22/2008. (XI. 24.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet

a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról

/Egységes szerkezetben a 22/2009.(X.27.), valamint a 21/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e) pontjában, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a zaj- és rezgésártalom elleni védelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) E rendelet a Budapest II. kerület közigazgatási területén kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely állandó vagy ideiglenes jelleggel a kerület közigazgatási területén tartózkodik.

(2) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a közterületi rendezvények és a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek zajvédelmi szabályaira.

2. § (1) E rendelet szabályait kell alkalmazni a kerület közigazgatási területén minden olyan, e rendelet hatálya alá tartozó - szabad térben, vagy zárt térben működő - zaj- és rezgésforrásra, amely kellemetlen, zavaró, vagy károsító terhelést okoz.

(2) E rendelet szempontjából zajforrásnak minősülnek különösen

a) bármilyen hangszóró, vagy műsorforrás (gépzene, diszkózene), beleértve az élőzene, vagy élő műsor szolgáltatását is (hangerősítő eszközökkel vagy hangerősítő eszközök nélkül);

b) a magánszemélyek által üzemeltetett háztartási berendezések (pl. szerszámgépek, kertészeti eszközök, háztartási gépek, épületgépészeti berendezések);

3. § (1) *  Utcai zenészeknek közterületen zenélni csak nappal 10-20 óra között, erősítő nélkül szabad, ha a közterület használatára előzetesen engedélyt kaptak. Hangosítást igénylő alkalmi rendezvények esetén a mindenkor hatályos zajterhelési határértékeket kell betartani.

(2) A magán személyek által üzemeltetett háztartási berendezések által okozott zaj- és rezgés terhelés megítélésére az üzemi létesítményekre megállapított mindenkor hatályos határértékeket kell alkalmazni.

4. § * 

5. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2005. (III. 1.) rendelet hatályát veszti.

Dr. Láng Zsolt dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2008. november 20-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2009. január 1-je, ezzel egyidejűleg a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2005. (III. 1.) rendelet hatályát veszti..

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2008. november 24.

dr. Szalai Tibor
jegyző