Indokolás

36/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet

az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, a külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról szóló 18/2004. (IV. 16.) Ök rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (3) bekezdésében, a 34. § (1) és (3) bekezdésében foglalt kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1)–(2) * 

(3) * 

3–9. § * 

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdése 2025. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András Nagyné dr. László Edit
polgármester jegyző

1–2. melléklet a 36/2022. (XI. 29.) számú rendelethez *