Indokolás

4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye – ide nem értve a b) pontot – (a továbbiakban: intézmény),

b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és

c) az Önkormányzat

költségvetésére, valamint annak végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2022. évi költségvetés).

2. § (1) Az 1. melléklet szerinti 2022. évi költségvetési kiadási és a bevételi előirányzat főösszegét előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok részletezésben a 2–5. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési szerv részére a 2022. január 1-től engedélyezett létszámot a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 2022. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A 2022. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A 2022. évi költségvetésből – a 2021. évi szinten – nyújtani tervezett közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.

(6) A 2022. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A 2022. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A 2022. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 12. melléklet tartalmazza.

2. A 2022. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó általános előírások

3. § *  (1) *  A 2022. évi költségvetés

a) kiadási előirányzatának együttes főösszege 99.579.243.024 Ft, ebből a költségvetési kiadások előirányzata 98.995.562.062 Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 583.680.962 Ft, valamint

b) bevételi előirányzatának együttes főösszege 99.579.243.024 Ft, ebből a költségvetési bevételek előirányzata 78.626.948.416 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 20.952.294.608 Ft, ebből következően a költségvetés finanszírozási bevételekkel nem számított egyenlege –20.952.294.608 Ft.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4/A. § (2) szerinti költségvetési egyenleg –20.368.613.646 Ft.

(3) A 2022. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében a 2022. évi költségvetésben a 2021. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételként 19.881.006.967 Ft, értékpapír hasznosításból származó bevételként 850.000.000 Ft, mindösszesen 20.731.006.967 Ft kerül számbavételre.

(4) *  A 2022. évi költségvetés külső finanszírozásával összefüggésben az önkormányzat költségvetésében 221.287.641 Ft (likviditási célú) hitel bevétel kerül számbavételre.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen az előre nem tervezhető kiadások fedezetének biztosítása és a kieső bevételek kompenzálása érdekében tervezett általános tartalék kizárólag az Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) döntésével és – vis maior esetét kivéve – kizárólag a költségvetési szerv és az Önkormányzat 2022. év első féléves gazdálkodásáról szóló írásbeli tájékoztató megtárgyalását követően vehető igénybe úgy, hogy az általános tartalék összege az igénybevétel ellenére sem csökkenhet az eredeti előirányzat 75%-a alá.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében megjelenő céltartalék igénybevételére és felhasználására kizárólag a Közgyűlés döntése alapján kerülhet sor.

5. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy az elkülönített állami pénzalap a 2022. évi költségvetés számára az Önkormányzat költségvetésében megjelenő pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

6. § Jelen rendeletben megjelenő

a) bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, valamint

b) kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról

(a továbbiakban a) és b) pont együtt: előirányzat-változtatás) az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.

7. § Az Önkormányzat részére a 2022. évben rendelkezésre álló források felhasználása tekintetében a rendeletben nem szabályozott kérdésekben más önkormányzati rendeletben és az Önkormányzat belső szabályzatában foglaltak az irányadók.

3. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására vonatkozó speciális szabályok

8. § (1) A közszolgálati köztisztviselők illetményalapja a közszolgálati tisztviselők díjazásáról és a közszolgálati tisztviselők napjáról szóló 13/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2/A. §-ában meghatározott összeg.

(2) A Polgármesteri Hivatalban, valamint a Városrendészet Győr költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletményének 40%-a, valamint

b) középiskolai végzettség esetén alapilletményének 20%-a.

(3) Az e rendelet 1. § a) pontja vonatkozásában 2022. évre létszámzárlat kerül elrendelésre.

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

9. § Hitelszerződéssel összefüggő, a hitel- és kamattörlesztésre vonatkozó hatáskörök gyakorlására az általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet és az Önkormányzat belső szabályzatában foglaltak az irányadók.

10. § Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása vonatkozásában az általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

11. § Az Önkormányzat az illetékességi területén működő települési nemzetiségi önkormányzatok részére, eredeti előirányzatként összesen 7.451.500 Ft támogatást biztosít a 2022. évre.

12. § (1) A 2022. évi költségvetés az Önkormányzat tulajdonában lévő, a költségvetési szerv könyvviteli mérlegében megjelenő létesítmény állagmegóvása, valamint az elhasználódott eszköz pótlása érdekében az „Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” kiadási jogcímen 65.000.000 Ft előirányzatot különít el.

(2) Az (1) bekezdés szerint elkülönített előirányzat szakterületek közötti megoszlása a következő:

a) a köznevelési, szociális, egészségügyi célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 40.000.000 Ft, valamint

b) a kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 25.000.000 Ft.

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti keretek felhasználásáról, valamint az elkülönített előirányzatnak az állagmegóvási, elhasználódott eszközpótlási feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv költségvetésébe történő átcsoportosításáról az adott szakterület irányítását végző polgármesteri hivatali szervezeti egység javaslata alapján összeghatárra tekintet nélkül dönt.

(4) Az állagmegóvással vagy eszközpótlással kapcsolatos

a) kötelezettségvállalásra – a műszaki ellenőr írásbeli egyetértését követően – a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv vezetője jogosult, és

b) operatív feladatot – így kiemelten az előkészítés, a lebonyolítás és a műszaki ellenőrzés biztosítása – a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv látja el.

(5) A költségvetési szerv az irányító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy kérésére tájékoztatást ad az állagmegóvási, eszközpótlási feladatra rendelkezésre bocsátott kiadási előirányzat felhasználásáról.

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy a 8. § 2022. január 1-től alkalmazandó.

14. § Ez a rendelet 2025. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester
Nagyné dr. László Edit
jegyző

1. melléklet az 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet az 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet az 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet az 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet az 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez * 

6. melléklet az 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet az 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez