Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IV. 29.) rendelete

az Önkormányzat címeréről, zászlajáról és a kerület névhasználatáról

/Egységes szerkezetben a 21/2012.(V.31.), valamint a 21/2017.(IX.29.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a jelen rendelet 12. § (2) bekezdés tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 16. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Az Önkormányzat jelképei

1. § Az Önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.

A II. Kerületi Önkormányzat címerének leírása

2. § Az Önkormányzat címere: álló háromszögű pajzs zöld mezejében három lebegő, ezüst törzsű és elágazó gyökerű, arany levelű bükkfa, a pajzsfőben jobb és bal oldalt, illetve a pajzstalpban 1-1 egyenes szárú, egyenes talpú arany görög kereszt által kísérve.

Külső díszek: A pajzson a Szent Korona nyugszik heraldikailag stilizált alakban.

Pajzstartók: leveles bükkfaágon 1-1 kiöltött vörös nyelvű, vörös karmú arany oroszlán.

A kerület címere külső díszek és pajzstartók nélkül egyaránt használható.

A címer használatának köre és szabályai

3. § (1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) Az Önkormányzat körpecsétjén, mely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző, megfelelő körirattal ellátva,

b) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain,

c) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek, aljegyzőnek, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, az önkormányzati képviselőknek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján, valamint névjegykártyájukon,

d) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken,

e) *  a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei épületének bejáratánál, dísztermében és más protokolláris célt szolgáló helyiségében,

f) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

g) a kerületbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán, továbbá a hivatalos utcanévtáblákon.

A címer használatáról és a használat engedélyezéséről

4. § (1) A címer nem önkormányzati szervek általi használatát - kérelemre - a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti engedélyt egyszeri alkalomra, meghatározott időpontig vagy visszavonásig való érvényességgel adja ki.

(3) A polgármester az (1) bekezdés szerinti engedély kiadását megtagadja, ha a felhasználás célja az Önkormányzat alapvető érdekeivel vagy a közerkölccsel nem egyeztethető össze. A megtagadásra okot adó körülmények utólagos észlelése, továbbá a 6. §-ban meghatározott felhasználási díj megfizetésének elmulasztása esetén a polgármester a kiadott engedélyt visszavonja.

5. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét,

b) a címerhasználat célját,

c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),

d) a címer előállításának anyagát,

e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,

f) a használat időtartamát,

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát, stb.),

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(3) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

Felhasználási díj

6. § (1) A polgármester a jelképhasználatot engedélyező döntésében kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén felhasználási díjat állapíthat meg.

(2) *  A felhasználási díj mértékét és megfizetésének módját a mindenkori, költségvetési kérdésekben illetékes Bizottság határozatban állapítja meg.

(3) A felhasználási díj az Önkormányzatot illeti meg.

(4) A felhasználást engedélyező iratban meg kell határozni a felhasználási díj mértékét, megfizetésének módját és határidejét.

A zászló leírása

7. § A zászló 1:2 arányú fekvő téglalap, melynek mezeje zölddel és arannyal (sárgával) hasított, továbbá háromszor balharánt vágott derékszögű paralelogramma alkotja. A zászló használható pajzzsal és pajzs nélkül is. A pajzs a zászló első harmadában helyezkedik el.

A zászló használata

8. § (1) Az Önkormányzat zászlaja lobogóként is használható. (A lobogó 2:1 arányú, álló téglalap, a zászlónál megadott színbontásban. A címer a felső harmadában helyezkedik el.)

(2) A zászló (a lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók különösen:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával,

b) a kerület életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából,

c) a képviselő-testületi ülések alkalmával az ülés helyszínén,

d) minden, a fővárossal összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

(3) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

II. Fejezet

A névhasználat szabályai

9. § (1) Természetes személyek, gazdasági, társadalmi, egészségügyi, oktatási, tudományos vagy egyéb szervezetek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéb jogi személyiség nélküli szervezetek, egyéni cégek a

„II. kerület,

II. Kerület,

masodikkerulet

másodikkerület,

Masodikkerulet,

Másodikkerület”

megjelölést, illetve nevet, valamint annak bármely rövidített vagy toldalékos formáját (pld. masodikkeruleti, Másodikkerületért, II. ker. stb.) elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésükkel összefüggésben bármilyen formában csak engedéllyel vehetik fel és használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat).

A névhasználatra irányuló kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) Engedélyköteles akkor is a névhasználat, ha az (1) bekezdésben felsorolt megjelölés, illetve név, valamint ezek bármely rövidített vagy toldalékos formáját emblémán, jelvényen, kiadványon, egyéb terméken, más dísz- vagy emléktárgyon kívánják használni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezési kötelezettség nem vonatkozik Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat szervezeteire, intézményeire és az általa alapított vagy részvételével megalakult közhasznú vagy gazdasági társaságokra, továbbá az ezek által szervezett rendezvényekre.

A név használatának engedélyezése

10. § (1) *  A névhasználat iránti kérelmet Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét (székhelyét),

b) a kérelmező tevékenységi körét,

c) a használat célját és módját,

d) a használat időtartamát.

(3) Amennyiben a névhasználat dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja, úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell.

(4) Nem természetes személy kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a létesítő okirata másolatát.

11. § (1) A név használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) jogosult megnevezését, címét (székhelyét),

b) az engedély érvényességének az időtartamát,

c) a névhasználat célját,

d) a névhasználat módjával kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket és előírásokat,

e) az engedély visszavonhatóságára vonatkozó figyelmeztetést.

(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:

a) a tevékenység folytatásának időtartamára,

b) meghatározott időpontig történő felhasználásra,

c) egy alkalomra,

d) határozatlan időre.

A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az engedély iktatószámát, a jogosult szerv nevét és székhelyét, és az engedély érvényességének határidejét.

(3) Meg kell tagadni az engedély kiadását, ha:

a) *  a használat módja, célja és annak körülményei az Önkormányzat, illetve a kerület lakosságának jogait, jogos érdekeit, méltóságát sérti vagy veszélyezteti,

b) a használat célja vagy módja a Magyar Köztársaság Alkotmányába vagy más jogszabályba ütközik,

c) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához az Önkormányzat már engedélyt adott ki vagy a nevet már valaki jogszerűen használja (névkizárólagosság).

(4) Az engedély kiadása megtagadható, ha:

a) *  a használat módja, célja és annak körülményei az Önkormányzat, illetve a kerület lakosságának jogait, jogos érdekeit, méltóságát sértené vagy veszélyeztetné;

b) a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megszegi és azokat felszólítás ellenére sem tartja be,

c) egyéb, különösen indokolt esetben.

(5) A már kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a (3) bekezdésben foglaltak a tevékenység gyakorlása során következnek be.

(6) A kiadott névhasználati engedélyt vissza lehet vonni, ha a tevékenység gyakorlása során a (4) bekezdésben foglaltak az engedély kiadását követően következnek be.

(7) A névhasználat engedélyezéséről, az engedélyezés megtagadásáról, az engedély visszavonásáról és a névhasználat megtiltásáról a jegyző javaslata alapján a polgármester határoz.

Jogosulatlan használat

12. § (1) Az e rendeletben foglaltak betartásáról és ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

(2) * 

III. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba, a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) Az engedélyezési eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell alkalmazni.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) * 

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2011. április 28-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2011. május 1-je, a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Az engedélyezési eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell alkalmazni.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Hatályát veszti: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 5/2000. (III. 23.) rendelete.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2011. április 29.

dr. Szalai Tibor
jegyző