12/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet

Győr város nevének és jelképeinek használati rendjéről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Tárgyi hatály

1. § Jelen rendelet „Győr” nevének és jelképeinek használatára vonatkozó szabályokat állapítja meg.

2. § Győr Megyei Jogú Város

a) hivatalos jelképei

aa) a város címere,

ab) a város zászlaja,

ac) a város hivatalos pecsétje és

ad) a polgármesteri lánc, valamint

b) egyéb jelképei - megalkotásuk esetén -

ba) a város szlogenje és

bb) a város logója.

2. A város címere

3. § (1) Győr Megyei Jogú Város címere az egyszerűsített címer és a teljes vagy díszes címer (a továbbiakban: teljes címer).

(2) Az egyszerűsített címer

a) ívelt oldalú, alul fogazott, hasított, szimmetrikus tárcsapajzs, melynek jobboldali kék mezejében a város patrónusának, Szent István első vértanúnak félig balra fordult, lebegő alakja látható miseingben és vörös damaszkolt dalmatikában, jobb kezében a megkövezésre utaló kődarabbal, bal kezében a győzelmet jelképező pálmalevelekkel, feje körül arany dicsfénykoszorúval, mögötte pajzsderékon egy aranykereszttel megrakott aranypólyával, valamint

b) a vágott baloldal felső kék mezejében ezüstvároskapu látható faragott kövekből, kék hátterű, csapórácsos, nyitott kapuzattal, egy-egy lőréssel, hegyesen fogazott fanyársakkal, nyolcszögletű, két lőréses, laposan ormozott kőtoronnyal, az alsórész vörös mezejében a Duna, Rába, Rábca folyókat jelképező háromhullámos ezüstpólya található,

melynek illusztrációját az 1. függelék tartalmazza, azzal, hogy heraldikai színjelzéseinek leírását, továbbá a nyomdai feldolgozásnál használt PANTONE színkód rendszer szerinti színkódjai tekintetében a 2. függelék megfelelően irányadó.

(3) A teljes címer címerpajzsa teljesen megegyezik az egyszerűsített címer formájával, de kiegészül egy dúsan mintázott barokk kerettel, melyen a Szabad Királyi Várost jelképező korona látható, ami összefogja a címertartó pálmaleveleket. A teljes címer illusztrációját és heraldikai színjelzéseinek leírását, továbbá a nyomdai feldolgozásnál használt PANTONE színkód rendszer szerinti színkódjait a 2. függelék tartalmazza.

3. A város zászlaja

4. § (1) A város zászlaja formáját tekintve

a) lándzsavégű rúdra erősített, vízszintes beosztású zászló,

b) keresztrúddal árbócra felfüggesztett, függőleges beosztású zászló vagy

c) ún. „lobogó” módon rögzített, függőleges beosztású zászló

lehet.

(2) A lándzsavégű rúdra erősített, vízszintes beosztású zászló

a) vízszintes helyzetű, fekvő téglalapalakú, alapszíne fehér, két hosszanti oldalán kék-vörös fűrészfogazat szegélyezi, esetenként a felfogatással szembeni oldalon arany vagy sárga színű rojtokkal díszített,

b) az álló vagy fekvő helyzetű teljes címer - alatta a „Győr” felirattal - a fehér mezőben, - a zászló mértani középpontjához viszonyítva - középen helyezkedik el,

c) a címer, a felirat és a fűrészfogazat a zászló mindkét oldalán megtalálható, valamint

d) a zászló jegyeit viselő anyag, textília rúdra, esetleg kopjafára van felerősítve, a rúd végén lándzsahegy található,

melyet általában kézben hordoznak, vagy a rúdjánál fogva tűznek ki. A lándzsavégű rúdra erősített, vízszintes beosztású zászló illusztrációját a 3. függelék tartalmazza.

(3) A keresztrúddal árbócra felfüggesztett, függőleges beosztású zászló - melynek illusztrációját a 4. függelék tartalmazza -

a) függőleges helyzetű, álló téglalapalakú, alapszíne fehér, két hosszanti oldalán kék-vörös fűrészfogazat szegélyezi, esetenként a felfogatással szembeni oldalon arany vagy sárga színű rojtokkal díszített,

b) az álló helyzetű teljes címer - alatta a „Győr” felirattal - a fehér mezőben, - a zászló mértani középpontjához viszonyítva - középen helyezkedik el,

c) a címer, a felirat és a fűrészfogazat a zászló mindkét oldalán megtalálható, valamint

d) a zászló jegyeit viselő anyag, textília keresztrúddal van kifeszítve és zsinór segítségével a kifüggesztést célzó árbócra (őrfára) van felvonva, melynek használható változata a keresztrúdra feszített kis „asztali” zászló.

(4) Az ún. „lobogó” módon rögzített, függőleges beosztású zászló leírása megegyezik a (3) bekezdésben foglaltakkal, azzal, hogy azt zsinóron vagy kötélen függesztik fel.

4. A város hivatalos pecsétje

5. § A város hivatalos pecsétje kör alakú, 38 mm átmérőjű, közepén a teljes címer látható, felette körben „Győr Megyei Jogú Város”, alatta körben „Önkormányzata” felirattal.

5. A polgármesteri lánc

6. § A polgármesteri lánc a város teljes címerét megjelenítő, aranyozott sterling (925) ezüstből készült - 6 darab hullám elemből és 13 darab nyolcszögű elemből álló, 105 cm-es láncon függő - 12 cm nagyságú medál.

6. Egyéb jelképek

7. § A polgármester Győr könnyebb, vizuális azonosítása és ismertségének növelése érdekében legfeljebb 3-3 szlogent és logót alkothat, melyet a rendelet 5. függeléke tartalmaz, melynek szükség szerinti aktualizálásáról a polgármester határozattal gondoskodik. A polgármester a logó és a szlogen használatára vonatkozó arculati kézikönyvet adhat ki.

7. Értelmező rendelkezések

8. § Jelen rendelet alkalmazásában:

1. használat: minden a „Győr” név és a város jelképeivel összefüggő tevékenység, így különösen a név vagy jelkép felvétele, bármilyen módon való megjelenítése, előállítása, terjesztése, forgalomba hozatala, valamint

2. méltányolható gazdasági érdek: ha a használó

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság, ennek tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság vagy az Önkormányzat által fenntartott intézmény tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytat, vagy

b) az Önkormányzat, az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság, ennek tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság vagy az Önkormányzat által fenntartott intézmény által a lakosság vagy győri székhellyel, telephellyel rendelkező vagy Győrben működő szervezet számára végzett vagy megrendelt szolgáltatás nyújtásával azonos vagy ahhoz hasonló szolgáltatást nyújt.

II. Fejezet

A név- és jelképhasználat anyagi jogi szabályai

8. Győr város nevének és jelképeinek használatára jogosultak köre és módja

9. § (1) Győr város

a) nevét, rövidített vagy toldalékos (beleértve az ékezet nélküli) formáját (a továbbiakban együtt: név),

b) címerét,

c) zászlaját,

d) szlogenjét és

e) logóját

bármely természetes, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet előzetes, az Önkormányzat és a használó között létrejött szerződés, megállapodás vagy egyéb nyilatkozat (a továbbiakban együtt: szerződés) alapján használhatja.

(2) Nyilatkozat formájában történik a használati jog biztosítása különösen, ha a jogosult bejegyzés előtt álló jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

10. § (1) A „Győr” nevet - szerződés megkötése nélkül - használhatja

a) az Önkormányzat,

b) az Önkormányzat által fenntartott intézmény,

c) az Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vagy ennek tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság,

d) a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és annak szerve által, valamint ezek képviseletére jogosult - beleértve a kiadmányozási jogosultságot is - személy hivatali feladata ellátása során, valamint

e) Győr város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező állami szerv vagy állami fenntartású intézmény és annak szervezeti egysége.

(2) A város címere - díszítő és utaló jelképként - szerződés megkötése nélkül használható

a) az Önkormányzat, az Önkormányzat Közgyűlése és annak szerve által, valamint azok képviseletére jogosult - beleértve a kiadmányozási jogosultságot is - személyek, továbbá a tanácsnok, az önkormányzati képviselő és a polgármesteri biztos hivatali feladata ellátása során,

b) további - az a) pontban nem említett -, Önkormányzat által fenntartott intézmény, az Önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint ennek legalább többségi tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társasága által, valamint ezek képviseletére jogosult - beleértve a kiadmányozási jogosultságot is - személy a hivatali feladata ellátása során,

c) a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és annak szerve által, valamint ezek képviseletére jogosult - beleértve a kiadmányozási jogosultságot is - személy hivatali feladata ellátása során,

d) Győr város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező állami szerv vagy állami fenntartású intézmény és annak szervezeti egysége által,

e) Győr egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselője hivatali feladata ellátása során, valamint

f) a települések között bel- és külföldi kapcsolatokban, így különösen testvérvárosi kapcsolatban és baráti együttműködés elismeréseként.

(3) A városi zászló - szerződés megkötése nélkül - használható

a) az Önkormányzat, az Önkormányzat Közgyűlése és annak szerve által, valamint azok képviseletére jogosult - beleértve a kiadmányozási jogosultságot is - személyek, továbbá a tanácsnok, az önkormányzati képviselő és a polgármesteri biztos hivatali feladata ellátása során,

b) további - az a) pontban nem említett -, Önkormányzat által fenntartott intézmény, az Önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint ennek legalább többségi tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társasága által, valamint ezek képviseletére jogosult - beleértve a kiadmányozási jogosultságot is - személy a hivatali feladata ellátása során,

c) a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és annak szerve által, valamint azok képviseletére jogosult - beleértve a kiadmányozási jogosultságot is - személy hivatali feladata ellátása során,

d) Győr város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező állami szerv vagy állami fenntartású intézmény és annak szervezeti egysége által,

e) Győr egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselője hivatali feladata ellátása során,

f) a települések között bel- és külföldi kapcsolatokban, így különösen a települések közötti cserezászlóként, testvérvárosi kapcsolatban és baráti együttműködés elismeréseként, valamint

g) elismerésként adományozva.

11. § A város hivatalos pecsétje a polgármester által meghatározott esetben, a város életében jelentős alkalomkor, különösen protokolláris esemény, rendezvény alkalmával, valamint kitüntető oklevél, emléklap hitelesítésekor használható.

12. § A polgármesteri láncot az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján kizárólag a polgármester viselheti, aki azt városi hivatalos és kiemelkedő jelentőségű alkalomkor használja.

13. § A logó és a szlogen - szerződés megkötése nélkül és a polgármester által a 7. § szerinti határozatban meghatározott eseten túl -

a) az Önkormányzat, az Önkormányzat Közgyűlése és annak szerve által, valamint azok képviseletére jogosult - beleértve a kiadmányozási jogosultságot is - személyek, továbbá a tanácsnok, az önkormányzati képviselő és a polgármesteri biztos hivatali feladata ellátása során,

b) további - az a) pontban nem említett -, Önkormányzat által fenntartott intézmény, az Önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint ennek legalább többségi tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társasága által, valamint ezek képviseletére jogosult - beleértve a kiadmányozási jogosultságot is - személy a hivatali feladata ellátása során,

c) a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és annak szerve által, valamint azok képviseletére jogosult - beleértve a kiadmányozási jogosultságot is - személy hivatali feladata ellátása során,

d) Győr város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező állami szerv vagy állami fenntartású intézmény és annak szervezeti egysége,

e) Győr egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselője hivatali feladata ellátása során, valamint

f) a települések között bel- és külföldi kapcsolatokban

használható.

9. A „Győr” név és a város jelképeinek használati módjára vonatkozó szabályok

14. § (1) A „Győr” név és a város jelképének használata során mindenki megőrzi annak tekintélyét és méltóságát.

(2) A használat

a) Győr város vagy az Önkormányzat jóhírnevét,

b) az Önkormányzat jogát, méltányolható gazdasági vagy egyéb jogos érdekét vagy

c) a közízlést vagy közerkölcsöt

nem sérti.

15. § (1) A város címere - mint díszítő és utaló jelkép - kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányoknak megfelelően, a színek betartása mellett alkalmazható.

(2) Egyes esetekben megengedhető, hogy a város címere kizárólag a tárgy anyagának színében (fém, bőr, fa stb.) készüljön. A város logója esetében a címer a 3. §-ban meghatározott formától és színtől eltérő módon is használható és más jelképpel, valamint a „Győr” névvel kombinálható. Nyomdai úton való előállítása esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható. Az egyszerű vagy fekete-fehér címer a heraldikai színjelzéseknek megfelelően állítandó elő.

(3) A város címere olyan mértékig kicsinyíthető, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(4) A város címerének elemei önállóan nem alkalmazhatók.

(5) Az állami címer és a város címerének együttes használata esetén az állami címer elsőbbséget élvez.

III. Fejezet

Eljárási szabályok

10. A névhasználat és jelképek használata iránti kérelem

16. § A „Győr” név, a város címere, a városi zászló, a város logója és szlogenje használatára irányuló eljárásra jelen rendeletben foglaltakon túl a polgári jog szabályai az irányadók.

17. § (1) Használat iránti kérelmet a „Győr” nevet, a város címerét, a városi zászlót, a város szlogenjét vagy logóját használni kívánó természetes, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet kérheti.

(2) Ha a „Győr” nevet a kérelmező saját megnevezésében kívánja használni, akkor a név használatát olyan jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet kérheti, amely székhelye Győr közigazgatási területén van.

(3) A kérelem a 6. függelék szerinti formanyomtatványon vagy más formában is benyújtható, mely a polgármesternek címzendő.

(4) A kérelem tartalmazza

a) a kérelmező megnevezését, lakcímét vagy székhelyét, és amennyiben van, nyilvántartási számát és képviselőjének nevét, valamint a kérelmező vagy a nevében eljárni jogosult személy aláírását,

b) a kérelemmel érintett szervezet tevékenységi körét,

c) *  a kérelem tárgyát,

d) *  a név vagy jelkép használatának célját,

e) *  a használati jog időtartamát és

f) *  amennyiben van, az a)-d) ponton kívül a használat főbb jellemzőit:

fa) a használat formáját, annak leírását,

fb) a használat gyakoriságát vagy annak mennyiségét,

fc) köthető-e hozzá reklámtevékenység, valamint

fd) előállítás, terjesztés vagy forgalomba hozatal esetén annak módját, kereskedelmi forgalomba hozatal esetén a tervezett bruttó egységárat vagy a teljes várható bevételt.

(5) A kérelemhez csatolandó

a) a létesítő okirat másolata, ha a kérelmező szervezet, valamint

b) a „Győr” nevet, a város címerét, a városi zászlót, a város logóját vagy szlogenjét tartalmazó ábra felhasználási módját vagy mintáját, rajzát vagy annak egy másolatát, ha a használat célja szempontjából releváns.

18. § A kérelem elbírálására a polgármester jogosult.

11. Nyilvántartás és ellenőrzés

19. § (1) A megkötött szerződésről a polgármester nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza

a) a szerződés iktatószámát,

b) a jogosult megnevezését, lakcímét vagy székhelyét,

c) amennyiben van, a jogosult nyilvántartási számát és képviselőjének nevét, valamint a kapcsolattartásért felelős személy adatait,

d) a használat érvényességének határidejét,

e) előállítás és forgalmazás esetén annak terjedelmét, így különösen annak mennyiségét, valamint

f) jegyzetrovatot.

20. § A „Győr” név és a városi jelkép használatának ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

III/A. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok * 

20/A. § *  (1) E rendelet szempontjából az Önkormányzat minősül adatkezelőnek.

(2) Adatkezelő adatkezelésének rendjére az Önkormányzat iratkezelési szabályzatában foglalt rendelkezés az irányadó. Az adatkezelés időtartama nem haladja meg az irattári őrzési időt.

(3) A személyes adatok megismerésére a névhasználat és jelképek használati jogával kapcsolatos eljárásban, az előkészítő és ügyviteli feladatok ellátása érdekében Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogosult.

20/B. § *  (1) Adatkezelő a kérelmező természetes személy nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, a kérelmező egyéni vállalkozó nevét, nyilvántartási számát, székhelyét a kérelmező azonosítása céljából kezeli.

(2) Ha kérelmező nem természetes személy, Adatkezelő a kérelmező képviseletére jogosult személy nevét a kérelem benyújtására való jogosultság ellenőrzése céljából kezeli.

(3) Adatkezelő a kérelmezővel való kapcsolattartás céljából a kérelmező által megjelölt, kapcsolattartásért felelő személy nevét, tisztségét, lakóhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét kezeli.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

20/C. § *  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a függelék naprakészen tartására és a szükségszerű módosítás elvégzésére.

21. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. § (1) Aki a „Győr” nevet vagy a város jelképét e rendelet hatályba lépése előtt kapott engedély alapján vagy egyébként jogszerűen és folyamatosan használja, utólagos, használat iránti kérelem benyújtására nem kötelezett.

(2) E rendelet hatályba lépése előtt felvett „Győr” név vagy a város jelképének használatát az engedélyező a jövőre nézve megtilthatja, ha a használat

a) Győr város vagy az Önkormányzat jóhírnevét,

b) az Önkormányzat jogát, a 8. § 2. pontja szerinti méltányolható gazdasági vagy egyéb jogos érdekét vagy

c) a közízlést vagy közerkölcsöt

sérti.

23. § A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Győr Megyei Jogú Város

a) hivatalos jelképei

aa) a város címere,

ab) a város zászlaja,

ac) a város hivatalos pecsétje és

ad) a polgármesteri lánc, valamint

b) egyéb jelképei - megalkotásuk esetén -

ba) a város szlogenje és

bb) a város logója.”

24. § Hatályát veszti

a) Győr Város jelképeiről: a címer, a zászló, a pecsét és a polgármesteri lánc használatának rendjéről szóló 6/1998. (III. 1.) Ök. rendelet, valamint

b) a "GYŐR" név felvételéről és használatáról szóló 31/1999. (XI. 1.) Ök. rendelet.

Borkai Zsolt

polgármester

dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. függelék a 12/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Az egyszerűsített címer illusztrációja

2. függelék a 12/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

A teljes címer

1. A teljes címer színeinek PANTONE kódokkal történő azonosítása:

A B
1 „Arany vagy sárga” 63% Pantone 146
2 „Ezüst vagy fehér” 95% Pantone 877
3 „Vörös” Pantone 485
4 „Kék” Pantone 300
5 „Zöld” Pantone 348
6 „Fekete” Pantone Black

2. A teljes - fekete-fehér - címer színeinek PANTONE kódokkal történő azonosítása:

A B
1 „Fekete” Pantone Black

3. A teljes címer illusztrációja:

3. függelék a 12/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

A vízszintes beosztású zászló

4. függelék a 12/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

A függőleges beosztású zászló

5. függelék a 12/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

A logó és szlogen illusztrációja

I. Győr Megyei Jogú Város logói

1. Győr város történelmi múltjára utaló logó

A logó általános leírása: Szerepel benne a város stilizált kezdőbetűje, valamint Győr történelmi múltjára utaló kakas jelképe. A logó két megjelenési formában (türkiz-arany és színes megjelenés) használandó.

1.1. A logó türkiz-arany megjelenése

1.1.1. A logó ábrázolása

1.2.1. A logó leírása

a) Szerepel benne a város stilizált kezdőbetűje, valamint Győr történelmi múltjára utaló kakas jelképe. Színe: türkiz (Pantone 7710 C).

b) A stilizált kezdőbetű alatt Montserrat Medium betűtípussal a „Győr” elnevezés szerepel, melynek színe: arany (Pantone 4535 C).

1.2. A logó színes megjelenése

1.2.1. A logó ábrázolása

1.2.2. A logó leírása

a) Szerepel benne a város stilizált kezdőbetűje, valamint Győr történelmi múltjára utaló kakas jelképe. Színei: kék (Pantone 292 C), lila (Pantone 2603 C), bíbor (Pantone 2415 C), piros (Pantone 1925 C), narancs (Pantone 158 C), citrom (Pantone 107 C) árnyalatai.

b) A stilizált kezdőbetű alatt Montserrat Medium betűtípussal a „Győr” elnevezés szerepel, melynek színe: piros (Pantone 1925 C).

2. Győr város 750. évfordulójára utaló jubileumi logó

A logó általános leírása: Szerepel benne a füles bástya kontúrja alapján formált motívum, mely felfelé mutató iránya erőt, pozitív üzenetet hordoz, továbbá a város neve és az évfordulót jelképező szám letisztult megjelenítésben.

A logó két megjelenési formában (arany textúra és alap-, valamint kiegészítő színes megjelenés), álló és fekvő elrendezésben használandó.

2.1. A logó arany textúrás megjelenése

2.1.1. A logó ábrázolása

2.1.2. A logó leírása

a) Szerepel benne a füles bástya kontúrja alapján formált motívum, mely felfelé mutató iránya erőt, pozitív üzenetet hordoz. Színe: arany (textúra-jellegénél fogva nem sorolható a Pantone színkód színpalettája alá.)

b) A motívum alatt az arculati kézikönyv szerinti betűtípussal a „Győr” elnevezés szerepel, az arculati kézikönyv szerinti betűszínnel. A város neve alatt a jubileumi évre utaló „750” számjegy szerepel, az arculati kézikönyv szerinti betűtípussal és betűszínnel.

2.2. A logó alap-, valamint segédszínes megjelenése

2.1.1. A logó ábrázolása

A logó 4 alapszínes és 8 kiegészítő színes ábrázolását az arculati kézikönyv tartalmazza.

2.2.2. A logó leírása

a) Szerepel benne a füles bástya kontúrja alapján formált motívum, mely felfelé mutató iránya erőt, pozitív üzenetet hordoz. Színei vagylagosan: az arculati kézikönyvben szereplő alapszínek és kiegészítő színek.

b) A motívum alatt az arculati kézikönyv szerinti betűtípussal a „Győr” elnevezés szerepel, az arculati kézikönyv szerinti betűszínnel. A város neve alatt a jubileumi évre utaló „750” számjegy szerepel, az arculati kézikönyv szerinti betűtípussal és betűszínnel.

II. Győr Megyei Jogú Város szlogenjei

1. „Szívügyünk Győr” - A város iránti elkötelezettséget és a városért történő munkálkodást kifejező jelmondat, mely a város „belügyeinek” intézése során kerül alkalmazásra, a városüzemeltetés, saját intézményekkel való kapcsolattartás, hivatali kommunikáció, határozatok, engedélyek, díjak, kitüntetések stb. alkalmával.

A szlogen mindkét logóval együtt, a vonatkozó arculati kézikönyvben leírt betűtípussal, betűmérettel és betűszínnel alkalmazható.

2. „Győr több mint egy város” - jelmondat, mely megfelelő módon fejezi ki azt a sokrétűséget, melyet a kisalföldi megyeszékhely magában rejt, és kifejezi a város településhatárokon túlmutató jelentőségét. A jelmondat a kifelé irányuló kommunikációban használandó, rendezvények, turisztika megjelenések, gazdasági és befektetői kapcsolatok, nemzetközi kapcsolatok stb. alkalmával.

A szlogen mindkét logóval együtt, a vonatkozó arculati kézikönyvben leírt betűtípussal, betűmérettel és betűszínnel alkalmazható.”

6. függelék a 12/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM GYŐR VÁROS NEVÉNEK / JELKÉPÉNEK HASZNÁLATÁHOZ

______________________________________________________________________

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9021 Győr, Városház tér 1.

Központi szám: 96/500-100

A kérelmező szerv vagy személy

Megnevezése: __________________________________________________________________________

Lakcíme/Székhelye: _ _ _ _ i.sz. ____________________________________________________ település _______________________________ közterület neve _______ közterület jellege _____ házszám

Anyja neve, születési helye, ideje (természetes személy esetén):_____________________________________

Tevékenységi köre (szerv esetén): _____________________________________________________________

Nyilvántartási száma (amennyiben van): _______________________________________________________

Képviselőjének neve (szerv esetén): ____________________________________________________________

A kapcsolattartásért felelős személy*

Neve: _______________________________________________

Tisztsége: _____________________________

Lakóhelye: _ _ _ _ i.sz. ___________________település _____________________________közterület neve _______ közterület jellege _____ házszám

Elérhetősége: ________________________________________________________________________

A kérelem tárgya (aláhúzandó): „Győr” név / zászló / címer / logó / szlogen használata

A használat

Célja: __________________________________________________________________________

Időtartama:______________________________________________________________

Amennyiben van, a használat főbb jellemzői

Formája, annak leírása:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________

Gyakorisága vagy annak mennyisége:

__________________________________________________________________________

________________

Köthető-e hozzá reklámtevékenység: _____________________________________

Előállítás/terjesztés/forgalomba hozatal esetén annak módja:

____________________________________________________________________

Kereskedelmi forgalmazás esetén egységár/teljes várható bevétel: __________________________________

Egyéb:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

A kérelemhez csatolandó

a) a létesítő okirat másolata, ha a kérelmező gazdasági társaság vagy civil szervezet, valamint

b) a „Győr” nevet vagy jelképet tartalmazó ábra felhasználási módját vagy mintáját, rajzát vagy annak egy másolatát, ha a használat célja szempontjából releváns.

Kelt:_ _ _ _ év _ _ hó _ _ nap ________________________________________

aláírás

Aláíró személy neve: _______________________________________

* Nem kötelező kitölteni!