Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XI. 30.) rendelete

az idegenforgalmi adóról

/Egységes szerkezetben a 37/2011.(XI.30.), valamint az 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított, helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat illetékességi területén idegenforgalmi adót vezet be.

Adókötelezettség, az adó alanya

2. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt.

a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

b) * 

Adómentesség

3. § *  Mentes a 2. § szerinti adókötelezettség alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 31. §-ában felsorolt magánszemélyek köre.

Az adó alapja

4. § *  Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma (vendégként eltöltött - éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra).

Az adó mértéke

5. § *  Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 350 Ft.

Az adó beszedésére kötelezett

6. § *  Az idegenforgalmi adót a Htv. 34. §-ában meghatározottak kötelesek beszedni.

Az adó befizetése

7. § Az idegenforgalmi adót a 6. § szerinti adóbeszedésre kötelezettnek kell befizetni a beszedést követő hó 15. napjáig az Önkormányzat 12001008-01249051-0010003 számú idegenforgalmi adó számlájára.

Bevallási kötelezettség

8. § Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról tárgyhónapot követő hó 15. napjáig benyújtandó adóbevallást kell tennie.

Az adózással kapcsolatos nyilvántartások

9. § (1) Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét.

Záró rendelkezések

10. § (1) *  Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben a Htv, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Láng Zsolt
Polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2010. november 25-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2010. december 8.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2010. november 30.

dr. Szalai Tibor
jegyző