Indokolás

41/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

a helyi partnerségi egyeztetés szabályairól

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) - a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti - helyi partnerségi egyeztetési eljárásában lefolytatásra kerülő

a) településfejlesztési tervének és településrendezési tervének (a továbbiakban együtt: településterv),

b) településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban: kézikönyv), valamint

c) településképi rendeletének (a továbbiakban: településképi rendelet)

készítésére és módosítására.

A helyi partnerségi egyeztetésben résztvevők köre

2. § A helyi partnerségi egyeztetésben partnerként vehet részt

a) Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó lakcímmel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személy,

b) székhellyel, telephellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező - Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő - gazdálkodó szervezet, vallási közösség, nemzetiségi önkormányzat,

c) olyan nyilvántartásba vett - és Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő - érdekképviseleti vagy civil szervezet, melynek az alapító okirata (alapszabálya) szerinti tevékenységi köre kiterjed a településtervvel, a kézikönyvvel, vagy a településképi rendelettel kapcsolatos ügyekre, kérdésekre, szabályozási területekre, valamint

d) a működési vagy tevékenységi területét érintően, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott - politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő - környezetvédelmi egyesület.

3. § A helyi partnerségi egyeztetésben - annak tárgyától és érintettségétől függetlenül - állandó partnerként vesz részt

a) az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.,

b) az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Győri Kirendeltség,

c) Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete,

d) a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.,

e) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága,

f) a PANNON-VÍZ Zrt.,

g) a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara,

h) a Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara,

i) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint

j) az Önkormányzat önkormányzati képviselői.

A helyben szokásos módon történő tájékoztatás eszközei, a tájékoztatás tartalma

4. § (1) A településterv, kézikönyv, településképi rendelet készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - közlemény útján történik.

(2) Az állandó partnerek - a közlemény közzétételével egyidejűleg - elektronikus úton is tájékoztatást kapnak az eljárás megindításakor.

(3) A közlemény az Önkormányzat https://www.gyor.hu honlapján (a továbbiakban: honlap), valamint a Győr+ hetilapban jelenik meg.

5. § A közlemény tartalmazza

a) az eljárás típusát,

b) településterv, településképi rendelet készítése, módosítása esetén a tervezési terület közterületekkel (utcanevekkel) történő lehatárolását,

c) az elérhetőség megjelölésével tájékoztatást a településterv, kézikönyv, vagy településképi rendelet tervezett tartalmáról,

d) a javaslattételre, véleményezésre történő felhívást, valamint

e) a javaslat, vélemény megtételének módját és határidejét.

A javaslatok, vélemények megtételének határideje és módja

6. § (1) A javaslatokat, véleményeket (a továbbiakban együtt: partnerségi vélemény) - az 1. melléklet szerinti adatlap kitöltésével - a közlemény közzétételének napjától számított

a) általános eljárásban

aa) településterv készítés esetén 15 naptári napon belül,

ab) településterv módosítás esetén 10 naptári napon belül,

b) egyszerűsített eljárásban településterv készítés, módosítás esetén 5 naptári napon belül,

c) rövid eljárásban településterv készítés, módosítás esetén 5 naptári napon belül,

d) kézikönyv, településképi rendelet készítése, vagy módosítása esetén 5 naptári napon belül

lehet megtenni.

(2) A partnerségi véleményeket

a) hivatali kapun keresztül, vagy

b) postai úton

a közleményben és az adatlapon meghatározott elektronikus, vagy postai címre kell megküldeni.

(3) Az adatlap és az - annak elválaszthatatlan részét képező - adatkezelési nyilatkozat a honlapról tölthető le, vagy Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 9021 Győr Városház tér 1. szám alatti épületében a Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztályon - személyesen - papír alapon vehető át.

A partnerségi vélemény tartalmára vonatkozó rendelkezések

7. § (1) A partnerségi vélemény tartalmának meg kell felelnie a Korm. rendelet 65. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott kritériumoknak.

(2) Amennyiben a partnerségi vélemény a 6. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben nem kerül megküldésre, vagy megküldésre kerül, azonban a Korm. rendelet 65. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott követelményeknek nem felel meg, a partner kifogást nem emelő véleményezőnek tekintendő, javaslata, véleménye az eljárás során nem kerül figyelembevételre.

A partnerségi vélemények összesítése, nyilvántartása és elfogadása

8. § (1) A határidőben beérkező partnerségi véleményeket a Polgármesteri Hivatal főépítészi feladatkörében eljáró szervezeti egysége összesíti és tartja nyilván az iratkezelési szabályoknak megfelelően.

(2) A városi főépítész - a 7. § (1) bekezdésében foglalt kritériumoknak történő megfelelés vizsgálatát követően, szükség szerint a tervezői válaszok figyelembevételével - az értékelését tartalmazó szakmai javaslatát a partnerségi vélemények elfogadása vagy elutasítása tárgyában döntésre jogosult elé terjeszti.

A helyi partnerségi egyeztetés lezárása

9. § A 8. § alapján összesített és elfogadott partnerségi vélemények, valamint az indoklással ellátott, elutasításról szóló döntés az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer által biztosított digitális egyeztetőfelületre és az Önkormányzat honlapjára kerülnek feltöltésre. A feltöltéssel a helyi partnerségi egyeztetés lezárásra kerül.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2023. január 9-én lép hatályba.

11. § * 

Dr. Dézsi Csaba András Nagyné dr. László Edit
polgármester jegyző

1. melléklet a 41/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

ADATLAP

2. melléklet a 41/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére
//