Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008. (V. 20.) rendelete

a talajterhelési díj helyi szabályairól

/Egységes szerkezetben a 27/2012.(X.19.), valamint a 2/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 26. §-ának (4) bekezdésében adott felhatalmazás alapján, a 21/B. §-ban meghatározott csapadékvíz elvezetés céljára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a talajterhelési díj helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén azon helyi vízgazdálkodási engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazóra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is -, alkalmaz.

II. fejezet

A talajterhelési díj mértékének meghatározása

2. § (1) A kibocsátó köteles a külön jogszabályban *  meghatározott talajterhelési díjat fizetni.

(2) Nem terheli talajterhelési díj fizetési kötelezettség a kibocsátót a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti esetben.

(3) A kibocsátó külön jogszabályban meghatározott esetben *  csökkentett talajterhelési díj megfizetésére köteles.

(4) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) Egyedi vízbeszerzés esetén (nem ivóvíz-rendszerből nyert víz) a felhasznált vízmennyiség átalány mértéke 0,1 m3/fő/nap.

III. fejezet

A díjfizetési kötelezettség bevallása, megfizetése és adatszolgáltatás

3. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos I. fokú adóztatási feladatokat az illetékes önkormányzati adóhatóság (továbbiakban: I. fokú adóhatóság) látja el.

(2) *  A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat „Környezet-védelmi alap”, 12001008-00201761-03200000 számú számlájára a tárgyévet követő év március 31-ig.

(3) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, ellenőrzésére valamint végrehajtására - a külön jogszabályban *  nem szabályozott kérdésekben - az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzatának jegyzője részére a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat: a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel;

IV. fejezet

Mentességek, kedvezmények

4. § A külön jogszabályban *  szabályozottakon túl a jegyző egyedi elbírálással, szociális indokok alapján az Art.-ban szabályozottak szerint méltányosságot gyakorolhat a díj megfizetése alól.

V. fejezet

Egyéb eljárási szabályok

5. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Építésügyi Hatósága az általa kiadott helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés egy példányát a jegyző erre vonatkozó írásbeli utasításában foglaltak szerint megküldi az adóhatóságnak.

VI. fejezet

Értelmező rendelkezések

6. § E rendelet alkalmazásában:

1. Helyi vízgazdálkodási hatósági engedély és az annak alapján végzett szennyvíz elhelyezés:

(A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 24. § (1) bekezdésének b) pontja alapján:)

A helyi vízgazdálkodási jogkört gyakorló, I. fokú vízügyi hatóság (a jegyző) által az 500 m³/év mennyiséget meg nem haladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez, használatba vételéhez, átalakításához, megszüntetéséhez adott engedély, s az ennek alapján használt szikkasztó, valamint az 500 m³/év mennyiséget meg nem haladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elhelyezését szolgáló, zárt szennyvíztároló.

2. * 

VII. fejezet

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

(2) A díjfizetési kötelezettségről szóló bevallást első ízben a 2008. július 1-től 2008. december 31-ig terjedő időszakra kell benyújtani 2009. március 31-ig.

(3) A Ktdt. 27. § (1) bekezdése alapján a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2008. évben a Ktdt. alapján megállapított talajterhelési díj 90%-át, a 2009. évtől 100%-át köteles megfizetni.

Dr. Láng Zsolt dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2008. május 15-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2008. július 1.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2008. május 20.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet * 

A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200Ft/m3

A területérzékenységi szorzó:

Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területére: 3,0.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.

A talajterhelési díj mértéke:

2008-ban a rendelet 7. § (3) bek. szerint: TTD= E x A x T x 0,9

2009-től: TTD= E x A x T

ahol:

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj,

E: egységdíj (Ft/m3)

A: a díjfizetési alap (m3)

T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó.

2. melléklet * 

3. melléklet *