Indokolás

14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban együtt: intézmény),

b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, valamint az a)-b) pont együtt: költségvetési szerv) és

c) az Önkormányzat

költségvetésének (a továbbiakban az a)-c) pont együtt: 2022. évi költségvetés) végrehajtására.

2. A 2022. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő gazdálkodási adatok

2. § A 3. § szerinti bevételi-kiadási előirányzati és teljesítési adatok részletezését

1. a 2022. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámait bemutató 1. melléklet,

2. a 2022. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet,

3. a költségvetési szervek által teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 3. melléklet,

4. az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet,

5. az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet,

6. a 2022. évi maradvány kialakulását bemutató 6. melléklet,

7. a költségvetési szervek 2022. évi maradvány-elszámolásának, kiutalatlan támogatása levezetésének részletezését bemutató 7. melléklet,

8. az Önkormányzat 2022. évi maradványának felosztását bemutató 8. melléklet,

9. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet,

10. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2022. évben teljesített létszámot bemutató 10. melléklet,

11. a költségvetési szervek 2022. évi könyvviteli mérlegét bemutató 11. melléklet,

12. az Önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlegét bemutató 12. melléklet,

13. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlegét bemutató 13. melléklet,

14. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását bemutató 14. melléklet,

15. az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2022. évi bevételeit, kiadásait bemutató 15. melléklet,

16. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat bemutató 16. melléklet, valamint

17. a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves költségkihatással járó feladatait bemutató 17. melléklet

tartalmazza.

II. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

3. A 2022. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege, valamint maradványa

3. § A 2022. évi költségvetés

a) módosított bevételi és kiadási előirányzata 99.579.243.024 Ft,

b) teljesített bevétele 107.799.060.091 Ft,

c) teljesített kiadása 78.142.702.195 Ft és

d) egyenlege 29.656.357.896 Ft.

4. § A 2022. évi költségvetés maradványa

a) a költségvetési szerv vonatkozásában 1.857.680.899 Ft és

b) az Önkormányzat vonatkozásában 27.798.676.997 Ft.

4. A 2022. évi maradványnak a 2023. évi költségvetésben történő számbavétele

5. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

a) a költségvetési szerv költségvetésében 1.857.680.899 Ft, továbbá

b) az Önkormányzat költségvetésében 4.923.332.086 Ft

maradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 8. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a 8. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor.

(2) A költségvetési szerv 2022. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben szereplő maradványt a költségvetési szerv költségvetési előirányzataiban 2023. május 31. napjáig nyilvántartásba veszi.

III. Fejezet

Hatályba léptető rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András Nagyné dr. László Edit
polgármester jegyző

1. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez