Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2007. (XII. 22.) rendelete

a közterületi reklám- és hirdetési tevékenységekről, valamint a közterületeken a reklámhordozók és a hirdető-berendezések elhelyezéséről

/Egységes szerkezetben a 20/2012.(V.31.), 6/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelettel/

A Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § A rendelet célja Budapest Főváros II. kerület építészeti és természeti értékeinek, idegenforgalmi nevezetességeinek védelme, valamint a kerület rendezett arculatának kialakítása és megőrzése érdekében a közterületeken a kerületi városképi, közlekedési és vagyonbiztonsági szempontok figyelembe vételével a reklám- és hirdetési tevékenység, valamint a reklámhordozók és hirdető-berendezések elhelyezésének szabályozása.

A rendelet hatálya

2. § (1) *  A rendelet hatálya Budapest Főváros II. kerület [a továbbiakban: kerület] közigazgatási területén, a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat [a továbbiakban: Önkormányzat] tulajdonát képező közterületen közzétett vagy végzett, a gazdasági reklámról szóló, mindenkor hatályos törvényben meghatározott gazdasági reklámtevékenységekre, továbbá az egyéb hirdetési tevékenységek [a továbbiakban: reklám(ok), vagy reklámtevékenység(ek)] végzésére, a reklámhordozók és a hirdető-berendezések [a továbbiakban: reklámhordozó(k)] elhelyezésére terjed ki.

(2) A rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell arra a természetes vagy jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, vagy egyéb szervezetre – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is – [a továbbiakban együtt: vállalkozás], aki/amely Reklámozóként, reklámszolgáltatóként vagy reklámközzétevőként [a továbbiakban együtt: Reklámozó(k)] az (1) bekezdésben meghatározott reklámtevékenységet végez, reklámhordozót elhelyez, valamint a közterületi reklámhasznosító szervezetre [a továbbiakban: Reklámgazda].

Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: A kerület ingatlan-nyilvántartási (telekkönyv) helyrajzi számmutatójában közterületként (pl. közút, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészlet, továbbá a bel -és külterületi földrészlet, illetőleg építmény közhasználatra, valamint a gyalogos forgalom számára átadott része. A közterület használatának minősül az is, ha a nem közterületen levő reklámhordozónak vagy bármely tartozékának függőleges vetülete a közterületre esik, továbbá a közterületen lévő tárgyon elhelyezett reklámhordozó.

2. Hirdetmény: a jelen rendelet szerint reklámnak, illetőleg egyéb hirdetménynek minősülő információ.

3. Reklám: olyan tájékoztatás, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség értékesítését vagy más módon történő igénybevételét és a vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő. Reklám továbbá építmény (helyiség) rendeltetésére, tulajdonosára vonatkozó, feliratot, ábrát vagy figurát tartalmazó felület, önállóan szerelt épülettartozék (cégér), a pártok választásokon való részvételének, jelöltjének, támogatására felszólító politikai, társadalmi, vagy egyéb célú hirdetés.

4. Egyéb hirdetmény: a jelen rendelet szerint reklámnak nem minősülő, reklámhordozó útján közzétett minden más információ.

5. Közérdekű helyi információ: az egyéb hirdetmények azon csoportja, amely épület házszámát, az épületről vagy az épületben történtekről közérdekű, illetve megemlékezés jellegű tájékoztatást, közterület, középület, településrész, helyi közszolgáltatások és közszolgáltatók, műemlék és egyéb helyi nevezetesség megnevezését, irányát, térbeli elhelyezkedését, ezek térképét, a helyi tömegközlekedés rendszerét, a pontos időt, a légkör fizikai, kémiai állapotát a közterületen tartózkodó természetes személyek számára megjeleníti.

6. Reklámhordozó: minden olyan építményen vagy azon kívül (szabadtéren, stb.) elhelyezett, helyhez kötött (fixen rögzített) vagy mozgó, képi, hang-, vagy egyéb effektusok megjelenítésére, információk tárolására és közvetítésére alkalmas eszköz – ideértve típusától, jellegétől, működésétől függetlenül a reklám- továbbá a hirdetőberendezést és a reklám- valamint a hirdetőfelületet is –, amelynek segítségével az emberi tudatra befolyást gyakorló információk vizuálisan, hallással, egyéb érzékeléssel, illetve ezek kombinációjával bármely természetes személy számára észlelhetővé válnak és képzettársításra ösztönöznek. Szerkezetileg több elemből álló reklámhordozó egynek számít.

7. Reklámfelület: az a része a reklámhordozónak, illetve olyan eredetileg más funkcióra létrehozott objektumon (pl.: lámpaoszlop, házfal, buszváró) kialakított hely vagy ahhoz rögzített tárgy, ami állandó vagy cserélhető hirdetmények elhelyezésére, megjelenítésére szolgál.

8. Reklámfelület területe: az értelemszerűen egybefüggő, a reklám tartalmát egészében mutató felület befoglaló formájának teljes területe.

9. Fotómontázs: fényképnek és az építménynek új, egységes hatású képpé való összeillesztéséről készült kép.

10. Reklámgazda: az a vállalkozás, amellyel a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat [a továbbiakban: Önkormányzat] a közterületeinek reklám célú hasznosítására, valamint a hirdetési és reklámtevékenység felügyeletére – pályázat alapján – megállapodást kötött.

11. Reklám-elhelyezési terv: a Reklámgazda által a reklámhordozók telepítésére készített elhelyezési terv, vagy tervek, amelyeket a Reklámgazda – az Önkormányzattal a közöttük megkötött megállapodásban foglaltak szerint – készít el, és egyeztet.

12. Reklámhordozók típusai:

Cégtábla: a vállalkozás megnevezését (nevét), funkcióját, tulajdonosát, az alapítás évét tartalmazó, a vállalkozást magában foglaló épületen vagy az azzal érintett telken létesített felirat.

Cégér: a vállalkozás megnevezését, jelképét (logo, piktogram, stb.) tartalmazó, a vállalkozást magában foglaló épületen vagy az azzal érintett telken, rendszerint a bejárat fölé kifüggesztett tárgy, vagy címszerű ábra (elhelyezett berendezés, szerkezet). Cégérnek minősül a nem a falsíkra kihelyezett tábla is, ha csak azokat az információkat tartalmazza, amely cégtáblán kerülhet elhelyezésre. Ugyancsak cégérnek minősül a kertvárosi övezetekben a leírtaknak megfelelő, a kerítés síkjára merőlegesen kihelyezett tábla. Nem minősül cégérnek az olyan reklámhordozó, amely nem közvetlenül a vállalkozás jellegével, hanem az ott árusított áruval kapcsolatos.

Cégérszerű reklámtábla: A falfelületre merőlegesen kifüggesztett árureklám. Cégérszerű reklámtáblának minősül a cégér, ha abban a vállalkozás az ott árusított árut szerepelteti.

Címtábla: a nem gazdasági tevékenységet végző rendeltetési egységeknek a cégtáblán feltüntethető adatokkal azonos adatait tartalmazó, továbbá közérdekű információkat megjelenítő tábla.

Cégjelzés: építményen, építményben vagy annak közelében elhelyezett berendezésből sugárzott, az adott építményben folyó gazdasági tevékenységet végző vállalkozás megnevezésének, jelképének, tevékenységére utaló feliratnak, egyéb információnak, illetve a jelenlétükre vonatkozó bármilyen írásos, képi vagy hangos utalásnak, figyelemfelhívásnak érzékelhető megjelenése.

Hirdetőoszlop: plakátok, hirdetések céljára szolgáló, tetszőleges alaprajzú (általában hengeres alakú) építmény.

Reklámtáblák:

a) Hirdetőtábla: hirdetmények, közlemények elhelyezésére szolgáló építmény. Hirdetőtáblának minősül a vitrin is, ha hirdetmények és közlemények elhelyezésére szolgál.

b) Egyedi címfestett tábla: rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú, amely információt ad a vállalkozó tevékenységéről, telephelyéről, megközelíthetőségéről.

c) Belső világítású hirdetőtábla (Citylight): változó tartalmú hirdetések elhelyezésére alkalmas, egy- vagy kétoldalú, világító hirdető-berendezés.

d) Plakát: valamely más, helyhez kötött vagy mozgó eszközre rögzíthető, méretétől függetlenül minden, általában papír alapú, elsősorban vizuális információt közvetítő reklámhordozó.

e) Óriásplakát: az A0 méretet (841 x 1189 mm) egyenként vagy összességében meghaladó méretű reklámhordozó.

f) Megállító tábla: a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó, közvetlenül az építmény előtt kihelyezett, egy- vagy kétoldalú, nem rögzített (mobil) reklámhordozó.

g) Útbaigazító tábla, táblarendszer: az ÚT 2–1.140 útügyi műszaki előírásnak megfelelő, tájékozódást segítő, közérdekű információkat közzétevő, elsősorban közérdekű és idegenforgalmi célok elérését segítő egységes megjelenésű és felépítésű tábla, illetve táblarendszer.

h) Kereskedelmi útirányjelző tábla: a vállalkozások megközelítéséhez az útirányt jelző, információt adó tábla, melyen a vállalkozás arculatának megfelelő felirat és logó is szerepelhet.

Villanyoszlop reklám: villanyoszlopokra karosan rögzített hirdetőeszköz.

Fényreklám: saját fényforrással rendelkező, világító felületű vagy 500 luxnál erősebben megvilágított berendezés, felirat, vagy ábra.

Transzparens: építményen kifeszített, vagy építmények között átfeszített, textil, vagy textil jellegű egyéb anyagból készült reklámhordozó.

Falfestés: méretétől függetlenül minden, eredetileg más célra létrehozott építmény, vagy létesítmény (pl.: házfal, kerítés, transzformátor-ház) közterületről látható felületén közvetlenül, maradandó módon (pl.: festékkel) elhelyezett reklám.

Reklámgrafika: bármely építési technológiával készített alapfelületre festéssel, vagy rokon technológiával készített reklám célú grafikai mű.

Reklámmozaik: építményfalat díszítő reklám célú, fényképhatású mozaik.

Építési reklámháló: homlokzatot érintő építési tevékenység esetén a homlokzat előtti állványzatra rögzített, reklámfelületként is szolgáló védőháló.

Reklámvitrin: egyedi megjelenésű, üveglappal borított, általában termék elhelyezésével a vállalkozás áruválasztékának bemutatását célzó reklámhordozó.

Reklámberendezéshez nem kötődő reklámhordozók:

a) Szórólap: jellemzően A/5-ös, vagy annál kisebb méretű, általában papír alapú, kizárólag kézbe oszthatóként engedélyezett reklámhordozó.

b) Reklámkiadvány: a szórólapnál nagyobb méretű, egy vagy több lapból álló ingyenes kiadvány.

c) Szendvicsember: olyan természetes személy, aki reklám céllal a testére erősített hirdetményt, transzparenst, emblémát hordoz függetlenül a hordozott anyagtól, vagy emblémától.

d) Hangreklám: 5 méter átmérőjű körzetnél nagyobb területen hallható, információt közvetítő reklám.

e) Vetített reklám: falra, úttestre, levegőbe vetített reklám.

f) Árubemutatás: valamely áru, termék, vagy nyeremény stb. bemutatása annak közterületen történő elhelyezésével.

13. Egyéb reklám eszköz: mérettől függetlenül az előzőekben fel nem sorolt, minden más reklámhordozó.

A közterület-használati hozzájárulás, szerződés és azok tartalmi elemei

4. § (1) Közterület reklámcélú használatára vagy közterületen reklámhordozó létesítésére csak közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemre az Önkormányzat által adott közterület-használati hozzájárulás és a jelen rendelet szerinti, a hozzájárulást is tartalmazó közterület-használati szerződés alapján, a szerződés időtartama alatt a szerződésben foglaltaknak megfelelően kerülhet sor, mely szerződés megkötésére – ha az Önkormányzat a vele kötött megállapodás alapján erre felhatalmazza – a Reklámgazda jogosult.

(2) A jelen rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott reklámhordozók esetében a közterület használatához közterület-használati hozzájárulás nem szükséges.

5. § A közterület-használati hozzájárulásra az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatának és rendjének helyi szabályozásáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a kérelemhez csatolni kell a Reklámgazda szakmai nyilatkozatát;

b) a hozzájárulás bármikor visszavonható közérdekből, vagy kerületfejlesztési érdekből azok megállapítása után;

c) a hozzájárulást vissza kell vonni:

– ha a közterület más célú felhasználásra kerül,

– ha – építési engedély köteles esetben – az építési engedély megadásához szükséges hozzájárulás lejárt, vagy azt visszavonták,

– ha az építési engedélyt visszavonták,

– ha az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatának és rendjének helyi szabályozásáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet, vagy a jelen rendelet rendelkezéseinek megszegése miatt a Reklámozóval szemben szabálysértési, vagy közigazgatási-hatósági eljárás van folyamatban,

– ha a Reklámgazda a közterület-használati szerződést azonnali hatállyal felmondta;

d) akinek díjhátraléka van, a tartozás kiegyenlítéséig részére közterület-használati hozzájárulás nem adható;

e) akivel szemben az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatának és rendjének helyi szabályozásáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet, vagy a jelen rendelet rendelkezéseinek megszegése miatt szabálysértési, vagy közigazgatási-hatósági eljárás van folyamatban, az eljárás befejezéséig részére közterület-használati hozzájárulás nem adható;

6. § (1) A Reklámgazda – amennyiben a rendelet a közterület reklámcélú használatára vagy a közterületen a reklámhordozó létesítéséhez a közterület-használati szerződés meglétét előírja – a Reklámozóval köteles megkötni a közterület-használati szerződést, amennyiben a közterület reklámcélú használatához és a közterületen a reklámhordozó létesítéséhez a közterület-használati hozzájárulás rendelkezésre áll, illetve az a jelen rendelet 10. § (2) bekezdése alapján nem szükséges, valamint a jelen rendeletben, továbbá az egyéb jogszabályokban előírt előfeltételek hiánytalanul fennállnak.

(2) Ha a reklámhordozó létesítéséhez, vagy elhelyezéséhez építési engedély szükséges a közterület-használati szerződés a jogerős építési engedély birtokában köthető meg.

(3) A díjat – a legfeljebb 1 évre kötött közterület-használati szerződés esetén – egy összegben, előre kell befizetni a közterület-használati szerződés teljes időtartamára. A Reklámgazda elbírálás alapján változtathat a fizetési feltételeken, amelyet a közterület-használati szerződésben rögzít. A díj befizetése a közterület-használati szerződés érvényességének a feltétele.

(4) Az egyes övezeteket, az alkalmazandó díjtételeket, továbbá a díjmentességet az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatának és rendjének helyi szabályozásáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet, illetve annak mellékletei tartalmazzák. A díjfizetés alapja: a reklámfelület m2-ben meghatározott mérete; hangos reklám és vetített reklám esetén a közzététel időtartama azzal, hogy az 1 napra eső díj megegyezik az 1 m2/hó díjjal.

(5) A közterület-használati szerződés megszűnik, ha a közterület-használati hozzájárulás bármilyen okból érvényét veszti, vagy visszavonásra kerül.

(6) A közterület-használati szerződésben foglalt időtartam lejárta előtt a Reklámgazda a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Reklámozó:

a) a közterületet nem a szerződésben rögzített célra és módon használja;

b) a gazdasági reklámról szóló 1997. évi LVIII. törvényben foglalt, a reklámokra, a reklámozásra, vagy a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket megszegi;

c) * 

d) a reklámhordozót, vagy környezetét felszólítás ellenére nem tartja karban;

e) díjhátralékát fizetési felszólítás ellenére, az abban meghatározott határidőben nem fizeti meg;

f) reklámmal érintett tevékenysége megszűnt;

g) reklámja, vagy reklámhordozója aktualitását vesztette.

Az a)d) pontokban meghatározott esetekben a befizetett díj visszatérítésére a Reklámozó nem tarthat igényt, és az e) pontban meghatározott esetben – függetlenül a szerződés felmondásától – köteles a szerződésből még hátralévő időtartamra a díjat megfizetni.

(7) A Reklámozó a közterület-használati szerződést a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Reklámgazdának felróható okból a közterületet nem tudja a közterület-használati szerződésben meghatározott célra és módon használni. Az igénybe nem vett időre befizetett díj – a Reklámgazda részéről felmerülő költségek levonása nélkül – a Reklámozónak visszajár.

(8) A Reklámozó köteles saját költségén a közterület eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani, ha a közterület-használati szerződés bármilyen okból megszűnik, vagy azt a szerződő felek megszüntetik, illetve azt valamelyik szerződő fél bármilyen módon megszünteti. A Reklámgazda a közterület- használati szerződésben kikötheti, hogy ha a Reklámozó a szerződés megszűnésekor, vagy megszüntetésekor a reklámhordozót nem távolítja el, a Reklámgazda jogosult azt a Reklámozó költségére elbontani, illetve leszerelni, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény [a továbbiakban: Ptk] felelős őrzésre vonatkozó szabályai szerint tárolni, majd az átvételre történt felszólítás után az átvétel megtagadása, vagy elmaradása esetén, megtérítési kötelezettség nélkül megsemmisíteni.

(9) A közterület-használati szerződés megszűnése, vagy megszüntetése esetén a Reklámozónak visszajár az igénybe nem vett időre befizetett díj, kivéve, ha a jelen rendelet eltérően rendelkezik.

(10) Ha a Reklámozónak díjhátraléka van, a tartozás kiegyenlítéséig vele közterület-használati szerződés nem köthető, illetve az nem hosszabbítható meg.

A hirdetmények közterületi elhelyezésének és eltávolításának szabályai

7. § (1) Hirdetményt közterületen elhelyezni és terjeszteni kizárólag reklámhordozón, könnyen eltávolítható (csak vízoldékony ragasztóval rögzíthető, lemosható festékkel festhető) módon, a köztisztasági és nyelvhasználati előírások betartásával lehet. Kivétel a reklámtáblák közül a megállító tábla és a reklámberendezéshez nem kötődő reklámhordozók közül a szórólap, a reklámkiadvány és a szendvicsember, de a köztisztasági és nyelvhasználati előírásokat ezekben az esetekben is be kell tartani.

(2) A hirdetmény elhelyezése és terjesztése során a jogszabályi előírásokra, korlátozásokra figyelemmel kell lenni, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvényben meghatározott, az „Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások”, valamint „Az egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmak és korlátozások” hatálya alá eső, valamint más reklámtilalmi korlátozás alá tartozó hirdetmény nem tehető közzé, nem helyezhető el és nem terjeszthető.

(3) Nem alkalmazható hirdetményen:

a) a KRESZ-ben szereplő táblaforma és színösszeállítás, továbbá az azokra szabványosított betűtípus és jelrendszer;

b) villogó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszaverő anyag, valamint olyan világítótest, melynek elhelyezése, kialakítása révén, a közúton közlekedőket vakítja, ezzel a közlekedés biztonságát veszélyezteti.

(4) *  A közút és járda területét érintő hirdetmények a mindenkori közúti közlekedésről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban helyezhetők el. Nem helyezhető el hirdetmény:

a) zöldterület (zöldsáv);

b) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára (magára a burkolatra);

c) épületek közterülettel határos falain;

d) közterületen álló fákon, padokon;

e) emlékműveken;

f) szobrokon;

g) védett természeti területeken;

h) országos vagy helyi védelemben részesített építményeken és azok ingatlanán, illetve a műemléki környezetül kijelölt ingatlanokon;

i) átlátható kerítéseken, temetőkben és közparkokban, valamint azok kerítésein;

j) a közutak mentén, ahová KRESZ tábla, útbaigazító tábla, közlekedési információ a szabvány szerint kerülhet és ahol a reklámberendezés elhelyezése a biztonságos gyalogos- és járműforgalmat akadályozza;

k) közúti közlekedési jelzőtáblákon, illetve azok 10 méteres körzetében;

l) megállító táblára.

8. § (1) A Reklámozónak a jogszabályi előírásokba ütköző hirdetményt haladéktalanul el kell távolítania.

(2) Az eltávolítás költségei a Reklámozót terhelik.

9. § (1) A Reklámozónak az idejét múlt hirdetményt 8 napon belül el kell távolítania.

(2) Minden olyan hirdetmény idejét múltnak minősül, amely meghatározott időpont(ok)hoz, évszak(ok)hoz kapcsolódó eseményekről, rendezvényekről, akciókról, stb. nyújt tájékoztatást, vagy amelynek információ tartalma az idő múlása következtében aktualitását és célját vesztette és ez a hirdetmény tartalmából nyilvánvalóan megállapítható.

(3) A Reklámgazda az idejét múlt hirdetményt a Reklámozó(k) részére küldött, a hirdetmény eltávolítására vonatkozó felszólításban megjelölt 8 napos határidő eredménytelen elteltét követően a Reklámozónak(zóknak) az egyetemleges költségviselése mellett és veszélyére eltávolíthatja.

A reklámhordozók létesítésének, elhelyezésének, és fenntartásának általános szabályai

10. § (1) Reklámhordozó létesítése történhet:

a) építési engedély alapján, ha a reklámhordozó létesítését az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet vagy más jogszabály építési engedélyhez köti és közterület-használati hozzájárulással, továbbá közterület-használati szerződéskötéssel vagy

b) építési engedély alapján, ha a reklámhordozó létesítését az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet vagy más jogszabály építési engedélyhez köti és a jelen rendeletben meghatározott esetekben közterület-használati hozzájárulás, továbbá közterület-használati szerződéskötés nélkül vagy

c) közterület-használati hozzájárulással és közterület-használati szerződés megkötésével vagy

d) a jelen rendeletben meghatározott esetekben közterület-használati hozzájárulás és közterület-használati szerződés megkötése nélkül.

(2) Közterület-használati hozzájárulás és közterület-használati szerződés megkötése nélkül létesíthető reklámhordozók:

a) épülethomlokzaton cégtábla, cégér, és címtábla, kivéve a cégérszerű reklámtáblát;

b) közérdekű helyi információ, amennyiben a hirdetmény Reklámozója és reklámközzétevője azonos;

c) építési reklámháló, ha kizárólag az építmény végleges homlokzati rajzát és/vagy a beruházó és a kivitelező nevét tünteti fel.

11. § Az építés-engedélyköteles, közterületen elhelyezendő reklámhordozók tekintetében az építési hatósági eljárásban az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásának kiadására a közterület-használati hozzájárulás alapján a Reklámgazda jogosult és köteles.

12. § (1) A reklámhordozónak a meglévő épített és természetes környezetbe illőnek kell lennie. A reklámhordozót úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint a szomszédok jogait és törvényes érdekeit ne sértse.

(2) A közterület-használati hozzájárulás, valamint az építési engedélyhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásához a Reklámozó köteles a Reklámgazda részére előterjesztett kérelemhez mellékelni a reklámhordozó környezetbe illeszkedését igazoló építészeti-műszaki tervdokumentációt, melyhez színes fotómontázst, látványtervet kell csatolnia.

(3) A reklámhordozók létesítéséhez és elhelyezéséhez – amennyiben jogszabály előírja – a kerületi Főépítész, vagy az általa vezetett Tervtanács, az illetékes közútkezelő, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulása is szükséges.

13. § (1) *  A reklám-elhelyezési tervet, valamint annak módosításait a Reklámgazda készíti el az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján, és az abban foglaltak szerint. A Reklámgazda által elkészített reklám-elhelyezési terv elfogadásáról, valamint módosításairól a Reklámgazda Főépítésszel egyeztetett javaslata alapján, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyetértésével a Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság jogosult dönteni.

(2) A reklám-elhelyezési tervben elfogadott reklámhordozók és helyszínek előnyt élveznek. A reklám-elhelyezési tervben meghatározott reklámhordozók és helyszínek környezetében csak akkor adható reklámhordozó létesítésére, és elhelyezésére engedély, ha az a reklám-elhelyezési tervben meghatározott reklámhordozó létesítését, elhelyezését, illetve láthatóságát nem rontja.

14. § (1) Építmények nyílás nélküli építményfelületén (homlokzatán) falfestés, reklámgrafika, transzparens homlokzatonkénti együttes felülete az I. díjövezetben nem lehet nagyobb a homlokzati felület 50%-nál, de legfeljebb 100 m2-nél, az I. díjövezeten kívül 150 m2-nél. Amennyiben az építmény falfelületén nyílás található, a szabad homlokzati felület maximum 30%-a használható. Kivételt képez ez alól a zavaró tűzfalak felületképzésénél a vakhomlokzatot ábrázoló, a teljes felületre kiterjedő falfestmény, amely a vakhomlokzat struktúrájába illeszkedő, cégért vagy cégjelzést tartalmazhat. A cégér vagy cégjelzés felülete az egész falfestés 30%-t nem haladhatja meg.

(2) Épületek építményfelületén (homlokzatán) kihelyezendő 6 m2-nél nagyobb felületű reklámok esetén, az engedélyezési tervdokumentációnak a teljes falfelületet kell tartalmaznia, és az engedély kiadásához megkövetelhető a falfelület szükséges mértékű rendbehozatala, és újraszínezése.

15. § A reklámhordozón, ha annak felülete a 2 m2,vagy ennél nagyobb, tartós kivitelben és jól láthatóan fel kell tüntetni a tulajdonos adatait.

16. § Közterületen két vagy több oldalról látható reklámhordozó csak két vagy több oldali reklámfelülettel kerülhet kialakításra.

17. § (1) Csak a Reklámgazda nyilatkozata alapján lehet elhelyezni egy homlokzatfelületen vagy az azelőtti közterületi szakaszon 25 méteren belül több, 6 m2-nél kisebb reklámfelületű reklámhordozót a cégtábla, a cégér, és a címtábla kivételével.

(2) Az egyenként 6 m2-nél nagyobb reklámfelületű reklámhordozó elhelyezésére csak a reklám-elhelyezési tervnek megfelelően adható ki engedély. Azokon a közterületeken, ahová reklám-elhelyezési terv nem készült, legfeljebb 50 méterenként adható engedély a Reklámgazda hozzájárulása alapján.

18. § (1) Az egyéb funkciójú közterületi építményeken (telefonfülke, kapcsolószekrény, pavilon, építési háló stb.) elhelyezett reklámhordozókat, reklámokat úgy kell tekinteni, mintha az elhelyezésére szolgáló építmény a reklámhordozó, illetve a reklám tartószerkezete lenne. Ezért az ilyen típusú reklámhordozókra, illetve reklámokra a tartószerkezet engedélyétől függetlenül közterület-használati hozzájárulást, szükség esetén építési engedélyt kell kérni, és közterület-használati szerződést kell kötni, továbbá díjat kell fizetni.

(2) Az egyéb funkciójú közterületi építményeken elhelyezett reklámhordózókra az ugyanazon típusú szabadon – egyéb funkciójú építménytől függetlenül – álló reklámhordozók elhelyezési szabályai érvényesek.

19. § A reklámhordozók nem lakóterületi közutak melletti elhelyezésének lehetőségét külön jogszabályok szabályozzák.

20. § A reklámhordozó folyamatos karbantartása a reklámhordozó tulajdonosa és a Reklámozók egyetemleges feladata és kötelessége; ennek megtörténtét a Reklámgazda ellenőrzi.

Az egyes reklámhordozókra vonatkozó szabályok

Cégtáblák, cégérek, cégérszerű reklámtáblák és címtáblák elhelyezésének szabályai

21. § (1) A cégtáblákat, a cégéreket, a cégérszerű reklámtáblákat és a címtáblákat úgy kell az épületek homlokzatain elhelyezni, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához.

(2) A cégtáblák, a cégérek, a cégérszerű reklámtáblák és a címtáblák utólagos elhelyezésnél is alkalmazni kell az (1) bekezdésben foglaltakat, és ha ez nem biztosítható, akkor az utólagos elhelyezés nem megengedett.

(3) Cégér üzletenként és homlokzatonként 1 db helyezhető el.

(4) Cégérszerű reklámtábla üzletenként 1 db helyezhető el.

(5) Cégtáblát, cégért elhelyezni a földszintet az emelettől elválasztó sávban, illetve földszintes épületnél az ablak, kirakat felső széle és a tetősík közötti sávban lehet.

(6) Cégtábla üzletenként és homlokzatonként 1 db helyezhető el, amelynek mérete nem haladhatja meg az üzlet homlokzati felületének 20%-át.

(7) A kertvárosi övezetben a kerítés síkjában elhelyezett, maximum 2 m2 nagyságú, tartalmilag a cégtábla előírásának megfelelő tábla is cégtáblának minősül.

(8) Címtábla vállalkozásonként 1 db helyezhető el.

A hirdetőoszlopok elhelyezésének szabályai

22. § (1) A hirdetőoszlopok befoglaló méretének helyszínenként azonosnak kell lennie.

(2) A hirdetőoszlopok helyszíneit a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

(3) Fa körül henger hirdetőoszlop fasorokban, az egész fasorra vonatkozó elhelyezési terv alapján, csak ütemezetten helyezhető el.

Reklámtáblák elhelyezésének szabályai

23. § (1) Hirdetőtábla csak vitrin formában és csak közvetlenül a tulajdonos intézmény előtt helyezhető el, a kihelyező intézmény közérdekű célú hirdetményeinek kihelyezésére szolgál, reklámcélú hasznosítása nem megengedett.

(2) Az ingatlanforgalmazók által kihelyezett, kínálatot bemutató vitrinek árubemutató vitrinnek minősülnek.

24. § Egyedi címfestett táblák, amely:

a) az ingatlan eladását, vagy bérbeadását hirdeti, maximum 0,5 m2-es nagyságban, és amely az ingatlan falán, vagy kerítésén helyezhető el;

b) az I. díjövezetben csak formatervezett, egységes megjelenésű tábla helyezhető el, amelynek egyoldali reklámfelülete nem haladhatja meg a 2 m2-t;

c) ha az I. díjövezetben a táblák elhelyezésénél a 17. § (1) bekezdés szerint a 25 méteres távolság nem biztosítható, megengedett az azonos szerkezetű címfestett táblák táblarendszerbe történő összekapcsolása, de a táblarendszer egyes táblái egyoldali reklámfelülete nem haladhatja meg a 6 m2 –t;

d) betölthet elválasztó vagy védőkorlát funkciót, ha táblarendszer, de ebben az esetben a táblarendszer nagyságát a betöltendő funkció határozza meg,

e) az információs táblarendszer észlelhetőségét nem csökkentheti, ezért kihelyezésnek engedélyezése az információs táblarendszer kiépítési helyszínein megtagadható;

f) az utak mentén ellenkező irányból láttatni kívánt táblák, akkor telepíthető már meglévő reklámtábla mögé, ha a talajszint feletti magasságuk és méretük is azonos és szerkezetük kapcsolódik.

25. § (1) Citylight-ok helyszíneit a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.

(2) *  Citylight berendezés helyszínenként 1 db helyezhető el, oldalanként 2,5 m2-es reklámfelülettel.

(3) Utasváróval egybeépített reklámhordozónál, amennyiben a kihelyező reklámhordozó nélküli utasváró kihelyezést is vállal, az ezeken a helyszíneken elmaradt reklám pótlására utasvárónként 2 db citylight berendezés kihelyezése is megengedett.

(4) Utasvárótól független, különálló citylight berendezések befoglaló méreteinek az egész kerületben azonosnak kell lennie.

(5) Egyéb, közösségi szolgáltatást is nyújtó építményen citylight berendezés csak akkor helyezhető el, ha az építmény, mint tartóeszköz és a rajta elhelyezett reklámhordozóról a teljes kerületre kiterjedő reklám-elhelyezési terv készül.

26. § (1) Óriásplakátok közterületi helyszíneit a rendelet 3. számú függeléke tartalmazza.

(2) Építési palánkon – bejelentési kötelezettség mellett – óriásplakát korlátozás nélkül elhelyezhető, abban az esetben, ha az építési palánk kivitele a kerület képe (városkép) szempontból elfogadható. Az építési palánk műszaki kivitelét – az óriásplakátok elhelyezési módját – műszaki dokumentációban be kell mutatni. A megfelelőség tekintetében építési engedély köteles esetben a Jegyző, ennek hiányában a Reklámgazda dönt.

(3) Óriásplakát nem helyezhető el:

a) előkertben;

b) földszintes épület ablakkal rendelkező homlokzatára.

(4) Azonos útvonalon elhelyezett óriásplakátokat azonos magasságban és rálátási szögben kell elhelyezni. Ameddig ez nem biztosítható, az adott útszakaszra, óriásplakát elhelyezésére építési engedély nem adható.

(5) Többszintes és középmagas épületeken csak az épületek nyílásnélküli bütüs falain helyezhető el óriásplakát.

(6) Óriásplakát csak minden oldalán szabványos euróméretű reklámfelülettel, fekvő helyzetben helyezhető el, amely a 4. számú függelékben rögzített műszaki előírásoknak megfelel.

27. § (1)–(5) * 

(6) A vendéglátó-ipari egységek napi aktuális ajánlatát feltüntető, invitáló megállító táblák, amennyiben azok a vendéglátó-ipari egység közterület-használati engedéllyel elfoglalt teraszán kerülnek kihelyezésre, nem tartoznak a jelen rendelet hatálya alá. Az ilyen elhelyezés esetén a kitehető megállító táblák számát és felületét a vendéglátó-ipari egység terasz közterület-használati engedélyében kell meghatározni.

28. § Plakátok el-, illetve kihelyezésére alkalmas plakáttábla a kerület területén sem önállóan, sem építményen nem helyezhető el.

Útbaigazító táblarendszer elhelyezésének szabályai

29. § (1) Az útbaigazító táblák mérete, felirata (betűk) típusa, mérete, a színezés összhangban kell, hogy legyen az ÚT 2–1.140 ÚTÜGYI MŰSZAKI ELŐÍRÁSBAN foglaltakkal.

(2) A csomópontokban a rálátási háromszögeket szabadon kell hagyni.

(3) A jelzőtáblák, jelzőeszközök láthatósága nem lehet akadályozott.

(4) A közút-vasút szintbeli kereszteződés esetén a vasúti átjárót előjelző háromsávos táblákon belüli szakaszon, ezek hiányában a vasúti vágány tengelyétől mért 100–100 m-es szakaszokon belül közterületi információs tábla nem helyezhető el.

(5) Az úttest mellett legalább 0,5 m biztonsági távolságot szabadon kell hagyni.

(6) Gyalogos forgalom részére a járdán legalább 2 m-es szabad közlekedési sávot biztosítani kell.

Villanyoszlop reklám elhelyezésének szabályai

30. § (1) Villanyoszlop reklám – választási időszak kivételével, mert akkor oszloponként 2 db – a közutak mellett, úttesttől kifelé, oszloponként egy darab helyezhető el.

(2) A reklámhordozókat az útszakaszon azonos magasságban kell elhelyezni, amely nem lehet alacsonyabb az úttesttől számított 4,75m-nél, illetve amennyiben az adott útszakaszon a villanyoszlopok KRESZ tábla elhelyezésre is hasznosítottak 5,5 m-nél.

(3) Útszakaszonként csak azonos méretű villanyoszlop reklám helyezhető el.

(4) Az úttesttől zöld felülettel vagy kiemelt szegélyes szigettel elválasztott parkoló területén lévő oszlopokra oszloponként, azonos magasságban 2 db villanyoszlop reklám helyezhető el, a (2) és (3) bekezdésben leírtak figyelembevételével.

(5) Plakát kihelyezésére villanyoszlop tartószerkezet felhasználásával sem használható.

Fényreklámok elhelyezésének szabályai

31. § (1) A fényreklám tűzfalon, bütüsfalon a reklámgrafikára, és a feszített reklámra vonatkozó szabályok szerint helyezhető el.

(2) A fényreklám elhelyezése az épületek egyéb homlokzati részein kizárólag a Főépítész és a Tervtanács jóváhagyással történhet, de meg kell követelni, hogy a reklám tartószerkezete úgy legyen kialakítva, hogy leszerelését követően a falból kiálló szerkezeti elem nem maradhat.

(3) A fényreklám megszűnésekor a reklámfelülettel együtt a tartószerkezetet is le kell szerelni.

Transzparensek elhelyezési szabályai

32. § (1) Transzparensek elhelyezésére, amennyiben azok elhelyezési módjuk, reklámcéljuk alapján más eddig megnevezett hirdetőeszközök közé besorolhatók, az adott hirdetőeszközre vonatkozó általános és speciális szabályok érvényesek.

(2) Közterület fölé kifüggesztett transzparensnél be kell tartani a közlekedési törvény előírásait.

(3) Közterület fölé transzparens csak valamely esemény, rendezvény meghirdetésére, ideiglenesen, helyezhető el. A kihelyezés legkorábbi ideje: a rendezvényt megelőző 3 hét. A rendezvényt követő napon a reklámhordozót le kell szerelni.

Falfestés, reklámgrafika, reklámmozaik elhelyezésének szabályai

33. § (1) A reklámfelület nagyságától függetlenül építési engedély csak a teljes homlokzati felületre vonatkozó felújítási, színezési tervet tartalmazó kérelem alapján adható.

(2) Az engedélyben ki kell kötni a felület időközönkénti felújítását, s rögzíteni kell a felújítás (újraszínezés) elmulasztásának következményeit.

(3) A kérelmezőnek vállalnia kell a reklám megszűnését követő újraszínezést.

Építési reklámháló elhelyezésének szabályai

34. § Építési reklámháló (építési védő-háló) elhelyezésére engedély csak az építkezés idejére, de legfeljebb 6 hónapra adható.

Reklámvitrin elhelyezésének szabályai

35. § (1) Az épületen reklámvitrint úgy kell elhelyezni, hogy az szervesen illeszkedjen a homlokzat vízszintes és függőleges tagolásához.

(2) Ha a reklámvitrin utólagos elhelyezésénél ez nem biztosítható, akkor az utólagos elhelyezés nem megengedett.

(3) A reklámvitrin közterületen történő elhelyezése csak a Főépítész hozzájárulásával lehetséges.

(4) A reklámvitrin kizárólag árubemutatásra használható, más típusú reklámeszközzé nem alakítható át.

Reklámberendezéshez nem kötődő reklámozás szabályai

36. § (1) A tevékenység csak közterület-használati hozzájárulás és közterület-használati szerződés birtokában végezhető.

(2) Hangreklámozás csak a hanghordozóra kért és kiadott közterület-használati hozzájárulás és közterület-használati szerződés birtokában végezhető.

(3) Vetített reklám esetén közterület-használati hozzájárulás és közterület-használati szerződés kell a reklám létrehozásához szükséges berendezés elhelyezéséhez, illetve a vetített reklámhoz a felület alapján.

(4) A tevékenység – az árubemutatás kivételével – csak ideiglenesen, maximum 7 napig végezhető.

(5) Árubemutatásra csak akkor adható ki engedély:

a) ha az nincs összekötve közterületen végzett árusító tevékenységgel; és

b) a gyalogos forgalom részére az elhelyezést követően a 2 méteres szabad járdaszélesség biztosítható.

(6) Árubemutatásra 7 napnál hosszabb időre akkor adható engedély:

a) ha az közvetlenül az üzlet előtt történik; és

b) nem foglal el nagyobb területet, mint a megállító táblák kihelyezése.

A választással kapcsolatos reklámhordozók és reklámok elhelyezésének szabályai

37. § (1) A választási plakát elhelyezésére a választási eljárásról szóló mindenkor hatályos törvény rendelkezései az irányadók.

(2) Nem helyezhető el választási plakát:

a) országos védelem alatt álló középületeken;

b) közterületeken álló fákon, utcabútorokon;

c) közterületen álló emlékműveken, szobrokon, illetve azok talapzatain;

d) közterületen lévő szökőkúton, illetve díszkúton;

e) közterületi út, járda, kerékpárút burkolatán festett vagy ragasztott kivitelben;

f) villanyoszlop felületére közvetlen ráragasztott, vagy egyéb módon rögzített kivitelben;

g) házfalon, homlokzaton közvetlenül ráragasztott kivitelben.

(3) Villanyoszlopon a 30. §-ban rögzítetteken kívül elhelyezhető 2 db úgynevezett lengőkaros plakát, illetve valamilyen a villanyoszlopra ideiglenes felszerelhető hordozóra ragasztott legfeljebb 2 db plakát.

(4) A választások időszakára kiadható az eddig szabályozott eszközökre, a szabályzástól eltérő, a választási igényeknek megfelelő közterület-használati hozzájárulás és köthető közterület-használati szerződés, valamint építési hatósági engedély is abban az esetben, ha az adott reklámhordozóra a kampányidőszak kezdete előtt minimum 15 nappal a reklámhordozók csoportjára a kerület teljes területére vonatkozó reklám-elhelyezési terv készül.

(5) Választási falragasz, hirdetés, felirat, embléma csak vízzel oldható ragasztóval rögzíthető oly módon, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet választási plakátját és károkozás nélkül eltávolítható legyen.

(6) A választási plakátot elhelyező, illetve az, akinek az érdekében a választási plakátot elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül azt eltávolítani köteles.

A jogellenes közterületi reklámtevékenység és következményei

38. § (1) *  A közterület-használati hozzájárulások, az építési engedélyek és közterület-használati szerződések meglétét és hatályosságát, valamint a közterületek reklámcélú használatát, a reklámhordozók folyamatos karbantartását a Reklámgazda ellenőrzi, és azok hiányában, valamint a jelen rendelet rendelkezéseitől eltérő közterület-használat esetén jogosult és köteles a szükséges intézkedések megtételére.

(2) Azokat a közterületen lévő reklámhordozókat:

a) amelyek létesítésére és fenntartására vonatkozóan nincs érvényes és hatályos közterület-használati hozzájárulás, továbbá építési-, használatbavételi engedély és szerződés vagy

b) amelyeket a szerződés megszűnése, vagy megszüntetése után a Reklámozó felszólítás ellenére továbbhasznál vagy

c) amelyekre vonatkozóan a jelen rendelet szerinti közterület-használati díjat – felszólítás ellenére – nem fizetik

a Reklámgazda a Reklámozó részére kiadott, vagy ennek fellelhetetlensége esetén közzé tett, a reklámhordozó eltávolítására, illetve a díj megfizetésére vonatkozó felszólításban megjelölt 8 napos határidő eredménytelen elteltét követően a reklámhordozó létesítőjének és a hirdetmény, reklám közzétevőjének, illetve a Reklámozónak egyetemleges felelőssége, továbbá költségviselése mellett és veszélyére eltávolíttathatja.

Ugyanez irányadó a megszűnt üzletek (szolgáltató egységek, intézmények, stb.), vagy beszüntetett tevékenységek reklámhordozóinak eltávolítására is.

39. § (1) Az eltávolított reklámhordozók őrizetére a Ptk. felelős őrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Reklámozó (jogosult) csak az eltávolítás, a közterület eredeti állapotának helyreállítása és a tárolás költségeinek a megfizetése után veheti át az eltávolított reklámhordozót (dolgot).

(3) Ha az eltávolított reklámhordozó tulajdonosa 8 napon belül nem jelentkezik, írásban értesíteni kell a tárolás helyéről. Ha a Reklámozó, vagy a reklámhordozó tulajdonosa ismeretlen, a felszólítást a helyben szokásos módon kell közzétenni (pl. hirdetőtábla, helyi újság).

(4) Ha a reklámhordozó tulajdonosa, vagy a Reklámozó az eltávolítást követő 3 hónapon belül nem jelentkezik, a reklámhordozót a közterületi Reklámgazda értékesítheti. Ha az értékesítés eredménytelen volt, a Reklámgazda a reklámhordozót megsemmisítheti.

40. § *  (1) Az e rendelet előírásainak megszegésével elhelyezett reklámhordozókat és hirdetményeket a tulajdonosa – vagy akinek az érdekében a hirdetményt kihelyezték –, ha jogszabály kivételt nem tesz, 8 napon belül köteles azt saját költségén eltávolítani.

(2) Amennyiben a hirdetmény eltávolítását az (1) bekezdésben meghatározott személy nem hajtja végre, a jegyző a kötelezett költségére a hirdetményt eltávolíttatja.

41. § A Reklámgazda jogosult minden olyan engedély nélkül, közterületre kihelyezett reklámhordozó saját hatáskörben történő leszerelésére, amelynek tulajdonosa, vagy Reklámozója egyértelműen nem megállapítható, illetve a tulajdonos értesítése mellett, azoknak az eszközöknek a leszerelésére, amelyek nem felelnek meg a közlekedési törvény előírásainak.

42. § (1) A 39. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a Reklámozó és/vagy a tulajdonos köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni, a közterületet eredeti állapotába saját költségén, kártalanítási igény nélkül helyreállítani. A Reklámozó köteles továbbá a Reklámgazdának az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatának és rendjének helyi szabályozásáról szóló mindenkor hatályos rendeletében meghatározott, az igénybe vett reklámfelületre és időre a jelen rendeletben meghatározott alapdíj többszörös összegének megfelelő díjat megfizetni.

(2) Magántulajdonban lévő ingatlanon elhelyezett reklámhordozónak a lebontásáért, illetve eltávolításáért az ingatlan tulajdonosa a Reklámozóval, illetve a reklámhordozó tulajdonosával egyetemlegesen felelős.

43. § A közterület-használati díj a polgári jog szabályai szerint hajtható be.

44. § (1) * 

(2) *  A jelen rendeletben foglalt rendelkezések betartását a Polgármesteri Hivatal Városrendészeti és Környezetvédelmi Irodájának közterület-felügyelője is jogosult ellenőrizni.

(3) * 

Vegyes és záró rendelkezések

45. § (1) A jelen rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott határozott időre szóló közterület-használati hozzájárulások és közterület-használati szerződések lejárati napjukig érvényben maradnak.

(3) A rendelet 1–3. függelékét kell reklám-elhelyezési tervnek tekinteni mindaddig, amíg a jelen rendelet alapján újabb reklám-elhelyezési terv, vagy tervek nem készülnek.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg: a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatának és rendjének helyi szabályozásáról szóló 18/2004. (VI. 23.), [a továbbiakban: R.] 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Budapest Főváros II. kerület területén a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat saját tulajdonát képező:

a) az ingatlan-nyilvántartás (telekkönyv) helyrajzi számmutatójában közterületként (pl. közút, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá

b) a bel -és külterületi földrészletek, illetőleg építmények közhasználatra, valamint a gyalogos forgalom számára átadott részére egyaránt kiterjed.”

(5) Az R. 2. §-a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel:

„2. § (4) A közterületi reklám- és hirdetési tevékenység, valamint a közterületeken a reklámhordozók és a hirdető-berendezések elhelyezése a közterület olyan használatának minősül, amelynek egyes kérdéseiről külön jogszabály rendelkezik.”

(6) Az R. 16. § (1)–(2) bekezdése hatályát veszti.

dr. Szalai Tibor Dr. Láng Zsolt
jegyző polgármester

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2007. december 20-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2008. január 1.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, december 22.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. FÜGGELÉK

Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületi reklám- és hirdetési tevékenységekről, valamint a közterületeken a reklámhordozók és a hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló 34/2007. (XII. 22.) rendeletéhez

Fsz. Cím Típus
1 Adyliget (ABC ragasztott hirdetőoszlop
2 Bimbó út 3. ragasztott oszlop
3 Bimbó út 57. ragasztott oszlop
4 Bimbó út 65. ragasztott oszlop
5 Budenz u. 22. ragasztott hirdetőoszlop
6 Csalogány u. 21. ragasztott hirdetőoszlop
7 Csatárka u.-Zöldlomb u. ragasztott oszlop
8 Csévi út 2 ragasztott hirdetőoszlop
9 Fény u. 16. ragasztott hirdetőoszlop
10 Frankel Leo út 114. ragasztott oszlop
11 Frankel Leo út 5. ragasztott oszlop
12 Frankel Leo út 72. ragasztott oszlop
13 Gábor Áron u.-Pasaréti út sarok belsővilágítású oszlop
14 Gábor Áron u.-Endrődi u. sarok ragasztott hirdetőoszlop
15 Horváth u. 2. ragasztott oszlop
16 Horváth u. 28-al szemben ragasztott oszlop
17 Kapy u. 16. belsővilágítású oszlop
18 Kelemen L. u. 14/c.-Pasaréti tér ragasztott oszlop
19 Kelemen L. u. 17.-Pasaréti tér ragasztott oszlop
20 Kelemen u. 2. ragasztott hirdetőoszlop
21 Kossuth L. u. 1. ragasztott hirdetőoszlop
22 Lövőház u. 18. ragasztott hirdetőoszlop
23 Marczibányi tér belsővilágítású oszlop
24 Marczibányi tér 16. ragasztott oszlop
25 Margit krt. 43. (Keleti Károly u.) belsővilágítású oszlop
26 Máriaremetei út 71-el szemben ragasztott hirdetőoszlop
27 Nagy Imre tér ragasztott oszlop
28 Nagy Imre tér-Gyorskocsi u. sarok ragasztott hirdetőoszlop
29 Ördögárok u. 6. ragasztott hirdetőoszlop
30 Ördögárok u. 78. ragasztott hirdetőoszlop
31 Pasaréti út 9. belsővilágítású oszlop
32 Retek u. 20. ragasztott hirdetőoszlop
33 Rómer Flóris u. 38-al szemben ragasztott hirdetőoszlop
34 Rómer Flóris u. 50. ragasztott hirdetőoszlop
35 Tárogató út 2. ragasztott hirdetőoszlop
36 Török u. 7. ragasztott oszlop
37 Törökvész út-Csatárka u. ragasztott oszlop
38 Törökvész út-Kapy u. ragasztott oszlop
39 Törökvész út 1. ragasztott oszlop
40 Törökvész út 10. ragasztott oszlop
41 Törökvész út 15. ragasztott oszlop
42 Törökvész út 17.-Pusztaszeri út ragasztott oszlop
43 Törökvész út 2. ragasztott oszlop
44 Törökvész út 71. ragasztott oszlop
45 Zöldlomb u.-Zöldmáli lejtő belsővilágítású oszlop

2. FÜGGELÉK

Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületi reklám- és hirdetési tevékenységekről, valamint a közterületeken a reklámhordozók és a hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló 34/2007. (XII. 22.) rendelethez

Fsz. Cím
1 Alsó Törökvész út 2.
2 Bécsi út – Ürömi út
3 Budenz u. 11.
4 Csatárka u.
5 Csatárka u.– Felső Zöldmáli út
6 Csévi út – Kapy u. sarok
7 Fazekas út 24.
8 Gábor Á. Út – Herman O. u. közelében
9 Gábor Áron út – Endrődi S. u.
10 Horváth u. 12. – Kacsa u.
11 Kapu u. 53.-al szemben
12 Kapy út 40. előtt
13 Kelemen L. u., Hűvösvölgyi út előtt patakparton
14 Marczibányi tér – Felvinci u. sarok
15 Marczibányi tér – Garas u. sarok
16 Pasaréti út – a Hargita u.-val szemben
17 Pasaréti út – a Hidász u. közelében (Nagy L. tér)
18 Pasaréti út – a Toroczkó u.-val szemben
19 Pusztaszeri út 12.
20 Pusztaszeri út 37.
21 Pusztaszeri út 59.
22 Pusztaszeri út 66.
23 Pusztaszeri út 67.
24 Pusztaszeri út – Törökvészi út
25 Rómer Flóris u. 47.
26 Rómer Flóris u. 55.
27 Szemlőhegy út 24.
28 Szépvölgyi út – Zöldlomb u. sarok
29 Törökvész út – A Búzavirág u.-nál
30 Törökvész út – Móricz Zs. Gimnáziummal szemben
31 Törökvész út 126.
32 Törökvész út – Ali u. előtt
33 Törökvész út – Ali u. előtt
34 Törökvész út – Ali u. után
35 Törökvész út – Tömörkény u.
36 Törökvész út – Tövis u. szemben
37 Törökvész út – Vérhalom útnál
38 Törökvész út – Zöldlomb u.-nál
39 Törökvész út – Zuhany u.
40 Zöldlomb u. – Zöldkert u.-nál

3. FÜGGELÉK

Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületi reklám- és hirdetési tevékenységekről, valamint a közterületeken a reklámhordozók és a hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló 34/2007. (XII. 22.) rendelethez

cím darabszám kihelyezés módja Ingatlan tulajdonosa
1 Gábor Á. u. / Lóczy u. 1 lábon álló Közterület
2 Hidegkúti út / Temető u. sarok 1 lábon álló Közterület
3 Hűvösvölgyi út / Fekete I. u. sarok 1 lábon álló Közterület
4 Hűvösvölgyi út / Henrich I. u. sarok 1 lábon álló Közterület
5 Hűvösvölgyi út / Versec sor, parkoló 1 lábon álló Közterület
6 Máriaremetei út / Áchim A. u. sarok 1 lábon álló Közterület
7 Máriaremetei út / Áchim A. u. sarok 1 lábon álló Közterület
8 Máriaremetei út / Hunyadi u. sarok 1 lábon álló Közterület
9 Nagyrét u. / Ördögárok u. sarok 1 lábon álló Közterület
10 Nagyrét u. / Zsíroshegyi u. sarok 1 lábon álló Közterület
11 Pasaréti út / Branyiszkó u. sarok 1 lábon álló Közterület
12 Pasaréti út / Hidász u. sarok 2 lábon álló Közterület
13 Pasaréti út / Napraforgó u. sarok csatornapart 1 lábon álló Közterület
14 Pasaréti út / Napraforgó u. sarok, SE kerítése előtt 1 lábon álló Közterület
15 Pusztaszeri út 36. előtt támfal elé 1 lábon álló Közterület
16 Pusztaszeri út/Felső Zöldmáli út rézsüben 2 lábon álló Közterület
17 Széphalom u./Páfrányliget u. sarok, támfal előtt 2 lábon álló Közterület
18 Szépvölgyi út/Virág B. u. elválasztó sziget lefelé 2 lábon álló Közterület

4. FÜGGELÉK

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületi reklám- és hirdetési tevékenységekről, valamint a közterületeken a reklámhordozók és a hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló 34/2007. (XII. 22.) rendeletéhez

Óriásplakát műszaki leírása

Hirdetőfelület:

A hirdetőfelület kerettel növelt mérete 508×242 cm. A hirdetőtáblát – mind a táblalemezt, mind annak tartóbordázatát – horganyzott acél anyagból kell készíteni. A tartóbordázat 40×40×2 mm-es horganyzott acél zárszerkezetből készül. A táblalemezek vastagsága 3 mm. A táblalemezt hidegen hajlított rozsdamentes acélból készült kerettel kell ellátni, amelynek feladata, hogy a ragasztott felület széleit takarja. A keretet úgy kell elhelyezni, hogy a plakátszélek takarása mellett a tábla síkjára merőlegesen a tartóbordázatot is eltakarja. Tekintettel a horganyzott acél vázszerkezetre, azért, hogy a két különböző elektropotenciálú fém helyi korrózióját megakadályozzuk, a két fémet el kell szigetelni egymástól.

Tartószerkezet:

Az óriásplakátok tartószerkezete 150×100×6mm-es horganyzott acélpillér. A zártszelvény acélpillérek tetejét még a horganyzás előtt be kell hegeszteni. Az acélpilléreket a táblalemezek tartóbordázata fogja össze.