Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2011. évi 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet végrehajtását

18 159 393 eFt bevételi,

16 062 255 eFt kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú kiadásokat és bevételeket mérlegszerűen az 1. számú tábla tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a 2. számú tábla 5. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a 3. számú tábla 5. oszlopa tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2011. évi helyesbített pénzmaradványát 2 055 876 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatnál az előző évek fel nem használt tartaléka 2 524 415 eFt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzmaradványt a 19. számú tábla 1. oldal 6. sora, valamint intézményenkénti részletezésben a 19. számú tábla 2. oldal 13. sora tartalmazza.

3. § (1) A Budapest Főváros II. Kerületi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a 12. számú tábla tartalmazza.

(2) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményei 2011. évi kiadási,és létszám előirányzatainak teljesítését a 4. számú tábla tartalmazza.

(3) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményei 2011. évi kiadási és bevételi főösszegén belül a működési jellegű előirányzatainak teljesítését az 5. számú tábla tartalmazza.

(4) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. számú tábla tartalmazza.

(5) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 2011. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 7. számú tábla tartalmazza.

(6) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdálkodási körébe tartozó intézmények 2011. évi előirányzatainak teljesítését a 13. számú tábla tartalmazza.

(7) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen belül megtervezett támogatásértékű működési kiadások, végleges működési célú pénzeszközök és ösztöndíjak átadásainak teljesítését a 8. számú táblázat, átvételeinek teljesítését a 9. számú táblázat tartalmazza.

(8) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadásainak feladatonkénti teljesítését a 10. számú tábla, átvételeinek teljesítését a 11. számú táblázat tartalmazza.

(9) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2011. évi felújítási előirányzatainak teljesítését a 14. számú tábla tartalmazza.

(10) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2011. évi beruházási előirányzatainak teljesítését a 15. számú táblázat tartalmazza.

4. § A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2011. évi tartalék előirányzatának maradványait a 16. számú táblázat tartalmazza.

5. § (1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét a 17. számú táblázat tartalmazza.

(2) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 18. számú táblázat tartalmazza.

(3) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 19. számú táblázat tartalmazza.

(4) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2011. évi kötött felhasználású normatív támogatásait a 20. számú táblázat tartalmazza.

(5) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2011. évi központosított támogatásainak elszámolását a 21. számú táblázat tartalmazza.

6. § A Polgármester tájékoztató jelleggel az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelet előterjesztésének kötelező mérlegeitől és kimutatásairól szóló 4/2011. (II. 09.) rendelet 2. § és 3. §-ában rögzítettek alapján az alábbi mérlegeket nyújtotta be:

a) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat adósságállományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,

b) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat összevont mérlegét tényleges adatok alapján

c) a helyi kisebbségi önkormányzatok összevont mérlegét tényleges adatok alapján,

d) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat vagyonkimutatását,

e) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

f) a közvetett támogatásokat (az adóelengedést, az adómentességet) jogcímenként, a támogatás összege szerinti bontásban, szöveges indoklással.

7. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2012. április 24-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2012. április 25.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2012. április 25.

dr. Szalai Tibor
jegyző

Melléklet