15/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet

egyes kimagasló sporteredmények önkormányzati jutalmáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet hatálya a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott, felnőtt korosztályban versenyzőre (a továbbiakban: versenyző) terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) csapatsportág: valamennyi csapatsportág, ideértve az egyéni sportág csapat versenyszámát is,

b) érmes helyezés: 1-3. helyezés,

c) felnőtt korosztály: az országos sportági szövetség által meghatározott felnőtt korosztály, ide nem értve a szenior korosztályt,

d) magyar csapat: Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzeti Paralimpiai Bizottság által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon, valamint a hivatalos Európa- vagy világbajnokságon a magyar nemzetet képviselő versenyzőkből álló csapat,

e) *  olimpiai sportág: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett, a következő nyári vagy téli olimpiai játékok versenyprogramjába felvett sportág olimpiai játékok versenyprogramjában szereplő egyéni vagy csapat versenyszáma,

f) *  paralimpiai sportág: a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által szervezett, a következő nyári vagy téli olimpiai játékok versenyprogramjába felvett sportág paralimpiai játékok versenyprogramjában szereplő egyéni vagy csapat versenyszáma,

g) pontszerző hely: 1-6. helyezés, valamint

h) szenior korosztály: master versenyzők valamennyi korosztályát magába foglaló korosztály.

3. § *  (1) A sporteredményére tekintettel az Önkormányzat egyszeri pénzbeli juttatásban részesíti a győri székhelyű sportszervezet igazolt versenyzőjét, aki a pénzjuttatásra jogosító eredményt a magyar csapat tagjaként érte el.

(2) Pénzjuttatásra jogosító eredménynek minősül az olimpiai sportágban vagy paralimpiai sportágban:

a) nyári vagy téli olimpiai játékokon elért pontszerző hely,

b) nyári vagy téli paralimpiai játékokon elért pontszerző hely vagy

c) a sportág nemzetközi szövetsége által szervezett versenyrendszer legmagasabb szintű Európa-bajnokságán vagy világbajnokságán elért érmes helyezés.

(3) Az a) és b) pontban jelölt eredmény után járó pénzbeli juttatás mértékét versenyzőnként és versenyszámonként az 1. mellékletben foglalt táblázat tartalmazza.

(4) A c) pontban jelölt eredmény után járó pénzbeli juttatás mértékét versenyzőnként és versenyszámonként a 2. mellékletben foglalt táblázat tartalmazza.

(5) A jogosultság fennállását a Győr Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) határozatban állapítja meg a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül és intézkedik a pénzjuttatás folyósításáról. A pénzjuttatás folyósítása a versenyzőt terhelő közterhek levonását követően belföldi fizetési számlára történő utalással történik.

4. § (1) A versenyző a részére adott pénzjuttatást a polgármester döntése esetén visszatéríti, ha

a) a pénzjuttatásra jogosító eredménnyel kapcsolatban jogerősen megállapításra kerül, hogy fegyelmi vétséget követett el vagy

b) a pénzjuttatásra jogosító eredmény a doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően érvénytelenítésre kerül.

(2) A versenyző a visszatérítési kötelezettség alapjául szolgáló tényt annak beálltától számított 30 napon belül jelzi a polgármesternek.

(3) A visszatérítési kötelezettség fennállását és feltételeit a polgármester határozatban állapítja meg.

5. § (1) A jelen rendeletben szabályozott, természetes személy részére sporteredményére figyelemmel nyújtott pénzbeli juttatás jogszabályban megállapított feltételeinek ellenőrzése, a pénzbeli juttatás megállapítása és folyósítása érdekében az Önkormányzat, mint adatkezelő a természetes személy következő adatait kezeli:

a) természetes személyazonosító adatok,

b) állampolgárság,

c) pénzbeli juttatásra jogosító sporteredmény megnevezése,

d) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám és elektronikus levelezési cím,

e) adóazonosító jel,

f) társadalombiztosítási azonosító jel,

g) fizetési számlaszám,

h) pénzbeli juttatásának jogcíme, valamint

i) egyéb, az államháztartás működésére, az adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítésére, valamint az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek való megfelelést igazoló személyes adatok.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti személyes adatokat a jelen rendelet hatálya alá tartozó Európa- és világbajnokságra, olimpiai és paralimpiai versenyekre vonatkozó, a szervező szabályzatában meghatározott időtartamig vagy - amennyiben az későbbi - legalább a számviteli törvény által meghatározott időtartamig kezeli.

(3) Amennyiben a pénzbeli juttatással kapcsolatban igényérvényesítésre kerül sor, az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti személyes adatokat az abból fakadó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli, ha az későbbi, mint a (2) bekezdésben foglaltak.

6. § Jelen rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. Melléklet

A nyári vagy téli olimpiai, valamint paralimpiai játékok alkalmával elért pontszerző hely esetén járó pénzbeli juttatás

A B
1 Eredményességi szint Az elért teljesítmény után járó pénzbeli juttatás
(szociális hozzájárulási adó nélküli bruttó összeg, forintban)
2 1. helyezés 1.000.000
3 2. helyezés 700.000
4 3. helyezés 500.000
5 4. helyezés 350.000
6 5. helyezés 200.000
7 6. helyezés 100.000

2. Melléklet

Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon elért érmes helyezés esetén járó pénzbeli juttatás

A B C
1 Eredményességi szint Világbajnokságon elért teljesítmény után járó pénzbeli juttatás
(szociális hozzájárulási adó nélküli bruttó összeg, forintban)
Európa-bajnokságon elért teljesítmény után járó pénzbeli juttatás
(szociális hozzájárulási adó nélküli bruttó összeg, forintban)
2 1. helyezés 700.000 500.000
3 2. helyezés 500.000 350.000
4 3. helyezés 350.000 250.000

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Szükségessé vált a sport területén kiemelkedő eredményt nyújtó, győri sportszervezetben sportoló versenyzők anyagi elismerésének normatív módon, rendeletben történő szabályozása. A rendelettervezet ezen jogalkotási igénynek tesz eleget.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

A rendelet személyi és szervi hatályát határozza meg.

a 2. §-hoz

Fogalom-meghatározásokat tartalmaz.

a 3. §-hoz

A pénzjuttatásra jogosító eredmény meghatározására és a jogosultság fennállásának megállapítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

a 4. §-hoz

A visszatérítési kötelezettség eseteit, bejelentési rendjét szabályozza.

az 5. §-hoz

Adatvédelmi rendelkezéseket tartalmaz.

a 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

az 1-2. Melléklethez

A pénzbeli juttatás mértékét határozza meg versenyzőnként és versenyszámonként.