Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (III. 30.) rendelete

a kedvezményes élelmiszer-vásárlási lehetőség igénybevételének feltételeiről

/Egységes szerkezetben a 17/2009.(VIII.28.), a 18/2011.(IV.29.), a 18/2013.(V.30.), a 7/2014.(III.14.), a 19/2015.(XI.27.), a 22/2017.(IX.29.), a 41/2017.(XII.20.), valamint az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kedvezményes élelmiszer-vásárlási lehetőségről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) területén megállapítsa a kedvezményes élelmiszer-vásárlási jogosultság feltételeit, mértékét, valamint igénybevételének rendjét.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya az Önkormányzat illetékességi területén lakcímnyilvántartás szerinti lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben lakó természetes személyekre, és a 4. § e) pontja szerinti szociális bolt üzemeltetőjére terjed ki.

Hatásköri szabályok

3. § Az e rendeletben szabályozott hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

Értelmező rendelkezések

4. § E rendelet alkalmazásában

a) jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak,

b) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. Az egy háztartásban élés tényét lakcímkártyával kell igazolni.

c) *  természetes személyazonosító adat: az érintett személy családi és utóneve(i), születési családi és utóneve(i), születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve(i), lakó- és tartózkodási helye (továbbiakban együtt: személyazonosító adat)

d) *  igazolvány: az Önkormányzat, illetve az általa megbízott szervezet által kiállított kedvezményes élelmiszer-vásárlási jogosultságot bizonyító okirat,

e) szociális bolt: élelmiszert árusító üzlet, amellyel az Önkormányzat szerződést köt, hogy az Igazolvánnyal rendelkező polgárok részére az üzemeltető lehetővé tegye az e rendeletben szabályozott élelmiszerek kedvezményes áron történő megvásárlását,

f) gyermek: aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, valamint az a nagykorú fiatal felnőtt is, aki oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és huszonharmadik életévét még nem töltötte be,

g) *  nyugdíjszerű ellátás: a 348/2015. (X. 1.) Korm. rendeletben szereplő ellátások,

h) szülő: a szülői felügyelet gyakorlására jogosult, a gyám, valamint a huszonharmadik életévét be nem töltött, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló gondnoka.

Jogosultság

5. § *  Kedvezményes élelmiszer-vásárlási igazolványra jogosultak:

a) *  azok a nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek, akiknek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 220%-át;

b) akik az Szt. szerinti aktív korúak ellátásában, vagy időskorúak ellátásában, vagy ápolási díjban részesülnek;

c) akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek;

d) akik a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: szociális rendelet) szerinti betegápolási támogatásban, vagy keresetpótló támogatásban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesülnek;

e) a négy vagy ennél több gyermeket háztartásában nevelő szülő(k) a gyermekek jogán.

Az igazolvány kiadása, visszavonása

6. § *  (1) A polgármester az arra jogosultak részére kedvezményes élelmiszer-vásárlásra jogosító igazolvány kiadásáról határozatban dönt.

(2) *  A jogosultság megállapítását a személyazonosság és a jogosultság egyidejű igazolásával a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Ellátási Osztályán (a továbbiakban: Ellátási Osztály) a jelen rendelet 3. számú függelékét képező nyomtatványon lehet benyújtani.

(3) Az 5. § a) pontja értelmében jogosult kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell.

(4) *  A jövedelmet a szociális rendelet 6. §-a szerint kell igazolni.

(5) *  Az 5. § b)-e) és f) pontokban megjelölt, jogosultságot megalapozó ellátások határozattal, vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatóak.

(6) *  Az igazolvány az Ellátási Osztály által kiadott lista alapján készül.

(7) *  A jogosultság egy év időtartamra állapítható meg, de legfeljebb a jogosultságot meglapozó ellátás folyósításának időtartamáig.

(8) Az igazolvány a lejárat előtt legfeljebb 30 nappal, a jogosultság egyidejű igazolásával igényelhető újra.

(9) *  Az igazolvány elvesztését az Ellátási Osztályon be kell jelenteni. Az elveszett igazolvány a melléklet szerinti kérelemre egy alkalommal pótolható, az eredeti jogosultsági idő végéig.

(10) *  Az igénylő tudomásul veszi, hogy személyi adatairól az Ellátási Osztály nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:

a) a jogosult természetes személyazonosító adatait,

b) az igazolványra való jogosultság kezdő és befejező időpontját,

c) az igazolvány számát.

(11) Az igazolvány kiállításának alapjául szolgáló jogosultság megszűnését 8 napon belül be kell jelenteni.

(12) *  A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítése tekintetében a szociális rendelet 8. §-a szerint kell eljárni.

(13) Az 5. § d)-f) pontjai esetén az igazolvány a szülő(k) nevére kerül kiállításra.

A kedvezményes élelmiszer-vásárlásra jogosító igazolvány felhasználása

7. § (1) Az igazolvány tulajdonosa jogosult a szociális boltban a (3) bekezdésben felsorolt alapélelmiszereket kedvezményes áron megvásárolni, az igazolvány egyidejű felmutatásával.

(2) Az Önkormányzat a kedvezményes vásárlást a szociális bolt üzemeltetőjével kötött szerződés alapján a költségvetésében erre elkülönített összegből támogatja.

(3) *  A szociális boltban jogosultanként, illetve az 5. § d)-f) pontjai vonatkozásában gyermekenként a kedvezményesen vásárolható élelmiszerek körét és mennyiségét e rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott mennyiségek naptári hónaponként vásárolhatók, nem göngyölíthetőek és nem gyűjthetőek össze.

(5) A szociális bolt az általa érvényesített igazolványokról és a jelen rendelet szerinti kedvezményes értékesítésről nyilvántartást vezet.

(6) * 

Hatályba léptető rendelkezés

8. § (1) *  E rendelet 2009. december 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésekor rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek kérelemre, az ellátás lejáratának időpontjáig az igazolvány kiadható.

Dr. Láng Zsolt dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2009. március 26-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2009. szeptember 1-je. A rendelet hatálybalépésekor rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek kérelemre, az ellátás lejáratának időpontjáig az igazolvány kiadható.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2009. március 30.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. számú függelék a 7/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Melléklet * 

1. számú függelék *  a 6/2009. (III. 30.) számú önkormányzati rendelethez

A szociális boltban jogosultanként, illetve gyermekenként, naptári hónaponként kedvezményesen vásárolható élelmiszerek és mennyiségek:

a) 6 liter tej,

b) 6 kg kenyér,

c) 1 kg cukor,

d) 1 kg liszt,

e) 1 kg rizs,

f) 1 liter étolaj,

g) 2 kg burgonya,

h) 3 kg alma,

i) 0,5 kg felvágott.

2. számú függelék *  a 6/2009. (III. 30.) számú önkormányzati rendelethez

Igazolványminta*

előoldal:

hátoldal:

Az igazolvány színes, két oldalán nyomtatott műanyag chipkártya, amely egyedi nyomtatott sorszámmal és a kártyába épített elektronikus azonosítóval rendelkezik. Mérete: 85,6 x 58 mm. Az igazolványon a fentieken túl a kibocsátó további információkat és grafikai elemeket is elhelyezhet.

*Az igazolványminta nem méretarányos.

3. számú függelék *  a 6/2009. (III. 30.) számú önkormányzati rendelethez

IGÉNYLŐLAP
Kedvezményes élelmiszer vásárlási jogosultság megállapításához

I. Alulírott az alábbiakra tekintettel kérem 6/2009. (III. 30.) rendeletben biztosított kedvezményes élelmiszer-vásárlásra vonatkozó jogosultság megállapítását

a) *  nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülök, és a háztartásomban az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 220%-át,

b) aktív korúak ellátásában részesülök,

c) időskorúak ellátásában részesülök,

d) gyermekeimre való tekintettel/saját jogon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök,

e) gyermekeimre tekintettel rendszeres nevelési segélyben részesülök,

f) a négy vagy ennél több gyermeket háztartásomban nevelek,

g) ápolási díjban részesülök (alanyi vagy méltányossági alapon).

(megfelelő részt kérem aláhúzással jelölni)

II. A kérelmező adatai:

Neve .........................................................................................................................................

Születéskori neve .....................................................................................................................

Anyja neve ...............................................................................................................................

Születési helye és ideje ............................................................................................................

Lakcímnyilvántartás szerinti lakóhelye ...................................................................................

..................................................................................................................................................

Tartózkodási helye: .................................................................................................................

TAJ száma: ..............................................................................................................................

Nyugdíj törzsszám: ..................................................................................................................

III. Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai

Név Anyja neve Szül.helye, ideje Rokonsági fok Jövedelme * (Ft/hó) TAJ szám

IV. Jövedelmi adatok (Csak azoknak kell kitölteni, akik a kérelem I. a) pontja alapján nyújtják be igényüket.)

A kérelmező jövedelmének forrása: .........................................................................................

A kérelmező jövedelmének összege: ........................................................................................

A kérelmezővel együtt élők jövedelmének összege: ................................................................

Az egy főre jutó havi jövedelem összege: ................................................................................

V. Elveszett kártya pótlása iránti kérelem:**

Elveszett kártya száma: ............................................................................................................

(** erre irányuló kérelem esetén kizárólag a II. és V. pontot kell kitölteni.)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, valamint a nevem szociális boltnak történő kiadásához.

Budapest, ...............................

......................................
Kérelmező

Kérelemhez csatolni kell:

- ha jövedelemre tekintettel igényli a kártyát, akkor az egy háztartásban élők egy havi nettó jövedelméről szóló igazolást,

- a tankötelezettség felső korhatárát betöltött személy tanulói, hallgatói jogviszonyának és a tankötelezettség teljesítésének igazolása iskolalátogatási igazolással történik.

A kérelem benyújtásának helye:

- Budapest II. kerület Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 1024 Budapest, Káplár u. 2/c-d. Ügyfélfogadás: Hétfő: 1330 órától 1800 óráig; Szerda 800 órától 1630 óráig; Péntek 800 órától 1130 óráig.

Telefon: 346-5700 Fax: 346-5701

- Budapest II. kerület Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Csoport 1024 Budapest, Margit krt. 25/c.

TÁJÉKOZTATÓ
a jövedelmek igazolásához

A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:

- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a társadalombiztosítás keretében folyósított, valamint a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó - ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvénnyel, ennek hiányában az utolsó havi bankszámlakivonattal, illetve a kifizető szerv igazolásával;

- alkalmazásban állók jövedelmét munkáltatói igazolással;

- vállalkozó jövedelmét az illetékes adóhatóság igazolásával, adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatával;

- alkalmi munkából származó jövedelmek esetében a kérelmező havi átlagos nettó jövedelemről büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatával;

- álláskeresési ellátás a munkaügyi kirendeltség megállapító határozatával, ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvénnyel.

- Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a fizetett és kapott tartásdíj igazolására bontóperi, gyermek elhelyezési és tartásdíjról szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló irat másolata, ezek hiányában a kérelmező büntetőjogi nyilatkozata szolgál.

- A munkanélküli státusz az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiadott hatósági bizonyítvánnyal igazolható.