Indokolás

23/2001. (IX. 4.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által létesített közutakkal kapcsolatos költség-hozzájárulásról

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén az 1997. évi LXXVIII. tv. hatálybalépését követően elfogadott szabályozási tervvel vagy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásaival összhangban történő önkormányzati részvétellel megvalósuló útlétesítésekre.

(2) A rendelet alanyi hatálya kiterjed azon ingatlantulajdonosokra (természetes- és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra, a továbbiakban: ingatlantulajdonosra) akiknek a II. kerületben ingatlanuk van, s ez közvetlenül érintkezik az önkormányzat által az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kialakított közúttal.

(3) A kialakított közúttal kapcsolatban csak akkor alkalmazható a rendelet, ha az önkormányzatnak a kialakítással kapcsolatban költségei merültek fel.

(4) E rendelet alkalmazása során út létesítés a közterület megszerzésével és új érték létrehozásával kapcsolatos tevékenység.

(5) A (3) bekezdés szerinti költségnek minősül az is, ha:

- a költségeket harmadik személy fedezi és az önkormányzat Képviselő-testülete megállapodásban kötelezettséget vállal a költségviselőtől eltérő személyekre jutó kiadások 5 éven belüli feltételes, vagy feltétlen megtérítésére,

- a közút területének megszerzése érdekében a kártalanításért kifizetett összeg, abban az esetben, ha a kifizetés 10 éven belül történt.

2. § (1) A Képviselő-testület a tényleges költségek összegét határozatban állapítja meg. Az ingatlantulajdonosok által megtérítendő az önkormányzati ráfordítás egésze. Külön határozatában a Képviselő-testület a megtérítendő részt alacsonyabb arányban is meghatározhatja.

(2) Az egyes ingatlantulajdonosok által megtérítendő költség-hozzájárulás mértékét, a telektulajdonra a jogszabályok alapján építhető bruttó szintterület alapján az 1. sz. melléklet figyelembe vételével a (3) bekezdésben meghatározott módon kell meghatározni.

(3) A kiszámítás módja:

T= M x Is

Szk

Is= --------

Szk

Ahol:

T = térítés

M = jelen rendelet 2. § (1) bekezdése alapján megállapított megtérítendő összeg

Is= egyedi ingatlan érdekeltségi súlya

Szk= Sz x 1. számú melléklet szerinti korrigált építhető szintterületi érték

Sz= építhető szintterület

Szk= összes korrigált építhető szintterület

(4) Amennyiben egy ingatlannak több tulajdonosa van, a fizetendő költség-hozzájárulást a tulajdoni hányadok arányában kell megállapítani. A hozzájárulás összegét a közút üzembehelyezését követően egy összegben kell megfizetni.

(5) Amennyiben az ingatlanból közterület kártalanítás nélkül került kialakításra, az Önkormányzat az érintett ingatlantulajdonos részére a kártalanítás nélkül igénybevett földrészlet ellenértékének megfelelő összeget köteles az ingatlantulajdonost terhelő hozzájárulásba beszámítani.

Amennyiben a kártalanítás nélkül igénybevett földrészlet beszámításra kerülő forgalmi értéke tekintetében az Önkormányzat és az ingatlantulajdonos nem tudna megegyezni, úgy a tulajdonos a bírósághoz fordulhat.

(6) A fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a költség-hozzájárulás mértéke összegéig az önkormányzat az ingatlanra jelzálogjog bejegyzését kezdeményezheti.

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő útlétesítésekre is alkalmazni kell.

(2) A jelen rendeletben szabályozott eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, az eljárásra az 1957. évi IV. törvény szabályait kell alkalmazni.

(3) A rendelet alapján megállapított költség-hozzájárulást a polgármester határozatban állapítja meg, mely ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.

(4) A képviselő-testület fellebbezés során a jelen rendeletben szabályozott, de külön határozatban eldöntött közútépítési költség-hozzájárulás költségeit részben, vagy egészben elengedheti.

(5) Az építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/1996. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 9. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„A közút létesítéséhez az ingatlantulajdonos által költség-hozzájárulás címén az Önkormányzathoz befizetett összeg - a kiegyenlítést követő öt évben a tulajdonos, mint adóalany által fizetendő, az adott ingatlanra, mint adótárgyra kivetett építmény-, telek- vagy kommunális adójával szemben - legfeljebb az adó összegéig elszámolható.”

Bencze B. György s. k. Takácsné dr. Békéssy Eleonóra s. k.
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2001. augusztus 30-i ülésén fogadta el.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2001. szeptember 4.

Takácsné dr. Békéssy Eleonóra s. k.
jegyző