5/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet

a parkolóhely-létesítés szabályairól

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén új építmény, önálló rendeltetési egység, terület rendeltetésszerű használata, meglévő építmény bővítése, átalakítása, rendeltetésének módosítása esetén a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendeletében (a továbbiakban: GYÉSZ) meghatározott számú parkolóhely megvalósítására, valamint a közterületi parkolóhely megszüntetésére.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Építtető: a parkolóhely létesítésére okot adó építés vagy rendeltetésmódosítás kezdeményezője.

2. Parkolóház: legalább 5 parkolóhelyet magában foglaló önálló fedett építmény.

3. Parkolóhely: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti gépjármű-várakozóhely (parkoló).

4. Tehermentes ingatlan: a jogszabályon alapuló, az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével mással nem terhelt ingatlan.

3. § (1) A parkolóhely a GYÉSZ 6/A. § (5) bekezdése alapján az építtető által a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: GYŐR-SZOL Zrt.) kötött szerződés alapján a telekhatártól mért legfeljebb 500 m-es távolságon belül

a) a közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával,

b) a közterület közlekedésre szánt területe egy részének felhasználásával,

c) az önkormányzat, annak költségvetési szerve vagy 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága tulajdonában lévő más telken parkolóban vagy parkolóházban, vagy

d) az építtető tulajdonában álló más telken

tartós műszaki megoldással valósítandó meg.

(2) A parkolóhely (1) bekezdés a-c) pontja szerinti megvalósítására a GYŐR-SZOL Zrt., az (1) bekezdés d) pontja szerinti megvalósítására az építtető jogosult.

(3) A jelen rendelet alkalmazásában gépjármű elhelyezése akkor biztosított, ha a tervezett parkolóhely - a többi foglaltsága esetén is - a parkoló gépjárművel önállóan, biztonságosan megközelíthető.

(4) A parkolóhely helyszínének meghatározásához

a) az (1) bekezdés a-b) pontja esetén Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének (a továbbiakban: útkezelő szervezet),

b) az (1) bekezdés c) pontja esetén a telek tulajdonosának, valamint a parkolóhely-létesítésre szolgáló telek és az út csatlakozása szerinti út kezelőjének (a továbbiakban: út kezelője),

c) az (1) bekezdés d) pontja esetén az út kezelőjének

jóváhagyása beszerzendő.

(5) Az építtető részéről a parkolóhely-létesítés helyszínének meghatározásához az útkezelő szervezethez a 2. melléklet szerinti ügyintézési díj megfizetésének igazolása mellett helyszínrajzzal alátámasztott, közlekedési szakági tervező által készített terv nyújtandó be. Az útkezelő szervezet nyilatkozatát a szakmai és tulajdonosi érdekek figyelembevételével a terv és a kapcsolódó dokumentumok megvizsgálása után a lehetőség szerinti legrövidebb időn belül adja meg.

(6) Az építtető által a parkolóhely a létesítésre okot adó építéshez vagy rendeltetésmódosításhoz kapcsolódó településképi véleményezési vagy bejelentési eljárás, továbbá szakmai konzultáció során

a) az (1) bekezdés a-b) pontja szerinti esetben a parkolóhely-létesítés helyszínét az (5) bekezdés szerinti beazonosító terv és az útkezelő szervezet által 30 napnál nem régebbi jóváhagyása vagy a 6. § (1) bekezdés esetén 30 napnál nem régebbi nyilatkozata,

b) az (1) bekezdés c) pontja esetén az a) pontban foglaltakon túl az út kezelőjének 30 napnál nem régebbi jóváhagyása és a tulajdonos hozzájárulása,

c) az (1) bekezdés d) pontja esetén az a) pontban foglaltakon túl az út kezelőjének 30 napnál nem régebbi jóváhagyása és a tehermentes, 1/1-ed arányú tulajdonjogot igazoló tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolata

csatolandó.

4. § (1) A 3. § (1) bekezdés a-c) pontja szerinti parkolóhely megvalósításának feltétele a 3. § (5) bekezdés szerint az útkezelő szervezet által a parkolóhely-létesítés helyszínének meghatározását jóváhagyó terven kívül

a) a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetén az út kezelője, a 3. § (1) bekezdés c) pontja esetén a telek tulajdonosa, valamint az út kezelője hozzájárulásának beszerzése,

b) *  a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetén a GYŐR-SZOL Zrt.-vel, a 3. § (1) bekezdés c) pont esetén a GYŐR-SZOL Zrt.-vel és a telek tulajdonosával együttesen történő szerződés megkötése a parkolóhely-létesítés feltételeire, megvalósítására és - a GYŐRSZOL Zrt. tulajdonában álló parkolóházban megvalósult parkolóhely létesítését kivéve - a megvalósított parkolóhelynek Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) javára történő térítésmentes átadására vonatkozóan, és

c) *  az (1) bekezdés a) pontja esetén az 1. melléklet 1. pont szerinti, az (1) bekezdés b) pontja esetén az 1. melléklet 2. vagy 3. pont szerinti létesítési hozzájárulás összegének a GYŐR-SZOL Zrt. részére történő, építtető általi megfizetése a b) pont szerinti szerződés aláírásának időpontjáig.

(2) A 3. § (1) bekezdés d) pontja esetén a parkolóhely megvalósításának feltétele a 3. § (5) bekezdés szerint az útkezelő szervezet által a parkolóhely-létesítés helyszínének meghatározását jóváhagyó terven kívül

a) az út kezelője hozzájárulásának beszerzése,

b) a GYŐR-SZOL Zrt.-vel szerződés megkötése a parkolóhely-létesítés feltételeire, megvalósítására vonatkozóan, és

c) az Önkormányzattal megállapodás megkötése a parkolóhely-létesítésére szolgáló ingatlannak a szabályozási tervben parkoló területté történő módosítására, és a megépített parkolóhely tulajdonjogának az Önkormányzat javára történő térítésmentes átadására, üzemeltetésre és fenntartására vonatkozóan.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak a parkolóhely-létesítésre okot adó építés vagy rendeltetés-módosítás

a) építési engedélyhez kötött eljárása esetén az építési engedély kiadása iránt eljárás megindításáig,

b) építési engedélyhez nem kötött eljárása esetén a településképi bejelentési eljárás megindításáig, vagy

c) szakmai konzultáció esetében az egyszerű bejelentéshez kötött építés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállításáig

teljesítendők az építtető által.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak a parkolóhely-létesítésre okot adó építés vagy rendeltetés-módosítás

a) építési engedélyhez kötött eljárása esetén a használatbavételi eljárás megindításáig,

b) építési engedélyhez nem kötött eljárása esetén a településképi bejelentési eljárás során hozott döntés véglegessé vagy jogerőssé válástól számított 1 éven belül, vagy

c) szakmai konzultáció esetében az egyszerű bejelentéshez kötött építés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállításáig

teljesítendők az építtető által.

5. § A létesítési hozzájárulás összege a településképi bejelentési eljárás során az építési tevékenységet megtiltó, véglegessé vált vagy jogerős önkormányzati hatósági döntés vagy az építési engedély iránti kérelem elutasításáról rendelkező véglegessé vált vagy jogerős döntés GYŐR-SZOL Zrt. felé történő igazolását követő 15 napon belül az építtető részére visszafizetendő. Ha a létesítési hozzájárulás befizetését követően az építtető a tervmódosításra tekintettel kevesebb számú parkolóhely-létesítésére köteles, a létesítési hozzájárulás arányos része a tervmódosítás igazolását követő 30 napon belül a GYŐR-SZOL Zrt. által az építtető részére visszafizetendő.

6. § (1) A parkolóhely-létesítési kötelezettség a GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött szerződés megkötésével és a létesítési hozzájárulás megfizetésével teljesítendő, ha a parkolóhelynek a telekhatártól mért 500 méteren belül történő megvalósítása azért nem lehetséges, mert

a) a 3. § (5) bekezdés szerint az útkezelő szervezethez benyújtott a parkolóhely-létesítés helyszínének meghatározását jóváhagyó terv alapján a parkolóhely-létesítés az útkezelő szervezet nyilatkozata alapján fizikai akadályba ütközik, mely esetben a 1. melléklet 1. pont szerinti, vagy

b) a 3. § (5) bekezdés szerint az útkezelő szervezethez benyújtott a parkolóhely-létesítés helyszínének meghatározását jóváhagyó tervhez az útkezelő szervezet nem járul hozzá, mely esetben a 1. melléklet 2. vagy 3. pont szerinti létesítési hozzájárulás összege fizetendő meg.

(2) A szerződés megkötésének feltétele a létesítési hozzájárulás összegének a GYŐR-SZOL Zrt. részére történő megfizetése az (1) bekezdés b) pont szerinti szerződés aláírásának időpontjáig.

7. § Amennyiben valamely építési tevékenységgel vagy rendeltetésmódosítással összefüggően közterületi parkolóhely szűnik meg, úgy a parkolóhely megszüntetését kezdeményező az útkezelő szervezet jelzése alapján a GYŐR-SZOL Zrt. felszólításától számított 30 napon belül parkolóhelyenként az 1. melléklet 2. pontja szerinti létesítési hozzájárulás összegével egyező ellentételezést fizet, melynek megfizetése után történhet meg a parkolóhely megszüntetése.

8. § E rendelet 2018. február 10-én lép hatályba.

9. § * 

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet az 5/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

A parkolóhely-létesítési hozzájárulás

1. A parkolóházban lévő parkolóhely megvalósításához szükséges létesítési hozzájárulás összege gépjárművenként: bruttó 6.000.000,- Ft.

2. A közterületi vagy az önkormányzat, annak költségvetési szerve valamint az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság tulajdonában álló nem közterületi parkolóhely megvalósításához szükséges létesítési hozzájárulás összege gépjárművenként: bruttó 3.500.000,- Ft.

3. A 2. pontban foglaltak alól kivételt képez.

a)már meglévő épület tetőterében történő lakáscélú tetőtér-beépítés, ha a településképi bejelentési eljárás során megállapítást nyer, hogy az építés a felújítást szolgálja, mely esetben bruttó 1.500.000,- Ft,

b) a Győr belváros behajtási rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 25.) GYMJVÖ. rendelet értelmében a behajtási engedéllyel érintett terület, mely esetben bruttó 2.000.000,- Ft. a gépjárművenként fizetendő létesítési hozzájárulás összege.

2. melléklet az 5/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

Ügyintézési díj: 10.000,- Ft

Az ügyintézési díj az áfa összegét tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére