közép utca
366 9024 Láhner György utca
367 9024 Lajta utca
368 9024 Leiningen utca
369 9024 Liezen-Mayer utca
370 9024 Lomb utca
371 9024 Lomnic utca
372 9024 Majorok utca
373 9024 Malomszéki utca
374 9024 Marcal utca
375 9024 Mécs László utca
376 9024 Mónus Illés utca
377 9024 Nádas Ernő utca
378 9024 Nádor tér
379 9024 Nádor út
380 9024 Nagy Imre utca
381 9024 Orgona utca
382 9024 Örkény István utca
383 9024 Öveges József utca
384 9024 Pápai út
385 9024 Pásztor utca
386 9024 Pátzay Pál utca
387 9024 Petz Lajos utca
388 9024 Répce utca
389 9024 Rét utca
390 9024 Riesz Frigyes utca
391 9024 Rómer Flóris utca
392 9024 Roosevelt utca
393 9024 Sajó utca
394 9024 Sió utca
395 9024 Síp utca
396 9024 Somogyi Béla utca
397 9024 Szauter utca
398 9024 Szenes Iván park
399 9024 Szent Imre út
400 9024 Szentlélek tér
401 9024 Szérűskert utca
402 9024 Szigethy Attila út
403 9024 Táncsics Mihály utca
404 9024 Tessedik Sámuel utca
405 9024 Tihanyi Árpád út
406 9024 Újlak utca
407 9024 Vasút utca
408 9024 Vasvári Pál utca
409 9024 Vécsey utca
410 9024 Wesselényi utca
411 9024 Winter Ernő utca
412 9024 Zrínyi utca
413 9025 Achim András utca
414 9025 Akác tér
415 9025 Akác utca
416 9025 Alpár utca
417 9025 Árvaház utca
418 9025 Bálint Mihály utca
419 9025 Bethlen István tér
420 9025 Bécsi út
421 9025 Beér köz
422 9025 Béke utca
423 9025 Bercsényi liget
424 9025 Birkás köz
425 9025 Bokréta utca
426 9025 Botond utca
427 9025 Brigád utca
428 9025 Budai Nagy Antal utca
429 9025 Burcsellás köz
430 9025 Bükk utca
431 9025 Cinka Panna utca
432 9025 Cukrász köz
433 9025 Cziráky tér
434 9025 Cser utca
435 9025 Csipkegyári út
436 9025 Dankó Pista tér
437 9025 Dél utca
438 9025 Diós utca
439 9025 Dr.Róth Emil utca
440 9025 Ecet utca
441 9025 Erdész utca
442 9025 Erdőtelep utca
443 9025 Erkel Ferenc utca
444 9025 Esze Tamás utca
445 9025 Festő utca
446 9025 Fő utca
447 9025 Gyepszél utca
448 9025 Hajós Alfréd utca
449 9025 Haladás utca
450 9025 Harmat utca
451 9025 Hársfa utca
452 9025 Híd utca
453 9025 Holt Duna körút
454 9025 Hungária utca
455 9025 Ikrényi utca
456 9025 Imaház utca
457 9025 Iszkápa köz
458 9025 Jakobinus utca
459 9025 Jávor Pál utca
460 9025 Kálvinista utca
461 9025 Kámán utca
462 9025 Kazamata utca
463 9025 Kereszt utca
464 9025 Kígyó utca
465 9025 Kis utca
466 9025 Kispásztor utca
467 9025 Kiss Ernő utca
468 9025 Knézich utca
469 9025 Korányi Frigyes tér
470 9025 Korbonits utca
471 9025 Kossuth Lajos utca
472 9025 Köztelek utca
473 9025 Kunszigeti út
474 9025 Kút utca
475 9025 Lakatos utca
476 9025 Lazarét utca
477 9025 Lencse köz
478 9025 Liget utca
479 9025 Mákos dűlő
480 9025 Márvány utca
481 9025 Muskátli utca
482 9025 Napfény utca
483 9025 Nép utca
484 9025 Nyár utca
485 9025 Olimpia utca
486 9025 Országút utca
487 9025 Őzike utca
488 9025 Péterffy Sándor utca
489 9025 Petőfi tér
490 9025 Pinkóca utca
491 9025 Ponty utca
492 9025 Rába utca
493 9025 Rábca utca
494 9025 Radnóti Miklós utca
495 9025 Radó sétány
496 9025 Ráth Mátyás tér
497 9025 Róth Emil utca
498 9025 Selyem utca
499 9025 Semmelweis utca
500 9025 Simor János püspök tere
501 9025 Somos utca
502 9025 Stromfeld utca
503 9025 Sütő utca
504 9025 Szalay Imre utca
505 9025 Szarvas utca
506 9025 Szegfű utca
507 9025 Szent Vendel utca
508 9025 Sziget utca
509 9025 Szirom utca
510 9025 Szivárvány utca
511 9025 Tajtékos utca
512 9025 Tákó utca
513 9025 Taligás utca
514 9025 Tavasz utca
515 9025 Tél utca
516 9025 Temető utca
517 9025 Töltés utca
518 9025 Töltésszer
519 9025 Törpe utca
520 9025 Tulipán utca
521 9025 Tűz utca
522 9025 Új sor
523 9025 Újhold utca
524 9025 Újító utca
525 9025 Úsztató utca
526 9025 Vak utca
527 9025 Vámbéry Ármin utca
528 9025 Vasas utca
529 9025 Velence köz
530 9025 Viola utca
531 9025 Völgysziget
532 9025 Zúgó utca
533 9025 Zsombék utca
534 9026 Ady Endre utca
535 9026 Áldozat utca
536 9026 Árvíz utca
537 9026 Bácsai út
538 9026 Barka sor
539 9026 Báthori út
540 9026 Báthory köz
541 9026 Binge köz
542 9026 Borostyán sétány
543 9026 Ciklámen utca
544 9026 Csónakos utca
545 9026 Damjanich utca
546 9026 Dózsa György rakpart
547 9026 Duna utca
548 9026 Éger utca
549 9026 Egyetem tér
550 9026 Galántai utca
551 9026 Gébics utca
552 9026 Gömör utca
553 9026 Gyöngy utca
554 9026 Gyümölcs utca
555 9026 Hattyú utca
556 9026 Hédervári út
557 9026 Hídalja utca
558 9026 Honfi utca
559 9026 Ibolya utca
560 9026 Irinyi János utca
561 9026 Jégmadár u
562 9026 Kagyló utca
563 9026 Kálóczy tér
564 9026 Kárász utca
565 9026 Kenus utca
566 9026 Kertész utca
567 9026 Kócsag utca
568 9026 Kormorán
569 9026 Körte utca
570 9026 Körtöltés utca
571 9026 Községház utca
572 9026 Külső Bácsai út
573 9026 Leibstück Mária utca
574 9026 Malomsok sétány
575 9026 Mayer Lajos utca
576 9026 Medvei út
577 9026 Mező utca
578 9026 Németh László János utca
579 9026 Pataházi utca
580 9026 Patak utca
581 9026 Pöltenberg utca
582 9026 Rónay Jácint utca
583 9026 Rozmaring utca
584 9026 Selmeci utca
585 9026 Szabadrév utca
586 9026 Szárcsa utca
587 9026 Szent Vid utca
588 9026 Szentgyörgyi Albert utca
589 9026 Szövetség utca
590 9026 Szürkegém utca
591 9026 Tábor utca
592 9026 Tőzike utca
593 9026 Tutajos utca
594 9026 Vásárhelyi Pál utca
595 9026 Vidra utca
596 9026 Vízimolnár utca
597 9026 Víztorony utca
598 9026 Víztükör utca
599 9026 Zemplén utca
600 9026 Zólyom utca
601 9027 Almafa utca
602 9027 Audi Hungária út
603 9027 Bajza utca
604 9027 Balassi Bálint utca
605 9027 Berkenyefa sor
606 9027 Berzsenyi Dániel utca
607 9027 Bólyai Farkas utca
608 9027 Budai út
609 9027 Budai vámház
610 9027 Bútorgyári utca
611 9027 Bükkfa utca
612 9027 Család utca
613 9027 Csavargyár utca
614 9027 Csókás utca
615 9027 Csörgőfa sor
616 9027 Debrecen utca
617 9027 Dohány utca
618 9027 Égerfa utca
619 9027 Egyenlőség utca
620 9027 Esztergető utca
621 9027 Gesztenyefa utca
622 9027 Gömb utca
623 9027 Hecse puszta
624 9027 Hűtőház utca
625 9027 Ipar út
626 9027 Ipar utca
627 9027 Íves utca
628 9027 Juharfa utca
629 9027 Kandó Kálmán utca
630 9027 Kardán utca
631 9027 Kelta utca
632 9027 Kiskút liget
633 9027 Kiskúti út
634 9027 Kiskúti Vízmű
635 9027 Klapka György utca
636 9027 Kölcsey utca
637 9027 Kőrisfa utca
638 9027 Körtefa utca
639 9027 Kövecses utca
640 9027 Külső Árpád út
641 9027 Laktanya utca
642 9027 Madách utca
643 9027 Mártírok útja
644 9027 Mátyás király tér
645 9027 Munkás utca
646 9027 Nagysándor József utca
647 9027 Oxigéngyári utca
648 9027 Pesti út
649 9027 Platánfa utca
650 9027 Puskás Tivadar utca
651 9027 Reptéri út
652 9027 Római út
653 9027 Stadion utca
654 9027 Szélső utca
655 9027 Szentiváni utca
656 9027 Szeszgyár utca
657 9027 Szigetvári út
658 9027 Szittya utca
659 9027 Szondi utca
660 9027 Szövetkezet utca
661 9027 Tárna utca
662 9027 Tatár utca
663 9027 Tátika u.
664 9027 Tibormajori utca
665 9027 Tinódi utca
666 9027 Tó utca
667 9027 Toldi utca
668 9027 Tompa utca
669 9027 Török utca
670 9027 Vágóhíd utca
671 9027 Vagongyár utca
672 9028 Akácos utca
673 9028 Aranka utca
674 9028 Arató utca
675 9028 Aulich utca
676 9028 Auróra utca
677 9028 Bagoly utca
678 9028 Bajnok utca
679 9028 Balogh Ádám utca
680 9028 Banai út
681 9028 Bianka utca
682 9028 Boldizsár utca
683 9028 Bornemissza utca
684 9028 Borostyánkő utca
685 9028 Brassói utca
686 9028 Búzakalász utca
687 9028 Búzamező utca
688 9028 Csendes utca
689 9028 Csengő utca
690 9028 Csortos Gyula utca
691 9028 Dalos utca
692 9028 Dobó utca
693 9028 Dohánypajta utca
694 9028 Erdélyi utca
695 9028 Erfurti út
696 9028 Estike utca
697 9028 Farkas Márton utca
698 9028 Fehérvári dűlő
699 9028 Fehérvári út
700 9028 Fényes út
701 9028 Fenyőfa utca
702 9028 Fuvaros utca
703 9028 Gábor Áron utca
704 9028 Gazda út
705 9028 Gurdony utca
706 9028 Gyopár utca
707 9028 Gyöngyvirág utca
708 9028 Hegyalja út
709 9028 Hegytető utca
710 9028 Holdfény út
711 9028 Hordós út
712 9028 Iker utca
713 9028 Isaszeg utca
714 9028 Jáki utca
715 9028 Jereváni út
716 9028 József Attila utca
717 9028 Kakashegy utca
718 9028 Kalász út
719 9028 Kárpát utca
720 9028 Kék Madár u
721 9028 Király-hágó utca
722 9028 Kisdiófa utca
723 9028 Kismegyeri út
724 9028 Konini út
725 9028 Kopja utca
726 9028 Koppány utca
727 9028 Köves utca
728 9028 Külső Sági út
729 9028 Külső Veszprémi út
730 9028 Lepke utca
731 9028 Lesvár utca
732 9028 Levendula utca
733 9028 Lovarda utca
734 9028 Lovas utca
735 9028 Magtár utca
736 9028 Major utca
737 9028 Máté Mária
738 9028 Mazsola utca
739 9028 Mohács út
740 9028 Mohi út
741 9028 Móra Ferenc tér
742 9028 Mozsár utca
743 9028 Napóleon utca
744 9028 Napsugaras utca
745 9028 Nyerges utca
746 9028 Orgona utca
747 9028 Őrhely utca
748 9028 Örökzöld utca
749 9028 Ötház utca
750 9028 Palotai utca
751 9028 Pándzsa utca
752 9028 Pannónia utca
753 9028 Patkó utca
754 9028 Pattantyús utca
755 9028 Páva utca
756 9028 Petárda utca
757 9028 Régi Veszprémi út
758 9028 Rezeda utca
759 9028 Rozgonyi utca
760 9028 Rózsahegy utca
761 9028 Rózsák tere
762 9028 Röppentyű utca
763 9028 Rövid utca
764 9028 Sági út
765 9028 Salétrom utca
766 9028 Sashegyi út
767 9028 Serfőző utca
768 9028 Sólyom utca
769 9028 Somogyi Imre utca
770 9028 Soproni út
771 9028 Summás út
772 9028 Szabadi utca
773 9028 Szabolcska utca
774 9028 Szalma utca
775 9028 Századosház utca
776 9028 Székely utca
777 9028 Széna utca
778 9028 Szent Imre út
779 9028 Szilvafa sor
780 9028 Szőlődomb utca
781 9028 Szörényi Éva utca
782 9028 Szőlős utca
783 9028 Szőnyi Márton utca
784 9028 Tárogató utca
785 9028 Tatai út
786 9028 Telihold utca
787 9028 Templom utca
788 9028 Török Ignác utca
789 9028 Traktoros utca
790 9028 Tusnádi utca
791 9028 Új utca
792 9028 Üteg utca
793 9028 Vak Bottyán utca
794 9028 Vándor utca
795 9028 Varga Katalin utca
796 9028 Venyige utca
797 9028 Veszprémi út
798 9028 Virág utca
799 9028 Volán út
800 9028 Vörössipkás utca
801 9028 Zichy Ottó utca
802 9028 Zöld utca
803 9029 Aranyhomok utca
804 9029 Árnika utca
805 9029 Bácsai út
806 9029 Bálvány utca
807 9029 Bálványos utca
808 9029 Bársonyka utca
809 9029 Benedek Elek utca
810 9029 Bíbor utca
811 9029 Boglárka utca
812 9029 Csalogány utca
813 9029 Csemete utca
814 9029 Csillagfürt utca
815 9029 Csipkerózsa utca
816 9029 Csutora utca
817 9029 Dombhát utca
818 9029 Evezős utca
819 9029 Frézia utca
820 9029 Gát utca
821 9029 Hortenzia utca
822 9029 Írisz utca
823 9029 Kalapács utca
824 9029 Kamilla utca
825 9029 Kócsa Ferenc utca
826 9029 Kosztolányi Dezső utca
827 9029 Kövirózsa utca
828 9029 Kultúrház utca
829 9029 Külső Bácsai út
830 9029 Külső Sárási utca
831 9029 Ladik utca
832 9029 Mályva utca
833 9029 Nád utca
834 9029 Nőszirom utca
835 9029 Orchidea utca
836 9029 Palástfű utca
837 9029 Pásztor tér
838 9029 Pozsonyi út
839 9029 Retek utca
840 9029 Sárási út
841 9029 Sövény utca
842 9029 Sövényes utca
843 9029 Szabadság utca
844 9029 Szarkaláb utca
845 9029 Szitásdomb utca
846 9029 Tündérfátyol u.
847 9029 Vanília utca
848 9029 Votinszky utca
849 9030 Apály utca
850 9030 Árkoskert utca
851 9030 Asbóth Sándor utca
852 9030 Bierbauer Lipót utca
853 9030 Bodzás utca
854 9030 Bokros sétány
855 9030 Csikóstó utca
856 9030 Csonkaér út
857 9030 Dinnyés utca
858 9030 Dr. Élő Lajos utca
859 9030 Egres köz
860 9030 Ergényi utca
861 9030 Fenyőszer utca
862 9030 Füzes utca
863 9030 Gyöngyszem utca
864 9030 Hargita utca
865 9030 Heltai Jenő utca
866 9030 István király út
867 9030 Jászai Mari utca
868 9030 Jegenyefa sor
869 9030 Karikás Frigyes utca
870 9030 Karinthy Frigyes utca
871 9030 Kenderáztató utca
872 9030 Kereknád utca
873 9030 Kinizsi Pál utca
874 9030 Kismező utca
875 9030 Legelő köz
876 9030 Meder utca
877 9030 Nemesszék utca
878 9030 Örvény utca
879 9030 Pénzverem utca
880 9030 Szakajtós utca
881 9030 Száva utca
882 9030 Szigligeti Ede utca
883 9030 Szőlőskert utca
884 9030 Tamási Áron utca
885 9030 Telek utca
886 9030 Temető köz
887 9030 Úttörő utca
888 9030 Vámosi utca
889 Károlyháza területe

2. Melléklet a 30/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez * 

A rendelet 15. §-a szerinti közszolgáltatási terület

A
Helyrajzi szám/Irányítószám
B
Közterület megnevezése
C
Kert megnevezése
1 091/7-091/8, 083/84, 083/125, 20001-20307 Ádám utca Góré dűlő
2 Ág utca Góré dűlő
3 Alma utca Góré dűlő
4 Aranyeső utca Góré dűlő
5 Aranyhal utca Góré dűlő
6 Árvácska utca Góré dűlő
7 Berkenye utca Góré dűlő
8 Buzogány utca Góré dűlő
9 Cseresznye utca Góré dűlő
10 Dália utca Góré dűlő
11 Diófa utca Góré dűlő
12 Éva utca Góré dűlő
13 Ezüstfenyő út Góré dűlő
14 Fasor utca Góré dűlő
15 Fehér akác utca Góré dűlő
16 Fűzfa utca Góré dűlő
17 Gyertyán utca Góré dűlő
18 Hatkert utca Góré dűlő
19 Jácint utca Góré dűlő
20 Kiskerti utca Góré dűlő
21 Liliom utca Góré dűlő
22 Málnás utca Góré dűlő
23 Margaréta utca Góré dűlő
24 Meggyfa utca Góré dűlő
25 Nyárfa utca Góré dűlő
26 Őszirózsa utca Góré dűlő
27 Palánta utca Góré dűlő
28 Pisztráng utca Góré dűlő
29 Rabkert utca Góré dűlő
30 Szamóca utca Góré dűlő
31 Szilva utca Góré dűlő
32 Téglagyári út Góré dűlő
33 Tölgyfa utca Góré dűlő
34 0247, 20701-21023 Átló utca GySEV vasúttól D-re zártkertek
35 Bakter utca GySEV vasúttól D-re zártkertek
36 Bécsi utca Bp- Hh vasúttól D-re zártkertek
37 Czinege utca Rábától ÉK-re
38 Dózsa sor Rábától ÉK-re
39 Eper utca Rábától ÉK-re
40 Gyűrű utca Rábától É-ra
41 Halász utca Rábától ÉK-re
42 Kányavári utca Rábától ÉK-re
43 Kertbarát utca Rábától ÉK-re
44 Levél utca Rábától ÉK-re
45 Magasles utca Rábától ÉK-re
46 név nélküli utca Bp- Hh vasúttól D-re zártkertek
47 Rábamenti dűlő GySEV vasúttól D-re zártkertek
48 Ribizli utca Rábától ÉK-re
49 Rózsakert utca GySEV vasúttól D-re zártkertek
50 Tarkarét utca Rábától É-ra
51 Tarkarét utca GySEV vasúttól D-re zártkertek
52 Vágány utca GySEV vasúttól D-re zártkertek
53 Váltó utca GySEV vasúttól D-re zártkertek
54 20402-20686 Articsóka utca
55 Fagyöngy utca
56 Gyöngyvessző utca
57 Hullám utca
58 Jázmin utca
59 Lugas utca
60 Nektár utca
61 Parti utca
62 Zsilip utca
63 11113-11136 14. számú főút mellett Dunalaposi ér és a 14-es út
között
64 2383-2393 Olaj utca Szabadhegy vasútállomás után
65 01262/8, 21601-21695 Akác fasor Fehérvári úti zártkertek
66 Alkonyat utca Fehérvári úti zártkertek
67 Aranka utca Fehérvári úti zártkertek
68 Blanka utca Fehérvári úti zártkertek
69 Boldizsár utca Fehérvári úti zártkertek
70 Búzamező utca Fehérvári úti zártkertek
71 Csengő utca Fehérvári úti zártkertek
72 Dalos utca Fehérvári úti zártkertek
73 Dombalja utca Fehérvári úti zártkertek
74 Estike utca Fehérvári úti zártkertek
75 Fényes utca Fehérvári úti zártkertek
76 Fenyőfa utca Fehérvári úti zártkertek
77 Gazda utca Fehérvári úti zártkertek
78 Héja utca Fehérvári úti zártkertek
79 Hordós utca Fehérvári úti zártkertek
80 Jégvirág utca Fehérvári úti zártkertek
81 Keskeny utca Fehérvári úti zártkertek
82 Kikelet utca Fehérvári úti zártkertek
83 Kiskapu utca Fehérvári úti zártkertek
84 Kiskapu utca Fehérvári úti zártkertek
85 Kiskert utca Fehérvári úti zártkertek
86 Ligetszépe utca Fehérvári úti zártkertek
87 Mályva utca Fehérvári úti zártkertek
88 Mézes utca Fehérvári úti zártkertek
89 Napfény utca Fehérvári úti zártkertek
90 Napsugár utca Fehérvári úti zártkertek
91 Ölyv utca Fehérvári úti zártkertek
92 Örökzöld utca Fehérvári úti zártkertek
93 Sashegyi út Fehérvári úti zártkertek
94 Sátor utca Fehérvári úti zártkertek
95 Sátor utca Fehérvári úti zártkertek
96 Szillváskert utca Fehérvári úti zártkertek
97 Szilváskerti utca Fehérvári úti zártkertek
98 Szőlődomb utca Fehérvári úti zártkertek
99 Telihold utca Fehérvári úti zártkertek
100 Tiszafa utca Fehérvári úti zártkertek
101 Tiszafa utca Fehérvári úti zártkertek
102 Vadvirág utca Fehérvári úti zártkertek
103 Volán utca Fehérvári úti zártkertek
104 5219-5382 Bársonyvirág utca Banai úttól É-ra
105 Betérő utca Banai úttól É-ra
106 Bimbó utca Banai úttól É-ra
107 Erdőszél utca Banai úttól É-ra
108 Fehérlaposi utca Banai úttól É-ra
109 Felsőkert utca Banai úttól É-ra
110 Gesztenye utca Banai úttól É-ra
111 Illatos utca Banai úttól É-ra
112 Irottkő utca Banai úttól É-ra
113 Kankalin utca Banai úttól É-ra
114 Kedves utca Banai úttól É-ra
115 Kékmadár utca Banai úttól É-ra
116 Köröskényi utca Banai úttól É-ra
117 Nyugdíjas utca Banai úttól É-ra
118 Otelló utca Banai úttól É-ra
119 Pitypang utca Banai úttól É-ra
120 Rekettye utca Banai úttól É-ra
121 Szántó utca Banai úttól É-ra
122 Szerencse utca Banai úttól É-ra
123 Tavi utca Banai úttól É-ra
124 Tuja utca Banai úttól É-ra
125 Vadalma utca Banai úttól É-ra
126 Vessző utca Banai úttól É-ra
127 44701-44749 Akácos utca Sashegy dűlő
128 Barátság utca Sashegy dűlő
129 Boros utca Sashegy dűlő
130 Csiperke utca Sashegy dűlő
131 Csipkebogyó utca Sashegy dűlő
132 Erdő sor Sashegy dűlő
133 Lejtős utca Sashegy dűlő
134 Naspolya utca Sashegy dűlő
135 Sas utca Sashegy dűlő
136 Vargánya utca Sashegy dűlő
137 Zsivány utca Sashegy dűlő
138 21701-21968 Alsókert utca Sashegyi zártkertek
139 Barátság utca Sashegyi zártkertek
140 Boros utca Sashegyi zártkertek
141 Csendes utca Sashegyi zártkertek
142 Erdő sor Sashegyi zártkertek
143 Fácán utca Sashegyi zártkertek
144 Fagyal utca Sashegyi zártkertek
145 Holló utca Sashegyi zártkertek
146 Orgonás dűlő Sashegyi zártkertek
147 Pipitér utca Sashegyi zártkertek
148 Széles utca Sashegyi zártkertek
149 Takaros utca Sashegyi zártkertek
150 Tömő utca Sashegyi zártkertek
151 Tömlő utca Sashegyi zártkertek
152 Tűzmadár utca Sashegyi zártkertek
153 Virágos utca Sashegyi zártkertek
154 Zsivány utca Sashegyi zártkertek
155 Gyirmóti Horgásztanya Gyirmóti Horgásztanya
156 11577-11611 Ciklámen utca Galántai úti zártkertek
157 22206-22406 név nélküli utca Borsóhelyi dűlői kertek
158 név nélküli utca Borsóhelyi dűlői kertek
159 név nélküli utca Borsóhelyi dűlői kertek
160 45113-45129 név nélküli utca Újmajori kertek
161 Ábrahám Pál utca Újmajori kertek
162 Ákom Lajos utca Újmajori kertek
163 Auer Lipót utca Újmajori kertek
164 Eisemann Mihály utca Újmajori kertek
165 Jacobi Viktor utca Újmajori kertek
166 Mókus utca Újmajori kertek
167 Seress Rezső utca Újmajori kertek
168 45248-45300 név nélküli utca Pósa úti kertek
169 Som köz Pósa úti kertek
170 Ezüst utca 82. számú főút mellett
171 Frangepáni utca 82. számú főút mellett
172 Kertes utca 82. számú főút mellett
173 9011 Akácos utca
174 9011 Barackos utca
175 9011 Boróka utca
176 9011 Dunasor út
177 9011 Erdősor utca
178 9011 Fenyves sor
179 9011 Galagonya utca
180 9011 Határőr utca
181 9011 Kalács utca
182 9011 Kishegyi utca
183 9011 Nagy-hegy utca
184 9011 Napsugár út
185 9011 Nyírfa utca
186 9011 Páfrány utca
187 9011 Pince út
188 9011 Pipacs utca
189 9011 Sikolya utca
190 9011 Szedres utca
191 9011 Szkíta utca
192 9011 Szőlőfürt utca
193 9011 Tölgyes utca
194 9011 Tölös utca
195 9029 Aranyhomok utca
196 9029 Árnika utca
197 9029 Bársonyka utca
198 9029 Bíbor utca
199 9029 Csillagfürt utca
200 9029 Csipkerózsa utca
201 9029 Frézia utca
202 9029 Hortenzia utca
203 9029 Írisz utca
204 9029 Kamilla utca
205 9029 Kövirózsa utca
206 9029 Mályva utca
207 9029 Nőszirom utca
208 9029 Orchidea utca
209 9029 Palástfű utca
210 9029 Szarkaláb utca
211 9029 Tündérfátyol utca
212 9029 Vanília utca

3. melléklet a 30/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez * 

A rendelet 16. §-a szerinti közszolgáltatási terület

A
Irányítószám
B
Közterület megnevezése
1 9024 Dessewffy utca
2 9024 Kéményseprő utca
3 9024 Közép utca
4 9024 Majorok utca
5 9024 Marcal utca
6 9024 Pápai út
7 9024 Pásztor utca
8 9024 Sajó utca
9 9024 Sió utca
10 9024 Szérűskert út
11 9024 Tessedik utca

  Vissza az oldal tetejére