Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza Hévíz Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, továbbá e feladat ellátásának finanszírozási formáját és mértékét.

(2) Hévíz Város, mint kiemelt gyógyturisztikai település alapvető feladatának tekinti, hogy a közművelődés keretein belül mind a magyar, mind a külföldi vendégek számára színvonalas programokat biztosítson a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat által fenntartott, a helyi közművelődési feladatokat ellátó intézményekre,

b) az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő jogi vagy természetes személyekre, és

c) a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

(2) Minden helyi lakosnak és közösségnek joga van ahhoz, hogy azonos feltételek mellett vegye igénybe a közművelődési alapszolgáltatásokat.

3. Az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok, közművelődési alapszolgáltatások köre

3. § Az önkormányzat az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

4. Az önkormányzati közművelődési feladatellátásban résztvevő intézmények

4. § (1) Az önkormányzat a 3. §-ban felsorolt alapszolgáltatásokat azok igénybevételét és közművelődési tevékenység végzésének helyszíneit saját fenntartású intézményében a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjteményben 8380 Hévíz, Rákóczi Ferenc utca 17-19. (továbbiakban: intézmény) látja el, továbbá e feladatok ellátására közművelődési megállapodást köthet.

(2) Az intézmény telephelyei:

a) Hévízi Fontana Mozi és Művelődési Ház 8380 Hévíz, Rákóczi Ferenc utca 9.,

b) Múzeum és Kiállítótér 8380 Hévíz, Attila út 123.,

c) Városi könyvtár 8380 Hévíz, Rákóczi Ferenc utca 17-19.

(3) Az intézmény külön megállapodás szerint használója a Városi Konferenciateremnek (közösségi színtér) 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

5. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik elsősorban:

a) a városban tevékenységet folytató társadalmi és civil szervezetekkel, különösen a Hévízi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülettel,

b) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei és fővárosi szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel, valamint

c) a városban kulturális tevékenységet végző, illetve a városi székhelyű gazdasági társaságokkal, különösen a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft-vel, magánszemélyekkel, valamint

d) az egyházakkal,

e) oktatási, nevelési intézményekkel.

5. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése és felülvizsgálata

6. § A rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. A közművelődési megállapodások megkötésének feltételei

7. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátására a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény követelményeinek megfelelő jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet

a) társadalmi szervezet esetén azzal a szervezettel lehet megállapodást kötni, amely:

aa) főtevékenységként vagy más tevékenysége mellett, kiemelten ideértve a turisztika, idegenforgalom területén történő működést, közművelődési tevékenységet is folytat,

ab) a bíróság jogerős bejegyző határozattal nyilvántartásba vette és

ac) köztartozása nincs,

b) gazdálkodó szervezettel, ideértve az egyéni vállalkozót is akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha

ba) tevékenységi körében szerepel a közművelődési tevékenység vagy turisztikai, idegenforgalomi tevékenység keretében lát el kulturális, közművelődési feladatokat, rendezvényszervezést és

bb) köztartozása nincs.

(2) A közművelődési megállapodást az intézmény készíti elő, az a képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg.

7. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

8. § (1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:

a) állami hozzájárulás,

b) önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladat normatív támogatás

c) központi költségvetési támogatás,

d) pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot,

e) helyi költségvetési forrás,

f) saját bevétel és

g) a költségvetésen kívüli egyéb forrás.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben biztosítja az intézmény költségvetését, a közművelődés tárgyi évi forrását, valamint a közművelődés területén tevékenykedő további szervezetek támogatására fordítható összeget.

(3) Az intézmény a tárgyévi költségvetése alapján készíti el az által nyújtott közművelődési alapszolgálatások megszervezéshez az éves szolgáltatási tervet, mely az intézmény éves munkatervének részét képezi.

8. Záró rendelkezések

9. § (1) A rendelet 2020. november 15-én lép hatályba.

(2) A rendeletet a helyben szokásos módon történő közzé tételen kívül a rendelet 4. § felsorolt intézményben is ki kell helyezni azok közösségi forgalom számára megnyitott tereiben.

(3) * 

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére