Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat illetékességi területén történő házasságkötésre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezés

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. alapszolgáltatás: az anyakönyvvezető által a hivatali helyiségben hivatali munkaidőn belül a házasságkötés térítésmentes lebonyolítása,

2. hivatali munkaidő: Hévízi Polgármesteri Hivatalnak az SZMSZ-ben meghatározott munkaidő (a továbbiakban: hivatali munkaidő),

3. többletszolgáltatás: a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli megkötése továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, illetve igény esetén a Városháza dísztermében az 1. melléklet 3. pontjában felsorolt szolgáltatások igénybevétele.

3. A házasságkötés hivatalos helyisége

3. § (1) A házasság megkötésére alkalmas hivatali helyiségek:

a) Hévíz Város Önkormányzat (Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. szám) díszterme

b) Hévízi Polgármesteri Hivatal (Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.) anyakönyvezetőjének hivatali helyisége.

4. A házasságkötés ideje

4. § (1) Házasságot kötni hivatali munkaidőben, az e rendeletben előírtak szerint lehet.

(2) * 

5. Díjfizetési kötelezettség

5. § (1) A házasságkötés a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben díjmentes.

(2) A hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés, mint külön szolgáltatás esetén az önkormányzatot megillető díjakat (a továbbiakban: díj) a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A díjat az engedély jogerőre emelkedését követő 8 napon belül kell a Hévízi Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára befizetni, melyet az anyakönyvvezető előtt igazolni szükséges.

(4) Amennyiben a házasságkötés meghiúsulását a házasulók az anyakönyvi esemény napját megelőzően az anyakönyvvezetőnek írásban bejelentik, akkor a díj a befizető személy számára történő visszafizetésére kerül sor.

(5) Amennyiben házasulandó felek egyike bejelentett hévízi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik 100% díjkedvezményben részesül.

(6) A díjkedvezmény a külső helyszínen tartandó házasságkötésre nem állapítható meg.

(7) Kérelmezők a díj megfizetése alól mentesülnek, amennyiben a felek valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget, vagy hivatalos okirattal igazolt mozgásképtelen állapotot okozó betegség miatt.

6. A hivatali helyiségen kívüli engedélyezés szabályai

6. § (1) Hivatali munkaidőn túl, illetve hivatali helyiségen kívül jegyzői engedéllyel lehet házasságot kötni.

(2) Házasságkötés minden olyan helyszínen engedélyezhető, ahol a méltó szertartáshoz szükséges feltételek biztosítottak, valamint megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek.

(3) A kérelemhez csatolni kell a megjelölt helyszín tulajdonosának, vagy az azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát, továbbá az esőhelyszín igazolását.

(4) A Hévízi Polgármesteri Hivatal a külső helyszínen csak az anyakönyvvezető közreműködését biztosítja.

7. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj

7. § (1) A hivatali munkaidőn túl történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt bruttó 12 000 Ft díjazás illeti meg.

(2) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén az anyakönyvvezetőt bruttó 15 000 Ft megbízási díj illeti meg.

8. Záró rendelkezés

8. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, azzal hogy rendelkezéseit a hatályba lépést követően bejelentett házasságkötési szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) * 

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a 41/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Házasságkötés díja hivatali munkaidőben
Megnevezés Díj (bruttó összegek)
1. anyakönyvvezető irodájában ingyenes
házassági emléklap szolgáltatást tartalmaz
2. városháza dísztermében 15 000 Ft
a 3. pontban meghatározott szolgáltatásokat tartalmazza igény szerint
3. külső helyszínen 35 000 Ft
Házasságkötés díja hivatali munkaidőn kívül
Megnevezés Díj
1. városháza dísztermében 15 000 Ft
2. Külső helyszínen 35 000 Ft
3.
A városháza díszterme a következő díjmentes szolgáltatásokat tartalmazza
1. ünnepség céljára megfelelően berendezett terem
2. házassági emléklap
3. zenei közreműködést és zenei jogdíjat
4. hozott pezsgő szervírozás

1. Házasságkötés díja hivatali munkaidőben:

1.1. anyakönyvvezető irodájában ingyenes, házassági emléklap szolgáltatást tartalmaz

1.2. Városháza dísztermében 15 000 Ft, a 3. pontban meghatározott szolgáltatásokat tartalmazza igény szerint

1.3 Külső helyszínen 35 000 Ft

2. Házasságkötés díja hivatali munkaidőn kívül:

2.1. Városháza dísztermében 15 000 Ft

2.2 Külső helyszínen 35 000 Ft

A díjak bruttó összeget tartalmaznak.

3. A Városháza díszterme a következő díjmentes szolgáltatásokat tartalmazza:

a) ünnepség céljára megfelelően berendezett terem,

b) házassági emléklap,

c) zenei közreműködést és zenei jogdíjat,

d) hozott pezsgő szervírozás.


  Vissza az oldal tetejére