52/1995. (XII. 18.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

a magántulajdonban lévő egyes lakások lakbéréről

/Egységes szerkezetben az 50/1997.(XII.22.), valamint a 24/2002.(IX.3.) önkormányzati rendeletekkel/

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a II. Kerületi Önkormányzat illetékességi területén fekvő, egyes magántulajdonban lévő lakások lakbéréről a következő rendeletet alkotja: * 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén fekvő, magántulajdonban lévő azon lakásbérleti jogviszonyra, amely:

a) 1989. január 1-je előtt jött létre, ha a lakásra, 1990. február 1. napjától a kiköthető lakbér legfeljebb kétszerese lehetett a 45/1982. MT rendelet 4. §-ában meghatározott mértéknek;

b) * 

(2) A rendelet hatálya kiterjed azon lakásbérleti jogviszonyokra is, amelyek az (1) bekezdésben megjelölt lakásokra lakásbérleti jogviszony folytatása jogcímén állnak fenn.

2. § *  (1) Az 1. §-ban meghatározott lakások havi lakbérének legmagasabb összege (hatósági ár) a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak szerint számított értékek közül a magasabb érték.

(2) A havi lakbér legmagasabb összege (hatósági ára):

a) az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbéréről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben az adott lakásra meghatározható lakbér összegének háromszorosa, vagy

b) a helyi adókról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletnek az adott lakásra - illetve egyéb épületre - meghatározható adója éves mértékének kétszerese.

3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet 1996. év január hó 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 9/1992. (IX. 28.) átmeneti, egyes személyi tulajdonban lévő lakások béréről szóló rendelete hatályát veszti.

Póta Gyula dr. Kálmán Zsuzsanna
polgármester jegyző