Indokolás

44/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 42/2003. (X. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében és 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1-2. § * 

3. § (1) Jelen rendelet - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  Jelen rendelet 4. § (2) bekezdése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet megszűnésének napját követő napon lép hatályba. * 

4. § (1) * 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 8/B. §-a. * 

Dr. Dézsi Csaba András s. k.
polgármester
Dr. Lipovits Szilárd s. k.
jegyző