2/1993. (IV. 15.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló bérlemények víz- és csatornadíjának a bérlőkre való áthárításáról

/Egységes szerkezetben a 14/2006.(VI.26.) önkormányzati rendelettel/

Az 1990. évi LXV. tv. 16. §-a, valamint a 18/1990. (I. 31.) MT rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Bp. II. Ker. Önkormányzat tulajdonában álló, bérletbe, vagy használatba adott lakásokra és nem lakás céljára szolgáló bérleményekre terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya azokra a lakásokra és nem lakás céljára szolgáló bérleményekre, amelyek önálló vízmérővel vagy mellék vízmérővel vannak felszerelve, és a bérlő vagy használó a szolgáltatási szerződés alapján a víz- és csatornahasználati díjat közvetlenül a szolgáltatónak fizeti.

2. § (1) Az 1. § (2) bekezdésében említett lakások és nem lakás céljára szolgáló bérlemények víz- és csatornahasználati díját teljes egészében a bérlő vagy használó fizeti.

(2) Azokban a bérleményekben, ahol a vízfogyasztás külön-külön nem mérhető, a víz- és csatornahasználati díj havi összegét az ingatlanon, illetve az épületben kialakított, és több bérlemény fogyasztását együttesen mérő vízóra leolvasásával kell megállapítani.

(3) A felhasznált víz mennyiségének megállapítása a vízóra leolvasása alapján rendszeres jelleggel történik. A működésképtelen vízórát a szolgáltató kicserélni köteles.

(4) A távhőszolgáltatásba kapcsolt épületek melegvizének előállításához felhasznált ivóvíz mennyisége után a bérlők és használók a távhőszolgáltató által számlázott díjat fizetik.

3. § (1) A 2. § (2) bekezdés szerinti bérleményekben a központi mérőhely által mért fogyasztásból le kell vonni:

a) a főmérő utáni meglévő mellékmérők által mutatott fogyasztásokat,

b) a főmérő utáni szerződött átalány-fogyasztásokat,

c) az épület takarítási vízfelhasználását,

d) az ingatlan felújítási és karbantartási vízfelhasználását,

e) a csőtörés során elfolyt vízmennyiséget.

f) *  A 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. Rendelet 3. §-ában biztosított öntözési kedvezmény összegét, amennyiben megállapításának feltételei fennállnak.

(2) A bérleményenként történő elszámolás az (1) bekezdésben felsoroltak levonása után maradó fogyasztás bérleményekre való arányos szétosztásával történik.

(3) A bérlők a víz- és csatornahasználati díjat havonta, a lakbérrel egyidőben kötelesek megfizetni.

A fogyasztási arányok meghatározása

4. § (1) A 3. § (2) bekezdése szerinti arányos szétosztás:

a) önszerveződéssel vagy

b) a kezelő által kidolgozott módszerrel történik.

(2) Önszerveződés alapján történő arányos szétosztás esetén a bérlők választott képviselőjük közreműködésével:

a bérleményekben lakók száma alapján, vagy

a bérlemények szobaszáma és komfortfokozata, vagy

egyéb körülmények alapján, vagy

a fentiek tetszés szerinti súlyozásával

határozzák meg a 3. § (1) bekezdésében felsoroltak levonása után szétosztandó vízfogyasztás lakásonkénti arányát.

(3) *  Amennyiben a bérlők a (2) bekezdésben leírt jogukkal nem kívánnak élni, vagy azt kellő időben és formában nem hozzák a kezelő tudomására, a kezelő saját hatáskörében a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerinti normák figyelembe-vételével a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerinti szorzófaktorokkal határozza meg a bérlemények szerinti vízfogyasztás arányát.

(4) *  Az önszerveződés alapján történő arányos szétosztás akkor alkalmazható, ha az adott ingatlan bérlőinek kétharmada + 1 fő azzal egyetért, és egyetértését a rendelet 3. sz. mellékletének megfelelő tartalmú, az egyetértő bérlők mindegyikének aláírásával hitelesített jegyzőkönyvvel legkésőbb minden év január 31-ig személyesen, képviselőjük útján átadják

A díj kiszámítása

5. § (1) A 4. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásánál a jegyzőkönyvben meghatározott százalékos arányok 1/100-ad részével kell megszorozni a 3. § (2) bekezdésében meghatározott maradó vízfogyasztást, és az így kapott mennyiséget a felhasználáskor érvényben lévő víz- és csatornahasználati díjjal szorozva, a szorzat adja a bérlő, illetve használó által fizetendő díjat.

(2) A 4. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásánál a kezelő a mérőhelyhez kapcsolódó összes bérlemény szobaszámtól és komfortfokozattól függő szorzófaktorait összeadja, a kapott összeggel osztja a 3. § (2) bekezdésében meghatározott maradó vízfogyasztást, és az így kapott hányadost bérleményenként a bérlemény saját szorzófaktorával szorozza. Az így kapott mennyiséget a felhasználáskor érvényben lévő víz- és csatornahasználati díjjal megszorozva, a szorzat adja a bérlő, illetve használó által fizetendő díjat.

(3) A kezelő a víz- és csatornahasználatért az (1) és (2) bekezdésekben leírt számítási módok valamelyikének alkalmazásával havonta köteles megállapítani a fizetendő díjat, és azt a lakbérközléssel egyidejűleg a bérlőkkel közölni.

Mellékvízmérők felszerelése

6. § (1) A lakás bérlője jogosult saját költségére önálló fogyasztásmérőt felszereltetni.

(2) A nem lakás céljára szolgáló bérlemény bérlője, ha tevékenysége ezt indokolja, a bérbeadóval való megegyezés alapján jogosult saját költségére önálló fogyasztásmérőt felszereltetni.

(3) Az így felszerelt fogyasztásmérőt a bérlő a szolgáltató vállalatnak köteles bejelenteni, és ha a szolgáltató vállalat a fogyasztásmérőt mellékvízmérőként elfogadja, valamint azt követően rendszeresen leolvassa, akkor a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kezelő, illetve a szolgáltató a mért értéket a főmérő fogyasztásából levonja.

(4) A nem lakás céljára szolgáló bérlemény bérlőjével a kezelő átalány mennyiségben is megállapodhat. Az átalány mennyiségét mindkét fél 30 napra felmondhatja, és új mennyiségben állapodhat meg. Megállapodás hiányában - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint - a bérlő köteles mérőt felszereltetni.

(5) A megállapított átalány mennyiségét a mellékmérővel nem rendelkező bérlők több mint 1/4-ének kérésére felül kell vizsgálni.

Közös vízfogyasztások

7. § (1) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott takarítási norma a következő:

ha a felhasznált vízmennyiség külön mérővel nem mérhető, jogszabály szerint:

a) a közös helyiségeket a kezelő évente 30 alkalommal mossa fel, az ehhez felhasználható vízmennyiség alkalmanként 10 liter/25 m2,

b) a nagytakarítás során évi 3 alkalommal ablaktisztítás, az ehhez felhasználható vízmennyiség alkalmanként 10 liter/100 m2 üvegfelület.

A bérlők jogosultak a takarítási normától eltérő mennyiségű vízfelhasználás utólagos megállapítását kérni. A kifizetett víz- és csatornadíj különbözetek elszámolására a tárgyévet követő január 31-éig kerül sor.

(2) A 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenységek esetén a felhasznált vízmennyiséget és a díjtérítést a kezelőnek a kivitelező vállalkozóval való megállapodásban kell rögzítenie.

(3) A 3. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esemény során elfolyt vízmennyiséget az eseményt egy évvel megelőző időszak vízfogyasztása alapján kell kiszámítani.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben említett vízfogyasztások a bérlőkre külön nem háríthatók át.

8. § (1) A közcsatornába be nem kötött ingatlanok bérlői is kötelesek csatornadíjat fizetni. Az ingatlanon keletkezett házi szennyvíz elszállításával kapcsolatos költségeket a bérbeadó viseli.

(2) Ellenkező megállapodás hiányában a víz- és csatornadíjfizetési kötelezettség azt a bérlőt is terheli, aki a bérlemény használatát időszakosan szünetelteti.

(3) *  A nem lakáshoz tartozó bérlői víz felhasználás kezelő általi megállapítása az alábbi átalánymennyiségek figyelembevételével történik:

Vízöblítéses WC 15 l/fő/nap,

Kézmosó 10 l/fő/nap,

Mosdó 15 l/fő/nap,

Házi kertlocsolás 1/m2/nap,

Gépkocsi mosás tömlővel 400 1/szgk/hó

(4) *  A kezelő a víz felhasználás megállapítását megelőzően köteles a helyszínen ellenőrizni, és a bérlő jelenlétében a jelen rendelet 4. sz. mellékletének megfelelő tartalmú jegyzőkönyvbe foglalni a vízszolgáltató berendezések, és az azokat rendszeresen használó személyek számát.

(5) *  A fokozott vízfogyasztással járó tevékenységek - így különösen a vendéglátóipari egységek üzemeltetése és a fodrászati tevékenység - gyakorlása esetén a kezelő a (3) bekezdésben rögzített átalánymennyiségekre 1,1-1,3 terjedő szorzófaktort alkalmazhat.

(6) *  Amennyiben a nem lakás célú helyiség bérlője a (3) és (4) bekezdésben foglalt átalánymennyiségek, illetve szorzófaktorok alkalmazását nem fogadja el, úgy saját költségén 60 napon belül mellékvízmérő felszerelésére köteles.

(7) *  A 3. § (1) bekezdés a) pontjában említett mellékmérők meghibásodása esetén a bérlőt a hiba észlelésétől számított 24 órán belüli bejelentési kötelezettség terheli.

9. § (1) Az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérlői a bérbeadóval állnak jogviszonyban.

(2) A bérlő a bérbeadónak a reá vonatkozó víz- és csatornahasználati díj elszámolásába jogosult betekinteni.

(3) A víz- és csatornadíjak meghatározásával kapcsolatban felmerült vitáknál eljárásra a bérbeadó ügyvezető igazgatója jogosult.

(4) Amennyiben a (2) bekezdésben említett vitákban a felek nem jutnak egyezségre, a bérlő jogosult bírósághoz fordulni.

(5) *  Az önkormányzati kisebbségben működő vegyes tulajdonban lévő lakóépületekben az önkormányzati tulajdont bérlők a víz- és csatornadíjat a társasház érvényes szervezeti-működési szabályzatában meghatározott elszámolási és megfizetési szabályok szerint kötelesek megfizetni. Amennyiben a bérleményt magában foglaló épület érvényes szervezeti-működési szabályzattal nem rendelkezik, akkor a víz- és csatornahasználati díj összegét a tulajdonosok közgyűlésének határozatában foglaltak szerint kötelesek megfizetni. Előzőek hiányában a kezelő lakás esetében a jelen rendelet 4. § (3) bekezdése szerint, nem lakás célú helyiség esetében pedig a jelen rendelet 8. §-a szerint határozza meg a bérlő által fizetendő víz- és csatornahasználati díj összegét. Amennyiben a bérlő gazdálkodó szervezet, úgy a bérbeadó, a víz- és csatornadíjat azonnali beszedési megbízás útján is jogosult beszedni.

Átmeneti rendelkezések

10. § (1) A bérlők a tényleges fogyasztásuknak megfelelő díjat első alkalommal 1993. július 1-31. között kötelesek megfizetni, a megelőző 2 havi (1993. május 1 - 1993. június 30. közötti időszak) víz- és csatornadíjról szóló számla alapján.

(2) 1993. július 1. után a leolvasási ciklusnak megfelelően az előző időszak tényfogyasztása alapján kötelesek a bérlők a díjat havonta megfizetni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt díjfizetéseket a 4. §-ban meghatározott arányok szerint kell elszámolni.

(4) A 4. § (4) bekezdésben leírt jegyzőkönyveket az érintettek ezen első esetben 1993. május 30-ig kell hogy átadják a kezelő képviselőjének. A következő jegyzőkönyv 1994. január 31-ig adandó át.

(5) Az 1993. július 1-10. között esedékes számlák értékéből az 1993. május 1 - június 30. között beszedett víz- és csatornadíjakat a kezelő levonja.

11. § Ezen önkormányzati rendelet 1993. április 30-án lép hatályba.

Póta Gyula s. k. Tőke Anna s. k.
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése 1993. április 15-én az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént. A rendelet közzététel céljából megküldésre került a Budai Polgár és a Főváros Közlöny részére.

Takácsné dr. Békéssy Eleonóra s. k.
Titkárságvezető

1. melléklet * 

Víz, csatorna (mennyiség) normál m3/év
Komfortfokozat 1 1+1/2 2 2+1/2 3 3+1/2 4 és több
szobás
Összkomfortos 154 187 220 253 286 319 352
Komfortos 140 170 200 230 260 290 320
Félkomfortos 98 119 140 161 182 203 224
Komfort nélküli
és szükséglakás

70

85

100

115

130

145

160

2. melléklet * 

Szorzófaktorok táblázata

Komfortfokozat Lakószobák száma
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 és több
Összkomfortos 2,20 2,67 3,14 3,61 4,09 4,56 5,03
Komfortos 2,00 2,43 2,86 3,29 3,71 4,14 4,57
Félkomfortos 1,40 1,70 2,00 2,30 2,60 2,90 3,20
Komfort nélküli 1,00 1,21 1,43 1,64 1,86 2,07 2,29

3. melléklet * 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült az ..... sz. rendelete alapján a lakóközösség által szervezet lakógyűlésen.

Cím: Budapest, ker. ....................................................u. ..................................sz.

Lakásszám: ...................................... db.

Lakógyűlés időpontja: 200. ....................................hó...........................................nap

Jelen vannak: az ingatlan (épület) bérlői, bérlőtársai, lakói.

Napirendi pont: a ténylegesen mért vízfogyasztás lakásonkénti %-arányos meghatározása.

Sorsz. Lakás címe: .......fsz. .....ajtó...
Bérlő neve:
em.
Meghatározott vízfogy. % Egyetértő aláírás
Összesen: 100%

4. melléklet * 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült az ..... sz. rendelete alapján az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekhez tartozó bérlői víz felhasználás kezelő általi megállapítása céljából.

Kelt: 2006. év ....................................hónap...........................................napján

Cím: Budapest, .......ker.........................................u. ............sz.......em.: ....ajtó:.......

Albetétszám:....................

Helyiség rendeltetése:.............................

A helyiségben folytatott tényleges tevékenység:............................

Jelen vannak: ...........................................................

...........................................................

............................................................

A bérleményben található: WC-k száma: ...........db,

Kézmosók száma: ...........db,

Mosdók száma: ...........db.

A vizes berendezéseket rendszeresen használók száma: ..............fő.

A fokozott vízfogyasztás miatt alkalmazott szorzófaktor: ..............

A bérlő általi vízfelhasználás megállapítása során házi kertlocsolás / gépkocsimosás figyelembevételére került / nem került figyelembevételre.

Jelen jegyzőkönyv aláírásával a bérlő a megállapított adatokat/szorzófaktort elfogadja.

..................................... .........................................
kezelő bérlő

Jelen jegyzőkönyv aláírásával a bérlő a megállapított adatokat/szorzófaktort nem fogadja el, ezért 60 napon belül saját költségen mellékvízmérő felszerelését vállalja.

..................................... .........................................
kezelő bérlő