Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatáról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Polgármestereként a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, a Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Az Ör. 1. melléklete a Szabályozási terv „SZ-1 jelű Szabályozási terv” tervlapjának módosítással érintett területeinek normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép.

3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet az elfogadást követő napon, 2021. február 20-án lép hatályba.

(2) A rendeletet a hatályba lépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére