Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hévíz Város Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I. 27.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-1/2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) bevételek főösszege: előirányzat 7.198.960.000 Ft, teljesítés 7.459.522.000 Ft,

b) kiadások főösszege: előirányzat 7.198.960.000 Ft, teljesítés 4.357.302.000 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeket 5.808.645.000 Ft módosított előirányzattal, 5.069.207.000 Ft teljesítéssel, ebből

a) működési célú bevételeket 3.114.413.000 Ft módosított előirányzattal 3.010.060.000 Ft teljesítéssel,

b) felhalmozási célú bevételeket 2.694.232.000 Ft módosított előirányzattal 2.059.147.000 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési kiadásokat 6.995.216.000 Ft módosított előirányzattal 3.159.230.000 Ft teljesítéssel, ebből

a) működési célú kiadásokat 3.689.498.000 Ft módosított előirányzattal, 2.610.741.000 Ft teljesítéssel,

b) a felhalmozási célú kiadásokat 3.305.718.000 Ft módosított előirányzattal, 548.489.000 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

(4) A finanszírozási bevételéket 1.390.315.000 Ft módosított előirányzattal 1.390.315.000 Ft teljesítéssel és 1.000.000.000 Ft lekötött bankbetét megszüntetéssel hagyja jóvá.

(5) A finanszírozási kiadásokat 203.744.000 Ft módosított előirányzattal, 198.072.000 Ft teljesítéssel és 1.000.000.000 Ft lekötött bankbetét elhelyezéssel hagyja jóvá.

(6) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:

a) személyi juttatásokat 989.131.000 Ft módosított előirányzattal, 930.324.000 Ft teljesítéssel,

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 192.751.000 Ft módosított előirányzattal, 171.952.000 Ft teljesítéssel,

c) dologi kiadásokat 1.289.512.000 Ft módosított előirányzattal, 925.300.000 Ft teljesítéssel,

d) ellátottak pénzbeli juttatásait 16.309.000 Ft módosított előirányzattal, 11.192.000 Ft teljesítéssel,

e) egyéb működési célú kiadásokat 1.201.795.000 Ft módosított előirányzattal 571.973.000 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet C. oszlop 1-27. sorának, 1/3., 1/4., 1/5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei finanszírozási célú bevételein belül az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét

a) Hévíz Város Önkormányzat esetében 1.321.470.543 Ft,

b) a Hévízi Polgármesteri Hivatal esetében 17.527.472 Ft,

c) a Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete esetében 794.979 Ft,

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda esetében 95.864 Ft,

e) a I. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális gyűjtemény esetében 6.294.288 Ft,

f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény esetében 12.804.938 Ft,

összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és (2) bekezdés szerinti intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-16. sorában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és (2) bekezdés szerinti intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 18-26. sorában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek Hévíz Város Önkormányzat és 2. § (2) bekezdés szerinti intézmények (a továbbiakban: intézmények) szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-27, a 2/2., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet C oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 1/3. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások bevételeinek teljesítését az 1/4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások intézmények szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-27. sora, a 2/2., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-24. sora, Hévíz Város Önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/1/1. melléklet, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/1/2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/5. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A 2020. évi költségvetésben módosított előirányzatként megállapított 5.000.000 Ft polgármesteri keretből 1.589.000 Ft került felhasználásra e rendelet 10. melléklet szerinti részletezéssel.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.293.189.316 Ft-ban hagyja jóvá a 2/1. melléklet F oszlop 41-42. sora alapján.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 4. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 21.309.732.000 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei vagyonát - a nullára leírt eszközökkel együtt - forgalomképesség szerinti bontásban a 4/1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét 4/2 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 251.136.175 Ft összegben a 4/3. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(5) Az önkormányzati részesedések és értékpapírok állományát a 4/4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

6. § Az önkormányzat és intézményei 2020. december 31-i létszámkeretét 201,25 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

7. § Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásának 164.127.000 Ft összegét az 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat által nyújtott, 2020. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 11. melléklet alapján 12.343.000 Ft összegben, az önkormányzat által felvett fejlesztési célú hitel 2020. 12. 31-ei állományát 1.048.067.000 Ft összegben hagyja jóvá.

9. § (1) A maradvány összegét 3.102.219.532 Ft értékben, ezen belül:

a) Hévíz Város Önkormányzat maradványát 3.045.318.764 Ft,

b) a Hévízi Polgármesteri Hivatal maradványát 20.650.352 Ft,

c) a Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetének maradványát 3. 531.540 Ft,

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát 1.308.980 Ft,

e) az I. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény maradványát 15.071.685 Ft,

f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát 16.338.211 Ft,

összegben, a 6. melléklet 15. sora alapján hagyja jóvá.

(2) A 2020. évi maradványt a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során át kell vezetni.

10. § (1) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket ki kell értesíteni.

(2) A zárszámadás részét képezi

a) a tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő melléklet,

b) vezetői nyilatkozatok az intézmények belső kontrollrendszer működéséről.

11. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

1. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi pénzügyi mérleg

1/1. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi működési pénzügyi mérleg

1/2. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

1/3. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi közhatalmi bevételek

1/4. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi zárszámadás
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

1/5. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi felhalmozási bevételek

1/6. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én beülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

1/7. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi felhalmozási kiadásai

1/8. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi zárszámadási rendelet
kiadási tartalék

2/1. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi pénzügyi mérlege

2/2. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2020. évi Pénzügyi mérleg

2/1/1. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat

2020. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként

2/1/2. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

3/1. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2020. évi Pénzügyi mérleg

3/2. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2020. évi Pénzügyi mérleg

3/3. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2020. évi pénzügyi mérleg

3/4. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2020. évi Pénzügyi mérleg

4. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi Mérleg

4/1. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi vagyonkimutatás forgalomképesség szerint

4/2. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi ingatlan vagyonkimutatás forgalomképesség szerint

4/3. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi befejezetlen beruházások

4/4. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi zárszámadási rendelet
tartós részesedések

5. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi Eredménykimutatás

6. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi Maradványkimutatás

7. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi engedélyezett létszámkeret

8. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
KIMUTATÁS
a költségvetési évet követő három évre kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

9. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat és intézményei által biztosított közvetett támogatás

10. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
KIMUTATÁS
Polgármesteri keret terhére kifizetett összegekről 2020. évben

11. melléklet a 14/2021. (V. 28.) rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi zárszámadási rendelet
önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

Hévíz Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

Kiegészítő melléklet

T/1. melléklet

Hévíz Város Önkormányzat
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

T/2. melléklet

Hévízi Polgármesteri Hivatal

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

T/3. melléklet

GAMESZ

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

T/4. melléklet

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

T/5. melléklet

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

T/6. melléklet

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

T/7. melléklet

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Hévíz Város Önkormányzat

Hévízi Polgármesteri Hivatal

GAMESZ

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

T/8. melléklet

Tájékoztató adatok

T/9. melléklet

Hévíz Város Önkormányzat
Helyi adómértékek és bevételek alakulása
2009-2020.

T/10. melléklet

Hévíz Város Önkormányzat általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

T/11. melléklet

Hévíz Város Önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

T/12. melléklet

Hévíz Város Önkormányzat előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása


  Vissza az oldal tetejére