Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a II. Kerület Kártyáról

/Egységes szerkezetben a 17/2011.(IV.29.), a 14/2018.(VI.21.), a 14/2023. (IV. 28.), valamint a 13/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a Szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében megállapított felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) által bevezetett II. Kerület Kártya rendszer működési feltételeinek és igénybevételi rendjének megállapítása.

A rendelet hatálya

2. § *  A rendelet hatálya az Önkormányzat illetékességi területén lakcímnyilvántartás szerinti állandó lakóhellyel, vagy bejelentett lakóhely hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a 4. § (1), (1a) és (1b) bekezdéseiben meghatározott további természetes személyekre, és a 7. § (3) bekezdésében nevesített honlapon és Applikációban felsorolt elfogadó partnerekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

3. § *  E rendelet alkalmazásában

a) *  Kártya:

aa) II. Kerületi Kártya: II. Kerület Kártya felirattal és az Önkormányzat címerével ellátott, a rendszergazda által kiadott és megszemélyesített kártya,

ab) Digitális II. Kerület Kártya: az Applikációban elektronikusan megjelenített II. Kerület Kártya,

ac) Ifjúsági II. Kerület Kártya: a 4. § (1a) bekezdésében meghatározott személyek által igényelhető II. Kerület Kártya, amely – a II. Kerület Kártya egyes elfogadó partnerei által biztosított kedvezményeken és szolgáltatásokon túl – az egyes elfogadó partnerek által ezen kártya birtokosai számára külön biztosított kedvezményeket, többletkedvezményeket, vagy külön szolgáltatásokat nyújt,

b) *  Applikáció: az Önkormányzat hivatalos elektronikus mobil alkalmazása, amelyen keresztül elektronikusan kezdeményezhető a Digitális II. Kerület Kártya kiváltása,

c) rendszergazda: a Kártya programot működtető jogi személy, amely az Önkormányzat nevében jár el,

d) természetes személyazonosító adat: az érintett személy családi és utóneve(i), születési családi és utóneve(i), neme, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve(i), állampolgársága, (a továbbiakban együtt: személyazonosító adat),

e) kártyabirtokos: az a természetes személy, aki a kártyadíj megfizetésével vagy egyéb érvényes jogcímen birtokába került, saját nevére szóló érvényes Kártyával rendelkezik,

f) *  elfogadó partner: a Rendszergazda, valamint a Rendszergazda azon partnere, amely a Kártyára kedvezmény(eke)t biztosít és a Rendszergazdával jelen rendeletben foglaltak szerinti szerződést köt,

g) *  elfogadó hely: a Rendszergazda, valamint az Elfogadó Partner regisztrációja alapján a Rendszergazda által megjelölt, a Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység),

h) öregségi nyugdíjkorhatár: az öregségi teljes nyugdíjra való jogosultság feltételeként, a mindenkori külön jogszabályokban meghatározott életkor,

i) regisztrált kedvezmény: az Elfogadó Partner által – az Elfogadóhely regisztrációja alkalmával, jelen rendelet alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Kártyával rendelkező és azt felmutató kártyabirtokosok részére az áru vásárlása vagy a szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából biztosítani kell.

Jogosultság

4. § (1) *  A II. Kerület Kártya kiváltására 14. életévét betöltött

a) a II. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, vagy

b) bejelentett lakóhely hiányában a II. kerületben tartózkodási hellyel rendelkező termeszétes személy, vagy

c) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalánál, az önkormányzati fenntartású intézményeknél, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságoknál foglalkoztatott közalkalmazott és munkavállaló jogosult.

(1a) *  Az Ifjúsági II. Kerület Kártya kiváltására általános iskola vagy középfokú iskola nappali tagozatos tanulója jogosult

a) amennyiben a II. Kerületben állandó lakóhellyel, bejelentett lakóhely hiányában a II. Kerületben tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy

b) az Önkormányzat illetékességi területén működő általános iskola és középfokú iskola nappali tagozatos tanulója.

(1b) *  Digitális II. Kerület Kártya kiváltására jogosult a 16. életévét betöltött

a) a II. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, vagy bejelentett lakóhely hiányában a II. kerületben tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, valamint

b) érvényes II. Kerület Kártyával rendelkező természetes személy.

(2) *  A kártyaprogram és a rendszer, valamint a fizikailag kibocsátott Kártya tulajdonjoga az Önkormányzatot illeti meg. A kártyabirtokos a kártyadíj megfizetésével a Kártya használatának jogát váltja meg.

(3) A Kártya kizárólag a kártyabirtokos részére biztosítja a kedvezmény igénybevételét.

A Kártya igénylése és kiadása

5. § (1) *  A II. Kerület Kártyát és az Ifjúsági II. Kerület Kártyát személyesen, vagy 14. életévét be nem töltött személy esetén törvényes képviselője útján, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni a rendszergazda által működtetett ügyfélszolgálaton vagy elektronikusan a www.masodikkeruletkartya.hu oldalon keresztül az online kártyaigénylő lap kitöltésével. A 16. életévét be nem töltött természetes személy kártya igényléséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. A Digitális II. Kerület Kártyát az Applikáción keresztül lehet igényelni.

(2) *  Az igénylő a rendszergazda által meghatározott és a külön szabályzatban rögzített kártyadíjat köteles fizetni. (Az ezzel kapcsolatos információk az (1) bekezdésben nevesített honlapon megtalálhatók.) Az Ifjúsági II. Kerület Kártya első alkalommal történő igénylése és a meghosszabbítása díjmentes. A Digitális II. Kerület Kártya igénylése díjmentes.

(3) A kártyadíj 50%-át kell megfizetnie annak a személynek, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

(4) Az igénylőlap átvételétől/beérkezésétől számított 30 napon belül a Kártyát el kell készíteni és az igénylőnek meg kell küldeni vagy át kell adni.

(5) * 

(6) *  A Kártya igénylése során a rendszergazda jogosult ellenőrizni, hogy az igénylő megfelel a jelen rendelet 4. § (1)–(1b) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A Kártya érvényessége

6. § (1) *  A 2023. május 1. napját követően kiadott II. Kerület Kártya a kiadás időpontjától számított 6 évig, az azt megelőzően kiadott II. Kerület Kártya a kiadás időpontjától számított 4 évig érvényes. Az Ifjúsági II. Kerület Kártya első kiadás esetén a kiállítás évét követő negyedik év december 31-éig, meghosszabbítás esetén a lejárat évét követő 4. év december 31-éig érvényes. Elveszett, megrongálódott Kártya pótlása esetén a pótolt Kártya érvényessége az eredeti Kártya érvényességével egyezik meg. Amennyiben a kártyabirtokos már rendelkezik fizikailag előállított II. Kerület Kártyával, a Digitális II. Kerület Kártya érvényességi ideje a fizikailag kibocsátott, kártyabirtokos nevére szóló II. Kerület Kártya érvényességi idejével egyezik meg. Új Digitális II. Kerület Kártya igénylése esetén, a Digitális II. Kerület Kártya az aktiválásának napjától számított 6 évig érvényes.

(2) A Kártya a lejárat előtt legfeljebb 30 nappal, a jogosultság egyidejű igazolásával igényelhető újra.

(3) *  A fizikailag kibocsátott Kártya elvesztését be kell jelenteni. Az elveszett Kártya számát a rendszergazda törli a nyilvántartásból, az a bejelentést követően nem használható fel. Ebben az esetben a jogosult számára új kártyát kell kibocsátani.

(4) A Kártya kiállításának alapjául szolgáló jogosultság megszűnését 8 napon belül a Rendszergazdának be kell jelenteni. Ebben az esetben a Rendszergazda a jogosultság megszűnését megállapítja, és a Kártyát azonnal érvényteleníti.

(5) Az érvénytelen Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

A Kártya felhasználása, a kedvezmények köre és mértéke

7. § (1) A kártyabirtokos jogosult a Rendszergazdával szerződött elfogadóhelyeken a Kártya egyidejű felmutatásával, ideiglenes átadásával a megállapodásban rögzített regisztrált kedvezményre.

(1a) *  A kártyabirtokos a Rendszergazda által nyújtott külön szolgáltatások igénybevételére a Rendszergazda és a kártyabirtokos között megkötésre kerülő külön szerződés rendelkezései szerint jogosult.

(2) A kártyarendszerhez csatlakozó elfogadóhelyek a Kártya emblémáját és a kedvezmény mértékét jól látható helyen kötelesek elhelyezni.

(3) *  A rendszergazda köteles az elfogadóhelyek listáját és a Kártyával kapcsolatos információkat a Kártya honlapján (www.masodikkeruletkartya.hu), az Applikációban és az általa működtetett ügyfélszolgálaton is közzé tenni.

(4) A kedvezmények köre külön megállapodás alapján változhat, melyről a rendszergazda a Kártyaszabályzatban leírt módon tájékoztatja a kártyabirtokosokat.

(5) A kártyarendszerhez csatlakozó szolgáltatók által nyújtott kedvezményeket az Önkormányzat nem kompenzálja.

(6) Az Önkormányzat fenntartja a jogot a kártyarendszer elemeinek és szerződési feltételinek a megváltoztatására.

(7) *  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kártya kibocsátásának és a kártyarendszer működtetésének – az e rendeletben nem szabályozott – egyéb részletes feltételeinek meghatározására, a szükséges szabályzatok kiadására, megállapodások megkötésére és az e rendelet végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére.

(8) *  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kártya kibocsátásáról, a kártyarendszer üzemeltetéséről és működtetéséről gazdálkodó szervezet közreműködésével gondoskodjon.

Jogosulatlan használat

8. § Az a magánszemély, aki a Kártyát jogosulatlanul igényli, vagy nem a nevére szóló Kártyát használ fel, szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Hatályba léptető rendelkezés

9. § E rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2010. március 25-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2010. május 1-je.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2010. március 30.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. függelék

A II. Kerület Kártya – nem végleges – grafikai tervezete

1) előoldal

2) hátoldal

2. függelék

3. függelék

Általános Szerződési Feltételek – tervezet

„II. KERÜLET KÁRTYA” ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által a II. Kerület Kártya működtetésével megbízott Rendszergazda és a Kártyabirtokos között a II. Kerület Kártya jelen ÁSZF-ben szabályozott módon történő igénylésével és a II. Kerület Kártya átvételével létrejött, a jelen ÁSZF-ben említett kedvezményeket, egyéb előnyöket biztosító II. Kerület Kártya használata során irányadó és alkalmazandó szerződéses feltételeket.

Fogalom meghatározások

1) RENDSZERGAZDA: a II. Kerület Kártya programot működtető jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és annak jogutódja.

2) II. KERÜLET KÁRTYA: II. Kerület kártya felirattal és címerrel ellátott, a Rendszergazda által kiadott és megszemélyesített, érintésmentes chip kártya (a továbbiakban: Kártya).

3) IGÉNYLŐ: Az a természetes személy, aki a II. Kerület Kártya kiállítására vonatkozó igényét bejelenti, a Kártya Igénylőlapot kitölti és aláírja.

4) KÁRTYABIRTOKOS: Az a 14. életévét betöltött természetes személy, aki Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén érvényes lakóhellyel rendelkezik és a kártyadíj megfizetésével vagy egyéb érvényes jogcímen birtokába került, saját névre szóló érvényes II. Kerület Kártyával rendelkezik.

5) ELFOGADÓ PARTNER: A Rendszergazdával a Kártyaszabályzatban foglaltak szerinti szerződéses jogviszonyban álló és a II. Kerület Kártyára kedvezmény(eke)t biztosító jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet.

6) ELFOGADÓ HELY: Az Elfogadó Partner regisztrációja és a Kártyaszabályzat elfogadása alapján a Rendszergazda által megjelölt, a II. Kerület Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.).

7) REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadó Partner által – az Elfogadó Hely regisztrációja alkalmával, a Kártyaszabályzat alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes II. Kerület Kártyával rendelkező és azt felmutató kártyabirtokosok részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából biztosítani kell.

8) ALAPÁR: az Elfogadó Hely által a vásárlás napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott ár.

9) KÁRTYADÍJ: a II. Kerület Kártya átvételekor a kiállításért, illetve a használatért a Kártyabirtokos által fizetendő összeg.

10) IGÉNYLŐLAP: a II. Kerület Kártya igényléséhez, kiállításához és átvételéhez szükséges, olvashatóan és érthetően az igénylő által kitöltendő formanyomtatvány.

1. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA

1. Az ÁSZF elfogadása

1.1. A Kártyabirtokos az Igénylőlap kitöltésével és aláírásával kijelenti, hogy annak, valamint a jelen ÁSZF feltételeit, rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.2. A Rendszergazda az ÁSZF-et a Kártya kiadásával foglalkozó ügyfélszolgálatán kifüggeszti, elérhetővé teszi, valamint a Kártya honlapján (www.masodikkeruletkartya.hu) is megjeleníti, ezzel biztosítva a nyilvánosságot és annak bárki által történő megismerhetőségét.

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSULÁSA, MEGSZŰNÉSE

2. A szerződés létrejötte, módosulása, megszűnése

2.1. A Kártyabirtokos és a Rendszergazda közötti, a Kártya Igénylő részére történő elkészítésére és átadás-átvételére vonatkozó, valamint a Kártya rendeltetésszerű használata során a Felek által alkalmazandó szabályokat rögzítő szerződés érvényesen akkor jön létre, amikor az Igénylő személyesen vagy elektronikus úton – az előírásoknak megfelelően, szabályosan – kitöltötte és a Rendszergazda rendelkezésére bocsátotta az Igénylőlapot, ezáltal elfogadva az ÁSZF-et, továbbá maradéktalanul megfizette a Kártyadíjat, azonban a szerződés hatályba lépésének napja minden esetben a Kártya átvételének napja. A Kártya átvételének napja:

– ügyfélszolgálaton történő személyes igénylés és átvétel esetén: a Kártya személyes átadás-átvételének napja;

– a Rendszergazda által megjelölt egyéb helyen (a továbbiakban: egyéb kártya pont) történő személyes igénylés esetén: a postára adás napja

– interneten történő igénylés esetén: a postára adás napja

2.2. A Rendszergazda jogosult arra, hogy az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítsa. A Rendszergazda a módosításról köteles haladéktalanul internetes oldalán tájékoztató közleményt közzétenni azzal, hogy amennyiben a Kártyabirtokosra nézve a módosítás bármilyen szempontból hátrányos következménnyel járna, a módosítást követő 90 napon belül azonalli hatállyal felmondhatja a szerződést.

2.3. A Rendszergazda és a Kártyabirtokos közötti szerződéses jogviszony az alábbi módokon szűnik meg:

– írásba foglalt közös megegyezéssel, a Felek által meghatározott időpontban;

– a Kártyabirtokos felmondása esetén a 30 napos felmondási idő lejártával;

– a Kártyabirtokos 2.2 pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén, a felmondás közlésével;

– a Kártyabirtokos szerződésszegése (valótlan adatközlés, a Kártya jogosulatlan használata, stb.) esetén a Rendszergazda azonnali hatályú felmondásával„ a felmondás közlésével;

– a jogosultsági feltételek megszűnésével;

– a Kártya érvényességi idejének lejártával;

– ha a Kártyát a Kártyabirtokos már két alkalommal megújította és a Kártya érvényességi ideje a második megújítást követően lejárt.

2.4. Az ÁSZF felmondása, a jogosultsági feltételek megszűnése, illetve a Kártya érvényességi idejének lejárta esetén a Kártyabirtokos köteles a Kártyát a Rendszergazdának 8 munkanapon belül visszaszolgáltatni.

3. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3. A Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Az Igénylő az Igénylőlapon köteles az adatait a valóságnak megfelelően megadni. Az Igénylő/Kártyabirtokos az adataiban bekövetkezett változást köteles 5 munkanapon belül a Rendszergazdának írásban bejelenteni. Amennyiben az Igénylő valótlan, hamis vagy hiányos adatokat szolgáltat, a Rendszergazda jogosult a kártyaigénylést indoklás nélkül elutasítani.

3.2. A Kártyabirtokos jogosult a Kártyát az érvényességi időn belül birtokolni, használni, de a Kártya tulajdonjogát nem szerzi meg, annak tulajdonosa az Önkormányzat.

3.3. Az Igénylő köteles a Kártya igénylés alkalmával a Kártya használatért a mindenkor aktuális és a Rendszergazda által közzétett díjat megfizetni és a befizetésről szóló igazolás/csekk-tőszelvényt a Rendszergazda képviselőjének átadni. Amennyiben az Igénylő a Kártyát postai utánvéttel kívánja átvenni, köteles viselni az ezzel járó költségeket.

3.4. A Kártyabirtokos a Kártya érvényességi ideje alatt köteles évente a Rendszergazda által meghatározott és közzétett díjat megfizetni és e befizetést megfelelően igazolni. Az éves díj megfizetésének elmulasztása esetén a Kártya a Rendszergazda által letiltásra kerül és a Kártyával kedvezmények nem vehetők igénybe.

3.5. A Kártya az első kiadást/átvételt követően legfeljebb két alkalommal újítható meg.

3.6. A Kártyabirtokos a Kártyát annak megújításakor plusz díj ellenében cserélheti le.

3.7. A jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően igényelt és átvett Kártya nem váltható vissza és ezen az alapon a kifizetett Kártyadíj sem igényelhető vissza.

3.8. A Kártyabirtokos a Kártya adatait vizuálisan és elektronikusan nem módosíthatja.

3.9. A Kártyabirtokos felel minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Kártya igénylése során hamis, valótlan vagy hiányos adatokat szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni az általa igénybe vett kedvezmények összegét, illetve a Kártya előállítási díját nem követelheti vissza.

3.10. Jelen ÁSZF alapján a Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat és a Rendszergazda a Kártya üzemeltetése során a Kártyabirtokos által az Igénylőlapon rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje, továbbá a Kártya igénylés jogosságának megállapítása érdekében az igénybevételre való jogosultságot és a személyazonosító és lakcímadatokat ellenőrizze a személyi adat –és lakcímnyilvántartó rendszerben, illetve az eredeti személyazonosító és lakcímkártya megtekintésével.

3.11. A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az Igénylőlapon szereplő személyes adatokat az Önkormányzat és a Rendszergazda személyazonosításra nem alkalmas módon, statisztikai célra felhasználja.

3.12. Az Önkormányzat, illetve a Rendszergazda az Igénylő adatait csak a Kártya előállításához, illetve megújításához szükséges mértékben és a Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételének céljára kezelheti.

3.13. A Kártyabirtokos adatait az Önkormányzat, illetve a Rendszergazda a Kártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig tárolhatja, utána köteles az adatokat törölni. Amennyiben az igénylést követően a Kártya kiállítására valamilyen okból nem kerül sor, az Önkormányzat/Rendszergazda köteles az Igénylő adatait törölni, azokat nem tárolhatja.

3.14. Az Önkormányzat jogosult az Elfogadó Helyek adatait saját internetes oldalán közzétenni, illetve az általa megjelentett kiadványokban, egyéb felületeken népszerűsíteni.

3.15. Az Önkormányzat és a Rendszergazda felelősséggel tartozik azért, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: Avtv.) meghatározott adatkezelési követelményeket betartsa. Amennyiben az Önkormányzat, illetve a Rendszergazda adatkezelése nem felel meg az Avtv –ben írt követelményeknek, a Kártyabirtokos élhet tiltakozási jogával, illetve jogainak érvényesítése végett bírósághoz fordulhat.

3.16. Technikai meghibásodás esetén a Rendszergazda szüneteltetheti a kártyaigénylést és gyártást, valamint a kedvezménynyújtást. Az ilyen körülményről a Rendszergazda köteles internetes oldalán tájékoztatást közzétenni.

3.17. A Kártyabirtokos köteles a jelen ÁSZF –ben szereplő feltételeket betartani, azok megszegése szerződésszegésnek minősül.

4. A KÁRTYA IGÉNYLÉSE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

4. A Kártya igénylése és rendelkezésre bocsátása

4.1. Az Igénylő a Kártyát az alábbi módokon igényelheti:

– személyesen igénylőlap kitöltésével és leadásával az ügyfélszolgálaton;

– személyesen igénylőlap kitöltésével és leadásával egyéb kártya ponton;

– interneten a kitöltött igénylőlap elküldésével

továbbá minden esetben a Kártyadíj megfizetésének igazolásával.

4.2. A Kártyadíj megfizetése – az Igénylő választásától függően – az alábbi módokon lehetséges:

– készpénzátutalási megbízás;

– bankkártyával történő fizetés;

– átutalással történő fizetés (számlaszám: ...)

4.3. Az Igénylőlap csak személyesen, az Igénylő által saját kezűleg írható alá, meghatalmazásnak nincs helye.

4.4. Személyes igénylés esetén az igénylőlapon feltüntetett adatokat az ügyintéző jogosult ellenőrizni a megadott adatoknak az Igénylő személyazonosító okmányaiban (útlevél, személyi igazolvány, kártya formátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatok összevetése útján.

4.5. Interneten történő igénylés esetén az igénylőlapon feltüntetett adatok ellenőrzése a hatósági nyilvántartás adatai alapján történik.

4.6. Az Igénylő a Kártyát az ügyfélszolgálaton történő személyes igénylés estén személyesen vagy postai utánvétellel, egyéb helyen történő személyes, illetve interneten történő igénylés esetén postai utánvétellel veheti át; az átvétel módjáról az igénylés során nyilatkozni kell. Postai utánvétel esetén a Rendszergazda által meghatározott csomagolási és postaköltség is fizetendő a kártyadíjjal együttesen.

4.7. A Rendszergazda az igénylés megtörténtét követő legkésőbb 15 napon belül elkészíti és postai úton továbbítja a Kártyát az Igénylő lakóhelyére, kivéve az ügyfélszolgálaton történő személyes igénylés és azonalli személyes átvétel esetét.

4.8. Az Igénylő köteles a Kártya átvételekor a Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés észlelése esetén azt jelezni.

5. A KÁRTYA HASZNÁLATA

5. A Kártya használata

5.1. A Kártyához kapcsolódó kedvezmények a Kártya átvételét követően haladéktalanul igénybe vehetők.

5.2. A Kártyabirtokos a Kártyához fűződő kedvezményeket a Kártya érvényességi ideje alatt az Elfogadó Helyeken igénybe vehető regisztrált kedvezmény útján, személyesen érvényesítheti.

5.3. A Kártyabirtokos a Kártya használatával az adott időszakban a Rendszergazdával szerződésben lévő Elfogadó Partner által biztosított kedvezményeket veheti igénybe.

5.4. Az Elfogadó Partner hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a Kártyával igénybe vehető kedvezmények más akciókkal összevonhatók –e.

5.5. Kedvezmény nyújtása hatósági áras termékek – autópálya matrica, dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság stb. – esetén nem kötelező az Elfogadó Partner részéről.

5.6. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot a kedvezmények körének és mértékének megváltoztatására.

5.7. A Kártyabirtokos köteles a Kártyát az Elfogadó Helyen a kedvezmény igénybe vételét megelőzően felmutatni, továbbá a Kártyát és a személyazonításhoz szükséges okmány(ok)at a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása – szemrevételezés és/vagy POS terminálos alkalmazás – céljából átadni az Elfogadó Hely képviselőjének, aki azt –a jogosultság megállapítását követően- köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.

5.8. A Rendszergazda az aktuális Elfogadó Helyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybevehető) kedvezményeket közzéteszi a www.masodikkeruletkartya.hu internetes oldalon, valamint a Második Kerület Kártya ügyfélszolgálati helyiségében.

5.9. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot, hogy a Kártya Elfogadó Helyeket, illetve a kedvezmények mértékét egyoldalúan megváltoztassa.

5.10. A Rendszergazda az esetleges változásról annak hatálybalépését megelőzően köteles a www.masodikkeruletkartya.hu internetes oldalon tájékoztató hirdetményt közzétenni, továbbá a Kártyabirtokosokat e-mailben értesíti, megjelölve a változás hatálybalépésének időpontját.

5.11. Az Elfogadó Partner a Kártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen (az Elfogadó Hely bejáratánál és a kasszánál) a Kártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó tájékoztatást tesz közzé (elfogadóhelyi matrica).

5.12. A Kártyabirtokos a Kártya által kedvezményesen igénybe vett szolgáltatást utólag nem válthatja vissza, kivéve a hibás teljesítés eseteit.

5.13. Az érvénytelen Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

5.14. Az Elfogadó Hely képviselője megtagadja a Kártya elfogadását és jegyzőkönyv felvétele mellett a Kártyát bevonja és a Rendszergazdának átadja, amennyiben

– a Kártyát nem az arra jogosult személy használja;

– a Kártya felhasználója által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Kártyabirtokos adataival;

– a Kártya az Elfogadó Hely POS termináljának jelzése alapján tiltólistán szerepel;

5.15. A Kártya elfogadásának megtagadása esetén a Kártyabirtokosnak a Kártyához kapcsolódó kedvezmény igénybevétele nélkül kell kiegyenlítenie vásárlása ellenértékét vagy elállhat a vásárlástól.

6. A KÁRTYA LETILTÁSA, PÓTLÁSA

6. AAA Kártya letiltása, pótlása

6.1. Kártyát a Rendszergazda, illetőleg a Kártyabirtokos jogosult letiltani.

6.2. A Rendszergazda jogosult letiltani a Kártyát, ha

– a Kártya elvesztéséről, ellopásáról, illetve a Kártyával való bármilyen egyéb visszaélésről szerez tudomást;

– a Kártyabirtokos nem tartja be az ÁSZF-ben foglaltakat.

6.3. A Kártyabirtokos köteles az Önkormányzat részére bejelenteni legkésőbb az annak okául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 5 munkanapon belül, ha a Kártyát elveszítette, ellopták vagy az megrongálódás következtében használhatatlanná vált, illetve ha a személyes adataiban változás következett be.

6.4. A Kártya elvesztése, ellopása, illetve megrongálódása esetén a Kártyabirtokos az általános szabályok szerint igényelhet új Kártyát. Amennyiben a megrongálódás rendeltetésszerű használat ellenére következett be, az új Kártya kiadásáért a Kártyabirtokost díj nem terheli. Az új Kártya átvételéig a Kártyabirtokos a kedvezmények igénylésére nem jogosult. Amennyiben szándékos rongálás gyanúja merül fel, a Kártyabirtokos köteles megfizetni az új Kártyadíját. A Kártya pótlásának mindenkor aktuális díját a Rendszergazda által közétett tájékoztató tartalmazza.

6.5. A bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Kártyabirtokos felel.

6.6. A letiltási kérelem telefonon, elektronikusan vagy írásos formában is megtehető. A letiltási kérelemnek – függetlenül annak közlési módjától – tartalmaznia kell a Kártyabirtokos nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, érvényes lakóhelyét, a Kártya kiállításának napját és számát. A Rendszergazda a kérelem beérkezését követően haladéktalanul intézkedik a Kártya letiltása végett.

6.7. A Kártyabirtokos az új Kártya átvételéig kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A Kártyabirtokos az ÁSZF hatálybalépésének időpontjától információ, – illetve segítségkérés céljából igénybe veheti a Rendszergazda ügyfélszolgálatát, amely nyitvatartási időben érhető el az alábbi elérhetőségeken:

Cím: ..., Telefon: +36 1 ..., E-mail: ...@masodikkeruletkartya.hu

7.2. Az ügyfélszolgálati irodában az alábbi tájékoztatások kérhetők:

– információszolgáltatás a kibocsátott Kártyákról, azok használatáról, megújításáról, letiltásáról;

– tájékoztatás az Elfogadó Helyekről.

7.3. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az ÁSZF – fel kapcsolatban az Önkormányzat nevében a Rendszergazda kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni.

7.4. A Rendszergazda a Kártyabirtokossal szemben felel az adatok biztonságáért, megfelelő védelméért, az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek betartásáért. A Rendszergazda a Kártya esetleges téves letiltásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséggel.

7.5. Az Önkormányzat és a Rendszergazda nem tartozik felelősséggel a Kártyabirtokost ért olyan károkért, amelyek az alábbi okok miatt következtek be:

– a Kártyabirtokos nem tartja be az ÁSZF -ben foglaltakat;

– a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;

– a Kártyabirtokos határidőben nem veszi át a Kártyát;

– a Kártyabirtokos a Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja,

– a Rendszergazda az ÁSZF feltételeit (pl. díjak, költségek, stb..) módosította;

– az Elfogadóhelyi Partnerek szerződésszegése;

– a Rendszergazda vagy szerződött partnerei szándékos vagy súlyos gondatlansággal okozott magatartása.

7.6. Az Igénylő az igénylés során nyilatkozik arról, amennyiben nem kívánja megkapni a Rendszergazda hírleveleit, tájékoztató kiadványait.

7.7. A Rendszergazda és a Kártyabirtokos között a Kártya programmal kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni.

7.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott egyéb kérdések tekintetében az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és a magyar jog vonatkozó rendelkezései irányadók.

4. függelék

II. KERÜLET KÁRTYASZABÁLYZAT – tervezet

Elfogadó Partner részére

I. Fogalmak

1) RENDSZERGAZDA: a „Második kerületi kártya” programot működtető jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és annak jogutódja

2) MÁSODIK KERÜLETI KÁRTYA: a II. Kerület Kártya vagy Szociális Kártya felirattal és az önkormányzat címerével ellátott, az Önkormányzat, vagy az általa megbízott Rendszergazda által kiadott és megszemélyesített, érintésmentes chip kártya, mely tartalmazza a jogosult nevét, a kártyaazonosító számát, (továbbiakban: Kártya)

3) KÁRTYABIRTOKOS: az a természetes személy, amely vásárlással vagy egyéb érvényes jogcímen birtokába került, saját nevére szóló érvényes Kártyával rendelkezik, amellyel jogosult az Elfogadó helyeken a meghirdetett kedvezmények igénybevételére

4) ELFOGADÓ PARTNER: a Rendszergazda azon partnere, amely a Kártyára kedvezmény(eke)t biztosít és amely a Rendszergazdával jelen Szabályzatban foglaltak szerinti szerződéses jogviszonyban áll..

5) ELFOGADÓ HELY: az Elfogadó Partner regisztrációja alapján a Rendszergazda által megjelölt, a Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.)

6) REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: az Elfogadó Partner által – az Elfogadóhely regisztrációja alkalmával, jelen szabályzat alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Kártyával rendelkező és azt felmutató kártyabirtokosok részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából biztosítani kell.

A hivatalos Elfogadó helyekről, illetve a kedvezmények mértékéről a Rendszergazda a www.masodikkeruletkartya.hu weboldalán, a megjelenő nyomtatott katalógusból, illetve a telefonos ügyfélszolgálaton tájékozódhat a (leendő) kártyabirtokos.

II. Általános Szerződési Feltételek

1) A Kártya program a II. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyeknek szóló sajátos kedvezményrendszert biztosító kártya-rendszer. A program működését és annak felügyeletét a II. Kerületi Önkormányzat biztosítja.

2) A Kártya program és a rendszer, valamint a kibocsátott Kártya tulajdonjoga Budapest II. Kerület Önkormányzatot illeti meg.

3) A Kártya rendszerhez bármely vállalkozás jogosult csatlakozni a www.masodikkeruletkartya.hu weboldalon található Regisztrációs Űrlap kitöltésével és cégszerű aláírásával, valamint aláírási címpéldány (egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány) másolatának a Rendszergazda részére postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával.

A regisztrációt a Rendszergazda a Regisztrációs Űrlapon kötelezően megadott email címre megküldött levélben visszaigazolja.

4) A Kártya rendszerbe történő belépés feltétele a Rendszergazda által a jelen Szabályzat 3.) pontjában leírtaknak megfelelően az Elfogadó Partner részére megküldött írásos visszaigazolás.

5) Az Elfogadó Partner Elfogadó helyére vonatkozó regisztrációja – a visszaigazolást követően – szerződéskötésnek minősül, amelynek feltételeit jelen Szabályzat tartalmazza.

6) Az Elfogadó Partner – a Regisztrációs Űrlapon szereplő – kereskedelmi/szolgáltató egységének címét, telefonos, valamint internetes elérhetőségét, tevékenységének rövid leírását és a termékek/szolgáltatások árából nyújtott egységes, az Elfogadó hely által meghatározott kedvezmény mértékét a Rendszergazda feltünteti Kártya elfogadóhely adatbázisában az interneten (www.masodikkeruletkartya.hu) és az elfogadóhelyi partnereket további kommunikációs csatornáin keresztül népszerűsíti.

7) A Rendszergazda biztosítja a Kártyák igényléséhez szükséges feltételeket és gondoskodik a kártyakibocsátásról.

8) A Rendszergazda biztosítja az Elfogadó Partner számára az intelligens informatikai rendszerhez való kapcsolódás jogát, amely által a kártyahasználat az Elfogadó helyen elektronikusan nyomon követhetővé válik és külön térítés ellenében biztosítja a Kártya érvényességét és a tranzakciót kezelő (dokumentáló) technológiai hátteret (POS terminál).

9) Az együttműködés érvényességét igazoló, a Kártya program tagságát jelölő Kártya-elfogadóhely matricát a Rendszergazda megfelelő számban, az Elfogadó helyekhez – a visszaigazolt regisztrációt követően – eljuttatja, amelyeket az Elfogadó hely köteles jól látható helyre (bejárat és pénztárgép) kihelyezni, illetve az esetlegesen sérült matrica tényéről a Rendszergazdát értesíteni.

10) Az Elfogadó hely az érvényes Kártya birtokosnak a Regisztrációs Űrlapon megadott mértékű kedvezményt köteles biztosítani, amely a Kártya birtokosát az igénybe vett árukat/szolgáltatásokat tartalmazó számla végösszegén belül illeti meg. Az árengedmény alapja az aktuálisan érvényes ár.

11) A kedvezményt a Kártya mindenkori birtokosa a Kártya előzetes bemutatásával, a szolgáltatás és/vagy termék ellenértékének kiegyenlítésekor, azonnali árkedvezmény formájában érvényesítheti.

12) Az Elfogadó Partner az árat oly módon köteles nyilvánosságra hozni, hogy minden esetben bárki számára egyértelműen ellenőrizhető legyen az igénybevétel időpontjára vonatkozó kedvezmény nélküli ár, valamint a Kártya birtokosa számára nyújtott kedvezmény mértéke is.

13) A kedvezmények megadását alsó összeghatárhoz, mennyiséghez, illetve fizetési módhoz kötni tilos.

14) Kedvezmény nyújtása hatósági áras termékek – autópálya matrica, dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság stb. – esetén nem kötelező.

15) A kedvezmény érvényesítéséhez az Elfogadó hely jogosult elkérni a kártyabirtokostól a Kártyát, adott esetben azt elektronikus eszközön leolvasni, rögzíteni, a Kártya érvényességét ellenőrizni. Az Elfogadó hely kérheti a személyazonosság igazolását, de amennyiben azt a kártyabirtokos megtagadja, az csak abban az esetben vonhatja maga után a kedvezmény megtagadását, ha a Kártyát kétséget kizáróan nem a kártyán szereplő személy kívánja használni.

16) Az Elfogadó hely a jelen szerződésből eredő kötelezettségeiről, a kedvezmény nyújtás és a Kártya használatának módjáról az alkalmazottait, munkatársait tájékoztatni köteles.

17) Az Elfogadó Partner vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz a Kártya rendszer jó hírének megőrzése érdekében és nem tanúsít olyan magatartást, amely alkalmas lehet a rendszer tulajdonosának, a Rendszergazdának, továbbá a rendszerben részes vállalkozások vagy a kártyabirtokosok jóhírének csorbítására vagy megsértésére.

18) Az Elfogadó hely minden olyan szervezeti és működési változásról, amely a kedvezmény folyamatos biztosítását gátolja, a Rendszergazdát 3 munkanapon belül írásban tájékoztatni köteles.

19) Az Elfogadó Partner a tudomásszerzéstől számított 48 órán belül köteles írásban tájékoztatni a Rendszergazdát, ha vele szemben csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indult jogerősen, illetve ilyen eljárás indítását maga kezdeményezte.

20) A regisztráció, illetve a szerződés írásban közös megegyezéssel módosítható. Elfogadó Partner tudomásul veszi, hogy a kedvezménnyel érintett termékértékesítés/szolgáltatást érintő kedvezmények nyújtásával egyoldalúan nem hagyhat fel. Erre irányuló szándékát, minden év június 30-ig, előzetesen írásban közölnie kell a Rendszergazdával, azzal, hogy a felmondás csak a tárgyév december 31. napjára szólhat.

21) Az Elfogadó Partnert kártérítési felelősség terheli, amennyiben a kedvezményadás elmaradása vagy nem megfelelő mértéke – bizonyítható módon – neki felróható és erre az esetre kötelezettséget vállal a meg nem adott kedvezmény 15 napon belül – visszatérítés formájában – történő megfizetésére az érintett kártyabirtokos részére. Ennek, továbbá a jelen Szabályzatban vállalt kötelezettségek elmulasztása vagy vétkes megszegése esetén az Elfogadó Partner a Kártya program partnerei közül azonnali hatállyal kizárásra kerülhet, amelynek megtörténtéről Rendszergazda jogosult a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztatni.

22) Az Elfogadó Partner a Regisztrációs Űrlap kitöltésével és Rendszergazda részére történő átadásával hozzájárul a Regisztrációs Űrlapon szereplő adatai Rendszergazda által történő, kizárólag a Kártya program céljához kötött, illetve jelen Szabályzatban rögzített felhasználásához, kezeléséhez. Az adatkezelés, adatfelhasználás nem sértheti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit.

23) A Rendszergazda köteles a jelen Szabályzat mindenkor érvényben lévő változatát internetes oldalán (www.masodikkeruletkartya.hu) hozzáférhetővé tenni, illetve a Szabályzatban történt módosításokról valamennyi érvényes regisztrációval rendelkező Elfogadó Partnert e-mailben haladéktalanul értesíteni.

24) A Rendszergazda fenntartja magának a Kártya programban és rendszerben történő változtatás jogát.

Kelt: __________________

__________________________
Elfogadó Partner

5. függelék

Regisztrációs űrlap

6. függelék

Kerület Kártya program üzemeltetésének havi költségvetési terve

Közvetlen költségek

Anyagköltség 5.000 Ft
papír, nyomtatópatron
Igénybevett szolgáltatás 170.000 Ft
informatikai háttérszolgáltatás 165.000 Ft
kártyanyomtató gép(ek) üzemeltetése 5.000 Ft
Személyi jellegű ráfordítás 237.725 Ft
bérköltség és járulékok
Egyéb költség 24.193 Ft
egy munkaállomás kiépítésének és üzemeltetésének költsége

Közvetett költségek

Személyi jellegű ráfordítás 63.082 Ft
Közvetlen és közvetett költségek összesen 500.000 Ft
Társaság által kiszámlázott havi díj 500.000 Ft + ÁFA

A fenti kalkuláció az önköltségszámításra és transzferár képzésre vonatkozó elvek figyelembe vételével készült.

A rendszer informatikai és más dologi feltételeinek kialakításához kapcsolódó indulási költségek, továbbá a bevezetési időszak többletköltségei (a szociális jogosultságú kártyák kiállítása, valamint 3 hónapig két kihelyezett kártyakiadó pont költsége) külön forrásból (Az Önkormányzat és a Városfejlesztő között létrejött, a „Második Kerület Kártya” program bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra vonatkozó megbízási szerződés alapján) kerülnek biztosításra. A kalkuláció a lakosság részére díjmentesen biztosított kártyahasználati konstrukció alapján készült.

Budapest, 2010. március 18.

___________________
dr. Tas Krisztián
vezérigazgató