Indokolás

14/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet

a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01. 25.) ök. rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. §-a (3) bekezdésének c) pontjában biztosított jogkörében a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a fejlesztő között az SZTM 2021–009 számú szabályozási tervmódosítással kialakuló fejlesztési területre vonatkozó településrendezési szerződés hatálybalépését követő napon, de legkorábban 2022. június 15. napján lép hatályba.

(3) A 3. § 2022. június 15. napján lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András Nagyné dr. László Edit
polgármester jegyző

1. melléklet az 14/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet az 14/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet az 14/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez *