Indokolás

7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet

Győr helyi jelentőségű védett természeti területeiről és helyi jelentőségű védett természeti értékeiről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, a 36. § (1) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Agrárminiszter, a Pest Megyei Kormányhivatal, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Országos Meteorológiai Szolgálat, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1.1. alpontjában biztosított jogkörében eljáró peremkerületek fejlesztését felügyelő tanácsnok véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed valamennyi helyi jelentőségű védett természeti területre (a továbbiakban: természetvédelmi terület) és helyi jelentőségű védett természeti értékre (a továbbiakban: természeti érték), valamint a velük kapcsolatos valamennyi tevékenységre.

2. Természetvédelmi terület és természeti érték védetté nyilvánítása

2. § (1) Természetvédelmi területté nyilvánított terület:

a) a „Püspökerdő”,

b) a „Szentiváni tölgyeserdő” és

c) a „Bácsai Szent Vid domb és környéke”.

(2) Védett természeti érték a „Rákóczi Ferenc utcai vadgesztenyefa”.

(3) A természetvédelmi területté nyilvánítás indokát, a terület kiterjedésének nagyságát, térképi, helyrajzi szám és indokolt esetben az EOV koordináták általi lehatárolását az esetleges európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek közé tartozás tényét:

a) a „Püspökerdő” esetében az 1. melléklet,

b) a „Szentiváni tölgyeserdő” esetében a 2. melléklet és

c) a „Bácsai Szent Vid domb és környéke” esetében a 3. melléklet

tartalmazza.

(4) A természeti értékké nyilvánítás indokát, földterületének helyrajzi számmal megjelölését az 4. melléklet tartalmazza.

(5) A természetvédelmi terület használatának természetvédelmi célú korlátozása és a korlátozás alóli felmentés a természetvédelmi terület és a természetvédelmi érték kezelési tervében kerül meghatározásra.

(6) A természetvédelmi területté nyilvánított terület kezelési tervét:

a) a „Püspökerdő” esetében az 5. melléklet,

b) a „Szentiváni tölgyeserdő” esetében a 6. melléklet, valamint a

c) a „Bácsai Szent Vid domb és környéke” esetében a 7. melléklet

tartalmazza.

(7) A természeti érték kezelési tervét a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A természetvédelmi terület és a természetvédelmi érték természetvédelmi kezelését az Önkormányzat végzi.

(2) A természetvédelmi kezelés költségfedezetéről az Önkormányzat az éves költségvetésében a Környezetvédelmi Alap terhére gondoskodik.

3. A természetvédelmi területek védelmének közös szabályai

4. § A természetvédelmi terület esetében – egyéb jogszabályban meghatározottakon túl – a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges:

a) azon építmény vagy berendezés elhelyezéséhez, melyek építési engedélyhez vagy településképi bejelentéshez nem kötöttek, valamint

b) olyan hangosító berendezés vagy gép használatához, mely maximális teljesítményű használat esetén sem hallható a berendezéstől, vagy géptől számított 30 métert meghaladó távolságban.

4. Egyéb rendelkezések

5. § A környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 8. §-ában védetté nyilvánított „Győri Várkert” (helyrajzi szám: Győr 7479, Győr 7475) természetvédelmi terület természeti védettségét feloldja.

5. Záró rendelkezések

6. § * 

7. § Ez a rendelet 2022. április 1. napján lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester
Nagyné dr. László Edit
jegyző

1. melléklet az 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelethez