Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a II. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

/Egységes szerkezetben a 9/2011.(III.11.), a 13/2014.(VI.27.), a 30/2014.(XII.19.), a 27/2016.(XI.25.), a 30/2017.(IX.29.), 42/2017.(XII.20.), 31/2019. (XII. 20.), 5/2020. (II.28.), 19/2021. (V. 27.), 29/2021. (X. 1.), 35/2021.(XII. 17.) önkormányzati rendeletekkel a 25/2022. (VIII. 31.), a 37/2022. (XI. 25.), 9/2023. (III. 31.) valamint a 36/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, és a 40. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a II. kerület területén kialakított várakozási övezetekben parkolás-üzemeltetési rendszert működtet. A rendszer üzemeltetését a Budapesti II. kerületi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatósága végzi.

(2) *  A várakozási övezeteket a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: fővárosi parkolási rendelet) állapítja meg. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által a parkolási övezetbe bevont területek felsorolása, valamint a várakozási hozzájárulások területi érvényessége a fent nevezett fővárosi parkolási rendelet alapján jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

(3) *  A várakozási övezetekben munkanapokon 8:30 órai üzemkezdettel az A, B és C zónákban 18:00, 20:00, illetve 22:00 óra között, díjfizetés ellenében lehet várakozni.

(4) *  A várakozási övezet területére a polgármester e rendeletben foglaltak szerint kedvezményes várakozást megengedő hozzájárulást adhat ki.

2. § *  (1) A várakozási övezetek területén – a fővárosi parkolási rendelet 7. §-ban meghatározott kivételekkel – kizárólag az alábbi esetekben lehet várakozni:

a) várakozási díj megfizetése ellenében,

b) lakossági várakozási hozzájárulással,

c) gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a kedvezményes várakozási díj megfizetésével,

d) egészségügyi várakozási hozzájárulással,

e) városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulással,

f) a kerületi közterület-felügyelet részére kiállított behajtási-várakozási hozzájárulással,

g) *  gyermekszállítási várakozási hozzájárulással.

(2) A várakozási díj megfizetése az alábbi módon történhet:

– a parkolóautomatánál váltott nyugta ellenében pénzérmével, forintban,

– a parkolóautomatánál az ügyfélszolgálaton vásárolt parkolókártyával,

– a mobil telefon használatával.

3. § (1) *  Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható:

a) *  akinek állandó lakcíme a kérelem szerinti övezet területén van,

b) az általa megjelölt

ba) egy darab személygépkocsira, amelynek az üzemben tartója, vagy

bb) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott személygépkocsira,

c) *  első gépjármű esetén a költségtérítést megfizette, második gépjármű esetén a költségtérítést és a várakozási díjat megfizette,

d) a kérelem beadásának időpontjában – a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíj tartozás, és

e) a lakóhelyként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn.

(2) *  A lakossági várakozási hozzájárulás az 1. § (2) bekezdésben meghatározott melléklet 1., 2. és 3. pontjaiban szereplő, kerületi önkormányzati tulajdonú területeken és a főváros területén a parkolás rendjét szabályozó 30/2010. (VI. 04.) Főv. Kgy. rendeletben rögzített fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(3) *  A lakossági hozzájárulás éves várakozási díja az adott területen fizetendő egy órai várakozási díj kétszázötvenszerese. A fővárosi parkolási rendeletben megállapított lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díjához az önkormányzat által nyújtott díjkedvezmény mértéke:

a) lakásonként az első gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke: 100%,

b) lakásonként a második gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke: 95%.

(4) *  Kérelemre a várakozási övezetekben található összes fizető várakozóhely 5%-ának megfelelő számú lakossági várakozási engedély adható ki az (1) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában. A benyújtott kérelmek elbírálásának szempontjait a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság állapítja meg.

(5) *  Az eljárási költségtérítés összege 2000 Ft, mely az eljárás megkezdését követően vissza nem igényelhető.

(6) *  Adott évben, június 30-ig kiváltott várakozási hozzájárulás esetén éves várakozási díjat kell fizetni. Az adott év július 1. napja után kiváltott várakozási hozzájárulások esetén az éves várakozási díj összegének felét kell megfizetni. Az érvényességi idő lejárta előtt, adott év június 30-ig visszaadott hozzájárulások esetén az éves várakozási díj felét Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat visszafizeti a kérelmező részére.

3/A. § *  (1) *  A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás kérelemre a várakozási övezet területén elhelyezkedő állami, önkormányzati, vagy központi költségvetési forrásból fenntartott bölcsődébe, óvodába járó kiskorú gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője részére adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira.

(2) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a kerület közigazgatási területén bejelentett lakcím,

b) jogosultság igazolása a nevelési intézmény által kiállított látogatási igazolással, amelynek tartalmaznia kell az óvoda, bölcsőde megnevezését és címét, a szülő nevét és lakcímét, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét,

c) a kérelem beadásának időpontjában – a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíj tartozás,

d) *  a lakóhelyként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn.

(3) A gyermekszállítási kedvezmény a várakozási övezet területén elhelyezkedő bölcsőde, óvoda épületének – kizárólag a jelen rendelet 2. számú mellékletben meghatározott – környezetében, legfeljebb napi két alkalommal 8.00 és 10.00 óra, valamint 12.00 és 18.00 óra közötti időtartamon belül, 20–20 perc időtartamban történő díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

(4) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás családonként maximum két személygépkocsira igényelhető.

(5) *  A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás adott év augusztus 31-ig érvényes. Amennyiben a hozzájárulás kiadása adott év augusztus 31-ét követően történt, úgy annak érvényessége a kiadás évét követő év augusztus 31-e.

(6) A várakozás megkezdésének időpontját a személygépkocsi első szélvédője mögött – kívülről teljes egészében jól látható módon – elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a személygépkocsi eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

(7) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás vonatkozásában költségtérítési díjat nem kell fizetni.

4. § (1) Gazdálkodói várakozási hozzájárulás kérelemre a várakozási övezet területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodónak adható, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzemben tartója.

(2) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) * 

c) a kérelem beadásának időpontjában – a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíj tartozás,

d) *  a hozzájárulás kiadását megalapozó székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn.

(3) *  A gazdálkodói várakozási hozzájárulás az adott zónában lévő kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken kedvezményes díjú és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(4) Az önkormányzat által nyújtott díjkedvezmény mértéke: 50%.

(5) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a kedvezményeket a gazdálkodói parkoló kártya vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer biztosítja. A gazdálkodói parkoló kártyával a parkolójegy kiadó automatánál parkolójegyet kell váltani, amelyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes egészében láthatóan és olvasható módon kell elhelyezni.

(6) *  A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiváltásának költségtérítési összege 5000 Ft, amely az eljárás megkezdését követően nem igényelhető vissza.

4/A. § *  (1) Államigazgatási várakozási hozzájárulás kérelemre a „C” díjtételű várakozási övezet területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező államigazgatási intézmény által megjelölt – legfeljebb 70 darab – személygépkocsira adható. A hozzájárulás kiadásának indokoltságát az engedélyező minden esetben megvizsgálhatja.

(2) Az államigazgatási várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a kérelem beadásának időpontjában – a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíj tartozás,

b) az államigazgatási szerv vezetőjének írásos javaslata.

(3) Az államigazgatási várakozási hozzájárulás az adott zónában lévő kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

5. § (1) Egészségügyi várakozási hozzájárulás kérelemre a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, és ezek asszisztense, a védőnő, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsira.

(2) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) * 

c) az alábbi szervezetek által kiállított igazolás:

ca) háziorvos és gyermekorvos, és ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a kerületi Egészségügyi Szolgálat,

cb) védőnő által benyújtott kérelem esetén a kerületi Védőnői Szolgálat,

cc) otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén az Egészségügyi Szakszolgálat.

(3) *  Az egészségügyi várakozási hozzájárulás a II. kerület közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken időtartam-korlátozás és díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

(4) *  Az eljárási költségtérítés összege 2000 Ft, amely az eljárás megkezdését követően vissza nem igényelhető.

6. § (1) A lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás és az egészségügyi várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.

(2) * 

(3) A bevont hozzájárulás a kiadás évében nem pótolható.

(4) * 

(5) * 

7. § *  A Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság dönt:

– a kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítéséhez történő önkormányzati hozzájárulás kiadásáról

– várakozási megváltási díj nemfizetése esetén a kizárólagos használatú várakozóhely megszüntetésének kezdeményezéséről.

8. § *  (1) *  A lakossági várakozási hozzájárulás, a gyermekszállítási várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás és az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadása iránti kérelmet – írásban – a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, állandó lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét, elérhetőségét (telefonszámát)

b) nem magánszemély kérelmező esetén az elnevezést, székhelyét, telephelyét, adószámát, a képviselő nevét, címét,

c) a jármű kategóriájának, illetve típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a forgalmi engedély számát,

d) az övezet, vagy a várakozási terület megnevezését, az engedély típusát és kiadásának indokait,

e) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kérelem beadásának időpontjában – a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozása,

f) * 

g) * 

(3) *  A lakossági, a gyermekszállítási, a gazdálkodói és az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásával kapcsolatos ügyek a https://ugyfelablak.masodikkerulet.hu weboldalon működtetett e-ügyintézési rendszer igénybevételével, elektronikus úton is intézhetők.

(4) *  Az elektronikus ügyintézésre a (3) bekezdésben megjelölt weboldalon az ügyfél regisztrációját követően van lehetőség.

(5) Az elektronikus úton benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

a) *  e rendelet 8. § (2) bekezdésének a)–e) pontjában megjelölt adatokat és nyilatkozatokat,

b) *  a kérelmező hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a kérelemben közölt személyes adatainak ellenőrzése és az engedélyre jogosultság feltételeinek megállapítása céljából az Önkormányzat polgármestere a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, a közúti közlekedési járműnyilvántartásból adatot igényeljen, valamint az említett nyilvántartásokat és a kiadott hozzájárulások nyilvántartását összekapcsolhassa,

c) * 

(6) *  A papír alapon és az elektronikus úton benyújtott kérelemhez mellékelni kell munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsi esetén a munkáltató erről szóló igazolását.

(7) A kiadott hozzájárulás tartalmazza

a) az önkormányzat megnevezését, címerét, pecsétjének lenyomatát,

b) a hozzájárulás sorszámát,

c) a hozzájárulás érvényességi idejét,

d) az övezet, a zóna megnevezését,

e) a gépjármű gyártmányát, forgalmi rendszámát.

(8) A kiadott hozzájárulásokról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

a) a 8. § (5) bekezdésének a)c) pontjában és a 8. § (7) bekezdésének b)d) pontjában meghatározott adatokat,

b) a hozzájárulás cseréje, visszavonása esetén ennek tényét.

(9) A polgármester a kérelemről 5 munkanapon belül dönt. A polgármester döntése ellen – a határozat közlésétől számított 15 napon belül- fellebbezéssel a Képviselő-testülethez lehet fordulni.

8/A. § *  A lakossági, egészségügyi és gazdálkodói várakozási hozzájárulások szomszédos önkormányzatok által történő elfogadásának (átparkolás) feltétele, hogy a kerület határon található mobilparkolási zónákon belüli címre kiadott, érvényes lakossági, egészségügyi és gazdálkodói várakozási hozzájárulások elfogadásra kerülnek a fővárosi parkolási rendelet 48. § (3a) bekezdésében szereplő „két szomszédos kerületi önkormányzat közigazgatási területét határoló úton vagy téren, valamint ezen határoló utat vagy teret keresztező úton, a határoló úttól vagy tértől számított első útkereszteződésig.”

8/B. § *  (1) A parkolókártya díja:

a) magánszemély esetén: bruttó 1000 Ft;

b) vállalkozás esetén: bruttó 2000 Ft.

(2) A parkolókártyára a szolgáltatást igénybevevő a Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Ügyfélszolgálatának (a továbbiakban: Parkolási Ügyfélszolgálat) irodájában ezer Ft-ban meghatározott összegű várakozási (parkolási) díjat fizethet be, amely a befizetéskor a kártyára feltöltésre kerül.

(3) Gazdálkodói várakozási hozzájárulással rendelkező vállalkozás részére vásárolt parkolókártya feltöltés csak a II. kerületi Önkormányzatnál nyilvántartott (gazdálkodói várakozási hozzájárulással rendelkező) gépjármű parkolása esetén használható. A jogosulatlan, azaz más rendszámú gépkocsi parkolásánál történő felhasználás pótdíjazást von maga után.

(4) A sérülésmentes parkolókártya II. Kerületi Önkormányzat részére történő visszaadásakor a kártya díja és a kártyáról fel nem használt összeg visszatérítésre kerül az ügyfél részére.

(5) Elveszett, sérült kártya esetén 1000 Ft-os díj ellenében vásárolhat új kártyát az ügyfél, az elveszett, sérült kártyára töltött összeget az Önkormányzat nem téríti vissza.

(6) Amennyiben az ügyfél lemond a meglévő, sérülésmentes és működő parkolókártyájának tulajdonjogáról az Önkormányzat javára, úgy a kártya eredeti értékét és a rátöltött összeget az Önkormányzat visszafizeti az ügyfél részére. Parkolókártya visszavétele csak az eredeti, vásárlást bizonyító számla ellenében történhet.

(7) A parkolókártya pótdíj fizetésre nem alkalmas.

(8) A kártyákat a II. Kerületi Önkormányzat által üzemeltetett parkolóhelyeken elhelyezett automaták fogadják el.

9. § *  (1) A várakozási övezetekben a várakozás rendjére vonatkozó előírások betartásának ellenőrzését, a megsértésük esetén alkalmazható szankciókat a fővárosi parkolási rendelet tartalmazza.

(2) *  A parkolási kintlévőség kezelés egyedi ügyvizsgálat alapján történik. A behajtási költség-haszon elemzésre is kiterjedő döntésekre vonatkozó javaslattétel a Parkolási Ügyfélszolgálat vezetőjének feladata, amely Igazgatói egyetértés és Jegyzői jóváhagyás után Polgármesteri döntést igényel.

10. § (1) Budapest Főváros II. kerületének közterületein üzemképtelen gépjárművet tárolni csak a fővárosi parkolási rendelet 49. §-ban foglaltak szerint lehet.

(2) A szabálytalanul tárolt üzemképtelen gépjárművek elszállításával, őrzésével és értékesítésével kapcsolatos eljárást a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §-a szabályozza.

11. § (1) Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti:

– a II. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2009.(XI.30.) rendelet, és

– a II. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2009. (XI. 30.) rendelet módosításáról szóló 31/2009. (XII. 21.) rendelet.

(3) A 2010-ben kiadott 2010. június 30-án lejáró lakossági várakozási engedélyek érvényessége 2011. január 31-ig meghosszabbodik.

Dr. Láng Zsolt dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2010. június 24-i ülésén fogadta el.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2010. június 24.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet * 

A várakozási hozzájárulások területi érvényessége Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által a parkolási övezetbe bevont területeken

1. Az 1. zóna területe: A Margit körút – Széna tér – Csalogány utca – Bem rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

2. A 2. zóna területe: Lotz Károly – Pasaréti út – Radna utca – Herman Ottó út – Lorántffy Zsuzsanna út – Fillér utca – Lévay utca – Alvinci út – Bimbó út -Alsó Törökvész út – Eszter utca – Áldás utca – Szemlőhegy utca- Józsefhegyi utca – Csejtei utca – Pusztaszeri út – Szépvölgyi út – Árpád fejedelem útja – Slachta Margit rakpart – Margit körút – Széll Kálmán tér – Szilágyi Erzsébet fasor által határolt terület, és a Szépvölgyi út 52–66. beleértve a határoló utakat és tereket.

3. A 3. zóna területe: A Gábor Áron utca Pasaréti út és Törökvész út közötti szakasza – a Pusztaszeri út – Alsó Zöldmáli út – Pusztaszeri út – Csejtei utca – Józsefhegyi út – Szemlőhegy utca – Áldás utca – Eszter utca – Alsó Törökvész út – Bimbó út – Alvinci út – Lévay utca – Fillér utca – Lórántffy Zsuzsanna út – Herman Ottó utca – Radna utca – Pasaréti út által határolt terület, kivéve a Pusztaszeri út – Alsó Zöldmáli út és Csejtei utca közötti szakasza – Csejtei utca -Józsefhegyi út – Szemlőhegy utca – Áldás utca – Eszter utca – Alsó Törökvész út – Bimbó út – Alvinci út – Lévay utca – Fillér utca – Lórántffy Zsuzsanna út – Herman Ottó utca – Radna utca – Pasaréti út, beleértve a határoló utakat és tereket.”

2. melléklet * 

Budapest II. kerület várakozási övezetében gyermekszállítási várakozási hozzájárulással igénybe vehető közterületek

Bolyai Utcai Óvoda
(1023 Budapest, Bolyai utca 15.)
Bolyai utca 22–24.
18–20.
Százszorszép Óvoda
(1024 Budapest, Fillér utca 29.)
Nyúl utca
Nyúl utca
Garas utca
9–17.
14–24.
11–11.
Százszorszép Óvoda
(1026 Budapest, Érmelléki utca 12.)
Érmelléki utca
Érmelléki utca
6–14.
5–11.
Kitaibel Pál Utcai Óvoda
(1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 10.)
Kitaibel Pál utca
Kitaibel Pál utca
9–15.
8–14.
Szemlőhegy Utcai Óvoda
(1024 Budapest, Szemlőhegy utca 27/b.)
Szemlőhegy utca 25/B–29.
Pasaréti Bölcsőde
(1026 Budapest, Pasaréti út 41.)
Nagyajtai utca
Nagyajtai utca
10–12.
14–16.
7–9.
Varsányi Bölcsőde
(1027 Budapest, Varsányi Irén utca 32.)
Varsányi Irén utca
Varsányi Irén utca
9–21.
20–34.
Törökméz Bölcsőde
(1022 Budapest, Törökvész út 22–24.)
Törökvész út 7/A–15/C.
14/A–28.
Törökvész Úti Kézműves Óvoda
(1022 Budapest, Törökvész út 18.)
Törökvész út 7/A–15/C.
14/A–28.
Akadémiai Óvoda és Bölcsőde
(1022 Budapest, Barsi utca 3.)
Barsi utca 1–7.
2–12.
Pikler Emmi Bölcsőde
(1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 3.)
Lóczy Lajos utca
Hankóczy Jenő utca
1–9.
33–37.