Indokolás

5/2004. (II. 27.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és -felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról

/Egységes szerkezetben a 24/2004.(VII.2.), a 12/2007.(III.28.), a 14/2009.(V.27.), a 10/2014.(IV.30.), a 19/2014.(VIII.22.), a 32/2017.(IX.29.), a 1/2023. (I. 27.), valamint a 7/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) lakás építéséhez, vásárlásához, valamint emeletráépítés, tetőtér-beépítés útján és egyéb módon történő létesítéséhez, bővítéséhez, átalakításához, felújításához, korszerűsítéséhez nyújtható helyi pénzbeli támogatásáról (továbbiakban: helyi támogatás), továbbá a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható helyi pénzügyi támogatásáról (továbbiakban: fiatal házasok támogatása) az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérövezeteiről, a lakbérmegállapítás és a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 50/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (3) bekezdése, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy pályázati úton elnyerhető pénzbeli támogatásokkal, valamint azok feltételeinek, mértékének és eljárási rendjének szabályozásával hozzájáruljon az állampolgárok lakásigényének megoldásához, lakáskörülményeik javításához. E cél megvalósulását e rendeletben foglaltak szerint: helyi támogatás, valamint fiatal házasok támogatása (továbbiakban együtt: támogatások) nyújtásával segíti elő.

(2) A támogatások éves keretösszegét a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg.

2. § *  Pályázatot nyújthatnak be azok a Magyarországon élő:

- nagykorú magyar állampolgárok,

- bevándorlási engedéllyel rendelkező személyek,

- a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek, valamint

- a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek,

a) akiknek lakó- vagy tartózkodási helyük Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat illetékességi területén van,

b) akiknek nincs lakó, vagy tartózkodási helyük az Önkormányzat illetékességi területén, de itt kívánnak lakást vásárolni, vagy az 5. § b) pontban meghatározott építési munkát végezni és lakó vagy tartózkodási helyükön önkormányzati támogatásban nem részesültek, feltéve, hogy Budapesten rendelkeznek lakó, vagy tartózkodási hellyel.

a) akiknek lakó- vagy tartózkodási helyük a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat illetékességi területén van.

b) akiknek nincs lakó, vagy tartózkodási helyük az Önkormányzat illetékességi területén, de itt kívánnak lakást vásárolni, vagy az 5. § b) pontban meghatározott építési munkát végezni és lakó, vagy tartózkodási helyükön önkormányzati támogatásban nem részesültek, feltéve, hogy Budapesten rendelkeznek lakó, vagy tartózkodási hellyel.

Értelmező rendelkezések

3. § *  E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következők:

1. Család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó hozzátartozók.

2. Hozzátartozók: a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő.

3. Egy főre jutó havi jövedelem: a család - havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a pályázat benyújtását megelőző 3 havi, egyéb jövedelmeknél 12 havi - nettó jövedelmének egy hónapra eső része, melyet osztani kell a családtagok számával.

4. Emeletráépítés: meglévő épület - belső falsíkon mért legalább 1,90 métert elérő - épületmagasítással járó, függőleges irányú bővítése új építményszint létesítése érdekében;

5. Felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség eredeti használhatóságának, üzembiztonságának biztosítása érdekében végzett építési-szerelési munka.

6. Fiatal házas: az a házaspár, akiknél a támogatás biztosítása iránti pályázat benyújtásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.

7. Félszoba: hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert.

8. *  Illetékes Bizottság: a mindenkori hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott - hatáskörrel, illetve feladatkörrel rendelkező - bizottság.

9. Jövedelem: az Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételek.

10. Korszerűsítés: a lakásban fürdőszoba és/vagy WC kialakítása, energiatakarékosabb fűtési módra való átállás, nyílászáró csere, azaz olyan munkálatok, melyek a lakás komfortfokozatának növelését célozzák.

11. Lakás átalakítása: meglévő lakás alaprajzi elrendezésének, külső formájának, vagy egyes helyiségei használati módjának a megváltoztatása érdekében végzett, a lakás térfogatát nem növelő építési munka.

12. Lakás bővítése: meglévő lakás alapterületének növelése érdekében végzett építési munka, ha az lakószoba kialakítását, vagy a lakószoba alapterületének a bővítését szolgálja.

13. Lakásépítés: az új lakás építése és a nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá való átalakítása.

14. Méltányolható lakásigény mértéke:

az együttlakó, - gyermektelen házaspár esetében legfeljebb két vállalt gyermekkel, egygyermekes házaspár esetében további egy vállalt gyermekkel együtt számításba vehető - személyek számától függően a következő:

- egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba,

- három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,

- négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.

Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetén egy szobával nő.

15. Szoba: hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha hasznos alapterülete együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe venni.

16. Tetőtér beépítés: tetőtérben lakás követelményeinek megfelelő helyiségcsoport létrehozása.

17. Teljes költség: lakás létesítésének költsége, bővítési, átalakítási, felújítási, korszerűsítési munkálatok költsége, valamint a lakás adás-vételiszerződésben megjelölt vételi ára.

18. *  Vagyon: az az ingatlan, jármű, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz, készpénz, takarékbetét, értékpapír, továbbá vagyoni értékű jog amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja a szociális vetítési alap - a pályázat benyújtásának időpontjában érvényes - összegének a kétszázötvenszeresét.

19. Vagyonként nem lehet figyelembe venni:

- a beépítendő ingatlan értékét,

- a lakástulajdont, amelyet a támogatás segítségével kívánnak megvásárolni, építeni, illetve amelyen korszerűsítési, felújítási munkát kívánnak végezni,

- azt a vagyont, amely a teljes költség saját anyagi eszközéül szolgál,

- mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű,

- öröklés vagy ajándékozás jogcímen szerzett haszonélvezeti (özvegyi) joggal terhelt ingatlan, melyben a vagyonértékű jog jogosultja lakik.

A támogatások általános feltételei

4. § (1) A pályázati feltételeket a pályázó, valamint az együttköltöző családtag esetében vizsgálni kell. A méltányolható lakásigény mértékének, valamint a család egy főre jutó jövedelmének megállapításánál a pályázó és az együttköltöző család tagjait együtt kell számításba venni akkor is, ha korábban külön éltek.

(2) Gyermektelen házaspár esetén legfeljebb két - egy gyermekes házaspár esetében további egy - vállalt gyermek is családtagként vehető figyelembe a lakásigény mértékének megállapításánál melyről a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidőn belül igazolást (születési anyakönyvi kivonat) kell benyújtani.

A gyermekvállalás teljesítésétől az illetékes bizottság egyedi esetben méltányosságból mentességet adhat.

(3) A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő egy gyermek esetében a szerződés megkötésétől számított három év, két gyermek esetében hat év.

(4) Nem nyújtható támogatás hozzátartozó, továbbá olyan, magánszemély tulajdonában álló lakás tulajdonjogának megszerzéséhez, ahol nem vélelmezhető a visszterhes vagyonátruházás, illetve a vagyonátruházási szerződés feltűnő aránytalanságokat mutat.

(5) A rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül elidegenítésnek, ha a tulajdonjog megszűnése hatósági, bírósági határozaton alapul.

II. FEJEZET

HELYI TÁMOGATÁS

A helyi támogatás jogcímei

5. § Az Önkormányzat - e rendeletben meghatározott feltételek szerint - helyi támogatást nyújt:

a) használt, vagy új lakás megvásárlásához;

b) új lakás felépítéséhez, vagy emeletráépítés, tetőtér beépítés útján történő - tulajdonjog megszerzése melletti - létesítéséhez;

c) meglévő, tulajdonában álló lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, átalakításához, felújításához,

d) az Önkormányzattól üresen álló lakás forgalmi áron történő vásárlásához.

A helyi támogatás formái

6. § (1) Az Önkormányzat a helyi támogatást

a) kamatmentes kölcsön, vagy

b) vissza nem térítendő helyi támogatás formájában nyújtja.

(2) *  Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt helyi támogatási forma megállapítására akkor kerülhet sor, ha a pályázó családjában önmaga ellátására képtelen, állandó felügyeletre szoruló súlyos fogyatékos, vagy rokkantságra való tekintettel rendszeres pénzellátásban részesülő személy van.

A helyi támogatás mértéke

7. § (1) A 6. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt helyi támogatás mértéke a teljes költség

a) 20%-áig terjedhet, ha az igénylő a helyi támogatást az 5. § a), b) és d) pontjában foglalt célokra kívánja igénybe venni, de nem haladja meg

- a 2 millió Ft-ot, ha a pályázatban meghatározott ingatlan a II. kerületben van,

- az 1 millió Ft-ot, ha a pályázatban meghatározott ingatlan nem a II. kerületben van

b) 50%-áig terjedhet, ha az 5. § c) pontjában meghatározott célra kívánja igénybe venni, de nem haladhatja meg a 2 millió Ft-ot.

és legfeljebb 10 év alatt kell visszafizetni.

(2) A 6. § (1) b) pontjában foglalt támogatás mértéke a teljes költség 50%-ig, de legfeljebb 600 000 Ft-ig terjedhet.

A helyi támogatás iránti pályázatok elbírálása

8. § (1) *  Helyi támogatás akkor adható, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének a hatszorosát, de - a 6. § (1) a) pontjában foglalt esetben - meghaladja a szociális vetítési alap kétszeres összegét.

(2) Helyi támogatás akkor adható, ha a család készpénz-megtakarítása (önrésze) eléri a teljes költség 20%-át. Az önrészbe a munkáltatói kölcsön, állami, alapítványi támogatás és pénzintézeti hitel nem számítható be.

(3) Helyi támogatás akkor adható, ha:

a) lakás létesítése, vásárlása esetén a felépítendő, illetve megszerzendő;

b) lakás bővítése, átalakítása, esetén a meglévő, illetve létesülő;

c) lakás korszerűsítése, felújítása esetén a korszerűsítendő, illetve felújítandó

lakás nem haladja meg a család méltányolható lakásigénye mértékének a felső határát.

9. § Helyi támogatást elsősorban azok részére kell biztosítani:

- akik több mint öt éve a II. kerületben életvitelszerűen élnek és a támogatást is itt kívánják felhasználni,

- ahol súlyosan rokkant családtagról gondoskodnak,

- ahol a családban kettő, vagy több gyermeket nevelnek,

- akik gyermeküket egyedül nevelik,

- akik első önálló lakásuk létesítéséhez kérik a támogatást,

A helyi támogatást kizáró általános feltételek

10. § (1) Az egyéb feltételek fennállása esetén sem adható támogatás annak a családnak:

a) amely a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül a tulajdonában álló, a lakásigénye mértékének felső határát meghaladó szobaszámú lakását bármilyen jogcímen elidegenítette,

b) amely a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül lakásbérleti jogát:

- kisebb szobaszámú bérlakásra, vagy bármilyen lakás tulajdonjogára (tulajdoni hányadára) elcserélte,

- lemondással szüntette meg kivéve, ha bármelyik önkormányzat vagy állami szerv javára mondtak le.

(2) Nem nyújtható helyi támogatás annak a családnak, amely az e rendeletben meghatározott jogcímen bármelyik önkormányzattól vagy jogelődjétől már kapott helyi támogatást.

(3) Nem részesülhet helyi támogatásban az a család, amely vagyonnal rendelkezik.

III. FEJEZET

FIATAL HÁZASOK TÁMOGATÁSA

A fiatal házasok támogatásának feltételei

11. § (1) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott feltételek szerint fiatal házasoknak első saját tulajdonú lakás megszerzéséhez támogatást nyújthat.

(2) Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatal házaspárok, akiknek legalább az egyik tagja rendelkezik az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel.

(3) A fiatal házasok támogatása igénybe vehető:

a) használt vagy új lakás megvásárlásához;

b) új lakás felépítéséhez, vagy emeletráépítés, tetőtér beépítés útján történő - tulajdonjog megszerzése melletti - létesítéséhez.

(4) *  Fiatal házasok támogatása akkor adható:

- ha a család együttköltöző tagjainak egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap négyszeresét;

- ha a család együttköltöző tagjai tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs más beköltözhető lakás;

- ha a létesítendő, illetve megszerzendő lakás nem haladja meg az együttköltöző családtagok méltányolható lakásigénye mértékének a felső határát.

A fiatal házasok támogatásának formája és mértéke

12. § A fiatal házasok támogatása egyösszegű és vissza nem térítendő.

13. § A fiatal házasok támogatásának mértéke legfeljebb 1 millió Ft-ig, nem II. kerületben történő felhasználás esetén maximum 500 000 Ft-ig terjedhet.

A fiatal házasok támogatását kizáró általános feltételek

14. § (1) Az egyéb feltételek fennállása esetén sem adható támogatás annak a házaspárnak, melynek egyik tagja is volt már szabadrendelkezésű lakás tulajdonosa, és a házaspár, illetve a vele együttlakó és/vagy együttköltöző családtag együttvéve rendelkezik vagyonnal.

(2) Nem nyújtható fiatal házasok támogatása annak a családnak, amelyik az e rendeletben meghatározott jogcímen bármelyik önkormányzattól vagy jogelődjétől már kapott ilyen támogatást.

IV. FEJEZET

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A támogatások igénylésének rendje

15. § (1) A támogatások igénylése és megállapítása pályázati eljárás keretében történik.

(2) A támogatásokra irányuló pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt helyen és határidőig lehet benyújtani.

(3) A pályázathoz nyilatkozatot kell csatolni arra vonatkozóan, hogy a pályázónak rendelkezésére áll a teljes költségnek a megpályázott összegen felül maradó összege. Ehhez helyi támogatás esetén mellékelni kell a banki igazolást a pályázó önrészéről.

(4) A pályázathoz mellékelni kell:

a) a pályázó és az együttköltöző családtagok összes jövedelméről szóló igazolását,

b) az építési engedélyt, a teljes költségre vonatkozó költségvetést, olyan más hiteles okmányt, igazolást, amelyből az ingatlanszerzés ténye, jogcíme és a vételár aggálytalanul megállapítható, továbbá minden esetben az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát,

(5) Amennyiben a pályázó a lakás megvásárlásához igényelhető támogatásokat az ingatlan-adásvételi szerződés megkötése előtt igényli, nyilatkoznia kell a megvásárolni kívánt lakás alapterületéről, szobaszámáról, komfortfokozatáról és minden olyan jellemzőjéről, amelyből a támogatásokra való jogosultság megállapítható. A pályázaton való részvételnek nem feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlant konkrétan megjelölje.

16. § (1) A 15. § (5) bekezdésben meghatározott esetben az eredményes pályázó részére a támogatások akkor folyósíthatók, ha a pályázati anyagban megjelölt jellemzőknek mindenben megfelelő lakásra vonatkozóan ingatlan-adásvételi szerződést köt, és ezt a megvásárolni kívánt ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatával valamint az ingatlan-adásvételi szerződés eredeti példányával igazolja és a 20. § (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül a támogatásokra vonatkozó szerződés megkötésre kerül.

(2) A lakás vásárlásához nyújtható támogatások az ingatlan-adásvételi szerződés megkötése után csak abban az esetben ítélhetők meg, ha a szerződésből egyértelműen megállapítható, hogy a vételárból az eladó felé a támogatásoknak megfelelő összeg még nem lett kiegyenlítve.

17. § (1) A vagyontárgyak értékéről a pályázó családnak együttesen nyilatkozni kell. Ha a felsorolt vagyontárgyakkal a család nem rendelkezik, úgy nemleges nyilatkozatot kell tenni a pályázat benyújtásakor.

(2) A pályázónak felhatalmazást kell adnia arra, hogy a jövedelmi-vagyoni helyzetre vonatkozó - általa szolgáltatott - adatokat a Polgármesteri Hivatal ellenőrizze.

(3) A támogatások iránt benyújtott pályázatban tudomásul kell venni és hozzájárulást kell adni, hogy a támogatás tárgyát képező ingatlanra az ingatlan nyilvántartásban

a) kamatmentes kölcsön esetén a visszafizetés időpontjáig,

b) vissza nem térítendő és fiatal házasok támogatása esetén a szerződés aláírásától számított 3 éves időtartamra, illetve két gyermek vállalása esetén a második gyermek megszületésének időpontjáig az Önkormányzat javára a támogatási összeg erejéig jelzálogjogot jegyezzenek be.

18. § (1) *  A Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Ellátási Osztálya (továbbiakban: Osztály) a benyújtott pályázatban foglaltak vizsgálatához a pályázótól igazolásokat és egyéb iratokat kérhet be és azok tartalmát ellenőrizheti.

(2) *  A lakáskorszerűsítést, felújítást, átalakítást a kölcsönszerződés megkötésétől számított 1 éven belül be kell fejezni, mely határidő kérelemre, indokolt esetben legfeljebb 1 évvel hosszabbítható. A befejezés tényét az Osztály környezettanulmány elvégzésével ellenőrzi.

(3) Lakásvásárláshoz nyújtott támogatások esetében a kölcsönszerződés megkötését követő egy éven belül a tulajdonjog megszerzését igazoló tulajdoni lap hitelesített másolatát a Polgármesteri Hivatalnak be kell mutatni.

(4) *  A lakás építéséhez, valamint emeletráépítés, tetőtér-beépítés útján és egyéb módon történő létesítéshez, bővítéséhez nyújtott támogatások esetében a kölcsönszerződést követő 2 éven belül a használatba vételi engedélyt, továbbá tulajdonjog megszerzése esetén, a hiteles tulajdoni lapot is be kell mutatni az Osztálynak.

A használatbavételi engedély bemutatására előírt határidő kérelemre, indokolt esetben legfeljebb 1 évvel hosszabbítható.

A pályázatok elbírálása

19. § (1) A támogatásokkal kapcsolatos hatásköröket az illetékes bizottság gyakorolja.

(2) *  A pályázatokról az Osztály a rendelkezésre bocsátott adatok és helyszíni környezettanulmány alapján előterjesztést készít, amely alapján az illetékes bizottság - a pályázat benyújtásától számított - 60 napon belül dönt.

(3) A döntésben rögzíteni kell:

a) a támogatások összegét és azt, hogy milyen jogcímen, mely lakás létesítéséhez, megszerzéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához, stb. került megállapításra;

b) a visszatérítendő helyi támogatás visszafizetésének kezdő időpontját, a havonta esedékes összeget.

(4) A pályázati kiírásban szereplő követelményeknek nem megfelelő pályázatokat az illetékes bizottság elutasítja.

(5) *  Az Osztály a döntésről 8 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót.

A támogatások folyósítása

20. § (1) *  A támogatásokban részesítettel a szerződést az illetékes bizottság döntése alapján a polgármester köti meg. Amennyiben az önkormányzat javára történő jelzálogjog bejegyzése harmadik személytől függ, a szerződés megkötésének feltétele ezen jogosult hozzájáruló nyilatkozatának eredetben történő becsatolása.

(2) A támogatások folyósítására az Önkormányzat és a támogatásokra jogosult között létrejövő szerződés aláírása után kerül sor.

(3) A támogatásokra vonatkozó szerződés megkötésének határideje az illetékes bizottság döntéséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap.

(4) A (3) bekezdésben szereplő határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A kamatmentes kölcsön visszafizetése a futamidőn belül havonta egyenlő részletekben történik. A havi részlet összegét, a visszafizetés kezdő időpontját a kölcsönszerződés tartalmazza.

(6) Ha a család jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé a kölcsönszerződés szerinti időpontban történő fizetés megkezdését, illetve a havi törlesztő részletek fizetése valamely ok miatt nem lehetséges, úgy a fizetésre egyszeri, legfeljebb 3 évre szóló halasztás adható (amely a szerződésben meghatározott törlesztési időbe nem számít be, de a kölcsön visszafizetésének ideje 13 évnél nem lehet hosszabb), melyről a pályázó kérelmére az illetékes bizottság dönt.

(7) A 2/2002. (I. 29.) önkormányzati rendelet hatályba lépését megelőző időszakban a kamatmentes kölcsön formájában nyújtott helyi támogatás folyósítására megkötött szerződések esetében a 10 éves futamidő alatt a visszafizetésre nem került támogatás - a kérelem benyújtásakor fennálló tartozás - kiegyenlítése érdekében az illetékes bizottság a kölcsön futamidejét az ügyfél kérelmére méltányosságból maximum 15 évre módosíthatja.

(8) *  A kamatmentes kölcsön szerződésben rögzített törlesztő részleteinek hat hónapnál rövidebb késedelmes teljesítése esetén a tartozások után a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű késedelmi kamatot kell fizetni.

(9) A pályázóval kötött szerződés tartalmazza a felhasználás és a jogosulatlanul felvett támogatások visszafizetésének feltételeit.

(10) A támogatások folyósítása az Önkormányzat számláját vezető pénzintézet útján történik, oly módon, hogy a támogatások összegét az Önkormányzat utalja a jogosult által meghatározott bankfiókhoz.

Amennyiben a támogatásokban részesülő személy lakásépítési kedvezményt, illetőleg adó-visszatérítési támogatást, vagy hitelintézeti kölcsönt vesz igénybe, az Önkormányzat a támogatások összegét a kedvezményt vagy kölcsönt folyósító hitelintézet útján nyújtja.

A hitelintézet adásvétel esetén az adásvételi szerződés, az eladó által tett - a vételár fennmaradó részének kifizetéséről szóló - nyilatkozata, valamint a kölcsönszerződés bemutatása után folyósítja a megítélt támogatást.

A támogatás visszafizetésével kapcsolatos rendelkezések

21. § *  (1) Kamatmentes kölcsön esetén a még vissza nem térített összeg (3) és (4) bekezdés szerint, kamattal növelt azonnali egyösszegű visszafizetésére köteles a támogatásban részesített, amennyiben a támogatással megvalósított (épített átalakított, bővített, vásárolt, korszerűsített, felújított) lakást részben vagy egészben:

a) cserelakás nélkül elidegeníti;

b) az új, tulajdonába kerülő lakás építése, vásárlása érdekében elidegeníti, és az új lakás szobaszáma meghaladja a lakásigénye mértékének a felső határát;

c) javára kikötött értékkülönbözettel elcseréli;

d) nem lakás céljára használja;

e) nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott a támogatások elbírálásához szükséges adatokról;

f) a megállapított támogatást nem az 5. § és a 11. § (3) bekezdésben foglalt célokra fordította;

g) gyermekvállalási kötelezettségét a szerződésben vállalt határidőig önhibájából nem teljesítette, ezen kötelezettség teljesítése alól az illetékes bizottság mentességet nem adott;

h) a megállapított támogatást a 18. § szerinti határidőben nem használta fel.

i) kamatmentes kölcsön hat havi törlesztő részletének megfelelő összegű tartozása áll fenn.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződésszegések eseteiben az eredeti állapot helyre állításának kötelezettsége mellett az önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondja, a támogatásban részesített a részére folyósított támogatást a (3) és a (4) bekezdésekben meghatározott kamatokkal növelt összegben köteles visszafizetni.

(3) A kamat mértéke:

a) az (1) bekezdés a), b), c), g), és h) pontjaiban meghatározott esetekben a mindenkori jegybanki alapkamattal egyező mértékű;

b) az (1) bekezdés d), e), f) és i) pontjaiban meghatározott esetekben a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével egyező mértékű.

(4) A kamatszámítás kezdő időpontja:

a) az (1) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott esetekben a szerződésszegés napja;

b) az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott esetben az első elmaradt részlet eredeti esedékességét követő nap.

(5) Ha a kamatmentes kölcsön törlesztési ideje alatt a kedvezményezett a támogatással érintett lakását értékesíti, és az elidegenítésből származó teljes bevételt számlával vagy szerződéssel és értékbecsléssel igazoltan az új lakás megszerzésére fordította, és ahhoz az illetékes bizottság a támogatott kérésére meghozott döntésével hozzájárul, a kölcsönszerződés szerinti kötelezettség terheli. Ebben az esetben hozzá kell járulni a visszafizetést biztosító jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való átjegyzéséhez.

(6) *  Egyedi, rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, amennyiben a tartozás visszafizetése a család létfenntartását súlyosan veszélyeztetné, és visszafordíthatatlan kárt okozna, az Illetékes Bizottság kedvezményt állapíthat meg.

(7) *  A kedvezmény irányulhat kamat vagy tőketartozás elengedésére, mérséklésére, illetve részletfizetésre, melyek együttesen is alkalmazhatóak.

A részletfizetés legfeljebb 36 hónap lehet.

(8) *  A (6) bekezdés szerinti kedvezmény a már felmondott vagy megszűnt szerződésből fennálló tartozás esetében is alkalmazható azzal az eltéréssel, hogy a tőketartozás elengedésére nincs lehetőség.

(9) *  Az Iroda minden lényeges körülményt feltáró, vagyoni helyzet vizsgálatával és helyszíni ellenőrzéssel alátámasztott előterjesztést készít.

(10) *  A (6) bekezdés szerinti döntésnek megfelelően a kedvezményben részesítettel a polgármester külön megállapodást köt, mely tartalmazza a fennálló tartozás teljes összegét, valamint a részletfizetés kezdő és lejárati időpontját, továbbá a késedelmes teljesítésből, illetve a valótlan nyilatkozatokból eredő - az eredeti állapot helyreállítása melletti - visszafizetési kötelezettséget.

22. § *  (1) Vissza nem térítendő támogatás esetén, ha a támogatásban részesített a szerződés aláírását követő 3 éven belül a 21. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott szerződésszegést követi el, akkor a támogatás a (2) és (3) bekezdés szerint, kamattal növelt azonnali egyösszegű visszafizetésére köteles.

(2) A kamatszámítás kezdő időpontja: a támogatás folyósításának napja.

(3) A kamat mértéke: a mindenkori jegybanki alapkamat.

A jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos rendelkezések

23. § (1) *  A kölcsönszerződésben rögzített jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos feladatokat az Iroda végzi a szerződésnek az illetékes földhivatalhoz történő benyújtásával, míg a jelzálogjog törlésével kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi Osztály látja el.

(2) Ha az 5. §-ban foglalt pályázati cél megvalósítása érdekében a jogosult bankhitelt is igénybe vesz, a felvett bankhitelhez kapcsolódó jelzálogjog ranghely szerint megelőzi az e rendeletben foglaltak alapján megállapított támogatásra vonatkozó jelzálog bejegyzését.

(3) *  Az Önkormányzat javára már bejegyzett jelzálogjogot érintő kérelmekről a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

V. FEJEZET

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. § Az Önkormányzat az adatvédelmi törvény keretei között jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyi adatokat, amelyeket e rendelet alapján a támogatás biztosításához igényelhet.

25. § (1) Az illetékes bizottság meghatározza a pályázat feltételeit, és kiírja a pályázatot. A kiírás pályázati felhívásból és részletes pályázati feltételekből áll.

(2) A pályázati felhívást az Önkormányzat lapjában és a honlapján közzé kell tenni.

(3) A pályázati felhívásban meg kell jelölni:

a) a pályázaton elnyerhető támogatások fajtáit és formáit;

b) a pályázatok tartalmi és formai követelményeit;

c) a pályázatok alapján elosztható támogatási keret mértékét;

d) a pályázathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok, valamint egyéb mellékletek megjelölését;

e) a pályázatok benyújtásának, valamint elbírálásának határidejét és a pályázati eredmény közzétételének módját.

(4) A részletes pályázati kiírás példányait és annak mellékleteit az Önkormányzat térítésmentesen bocsátja a pályázók rendelkezésére.

(5) *  A támogatásokban részesítettel az Önkormányzat

a) kamatmentes kölcsön esetén a rendelet 1. számú melléklete,

b) vissza nem térítendő helyi támogatás esetén a rendelet 2. számú melléklete,

c) fiatal házasok első saját tulajdonú lakás megszerzéséhez nyújtott támogatás esetén a rendelet 3. számú melléklete szerinti szerződést köti meg,

mely szerződések az ügy egyedi jellegétől függően az illetékes bizottság döntése szerint és a szükséges okirati igazolások felsorolásával kiegészíthetők.

VI. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

26. § (1) E rendelet 2004. március 1-vel lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépése előtt kötött támogatásokra vonatkozó szerződések változatlan tartalommal hatályban maradnak. A szerződés módosítására a jelen rendeletet kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat képviselő-testületének a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és- felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról, valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásáról szóló 2/2002. (I. 29.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 18/2002. (VI. 4.) rendelet.

Horváth Csaba
polgármester
Takácsné dr. Békéssy Eleonóra
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2004. február 26-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja: 2004. március 1.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2004. február 27.

Takácsné dr. Békéssy Eleonóra
jegyző

1. sz. melléklet az 5/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelethez * 

A) Alapszerződés lakás vásárlásához nyújtott

kamatmentes kölcsön esetén

S Z E R Z Ő D É S

mely létrejött egyrészről:

a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) KSH szám: ............................, képviseli:...........polgármester (továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről:

név, születési név (születési idő: .........., an.: , személyi száma: ..........., adóazonosító jele: ..........................) .............. sz. alatti lakos/ok, mint kedvezményezett/ek (továbbiakban: Kedvezményezett/ek) között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

1. Az Önkormányzat jelen szerződés keretében a Képviselő-testületének a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és - felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján helyi támogatás formájában kamatmentes kölcsönt nyújt.

2. Az Önkormányzat a Kedvezményezett/ek részére a támogatást az Önkormányzat Képviselő-testületének ...................................... Bizottsága által hozott ...........sz. határozatával elbírált pályázat alapján ..... éves futamidővel a kedvezményezett/ek részéről ............ arányban .............hrsz. alatt nyilvántartott, természetben ............ ...............sz. alatt lévő lakás vásárlásához nyújtja.

3. A kölcsön összege: ............ Ft

A kölcsön futamideje: ......év

A havi törlesztő részlet: ......... Ft ......... -től ........-ig (..... hónapon keresztül)

A kölcsön visszafizetésének kezdő időpontja ......... hónap, első havi törlesztés összege: ..........Ft.

A törlesztő részletek minden hónap 10. napjáig esedékesek.

Az Önkormányzat a kölcsönt az ................................ számlaszámra utalja át.

4. A támogatást kizárólag a megjelölt célra lehet felhasználni.

Kedvezményezett /ek köteles/ek .........................-ig a tulajdonjog megszerzését igazoló tulajdoni lap hitelesített másolatát az Önkormányzatnak bemutatni.

Kedvezményezettek vállalják, hogy a szerződéskötéstől számított .... éven belül vállalt gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatát a születéstől számított 30 napon belül bemutatják. (csak gyermekvállalás esetén)

5. Az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha bizonyíthatóan megállapítható, hogy a Kedvezményezett/ek a lakást:

a) cserelakás nélkül elidegeníti,

b) az új, tulajdonába kerülő lakás építése, vásárlása érdekében elidegeníti, és az új lakás szobaszáma meghaladja a lakásigénye mértékének a felső határát,

c) javára kikötött értékkülönbözettel elcseréli,

d) a lakást nem lakás céljára használja,

e) nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott a támogatás elbírálásához szükséges adatról;

f) a megállapított támogatást nem a szerződés 2. pontja szerinti célra fordította,

g) gyermekvállalási kötelezettségét a szerződésben vállalt határidőig önhibájából nem teljesítette és ezen kötelezettség teljesítése alól az illetékes bizottság mentességet nem adott (csak gyermekvállalás esetén),

h) a megállapított támogatást a szerződés 4. pontjában meghatározott határideig nem használta fel,

i) kamatmentes kölcsön hat havi törlesztő részletének megfelelő összegű tartozása áll fenn.

Azonnali hatályú felmondás esetén a kedvezményezett/ek köteles/ek a még vissza nem térített támogatást egy összegben visszafizetni. A teljesítés elmaradása esetén az Önkormányzat kamatot számol fel.

A kamat mértéke:

- az a), b), c), g) és h) pontokban meghatározott esetekben: a mindenkori jegybanki alapkamattal egyező mértékű kamat,

- a d), e), f) és i) pontokban meghatározott esetekben a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű kamat.

A kamatszámítás kezdő időpontja:

- az a)- h) pontokban meghatározott esetekben a szerződésszegés napja,

- az i) pontban meghatározott esetben az első elmaradt részlet eredeti esedékességét követő nap.

6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzatnak, mint zálogjogosultnak a jelen szerződésben eredő követelése megfizetésének biztosítására a ............. hrsz-ú ingatlannak a kedvezményezett/ek tulajdonát képező ......... illetőségére a helyi támogatás formájában nyújtott .........Ft azaz ..........forint kamatmentes kölcsön erejéig jelzálogjogot alapítanak.

Kedvezményezett/ek jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását/hozzájárulásukat adja/ák ahhoz, hogy az e pontban megjelölt ingatlanra/ ingatlan illetőségre az Önkormányzat a javára .......... Ft erejéig alapított jelzálogjogát az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztesse. A kölcsöntartozás kiegyenlítését követően a jelzálogjog törléséhez az Önkormányzat külön nyilatkozatban járul hozzá.

7. Kedvezményezett/ek kölcsönösen kijelenti/k, hogy .......... állampolgár/ok, a jelen szerződés megkötésének részéről/részükről nincs jogi vagy egyéb akadálya.

8. Kedvezményezett/ek a jogviszony fennállása alatt köteles/ek a körülményeikben bekövetkezett változást bejelenteni az Önkormányzatnak.

9. A szerződő felek a szerződéssel kapcsolatos jogvitás kérdéseiket megkísérlik tárgyalások útján rendezni, ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. Felek jelen szerződésben - jogvita esetére - kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. kölcsönszerződésre vonatkozó szabályai valamint a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és - felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.

11. A Felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték és, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg ill. cégszerűen írták alá.

Budapest, ................

............................................ ......................................
(név) kedvezményezett (név) kedvezményezett

Önkormányzat (............)

Polgármester megbízásából:

.......................
Igazgató / Osztályvezető

Ellenjegyzem Budapesten ......................................-án

..................................................
jogtanácsos

B) Alapszerződés korszerűsítéshez, átalakításhoz, felújításhoz nyújtott kamatmentes kölcsön esetén

S Z E R Z Ő D É S

mely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) KSH szám: ........................., képviseli:...........polgármester (továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről:

név, születési név (születési idő: .........., an.: , személyi száma: ..........., adóazonosító jele: ..........................) .............. sz. alatti lakos/ok, mint kedvezményezett/ek

(továbbiakban: Kedvezményezett/ek) között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

1. Az Önkormányzat jelen szerződés keretében a Képviselő-testületének a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és - felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II. 27.) rendelete alapján helyi támogatás formájában kamatmentes kölcsönt nyújt.

2. Az Önkormányzat a Kedvezményezett/ek részére a támogatást az Önkormányzat Képviselő-testületének ............................... Bizottsága által hozott ...........sz. határozatával elbírált pályázat alapján ..... éves futamidővel a kedvezményezett/ek ............ arányban tulajdonát képező ............ . .............hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a ........................ sz. alatt lévő lakás, korszerűsítéséhez /átalakításához/ felújításához nyújtja.

3. A kölcsön összege: ............ Ft

A havi törlesztő részlet: ......... Ft ...... -től ......-ig (..... hónapon keresztül)

A kölcsön visszafizetésének kezdő időpontja......hónap, első havi törlesztés összege: ..........Ft.

A kölcsön futamideje: ......év

A törlesztő részletek minden hónap 10. napjáig esedékesek.

Az Önkormányzat a kölcsönt az ................................ számlaszámra utalja át.

4. A támogatást csak a megjelölt célra lehet felhasználni.

Kedvezményezettek vállalják, hogy a szerződéskötéstől számított 1 éven belül (...........-ig) a munkálatokat befejezik.

Az Önkormányzat a támogatással vállalt cél teljesítését a helyszínen ellenőrzi.

Kedvezményezettek vállalják, hogy a szerződéskötéstől számított .... éven belül vállalt gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatát a születéstől számított 30 napon belül bemutatják. (csak gyermekvállalás esetén)

5. Az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha bizonyíthatóan megállapítható, hogy a Kedvezményezett/ek a lakást:

a) cserelakás nélkül elidegeníti,

b) az új, tulajdonába kerülő lakás építése, vásárlása érdekében elidegeníti, és az új lakás szobaszáma meghaladja a lakásigénye mértékének a felső határát,

c) javára kikötött értékkülönbözettel elcseréli,

d) a lakást nem lakás céljára használja,

e) nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott a támogatás elbírálásához szükséges adatról;

f) a megállapított támogatást nem a szerződés 2. pontja szerinti célra fordította,

g) gyermekvállalási kötelezettségét a szerződésben vállalt határidőig önhibájából nem teljesítette és ezen kötelezettség teljesítése alól az illetékes bizottság mentességet nem adott (csak gyermekvállalás esetén),

h) a megállapított támogatást a szerződés 4. pontjában meghatározott határideig nem használta fel,

i) kamatmentes kölcsön hat havi törlesztő részletének megfelelő összegű tartozása áll fenn.

Azonnali hatályú felmondás esetén a kedvezményezett/ek köteles/ek a még vissza nem térített támogatást egy összegben visszafizetni. A teljesítés elmaradása esetén az Önkormányzat kamatot számol fel.

A kamat mértéke:

- az a), b), c), g) és h) pontokban meghatározott esetekben: a mindenkori jegybanki alapkamattal egyező mértékű kamat,

- a d), e), f) és i) pontokban meghatározott esetekben a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű kamat.

A kamatszámítás kezdő időpontja:

- az a)- h) pontokban meghatározott esetekben a szerződésszegés napja,

- az i) pontban meghatározott esetben az első elmaradt részlet eredeti esedékességét követő nap.

6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzatnak, mint zálogjogosultnak a jelen szerződésben eredő követelése megfizetésének biztosítására a .............hrsz-ú ingatlannak a kedvezményezett/ek tulajdonát képező ......... illetőségére a helyi támogatás formájában nyújtott .........Ft azaz ..........forint kamatmentes kölcsön erejéig jelzálogjogot alapítanak.

Kedvezményezett/ek jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását/hozzájárulásukat adja/ák ahhoz, hogy az e pontban megjelölt ingatlanra/ ingatlan illetőségre az Önkormányzat a javára ..........Ft erejéig alapított jelzálogjogát az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztesse. A kölcsöntartozás kiegyenlítését követően a jelzálogjog törléséhez az Önkormányzat külön nyilatkozatban járul hozzá.

7. Kedvezményezett/ek kölcsönösen kijelenti/k, hogy.......... állampolgár/ok, a jelen szerződés megkötésének részéről/részükről nincs jogi vagy egyéb akadálya.

8. Kedvezményezett/ek a jogviszony fennállása alatt köteles/ek a körülményeikben bekövetkezett változást bejelenteni az Önkormányzatnak.

9. A szerződő felek a szerződéssel kapcsolatos jogvitás kérdéseiket megkísérlik tárgyalások útján rendezni, ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. Felek jelen szerződésben - jogvita esetére - kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. kölcsönszerződésre vonatkozó szabályai valamint a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és - felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.

11. A Felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték és, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg ill. cégszerűen írták alá.

Budapest, ....................

............................................ ......................................
(név) kedvezményezett (név) kedvezményezett

Önkormányzat (............)

Polgármester megbízásából:

.......................
Igazgató / Osztályvezető

Ellenjegyzem Budapesten ......................................-án

..................................................
jogtanácsos

C) Alapszerződés saját tulajdonú ingatlanon végzett építéshez, emeletráépítéshez, tetőtér beépítéséhez, bővítéséhez nyújtott kamatmentes kölcsön esetén

S Z E R Z Ő D É S

mely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) KSH szám: ............................, képviseli:...........polgármester (továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről:

név, születési név (születési idő: .........., an.: , személyi száma: ..........., adóazonosító jele: ..........................) .............. sz. alatti lakos/ok, mint kedvezményezett/ek

(továbbiakban: Kedvezményezett/ek) között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

1. Az Önkormányzat jelen szerződés keretében a Képviselő-testületének a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és -felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II. 27.) rendelete alapján helyi támogatás formájában kamatmentes kölcsönt nyújt.

2. Az Önkormányzat a Kedvezményezett/ek részére a támogatást az Önkormányzat Képviselő-testületének ......................... Bizottsága által hozott ...........sz. határozatával elbírált pályázat alapján ..... éves futamidővel a kedvezményezett/ek ............ arányban tulajdonát képező ............ .............hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a ........................ sz. alatt lévő lakás/uk építéséhez/ bővítéséhez/ emeletráépítéshez / tetőtér beépítéséhez nyújtja.

3. A kölcsön összege: ............ Ft

A havi törlesztő részlet: ......... Ft ........ -től ........-ig (..... hónapon keresztül)

A kölcsön visszafizetésének kezdő időpontja .........hónap, első havi törlesztés összege: ..........Ft.

A kölcsön futamideje: ......év

A törlesztő részletek minden hónap 10. napjáig esedékesek.

Az Önkormányzat a kölcsönt az ................................ számlaszámra utalja át.

4. A támogatást csak a megjelölt célra lehet felhasználni. A Kedvezményezett/ek köteles/ek a folyósítástól számított 2 éven belül (..............-ig) a jogerős használatba vételi engedélyt az Önkormányzatnak bemutatni.

Kedvezményezettek vállalják, hogy a szerződéskötéstől számított .... éven belül vállalt gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatát a születéstől számított 30 napon belül bemutatják. (csak gyermekvállalás esetén)

5. Az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha bizonyíthatóan megállapítható, hogy a Kedvezményezett/ek a lakást:

a) cserelakás nélkül elidegeníti,

b) az új, tulajdonába kerülő lakás építése, vásárlása érdekében elidegeníti, és az új lakás szobaszáma meghaladja a lakásigénye mértékének a felső határát,

c) javára kikötött értékkülönbözettel elcseréli,

d) a lakást nem lakás céljára használja,

e) nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott a támogatás elbírálásához szükséges adatról;

f) a megállapított támogatást nem a szerződés 2. pontja szerinti célra fordította,

g) gyermekvállalási kötelezettségét a szerződésben vállalt határidőig önhibájából nem teljesítette és ezen kötelezettség teljesítése alól az illetékes bizottság mentességet nem adott (csak gyermekvállalás esetén),

h) a megállapított támogatást a szerződés 4. pontjában meghatározott határideig nem használta fel,

i) kamatmentes kölcsön hat havi törlesztő részletének megfelelő összegű tartozása áll fenn.

Azonnali hatályú felmondás esetén a kedvezményezett/ek köteles/ek a még vissza nem térített támogatást egy összegben visszafizetni. A teljesítés elmaradása esetén az Önkormányzat kamatot számol fel.

A kamat mértéke:

- az a), b), c), g) és h) pontokban meghatározott esetekben: a mindenkori jegybanki alapkamattal egyező mértékű kamat,

- a d), e), f) és i) pontokban meghatározott esetekben a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű kamat.

A kamatszámítás kezdő időpontja:

- az a)- h) pontokban meghatározott esetekben a szerződésszegés napja,

- az i) pontban meghatározott esetben az első elmaradt részlet eredeti esedékességét követő nap.

6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzatnak, mint zálogjogosultnak a jelen szerződésben eredő követelése megfizetésének biztosítására a .............hrsz-ú ingatlannak a kedvezményezett/ek tulajdonát képező ......... illetőségére a helyi támogatás formájában nyújtott .........Ft azaz ..........forint kamatmentes kölcsön erejéig jelzálogjogot alapítanak.

Kedvezményezett/ek jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását/hozzájárulásukat adja/ák ahhoz, hogy az e pontban megjelölt ingatlanra/ ingatlan illetőségre az Önkormányzat a javára ..........Ft erejéig alapított jelzálogjogát az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztesse. A kölcsöntartozás kiegyenlítését követően a jelzálogjog törléséhez az Önkormányzat külön nyilatkozatban járul hozzá.

7. Kedvezményezett/ek kölcsönösen kijelenti/k, hogy.......... állampolgár/ok, a jelen szerződés megkötésének részéről/részükről nincs jogi vagy egyéb akadálya.

8. Kedvezményezett/ek a jogviszony fennállása alatt köteles/ek a körülményeikben bekövetkezett változást bejelenteni az Önkormányzatnak.

9. A szerződő felek a szerződéssel kapcsolatos jogvitás kérdéseiket megkísérlik tárgyalások útján rendezni, ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. Felek jelen szerződésben - jogvita esetére - kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. kölcsönszerződésre vonatkozó szabályai valamint a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és - felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.

11. A Felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték és, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg ill. cégszerűen írták alá.

Budapest, ..................

............................................ ......................................
(név) kedvezményezett (név) kedvezményezett

Önkormányzat (............)

Polgármester megbízásából:

.......................
Igazgató / Osztályvezető

Ellenjegyzem Budapesten ......................................-án

..................................................
jogtanácsos

D) Alapszerződés más tulajdonában álló ingatlanon történő építéshez, emeletráépítéshez, tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön esetén

S Z E R Z Ő D É S

mely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) KSH szám:...........................,képviseli:...........polgármester (továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről:

név, születési név (születési idő: .........., an.: , személyi száma: ..........., adóazonosító jele: ..........................) .............. sz. alatti lakos/ok, mint kedvezményezett/ek

(továbbiakban: Kedvezményezett/ek) között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

1. Az Önkormányzat jelen szerződés keretében a Képviselő-testületének a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és - felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II. 27.) rendelete alapján helyi támogatás formájában kamatmentes kölcsönt nyújt.

2. Az Önkormányzat a Kedvezményezett/ek részére a támogatást az Önkormányzat Képviselő-testületének ......................... Bizottsága által hozott ...........sz. határozatával elbírált pályázat alapján ..... éves futamidővel a kedvezményezett/ek részére ............ .............hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a ........................ sz. alatt lévő ingatlanon építendő lakás építéséhez/ emeletráépítéséhez/tetőtér beépítéséhez nyújtja.

3. A kölcsön összege: ............ Ft

A havi törlesztő részlet: ......... Ft ...... -től ......-ig (..... hónapon keresztül)

A kölcsön visszafizetésének kezdő időpontja ......hónap, első havi törlesztés összege: ..........Ft.

A kölcsön futamideje: ......év

A törlesztő részletek minden hónap 10. napjáig esedékesek.

Az Önkormányzat a kölcsönt az ................................ számlaszámra utalja át.

4. A támogatást csak a megjelölt célra lehet felhasználni. A Kedvezményezett/ek köteles/ek a folyósítástól számított 2 éven belül (..............-ig) a jogerős használatba vételi engedélyt és a tulajdonszerzést igazoló hiteles tulajdoni lapot az Önkormányzatnak bemutatni.

Kedvezményezettek vállalják, hogy a szerződéskötéstől számított .... éven belül vállalt gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatát a születéstől számított 30 napon belül bemutatják (csak gyermekvállalás esetén).

5. Az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha bizonyíthatóan megállapítható, hogy a Kedvezményezett/ek a lakást:

a) cserelakás nélkül elidegeníti,

b) az új, tulajdonába kerülő lakás építése, vásárlása érdekében elidegeníti, és az új lakás szobaszáma meghaladja a lakásigénye mértékének a felső határát,

c) javára kikötött értékkülönbözettel elcseréli,

d) a lakást nem lakás céljára használja,

e) nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott a támogatás elbírálásához szükséges adatról;

f) a megállapított támogatást nem a szerződés 2. pontja szerinti célra fordította,

g) gyermekvállalási kötelezettségét a szerződésben vállalt határidőig önhibájából nem teljesítette és ezen kötelezettség teljesítése alól az illetékes bizottság mentességet nem adott (csak gyermekvállalás esetén),

h) a megállapított támogatást a szerződés 4. pontjában meghatározott határideig nem használta fel,

i) kamatmentes kölcsön hat havi törlesztő részletének megfelelő összegű tartozása áll fenn.

Azonnali hatályú felmondás esetén a kedvezményezett/ek köteles/ek a még vissza nem térített támogatást egy összegben visszafizetni. A teljesítés elmaradása esetén az Önkormányzat kamatot számol fel.

A kamat mértéke:

- az a), b), c), g) és h) pontokban meghatározott esetekben: a mindenkori jegybanki alapkamattal egyező mértékű kamat,

- a d), e), f) és i) pontokban meghatározott esetekben a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű kamat.

A kamatszámítás kezdő időpontja:

- az a)- h) pontokban meghatározott esetekben a szerződésszegés napja,

- az i) pontban meghatározott esetben az első elmaradt részlet eredeti esedékességét követő nap.

6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzatnak, mint zálogjogosultnak a jelen szerződésben eredő követelése megfizetésének biztosítására a .............hrsz-ú ingatlannak a kedvezményezett/ek tulajdonát képező ......... illetőségére a helyi támogatás formájában nyújtott .........Ft azaz ..........forint kamatmentes kölcsön erejéig jelzálogjogot alapítanak.

Kedvezményezett/ek jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását/hozzájárulásukat adja/ák ahhoz, hogy az e pontban megjelölt ingatlanra/ ingatlan illetőségre az Önkormányzat a javára ..........Ft erejéig alapított jelzálogjogát az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztesse. A kölcsöntartozás kiegyenlítését követően a jelzálogjog törléséhez az Önkormányzat külön nyilatkozatban járul hozzá.

7. Kedvezményezett/ek kölcsönösen kijelenti/k, hogy.......... állampolgár/ok, a jelen szerződés megkötésének részéről/részükről nincs jogi vagy egyéb akadálya.

8. Kedvezményezett/ek a jogviszony fennállása alatt köteles/ek a körülményeikben bekövetkezett változást bejelenteni az Önkormányzatnak.

9. A szerződő felek a szerződéssel kapcsolatos jogvitás kérdéseiket megkísérlik tárgyalások útján rendezni, ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. Felek jelen szerződésben - jogvita esetére - kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. kölcsönszerződésre vonatkozó szabályai valamint a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és - felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.

11. A Felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték és, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg ill. cégszerűen írták alá.

Budapest, ................

............................................ ......................................
(név) kedvezményezett (név) kedvezményezett

Önkormányzat (............)

Polgármester megbízásából:

.......................
Igazgató / Osztályvezető

Ellenjegyzem Budapesten ......................................-án

..................................................
jogtanácsos

2. sz. melléklet az 5/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelethez * 

Alapszerződés vissza nem térítendő helyi támogatáshoz

S Z E R Z Ő D É S

mely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) KSH szám:..............................,képviseli: .............polgármester (továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről:

név, születési név (születési idő.:............., an.: ............, személyi száma: ............, adóazonosító jele: ............) .............. szám alatti lakos/ok, mint kedvezményezett/ek

(továbbiakban Kedvezményezett/ek) között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

1. Az Önkormányzat jelen szerződés keretében a Képviselő-testületének a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és - felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II. 27.) rendelete alapján helyi támogatás formájában vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2. Az Önkormányzat a Kedvezményezett/ek részére a támogatást az Önkormányzat Képviselő-testületének ....................... Bizottsága által hozott ........ határozatával elbírált pályázat alapján ............ kedvezményezett/ek ............ arányban tulajdonát képező ........... .............hrsz. alatt nyilvántartott, természetben ............ sz. alatt lévő ..........nm. alapterületű lakás korszerűsítéséhez /átalakításához/ felújításához/ bővítéshez, vásárlásához, építéshez... stb. nyújtja.

3. A támogatás összege ............Ft.

Az Önkormányzat a támogatást a ....................... számlaszámra utalja át.

4. A támogatást csak a megjelölt célra lehet felhasználni. A Kedvezményezettek kötelesek az Önkormányzatnak ............-ig bemutatni:

- adás-vétel esetén a hiteles tulajdoni lapot,

- építés, bővítés, emeletráépítés, tetőtér beépítés, stb. esetén használatba vételi engedélyt (megfelelő részt kell alkalmazni),

Kedvezményezettek vállalják, hogy a szerződéskötéstől számított .... éven belül vállalt gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatát a születéstől számított 30 napon belül bemutatják (csak gyermekvállalás esetén).

5. Az Önkormányzat a szerződéstől azonnali hatállyal eláll, ha bizonyíthatóan megállapítható, hogy a Kedvezményezett a lakást a szerződés aláírását követő 3 éven belül:

a) cserelakás nélkül elidegeníti,

b) az új, tulajdonába kerülő lakás építése, vásárlása érdekében elidegeníti, és az új lakás szobaszáma meghaladja a lakásigénye mértékének a felső határát,

c) javára kikötött értékkülönbözettel elcseréli,

d) a lakást nem lakás céljára használja,

e) nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott a támogatás elbírálásához szükséges adatról,

f) a megállapított támogatást nem a szerződés 2 pontja szerinti célra fordította,

g) gyermekvállalási kötelezettségét a szerződésben vállalt határidőig önhibájából nem teljesítette és ezen kötelezettség teljesítése alól az illetékes bizottság mentességet nem adott (gyermekvállalás esetén),

h) a megállapított támogatást a szerződés 4. pontjában meghatározott határideig nem használta fel.

Azonnali hatályú felmondás esetén a kedvezményezett/ek köteles/ek az igénybevett támogatást egy összegben visszafizetni. A teljesítés elmaradása esetén az Önkormányzat kamatot számol fel.

A kamat mértéke:

- az a), b), c), g) és h) pontokban meghatározott esetekben: a mindenkori jegybanki alapkamattal egyező mértékű kamat,

- a d), e) és f) pontokban meghatározott esetekben a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű kamat.

A kamatszámítás kezdő időpontja: a szerződésszegés napja.

6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzatnak, mint zálogjogosultnak az e szerződésből jogainak érvényesítése érdekében a .............hrsz-ú ingatlannak a kedvezményezett (kedvezményezettek) tulajdonát képező illetőségére a támogatási összeg erejéig az Önkormányzat javára 3 éves időtartamra jelzálogjogot alapítanak.

Kedvezményezett/ek jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását/hozzájárulásukat adja/ák ahhoz, hogy az e pontban megjelölt ingatlanra/ ingatlan illetőségre az Önkormányzat a javára ..........Ft erejéig alapított jelzálogjogát 3 éves időtartamra az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztesse. A támogatással elérni kívánt cél teljesítése esetén a jelzálogjog törléséhez az Önkormányzat külön nyilatkozatban járul hozzá.

7. Kedvezményezett/ek kölcsönösen kijelentik, hogy ....... állampolgár/ok, a jelen szerződés megkötésének részéről/részükről nincs jogi vagy egyéb akadálya.

8. Kedvezményezett/ek a jogviszony fennállása alatt köteles/ek a körülményeikben bekövetkezett változást bejelenteni az Önkormányzatnak.

9. A szerződő felek a szerződéssel kapcsolatos jogvitás kérdéseiket megkísérlik tárgyalások útján rendezni, ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. Felek jelen szerződésben - jogvita esetére - kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. kölcsönszerződésre vonatkozó szabályai valamint a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és - felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.

11. A Felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt sajátkezűleg ill. cégszerűen írták alá.

Budapest, ................

............................................ ......................................
(név) kedvezményezett (név) kedvezményezett

Önkormányzat (............)

Polgármester megbízásából:

.......................
Igazgató / Osztályvezető

Ellenjegyzem Budapesten ......................................-án

..................................................
jogtanácsos

3. sz. melléklet az 5/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelethez * 

Alapszerződés fiatal házasok támogatásához

S Z E R Z Ő D É S

mely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) KSH szám: ............................., képviseli: ..........polgármester) (továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről:

név, születési név (születési idő.: ............., an.: ..........., személyi száma:..........., adóazonosító jele: ...........) ......................... szám alatti lakos, mint kedvezményezettek (továbbiakban: Kedvezményezettek) között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat jelen szerződés keretében a Képviselő-testületének a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és - felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II. 27.) rendelete alapján egyösszegű vissza nem térítendő fiatal házasok támogatását nyújtja.

1. Az Önkormányzat a Kedvezményezettek részére a támogatást a Kedvezményezettek által benyújtott és az Önkormányzat .................Bizottsága által hozott ........... sz. határozatával elbírált pályázat alapján a kedvezményezett/ek részéről (............ arányban) .............hrsz. alatt nyilvántartott, természetben ............ ...............sz. alatt lévő lakás vásárlásához/ építéséhez nyújtja.

2. A támogatás összege .............. Ft

Az Önkormányzat a támogatást az ............................. számlaszámra utalja át.

3. A támogatást csak a megjelölt célra lehet felhasználni. A Kedvezményezettek az Önkormányzatnak kötelesek ............-ig bemutatni:

- adás-vétel esetén a hiteles tulajdoni lapot,

- építés, bővítés, emeletráépítés, tetőtér beépítés, stb. esetén használatba vételi engedélyt (megfelelő részt kell alkalmazni).

Kedvezményezettek vállalják, hogy a szerződéskötéstől számított .... éven belül vállalt gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatát a születéstől számított 30 napon belül bemutatják (csak gyermekvállalás esetén).

4. Az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha bizonyíthatóan megállapítható, hogy a Kedvezményezettek a lakást a szerződés aláírását követő 3 éven belül:

a) cserelakás nélkül elidegeníti,

b) az új, tulajdonába kerülő lakás építése, vásárlása érdekében elidegeníti, és az új lakás szobaszáma meghaladja a lakásigénye mértékének a felső határát,

c) javára kikötött értékkülönbözettel elcseréli,

d) a lakást nem lakás céljára használja,

e) nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott a támogatás elbírálásához szükséges adatról,

f) a megállapított támogatást nem a szerződés 2. pontja szerinti célra fordította,

g) gyermekvállalási kötelezettségét a szerződésben vállalt határidőig önhibájából nem teljesítette és ezen kötelezettség teljesítése alól az illetékes bizottság mentességet nem adott (csak gyermekvállalás esetén),

h) a megállapított támogatást a szerződés 4. pontjában meghatározott határideig nem használta fel.

Azonnali hatályú felmondás esetén a kedvezményezett/ek köteles/ek az igénybe vett támogatást egy összegben visszafizetni. A teljesítés elmaradása esetén az Önkormányzat kamatot számol fel.

A kamat mértéke:

- az a), b), c), g) és h) pontokban meghatározott esetekben: a mindenkori jegybanki alapkamattal egyező mértékű kamat,

- a d), e) és f) pontokban meghatározott esetekben a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű kamat.

A kamatszámítás kezdő időpontja: a támogatás folyósításának napja.

5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzatnak, mint zálogjogosultnak az e szerződésből jogainak érvényesítése érdekében a .............hrsz-ú ingatlannak a kedvezményezett/ek tulajdonát ....................... illetőségére a támogatási összeg erejéig 3 éves időtartamra az Önkormányzat javára jelzálogjogot alapítanak.

Kedvezményezett/ek jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását/hozzájárulásukat adja/ák ahhoz, hogy az e pontban megjelölt ingatlanra/ ingatlan illetőségre az Önkormányzat a javára ........................Ft erejéig 3 éves időtartamra alapított jelzálogjogát az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztesse. A támogatással elérni kívánt cél teljesítése esetén a jelzálogjog törléséhez az Önkormányzat külön nyilatkozatban járul hozzá.

A kölcsöntartozás kiegyenlítését követően a jelzálogjog törléséhez az Önkormányzat külön nyilatkozatban járul hozzá.

6. Kedvezményezett/ek a jogviszony fennállása alatt köteles/ek a körülményeikben bekövetkezett változást bejelenteni az Önkormányzatnak.

7. A szerződő felek a szerződéssel kapcsolatos jogvitás kérdéseiket megkísérlik tárgyalások útján rendezni, ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. Felek jelen szerződésben - jogvita esetére - kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. kölcsönszerződésre vonatkozó szabályai valamint a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és - felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.

9. Kedvezményezettek kölcsönösen kijelentik, hogy ........ állampolgárok, a jelen szerződés megkötésének részükről nincs jogi vagy egyéb akadálya.

10. A Felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték és, mint akaratukkal mindenben megegyezőt sajátkezűleg ill. cégszerűen írták alá.

Budapest, 20.....

............................................ ......................................
(név) kedvezményezett (név) kedvezményezett

Önkormányzat (............)

Polgármester megbízásából:

.......................
Igazgató / Osztályvezető

Ellenjegyzem Budapesten ......................................-án

..................................................
jogtanácsos