Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VIII. 05.) önkormányzati rendelete

az üzletek kerthelyiségeinek és a szabadtéri rendezvények éjszakai nyitvatartási rendjéről

/Egységes szerkezetben a 25/2011.(V.27.), a 31/2011.(IX.30.), a 26/2016.(XI.25.), a 21/2018.(VIII.24.), a 14/2019.(IV.26.), valamint a 22/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. *  gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti gazdálkodó szervezet

2. *  kerthelyiség: az üzlet és/vagy vendéglátó egység részét képező vagy ahhoz tartozó nyitott, fedett-nyitott, zárt terasz vagy téliesített építmény telken belüli, illetve az üzlethez és/vagy vendéglátó egységhez kapcsolódó közterületi vendégtér

3. § *  (1) A vendéglátó üzletek kerthelyiségei 23 óra és 06 óra között nem tarthatnak nyitva, ott sem kiszolgálásra sem fogyasztásra nem kerülhet sor.

(2) Szabadtéri rendezvények 23 óra és 06 óra között nem folytathatóak.

a) December 31. és január 1. (Szilveszter) és augusztus 20-ra

b) A szálloda és panzió szálláshely-szolgáltatók nyitott teraszaira, kerthelyiségeire, belső udvaraira.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben előírt korlátozás nem terjed ki:

a) December 31-én 23 órától a tárgyévet követő év január 1-én 06 óráig, valamint augusztus 20-án 23 órától a következő nap 06 óráig.

b) A szálloda és panzió szálláshely-szolgáltatók nyitott teraszaira, kerthelyiségeire, belső udvaraira.

(4) A nyitva tartás korlátozása önkormányzati hatósági ügy és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét a jegyzőre ruházza át.

(5) *  E rendeletben foglaltak betartását a jegyző ellenőrzi.

(6) *  Az e rendeletben foglalt előírások megsértése esetén a jegyző közigazgatási bírságot szab ki. A közigazgatási bírság mértéke kétmillió forintig terjedhet.

(7) *  A bírság összegét a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül kell a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat számára megfizetni. Amennyiben a kötelezett a bírság összegét nem fizeti meg, úgy a tartozást adók módjára kell végrehajtani.

(8) *  A jegyző elsőfokú döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be.

(9) *  A jegyzőnek a döntése során e rendelet szabályait, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia.

4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet 2010. augusztus 15-én lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfelelést szolgálja..

Dr. Láng Zsolt dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző

1. melléklet a 18/2010. (VIII. 05.) önkormányzati rendelethez *