Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város közterületeinek általános rendjéről * 

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Hévíz város közterületeinek általános rendjéről a következő rendeletet alkotja. * 

I.

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya Hévíz város teljes közigazgatási területére kiterjed.

2. § (1) A köztisztaság fenntartása elsőrendű közérdek, ezért annak előmozdításában, fejlesztésében minden érdekelt köteles hathatósan közreműködni.

(2) * 

II.

Közterületek tisztántartása

3. § * 

4. § (1) Házi szemetet, konyhai hulladékot az utcán és az egyéb közterületen elszórni, szennyvizet vagy más szennyezett folyadékot az utcára, közterületre, valamint nyílt árokba kiönteni, kivezetni tilos.

(2) * 

(3) * 

5. § (1) * 

(2) A közterület szennyezője köteles gondoskodni a szennyeződés eltakarításáról, vegyi szennyezés esetén az ártalmatlanításról és az okozott kár megtérítéséről.

(3) * 

(4) * 

6. § (1) * 

(2) Az építési, bontási és tatarozási munkákat úgy kell elvégezni, az építési és bontási anyagokat úgy kell tárolni, hogy az a járdaburkolatban ne okozzon kárt. A keletkezett kárt annak okozója köteles kijavítani és az eredeti állapot helyreállítását elvégezni.

(3) * 

(4) * 

(5) * 

7. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

7/A. § *  (1) * 

(2) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével - a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

(3)-(4) * 

III.

INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA, HASZNÁLATA

8. § (1) * 

(2) Lakó- illetve üdülőtelkeken valamint intézményterületeken elárusítás céljára szolgáló lakókocsit és üdülősátrat, illetve egyéb mobil szerkezeteket (büfékocsit, stb.) elhelyezni tilos.

IV.

REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSE

9. § * 

10. § (1) A reklámhordozók és környezetük jó karbantartásáról a reklámhordozó tulajdonosa köteles folyamatosan gondoskodni. az elhanyagolt, tönkrement reklámhordozókat, ha azokat a tulajdonosai a felszólítás ellenére sem hozzák rendbe, az ingatlan tulajdonosának el kell távolítania, ellenkező esetben kártérítési igény kizárásával a Polgármesteri Hivatal eltávolíttatja.

(2) A vonatkozó jogszabályokban meghatározott tilos reklám esetében a reklámhordozó tulajdonosának értesítése mellett a Közterület-felügyelet, a reklám eltávolítására az ingatlan tulajdonosát felszólítja, ill. kártérítési igény kizárásával eltávolítja azt.

(3)-(5) * 

V.

A HÁZISZEMÉT ÖSSZEGYŰJTÉSE ÉS ELSZÁLLÍTÁSA

11. § * 

VI.

AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAI

12. § * 

VII.

A KÖZTERÜLETI SZESZESITAL-FOGYASZTÁS

13. § * 

VIII.

ZAJKORLÁTOZÁS, SZÓRAKOZÓHELYEK ZENESZOLGÁLTATÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA

14. § * 

14/A. § * 

IX.

VEGYES RENDELKEZÉSEK * 

15. § * 

X.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. § (1) Jelen rendelet a 6. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével 2000. június 1. napjával lép hatályba.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete többször módosított Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992. (IV. 21.) önkormányzati rendelete.

Hévíz, 2000. május 30.

Vértes Árpád
polgármester
Dr. Keserű Ákos
jegyző

1. számú melléklet * 


  Vissza az oldal tetejére