6/2000. (III. 23.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím, valamint a II. Kerületért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről

/Egységes szerkezetben a 14/2000.(V.18.), a 28/2002.(X.17.), a 17/2007.(V.31.), a 12/2009.(IV.27.), a 7/2017.(II.24.), 13/2018.(VI.21.), a 16/2020. (IV. 29.), a 24/2021. (VI. 24.), a 16/2023. (IV. 28.), valamint a 14/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tisztelet méltó elismeréseként az alábbi rendeletet alkotja.

A díszpolgári cím alapítása

1. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában, s a kerület hírnevének emelésében kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó kitüntetésben részesíthesse, valamint személyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékelje „Budapest Főváros II. kerület Díszpolgára” címet alapít.

Az adományozás feltételei

2. § (1) *  A díszpolgári cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, magyar vagy külföldi alkotópárnak, alkotóközösségnek

a) akik életművükkel, kiemelkedő munkájukkal a kerületben vagy országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést szereztek, továbbá emberi magatartásuk miatt köztiszteletben állnak,

b) akik hozzájárultak a kerület jó hírnevének öregbítéséhez, elismerésre méltó hagyományainak gazdagításához.

(2) *  Díszpolgári cím évente két, alkotópár vagy alkotóközösség esetén több fő részére is adományozható, melynek során a díszpolgári címek kiadása esetén, az egyik ma élő személy, alkotópár vagy alkotóközösség esetén személyek részére, a másik posztumusz adományozással történik.

(3) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél, ezüst emlékérem, és kitűző jár.

(4) *  Díszpolgári cím a (2) bekezdésben szabályozott eljáráson túl adományozható a Képviselő-testület minősített többségű döntésével a kerületben állandó bejelentett lakással rendelkező, Nobel díjjal kitüntetett magyar állampolgárságú személynek.

(5) *  A Képviselő-testület – a (2) bekezdésben meghatározott eljáráson túl – minősített többségű döntésével díszpolgári címet adományoz, a 2021. évtől olimpiai bajnoki címet szerző a kerületben állandó bejelentett lakással rendelkező magyar állampolgárságú személynek.

(6) *  A Képviselő-testület a (4)–(5) bekezdés szerinti díszpolgári cím adományozásáról – a R. 5. §-ától eltérően – a kitüntetés, illetve az olimpiai cím elnyerését követő rendes ülésén dönt.

(7) *  Azokban az években, amelyekben nyári olimpiai játékok kerülnek megrendezésre, – az 5. § (5) bekezdésről eltérően – a nyári olimpiai játékok záróünnepségét követő 90 napon belül történik az elismerések átadása.

A díszpolgári címhez kapcsolódó jogosultságok

3. § (1) *  Az a magyar vagy külföldi állampolgár, magyar vagy külföldi alkotópár vagy alkotóközösség, akinek díszpolgári cím került adományozásra (a továbbiakban: díszpolgár) az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a jogosultságokat, amelyek a (2) bekezdés szerint megilletik.

(2) A kerület díszpolgára:

a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,

b) meghívandó az Önkormányzat által rendezett minden hivatalos ünnepségre, és egyéb rendezvényre,

c) jogosult a díszpolgári címmel adományozott kitűző viselésére,

d) jogosult a díszpolgári címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni.

(3) *  A díszpolgárt az 57/1996. (XII. 23.) rendeletben szabályozott adókedvezmények megilletik.

(4) *  A díszpolgárt halála esetén a kerület saját halottjának tekinti.

„A II. Kerületért Emlékérem”

4. § (1) A „II. Kerületért Emlékérem” azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik (amelyek) a kerület fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a kerület értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

(2) Évente két „II. Kerületért Emlékérem” adományozható.

(3) *  A bronzból készült emlékérem mellé díszoklevél jár.

Az elismerések adományozásának rendje

5. § (1) *  A díszpolgári cím, valamint a „II. Kerületért Emlékérem” (továbbiakban: elismerés) adományozására javaslatot minden év február 28-ig tehet:

a) társadalmi szervezetek,

b) bármely kerületi választópolgár.

(2) *  A Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság minden év május 5-ig – 2020. évben a veszélyhelyzet kihirdetésről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre tekintettel augusztus 31. napjáig – összegzi a javaslatokat, és írásos előterjesztést készít a Képviselő-testület elé. Az előterjesztés elkészítése előtt belátása szerint kikérheti más bizottságok véleményét, illetve külső szakértőt is igénybe vehet. A Bizottság lehetővé teszi, hogy a díszpolgári cím viselői, valamint az emlékéremmel kitüntetett személyek az előterjesztésről véleményt nyilváníthassanak. Egyetértés hiányában a Bizottság rangsor szerinti alternatív javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé.

(3) *  A Képviselő-testület 2020. évben a veszélyhelyzet kihirdetésről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre tekintettel az elismerések odaítéléséről minősített többséggel 2020. szeptember 30-áig bezárólag dönt.

(4) *  A II. Kerület Napja minden év június 21-e.

(5) *  Az elismerések átadása minden év júniusában, a nyári napfordulóhoz közel, a „Kerület Napja” rendezvény keretében, ünnepélyes keretek között történik. Az elismerések átadására 2020. évben a veszélyhelyzet kihirdetésről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre tekintettel 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. napja között kerül sor.

Az elismerések visszavonása

6. § (1) Az elismerések visszavonhatóak, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.

(3) A visszavonás módjára a 4. §-ban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Vegyes rendelkezések

7. § (1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(2) Az elismerésre érdemtelenné válik: aki magánéleti vagy közéleti tevékenységével a kerület jó hírnevét csorbítja, vagy akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(3) Az elismerések költségeinek fedezetét a hivatal éves költségvetésében kell biztosítani.

(4) A díszpolgári címmel adományozandó emlékérem és kitűző, valamint a II. Kerületért Emlékérem külső megjelenését és összetételét a Képviselő-testület külön szabályozza.

(5) Ez a rendelet 2000. április 3-án lép hatályba.

Bencze B. György Takácsné dr. Békéssy Eleonóra
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2000. március 16-i ülésén fogadta el.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet közzététel céljából megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2000. március 23.

Takácsné dr. Békéssy Eleonóra
jegyző