Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

/Egységes szerkezetben a 10/2012.(III.30.), a 17/2012.(VI.1.), a 22/2012.(VI.27.), a 24/2012.(VIII.31.), a 30/2012. (XII.1.), a 31/2012.(XII.1.), valamint a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletekkel/

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

Első rész

1. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

1. § (1) *  A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét 16 575 856 ezer forintban

költségvetési kiadási főösszegét 20 624 655 ezer forintban

költségvetési egyenlegének összegét -4 048 799 ezer forintban

finanszírozási kiadásának összegét 144 828 ezer forintban

állapítja meg.

A 2012. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 4 193 627 eFt összegű pénzmaradvány (belső finanszírozás) igénybevételével finanszírozza.

(2) Az 1. számú tábla tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési, a felhalmozási és a kölcsönök kiadási (5. oszlop) és bevételi (10. oszlop) előirányzat-csoportokat „mérlegszerűen”.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú tábla 5. oszlopa szerint határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. számú tábla 5. oszlopa szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a (3) és (4) bekezdésében megállapított kiadási és bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegein belül az Önkormányzat költségvetési szervek által ellátott, valamint a költségvetési szervekhez nem tartozó feladataira, és a Polgármesteri Hivatal feladataira tervezett kiadási összegeket kiemelt előirányzatonként - ideértve a létszám-előirányzatokat is - a 4. számú tábla I.-IV. sorai szerint határozza meg, a bevételeket kiemelt előirányzatonként és feladatonként a 5. számú tábla I.-IV. sorai szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. számú tábla A (I-IV.) sorai szerint határozza meg, az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit ugyanezen tábla B (I-IV.+1+2) sorai szerint határozza meg az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek összessége tekintetében.

(7) A Képviselő-testület költségvetési engedélyezett létszám-előirányzatot a 6. számú tábla C sora szerint határozza meg az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek összessége tekintetében.

(8) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a működési költségvetési kiadások költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 7. számú tábla 4-10. oszlopai szerint határozza meg, az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül a működési költségvetési bevételek - ideértve a költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatásait is - költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit ugyanezen tábla 11-18. oszlopai szerint határozza meg.

(9) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszegen belül az önállóan működő költségvetési szervek kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 8. számú tábla szerint, továbbá az önállóan működő és gazdálkodó - az Egészségügyi Szolgálat kivételével - és az önállóan működő költségvetési szervek céljellegű dologi kiadásait a 8./a számú tábla szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások (4. számú tábla I. sor 7.-8. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 9. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(11) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatainak ellátásához kapcsolódóan várható támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek (5. számú tábla I. sor 13.-14. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 10. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások (4. számú tábla I. sor 11.-12. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 11. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatainak ellátásához kapcsolódóan várható támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek (5. számú tábla I. sor 17.-18. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 12. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett kölcsönök (4. számú tábla I. sor 16.-17. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú tábla A sor.4. oszlopa szerint határozza meg.

(15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett kölcsönök visszatérülése (5. számú tábla I. sor 19.-20. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú tábla B sor.4. oszlopa szerint határozza meg.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat által kijelölt ágazati felújítási előirányzatokat feladatonként a 14. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzati beruházások címen tervezett felhalmozási kiadások feladatonkénti előirányzatait a 15. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(18) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülését a 17. számú „Előirányzat-felhasználási ütemterv” tábla szerint határozza meg.

(19) A 2013. évre tervezett, de 2012. évben már kötelezettségvállalást eredményező felújítási és beruházási feladatok jogcímenkénti kötelezettségvállalási felső határát a 18. számú tábla 3. oszlopa mutatja be. Az ezen jogcímekre tekintettel vállalt kötelezettségek fizetési kötelezettséget a 18. számú táblában szereplő előirányzat terhére a 2012. évben nem keletkeztethetnek.

2. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2012. évben

I. Általános tartalék 236 686 ezer forint,

II. Céltartalékok 116 939 ezer forint,

a) működési céltartalék 23 986 ezer forint,

b) felhalmozási céltartalék 92 953 ezer forint.

(2) A 16. számú tábla 2. oszlopa tartalmazza a tartalékok részletes jogcímeit.

3. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és annak költségvetési szerveire, ezen belül a Polgármesteri Hivatalra, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.

Második rész

2. A II. Kerületi Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési szerveit és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

(4) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(5) A költségvetési szervek a 14. és 15. számú táblában meghatározott és a költségvetésükbe év közben leadott egyes felújítási és beruházási feladatok megvalósítását követően, a keletkező szabad előirányzat-maradványaikat a meglévő felújítási és beruházási jogcímeik között saját hatáskörben átcsoportosíthatják, ha a feladat egyedi bruttó értéke a 2 000 eFt-ot nem haladja meg.

(6) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Költségvetési Bizottság jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) Az önállóan működő költségvetési szervek a felújítási és beruházási előirányzataik felhasználása során a Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodás és a Képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján járnak el.

(8) A 15. számú táblában a költségvetési szervek „Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzése” feladatra tervezett összegekből kisértékű tárgyi eszköznek minősülő beszerzéseket is megvalósíthatnak.

(9) A felújítási és beruházási pénzeszközökkel való gazdálkodási jogosultságot a költségvetési szervek a (6) - (7) bekezdésekben foglalt korlátozással kapják meg.

(10) Az egyes költségvetési szervek esetén az államháztartás működési rendjét szabályozó kormányrendelet jutalmazásra vonatkozó rendelkezéseinél figyelembe veendő rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatait a 19. a., 19. b. számú táblák tartalmazzák, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet normái szerinti összeg ezen összegek egyötöde.

3. Költségvetési előirányzatok változtatása

5. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.

(2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

6. § (1) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

a) az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,

b) a második félévre vonatkozóan tárgyév november 30-ig, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,

b) a költségvetési szerveket érintő, irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f) a 21. § szerinti általános tartalék alakulása.

4. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

7. § A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, előirányzat-csoportjainak, kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. és 11. §-okban előírtak kivételével, valamint a létszámkereteinek tekintetében fenntartja magának a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására.

8. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít önálló jogkörben előirányzat-változtatási jogot a Polgármesternek:

a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök előirányzatosítása,

b) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetésén belül, kiemelt előirányzatok között, kivéve a személyi juttatások növelését eredményező döntést (az átcsoportosítás kezdeményezésének feltétele, hogy az átcsoportosítás működési támogatási többletigénnyel nem járhat),

c) a rendelet mellékletét képező 4. számú tábla I. soraiban meghatározott feladatok előirányzatainak terhére - ide nem értve a tartalékokat - történő átcsoportosítás az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére,

d) a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla I. Általános tartalék soraiban jóváhagyott jogcímek feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében az alábbi jogcímeken:

1. I./1. „Polgármester saját kerete”,

2. I./2. „Alpolgármester saját kerete”,

3. I./4. „Pályázatokkal kapcsolatos feladatok”,

4. I./5. „Testvérvárosi kapcsolatok”,

e) a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla II./a Működési céltartalék soraiban jóváhagyott jogcímek feladatra történő átcsoportosítása, illetve átadása miatti előirányzat módosítások tekintetében az alábbi jogcímen:

1. II./a/3. „Központi karbantartási keret (intézmény- hálózathoz)”,

2. II./a/5. „Működési tartalék-kerületi bérkiegészítés (int. hálózat)”,

f) a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla II./b Felhalmozási céltartalék soraiban jóváhagyott jogcímek feladatra történő átcsoportosítása, illetve átadása miatti előirányzat módosítások tekintetében az alábbi jogcímeken:

1. II./b/1. „Havaria keret”,

2. II./b/2. „Társasházak felújítása”,

3. II./b/4. „Fejlesztések előkészítése”,

4. *  II./b/10. BUDÉP átszervezésének egyszeri költségeinek kerete

5. *  I./9. Parkoltatási közszolgáltatási feladat bővítése

g) a rendelet mellékletét képező 4. számú tábla II/1 „Kabinet” soron belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás,

h) az e rendelet felhatalmazása alapján előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkező bizottsági döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat módosítások, ide nem értve a (4) - (5) bekezdés előírásait.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít a Jegyző egyetértése mellett előirányzat-módosítási jogot a Polgármesternek:

a) a 4. számú tábla I. sorába tartozó önkormányzati feladatok és a 4. számú tábla II. sorába tartozó Polgármesteri Hivatal tevékenységéivel kapcsolatos feladatok közötti átrendezéshez kapcsolódó előirányzat módosítása,

b) a Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb szakmai tevékenységével kapcsolatos felújítási és beruházási kiadásain belüli átcsoportosítás, valamint ezen felújítások, illetve beruházások megvalósítása után szükségessé váló előirányzat módosítások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb szakmai tevékenységei szakfeladatok dologi, felújítási és felhalmozási előirányzatai között,

c) a rendelet mellékletét képező 16. számú táblában jóváhagyott „Adójutalék” jogcím keretösszegének kiemelt előirányzatokra való felosztása tekintetében,

d) a rendelet mellékletét képező 19. c. számú táblában jóváhagyott keretösszeg maradványának átcsoportosítása Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül.

(3) Az e rendelet mellékletét képező 16. számú tábla II./a/2. sorában a „Működési tartalék” jogcímen jóváhagyott előirányzat terhére az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működését érintő feladatok tekintetében esetenként 5 000 eFt erejéig a Polgármester önállóan jogosult az előirányzatok átcsoportosítására.

(4) Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben - ide nem értve a 16. számú táblában tervezett tartalékokat - előirányzat-módosítási jogot biztosít:

a) a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságnak a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott,

b) Kerületfejlesztési Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottságnak a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében meghatározott

hatásköreiket érintő feladatokhoz rendelt kiadási tételek közötti előirányzat átcsoportosítások esetében.

(5) Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít előirányzat-módosítási jogot a Költségvetési Bizottságnak:

a) a 14. és 15. sz. táblában jóváhagyott, konkrét feladatokra biztosított felújítási, és beruházási előirányzatok közötti átcsoportosítás miatti előirányzat módosításra a költségvetési szerv kezdeményezésére, ha a felújítási vagy beruházási feladat egyedi bruttó értéke meghaladja a 2 000 eFt-ot, de nem éri el az 50 000 eFt-ot, kivéve a (4) bekezdésben megjelölt bizottságok feladatait és hatásköreit érintő feladatok és kiadási tételek közötti előirányzat átcsoportosításokat,

b) a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla I./6. „Feladattal nem terhelt tartalék” sorában jóváhagyott jogcím előirányzatának a konkrét feladatokra történő felosztása és a kiemelt előirányzatokra való átcsoportosítása miatt,

c) a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla II./a/1. „Képviselő-testülethez rendelt tartalék” sorában jóváhagyott 9 500 eFt tervezett előirányzatból konkrét feladatra történő átcsoportosítására a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992.(VII. 1.) rendelet 50. §-ban meghatározottak szerint megalakult képviselői frakciók vezetőinek javaslata alapján,

d) a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla II./a/2. sorában a „Működési tartalék” jogcímen jóváhagyott előirányzat terhére az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működését érintő feladatok tekintetében esetenként 5 000 eFt felett,

e) a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla II./b/5. „Fejlesztések” sorában jóváhagyott jogcím előirányzatának konkrét feladatokra történő felosztása és a kiemelt előirányzatokra való átcsoportosítása miatt,

f) a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla II./b/9. pont alatt szereplő „PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete” sorában jóváhagyott jogcím előirányzatának - a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. által készített előterjesztés alapján - konkrét feladatokra történő felosztása és a kiemelt előirányzatokra való átcsoportosítása miatt.

g) *  a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla II./a/5. a „Működési tartalék - Eü. Szolg. ingatlan karbantartás” sorában jóváhagyott jogcím előirányzatának - az egészségügyi intézmény kezdeményezése alapján - konkrét feladatokra történő felosztása és a kiemelt előirányzatokra való átcsoportosítása miatt,

9. § (1) A 8. § (1) - (3) bekezdéseiben foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásokról a döntést hozó köteles a féléves és az éves beszámolót megelőzően tájékoztatást adni a Költségvetési Bizottságnak.

(2) A 8. § (4) bekezdéseiben foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott, a költségvetési rendeletet érintő előirányzat-változtatásokról a döntést követően tájékoztatást kell adni a Költségvetési Bizottság részére.

(3) A 8. § (5) bekezdésben foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásokról a Költségvetési Bizottság köteles a féléves és az éves beszámolót megelőzően tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek a Képviselő-testület rendes ülésén.

5. Előirányzat felhasználási jogkörök

10. § (1) A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi önszerveződések támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

a) a Polgármester rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő „Múzeum 1956 emlékére Közhasznú Alapítvány” az „Aranycsapat Alapítvány”, illetve a „Közbiztonsági Alapítvány támogatása” jogcímeken szereplő támogatások tekintetében.

b) a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Oktatásfejlesztési Keret”,

- „Közművelődési Keret”,

- „Sport- és Tömegsport Keret”,

- „Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret”,

- „Drogprevenció”,

- „Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja”,

- „Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása”.

A „Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása” jogcímen szereplő

támogatást negyedéves ütemezésben kell átutalni.

c) az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Szociálpolitikai Keret”,

- „Civitan Help Club működési támogatása”.

d) a Kerületfejlesztési Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Környezetvédelmi Keret”.

e) a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Úthibák miatti kártalanítások”

f) a Költségvetési Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Társadalmi szervezetek támogatása”,

- „Nyugdíjas klubok támogatása”.

A megtervezett előirányzatok felosztására a Költségvetési Bizottság pályázatot ír ki.

g) a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek”.

A jogcím előirányzatának felosztására a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat pályázatot köteles kiírni, számadási kötelezettség előírásával.

(2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell dönteni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat felhasználása során a kitüntetésekhez kapcsolódó díjak biztosításán túl személyi jellegű kifizetésekre nem vállalható kötelezettség.

(4) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.

(5) A keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek előirányzatából tartós - éven túli - elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak.

(6) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére. A visszafizetési kötelezettség alapján keletkező követelésről csak a Képviselő-testület mondhat le.

(7) A felhasználási jogkörrel rendelkező Bizottság a támogatott által felhasznált és elszámolt támogatásokról - célszervezetenként - a tárgyévet követő év április 15-ig tájékoztatja a Költségvetési Bizottságot.

(8) A 9. számú táblában elkülönített, a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére önkormányzati forrásból biztosított - a nemzetiségi önkormányzati feladatok finanszírozását szolgáló - pénzügyi hozzájárulás elnyerésére a nemzetiségi önkormányzatoknak tárgyév március 31-ig feladattervre alapozott pályázatot kell benyújtaniuk. Az illetékes bizottság a benyújtott pályázatok mérlegelésével dönt az egyes nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtandó pénzügyi hozzájárulásának mértékéről és a folyósítás ütemezéséről. A hozzájárulás felhasználásáról a nemzetiségi önkormányzat számadási kötelezettségének tárgyévet követő év március 31-ig tehet eleget. A hozzájárulások tekintetében illetékes a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság.

6. Előirányzat - módosítás a költségvetési szerveknél

11. § (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét saját hatáskörben megemelheti

- a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel,

- a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz,

- az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele,

- a kölcsön

kiemelt előirányzatok eredeti, vagy azok módosított (továbbiakban jóváhagyott) előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel.

(2) Az e rendelet 8/a számú táblájában szereplő költségvetési szervek a céljelleggel juttatott előirányzatok tekintetében saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(3) A költségvetési szerv dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatok közötti átcsoportosítást e rendelet 8/a számú táblájában szereplő előirányzatok kivételével hajthat végre. A dologi kiadások egyéb tételeiről, illetve altételeiről átcsoportosítani (csökkenteni) csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv tervezett előirányzata az éves fizetési kötelezettségekre elégséges.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére az intézményi működési bevételek és a felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatainak eredeti, vagy azok módosított (továbbiakban jóváhagyott) előirányzatán felüli többletbevétel 85%-ának felhasználásra a (5)-(7) bekezdésben foglalt rendelkezések betartása mellett előzetes engedélyt ad. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében végrehajtandó előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor a 6. § (1) bekezdésében meghatározott időpontokban. A többletbevétel 15%-a elvonásra kerül.

(5) Az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatokon keletkező többletbevétel a költségvetési szerv nem céljellegű dologi kiadásaira szabadon felhasználható.

(6) Az intézményi működési bevételek és a felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokon keletkező többletbevétel felhalmozási kiadásra a polgármester előzetes írásos engedélye alapján használható fel, a kiadási előirányzat terhére kötelezettség csak a jóváhagyást követően vállalható.

(7) Az intézményi működési bevételek és a felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokon keletkező többletbevétel személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra nem használható fel

(8) A (3)-(4) bekezdések alapján vállalt kötelezettségek tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhatnak.

(9) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által finanszírozott Egészségügyi Szolgálat a költségvetését az OEP-től kapott támogatások tekintetében a ténylegesen folyósított összegig - a Polgármester jóváhagyása mellett - módosítja. Az Egészségügyi Szolgálat a módosítást az előirányzatot túllépő tényleges folyósítást követő 5 munkanapon belül kezdeményezi. Polgármesteri jóváhagyás hiányában az intézmény önkormányzati finanszírozása csökkenthető az intézmény által elért többletbevétel erejéig.

(10) Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó (Polgármesteri Hivatal) költségvetési szerv Intézménygazdálkodási Csoport vezetőjén keresztül kezdeményezi. Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak változtatására a Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási Csoport vezetője jogosult.

12. § (1) A költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével önállóan rendelkezik.

(2) A költségvetési szerv - függetlenül attól, hogy önállóan működő és gazdálkodó vagy önállóan működő költségvetési szerv - a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(3) A létszám és személyi juttatások gazdálkodásának jogszerűségéért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és a személyi juttatások előirányzat nyilvántartásának vezetéséről gondoskodnia kell.

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát, illetve az előirányzat maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során az önkormányzatot illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(4) A pénzmaradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.

(5) Az OEP által finanszírozott feladatok pénzmaradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

(6) A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulás, a normatív személyi jövedelemadó támogatások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.

(7) A költségvetési szerv az előző évi pénzmaradvány jóváhagyását követően saját hatáskörben - az előirányzat felhasználását megelőzően - módosítja elemi költségvetését.

Harmadik rész

7. Vegyes rendelkezések

14. § A kerületi önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra (építési, beruházási beszerzésre) és intézményi, út-, parkfelújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének közbeszerzésekről szóló szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. § (1) Az önkormányzat külön rendeleteiben meghatározott, meleg étkeztetési utalvány formájában biztosított étkezési hozzájárulás összege - ide nem értve a köztisztviselők cafetéria rendszerében szereplő személyek esetét - 5 000 Ft/hó.

(2) A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában lévő köztisztviselők és ügykezelők önkéntes biztosító pénztárra vonatkozó jogosultságait - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 49/F §-ával összhangban - külön önkormányzati rendelet normái szerint kiadott munkáltatói intézkedés szabályozza.

(3) A Képviselő-testület a 2012. évre vonatkozóan, a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában lévő felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 35%-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést határoz meg.

(4) A Képviselő-testület a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 12/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése alapján az ápolási díj kiegészítő támogatását 15 000 Ft/hó összegben határozza meg a 2012. évre vonatkozóan.

16. § (1) Az Önkormányzat jóváhagyott költségvetési keretéből pályázatok kiírására - jelen rendeletben foglaltakon túl - a Polgármester jogosult.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettség vállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást is igényel.

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási szerződést köthet.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szerződések megkötéséhez a jelen rendeletben biztosítotthoz képest költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

18. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, nonprofit gazdasági társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, nonprofit gazdasági társaságban érdekeltséget.

(4) Az önkormányzat által támogatott, a rendelet 11. számú táblázatában az egyházak és az egyházai fenntartású intézmények épületeinek felújítására adott támogatások felhasználására megjelölt szervezetek

a) részére biztosított támogatást a szervezet írásbeli kérelmére - a likviditási helyzettől függően - az egyházi, karitatív szervezetek tanácsnoka egyetértésével folyósítja a Polgármesteri Hivatal,

b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre céljelleggel juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan az egyházi, karitatív szervezetek tanácsnoka felé. Amennyiben a finanszírozott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére. A visszafizetési kötelezettség alapján keletkező követelésről csak a Képviselő-testület mondhat le.

19. § (1) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat hitelfelvételéhez, kötvénykibocsátásához kapcsolódóan:

a) Saját hatáskörben megtartja a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.

b) Likviditási hitelfelvételben való döntési jogát - esetenként a jóváhagyott éves költségvetési kiadások legfeljebb 2%-a erejéig - a Polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.

c) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel.

(3) Az Önkormányzat kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa a saját bevételek éves előirányzatának 50%-a, azaz 4 236 228 eFt.

(5) A költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le, ha azzal nem veszélyezteti az esedékes kiadások teljesítését.

(6) Az önkormányzat fizetési számláján a maximum 1 hónapig szabadnak minősíthető pénzeszközöket a Polgármesteri Hivatal - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézetnél betétként legfeljebb 1 hónapos lekötéssel elhelyezheti.

(7) Az önkormányzat fizetési számláján az egy hónapon túl szabadnak minősíthető pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézeten kívül még további, legalább két pénzintézet ajánlata alapján - a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően is - a Polgármesteri Hivatal betétként elhelyezheti a Költségvetési Bizottság döntése alapján. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni.

20. § Az 5. számú tábla I. soraiban szereplő feladatokhoz kapcsolódóan az évközben képződött többletbevételt - ide nem értve a 8. § (1) bekezdés a) pontjába tartozó bevételeket - a 16. számú I/8. sor alatt létrehozott „Többletbevételből származó tartalék” jogcímen kell - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - előirányzatosítani.

21. § (1) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetése, összeghatár nélkül:

- a költségvetési szerveket érintően a költségvetési szerv vezetője,

- az önkormányzatot érintően a Polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak e tevékenységükről a féléves és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan 5 000 000 Ft egyedi értékhatárig a Költségvetési Bizottság, 5 000 000 Ft egyedi értékhatár felett a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

22. § (1) Az önkormányzat fizetési számlájáról a jóváhagyott - évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatásokat:

a) a költségvetési szervek működési kiadásaira az általuk elkészített, negyedévenként felülvizsgált, havi bontású finanszírozási ütemterv alapján a tárgyhó 5. munkanapjáig,

b) a felújítási és beruházási kiadásokra számlamásolatok alapján teljesítményarányosan,

c) a szociálpolitikai juttatásokat (segélyezés) szükség szerint,

d) a bizottsági hatáskörbe utalt támogatásokat bizottsági kezdeményezésre, igénylés alapján

folyósítja a Polgármesteri Hivatal.

(2) A finanszírozási ütemtervnek a nem rendszeres személyi nettó juttatások és a dologi jellegű kiadások várható teljesítésére kell épülnie.

23. § Munkáltató által nyújtott lakásépítési, vásárlási és felújítási kölcsön csak a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat mértékéig nyújtható. A kölcsönből megtérülő összeg csak a Képviselő-testület külön döntésével használható fel további kölcsön nyújtására.

Negyedik rész

8. Záró rendelkezések

24. § (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni, kivéve a 16. § (2) bekezdését, valamint a 19. § (5)-(7) bekezdéseit, amelyek a 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig alkalmazhatók.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 16. számú tábla I/7. sor „Feladattal nem terhelt tartalék - Átmeneti időszak” jogcím előirányzat maradványa átcsoportosításra kerül a 16. számú tábla I/6. sor „Feladattal nem terhelt tartalék” előirányzatába.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2012. február 23-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2012. február 23.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2012. február 23.

dr. Szalai Tibor
jegyző

Melléklet *