Indokolás

57/1996. (XII. 23.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

az építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról

/Egységes szerkezetben az 54/1997.(XII.31.), a 22/1999.(X.28.), 27/2000.(IX.26.), a 23/2001.(IX.4.), a 43/2001.(XII.22.), a 28/2002.(X.17.), a 39/2002.(XII.23.), az 5/2003.(III.11.), a 19/2003.(VI.26.), a 41/2003.(XII.11.), a 25/2004.(VII.2.), a 26/2007.(XI.29.), a 21/2008.(XI.24.), a 38/2011. (XI.30.), a 26/2012.(X.19.), a 18/2015.(XI.27.), 38/2017.(X.27.), a 27/2019.(XI.27.), a 47/2020. (XI. 30.), a 34/2022. (XI. 25.), valamint az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében és a 43. §-ának (1) bekezdésében, valamint a Budapest Főváros Közgyűlése 19/1991. (XI. 5.) rendelettel módosított 5/1991. (II. 19.) rendeletében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben biztosított jogkörénél fogva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Az adó bevezetése

1. § (1) A Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat illetékességi területén építményadót és a magánszemélyek kommunális adóját vezeti be.

(2)-(5) * 

2. Az építményadó

Adókötelezettség

2. § * 

Az adó alanya

3. § * 

Adómentesség

Tárgyi adómentesség

4. § *  A helyi adókról rendelkező 1990. évi C. törvény 13. §-ban felsoroltakon túl mentes az építményadó alól

a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás

b) *  a lakásszövetkezet, valamint lakóépületben lévő társasház és/vagy tulajdonközösség esetén a tulajdonostársak közös tulajdonában álló, közös használatú helyiségek közül a fedett és oldalt zárt erkély, lodzsa, fedett terasz és tornác, tetőtér, belső lépcső, közlekedő, tüzelőtér, tüzelő-és salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra, szín, pince, gyermekmegőrző, valamint házimosoda, amennyiben ezeket nem vállalkozási célra hasznosítják.

Alanyi adómentesség

5. § (1) *  Mentes az adó alól

a) az a látási fogyatékos személy, aki vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül,

b) aki hadigondozottak ellátási formáiban részesül,

c) *  az a 70. életévét betöltött gépjárműtároló tulajdonos, akinek a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának jövedelmét is figyelembe véve az egy főre jutó jövedelme nem éri el a tárgyév január 1-én érvényes szociális vetítési alap összegének kétszeresét, feltéve, hogy a rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló és az életvitelszerűen lakott ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban azonos helyrajzi számon szerepel, vagy azonos társasházon belül van.

(2) *  Az adómentesség, adókedvezmény a pénzbeli szociális ellátás, illetve a jogosultsághoz előírt feltétel megállapítását, keletkezését vagy megszűnését követő félév első napján keletkezik, illetve szűnik meg.

(3) * 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

6. § * 

Az adó alapja és mértéke

7. § (1) Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete

(2) *  Az építményadó évi mértéke: 1 900,- forint/m2.

Egyes eltérő fajtájú adótárgyakra vonatkozó, az általánostól eltérő adómértékek * 

7/A. § * 

8. § *  (1) Azon műtermek adójának mértéke, melynek tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja tagja valamely képzőművészeti, illetve alkotóművészeti szövetségnek 270,-Ft/ m2/év.

(2) A teljes adóévben gépjárműtárolás céljára használt, vállalkozási célt nem szolgáló gépjárműtároló adójának mértéke 300.-Ft/m2/év, amennyiben annak tulajdonosa, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja magánszemély.

(3) Társasházi vagy lakásszövetkezeti (továbbiakban: társasházi) közös tulajdonban álló, műszakilag osztatlan gépjárműtároló adójának mértéke - a társasházban lévő lakásokra jutó tulajdon mértékéig 300.-Ft/m2/év.

Levonási jog az adóból

9. § * 

3. A magánszemélyek kommunális adója

Az adókötelezettség, az adó alanya, adókötelezettség keletkezése és megszűnése

10. § * 

Adómentességek

11. § (1) Mentes az adó alól;

a) *  aki aktív korúak ellátásában részesül,

b) *  az az adóalany, aki, illetve akinek házastársa kiskorú gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap,

c) * 

d) *  az a látási fogyatékos személy, aki vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül,

e) aki hadigondozottak ellátási formáiban részesül,

f) aki lakásfenntartási támogatásban részesül,

g) aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik,

h) * 

i) *  a 65. életévét betöltött adóalany,

j) * 

k) *  akinek Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján rendszeres (évente legalább hat hónap időtartamban) pénzbeli és természetbeni támogatás kerül megállapításra,

(2) Az adómentesség a pénzbeli szociális ellátás, illetve a jogosultsághoz előírt feltétel megállapítását, keletkezését, megszűnését követő félév első napján keletkezik, szűnik meg és csak arra az egy lakásra vonatkozik, amelyben az adóalany életvitelszerűen tartózkodik. Nem illeti meg az adómentesség az adóalanyt, ha lakását albérletként, vagy ágybérletként hasznosítja.

(3) *  Az (1) bekezdésben szabályozott adómentességre való jogosultságot - a d), e) és i) pontok kivételével - adózónak évente igazolnia kell.

(4) * 

(5) *  Mentes az adó alól továbbá

a) szükséglakás,

b) kényszerbérbe adott lakás

Adó kedvezmények

12. § * 

Az adó mértéke

13. § *  Az adó mértéke:

a) 9 000,-Ft/év ha a lakás (lakásbérlemény) kiegészítő helyiségek nélküli hasznos alapterülete a 80 m2 -t nem haladja meg,

b) 16 000,-Ft/év ha a lakás (lakásbérlemény) kiegészítő helyiségek nélküli hasznos alapterülete nagyobb, mint 80 m2, de nem haladja meg a 100 m2-t,

c) *  25 000,-Ft/év, ha a lakás (lakásbérlemény) kiegészítő helyiségek nélküli hasznos alapterülete nagyobb, mint 100 m2.

Levonási jog az adóból

14. § * 

4. Eljárási szabályok

Az adó megállapítása és megfizetése

15. § (1)-(9) * 

(10) *  Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, és a tartozás után felszámított késedelmi pótlékról - feltéve, hogy az adószámla tartozást mutat - évente március 10-ig értesítést ad ki.

(11) *  Az önkormányzati adóhatóság a (12) bekezdésében foglalt kivétellel minden évben, december 31-i hatállyal törli a 100,-Ft-ot meg nem haladó hátralék összegét.

(12) * 

(13) * 

Az adó mérséklése

16. § * 

16/A. § *  (1) A kerület díszpolgára, továbbá a 6/2000. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésének megfelelő személy, továbbá a Kossuth- vagy Széchényi-díj kitüntetésben részesült személy a címek odaítélését követő öt évig, vagy ha az odaítélés jelen rendelet hatálybalépését megelőzően történt, akkor jelen rendelet hatálybalépését követő öt évig mentes

a) a tulajdonában álló, a rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti gépjárműtároló építményadója és

b) a rendelet 10. §-ában szabályozott magánszemélyek kommunális adója alól.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései szerinti mentességet az adóhatóság - a rendelet 15. §-ban szabályozott eljárás keretein túl - hivatalból indított eljárásban is megállapíthatja.

Jogkövetkezmények

17. § * 

5. Értelmező rendelkezések

18. § * 

6. Záró, átmeneti rendelkezések

19. § * 

20. § (1) E rendelet 1997. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a 17/1996. (VI. 3.) és a 24/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendeletek, valamint az ezeket módosító 53/1996. (XI. 29.) és 54/1996. (XI. 29.) önkormányzati rendeletek.

Póta Gyula dr. Kálmán Zsuzsanna
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése 1996. december 23-án az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént. A rendelet közzététel céljából megküldésre került a Budai Polgár részére.

Takácsné dr. Békéssy Eleonóra
aljegyző