Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (I. 23.) rendelete

az Önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység támogatásáról

/Egységes szerkezetben: a 7/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelettel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján - a kötelező és az önként vállalt önkormányzati sportfeladatok ellátása érdekében - az alábbi rendeletet alkotja:

I. rész

Általános rendelkezések

Alapelvek

1. § (1) Az önkormányzat a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa a közigazgatási területén élők jogát az Alkotmány 70/D. §-ában alapjogként rögzített rendszeres testedzéshez. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy a kerület lakosai e jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák.

(2) A testnevelés és a sport az önkormányzat által közszolgáltatásként működtetett humánszolgáltatási rendszer része, annak a többi alrendszerrel (népjólét, oktatás, közművelődés stb.) egyenrangú eleme. Az önkormányzat a sport fejlesztésének és támogatásának hatékonysága és koordinációja érdekében figyelembe veszi az oktatás, az egészségügy, a szociális, a városfejlesztési, a környezetvédelmi, a közművelődési és más szabadidős ágazatokat és biztosítja a sport integráns helyét a társadalmi kultúra fejlődésében.

(3) Az önkormányzat a testnevelés és a sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

(4) A testnevelés és a sport részterületei - az óvodai és iskolai testnevelés, a verseny-, illetve látványsport, a szabadidősport, a diáksport, a fiatalok és középkorúak sportja, a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek sportja, a nyugdíjasok sportja - egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet képeznek, egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik rovására.

(5) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos tevékenysége során védeni és fejleszteni kívánja a sport erkölcsi és etikai alapjait.

A rendelet célja

2. § A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) testnevelési és sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának.

A rendelet hatálya

3. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre, sportszervezetekre,

b) a rendeletben szabályozott módon, vagy az önkormányzattal együttműködő, testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekre az együttműködés keretében,

c) sportvállalkozásokra, sportegyesületekre és civil szervezetekre, az önkormányzattal kötött együttműködés keretében,

d) az önkormányzatra és intézményeire, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

II. rész

Az önkormányzat testnevelési és sport feladatai

4. § Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatait külön jogszabály és annak felhatalmazása alapján e rendelet, valamint az önkormányzat hosszú távú kerületi sportkoncepciója tartalmazza részletesen.

A) Az önkormányzat kötelező sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatai

A kerületi sportkoncepció kialakítása

5. § (1) A Képviselő-testület megalkotja a kerületi sportkoncepciót, valamint négyévente felülvizsgálja azt és módosítja a mindenkori sportcélok megvalósítása érdekében.

(2) Az önkormányzat a sportkoncepció felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít a sportkoncepcióban meghatározott célkitűzésekkel összhangban a kerületben működő, testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetek szakmai támogatására.

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés

6. § Az önkormányzat:

a) szakmai tanácsadással és a technikai feltételek külön együttműködési szerződésben, meghatározott módon való biztosításával segíti a helyi civil kezdeményezések közösségi sporttevékenységét,

b) együttműködési szerződést köthet a sportvállalkozásokkal és sportcélú közhasznú szervezetekkel.

Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése

7. § (1) Az önkormányzat a II. kerületi Sport és Szabadidő Centrum sportlétesítményt tartja fenn és működteti. A működéséhez szükséges anyagi eszközöket az önkormányzat az intézményi költségvetésen keresztül biztosítja.

(2) A II. kerületi Sport és Szabadidő Centrum feladatait az intézmény alapító okirata, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

Az önkormányzati óvodai és iskolai sporttevékenység megteremtése

8. § Az önkormányzat:

a) fejleszti a fejlett sportélet alapját képező óvodai testnevelés és sport személyi és tárgyi feltételeit, úgy mint: nagycsoportos óvodások úszása, vízhez szoktatása egy esetleges tanuszoda beruházás megvalósítása esetén és által, illetve kerületi sportrendezvények támogatása, óvodák szakmai és anyagi támogatása,

b) fejleszti az iskolai testnevelés és sport személyi és tárgyi feltételeit, úgy mint: a 2. osztályos általános iskolások testnevelési óra keretében történő úszásoktatása, és gyógytestnevelés keretében történő úszás a II. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat szervezésében, szünidei foglalkozások, nyári táborok szervezése, iskolák szakmai és anyagi támogatása,

c) támogatja a Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium sportiskolai profiljának továbbfejlesztését,

d) elősegíti az óvodai és iskolai kerületi sportversenyrendszer, iskolai sportéletre épített II. kerületi diáksport működtetését, fejlesztését,

e) különös figyelmet fordít az utánpótlás-nevelés támogatására, fejlesztésére azáltal, hogy szorgalmazza az iskolák és sportegyesületek együttműködését a tehetséges tanulók kiválasztásának, további gondozásának az érdekében,

f) az a) és b) pontban említett „anyagi támogatás” az önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított pénzösszegekre vonatkozik.

B) Az önkormányzat önként vállalt sportfeladatai

A szabadidősport feltételének fejlesztése

9. § Az önkormányzat elősegíti a lakosság minden rétegének ösztönzését a sportolásra:

a) az egészséges, mozgásgazdag életmód iránti igény felkeltésével, az egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálással, továbbá a szabadidősport helyi feltételeinek javításával,

b) a szabadidő sport célú eltöltéséhez a technikai feltételek biztosításával, külön együttműködési megállapodás keretében,

c) pályázati forrás függvényében tárt kapus iskolák intézményi költségvetésen keresztül történő támogatásával a lakosság hétvégi, szabadidős sport céljainak megvalósítása érdekében.

III. rész

Az önkormányzat sport feladatellátásának struktúrája és intézményei

10. § (1) Az önkormányzat egyes sportfeladatainak ellátása érdekében sportintézményeket, sportlétesítményeket tarthat fenn, és sportszervezeteket támogathat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények, létesítmények, szervezetek korosztályi, sportszakmai és sportági szempontok szerint tagolódnak.

11. § (1) Az önkormányzat egyes sportfeladatainak ellátásába a 7. §-ban megjelölteken kívül megállapodás alapján más intézményeket, létesítményeket és szervezeteket is bevonhat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek, létesítményeknek és szervezeteknek a testnevelés és sport feladatellátásába való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények, sportlétesítmények és szervezetek által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet.

IV. rész

A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése

12. § *  A jogszabályok és jelen rendelet által meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a Képviselő-testület, és - átruházott hatáskörben - a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság gyakorolja, a mindenkori hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelettel összhangban.

V. rész

A sporttevékenység finanszírozása

13. § (1) Az önkormányzat intézményi költségvetésén keresztül biztosítja a nevelési-oktatási intézményekben az óvodai, iskolai testnevelést és a mindennapi testedzést, valamint az iskolai sportkörök működését.

(2) Az önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletében és a mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében biztosítja a szükséges forrásokat.

VI. rész

Záró rendelkezések

14. § E rendelet 2007. február 1-jén lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2007. január 18-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2007. február 1.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2007. január 23.

dr. Szalai Tibor
jegyző