Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról

/Egységes szerkezetben a 41/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelettel/

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § (1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel helyi építészeti-műszaki tervtanácsot hoz létre (a továbbiakban: Tervtanács).

(2) A Tervtanács szakmai tanácsadó, véleményező testület.

2. A Tervtanács feladata

2. § (1) *  A Tervtanács

a) szakmai álláspontot alakít ki Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: TKR.) 41. §-ban meghatározott, településképi véleményezésre az Önkormányzat Polgármesteréhez benyújtott építészeti-műszaki dokumentációról;

b) az Önkormányzat Polgármesterének kezdeményezésére konzultációs jelleggel véleményezi Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területét érintő egyéb építészeti-műszaki terveket;

c) az önkormányzati főépítész (a továbbiakban: Főépítész) kezdeményezésére konzultációs jelleggel véleményezi

ca) a településképi véleményezéshez kötött építészeti-műszaki dokumentáció előzetes vázlattervét,

cb) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30/A. § (2) bekezdésben szereplő telepítési tanulmánytervet.

(2) A Főépítész feladatkörében - szakmai álláspontjának kialakításához - Tervtanács közreműködését igényelheti.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint (2) bekezdés szerinti konzultáció során kialakított Tervtanácsi vélemény nem minősül a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 16. §-a szerinti szakmai véleménynek.

3. A Tervtanács összetétele

3. § (1) A Tervtanács elnökből és legalább tíz, legfeljebb tizenöt tervtanácsi tagból áll, akik a tervek véleményezésekor szavazati joggal rendelkeznek.

(2) A Tervtanács az elnök és legalább két tag részvételével ülésezik. Az ülést az elnök vezeti.

(3) *  A Tervtanács tagjait a Polgármester bízza meg. A tagok megbízása egy évre szól, amely meghosszabbítható. A megbízást követően az Önkormányzat Polgármestere a Tervtanács tagjával - feladatainak ellátásáról - keretszerződést köt.

(4) A Tervtanács megalapozottabb vélemény-nyilvánítása érdekében a Főépítész bírálót kérhet fel, aki elkészíti a településképi véleményezésre benyújtott tervdokumentáció írásos bírálatát.

(5) A bírálóra a Korm. r. 5. § (1) bekezdés szerinti szakmai feltételek az irányadók.

4. A Tervtanács szakmai véleménye

4. § (1) *  A Tervtanács szakmai véleményét a Korm. r. 15. § (2) bekezdésében, valamint az TKR. 43. §-ában meghatározott szempontok vizsgálata alapján, a Korm. r. 16. §-ában foglaltaknak megfelelően alakítja ki.

(2) A Tervtanács ülésén hangfelvétel, az elhangzott lényeges megállapításokról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a hangfelvétel és a bírálat.

(3) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) a Tervtanács nevét és székhelyét, a tárgyalás helyét és idejét,

b) a megtárgyalt tervdokumentáció tartalmának megnevezését, az építés helyét (címét),

c) napirendi pontonként a tervtanácsi tagok létszámát és a határozatképesség vagy határozatképtelenség tényét,

d) a tervező nevét, illetve elnevezését, valamint címét, illetve székhelyét,

e) a vélemény számát (sorszám és évszám),

f) *  a Korm.r. 16. § szerinti ajánlást vagy nem ajánlást és indokolást.

5. A Tervtanács működési rendje

5. § (1) A Tervtanács működési rendjének részletes szabályait a Tervtanács ügyrendje határozza meg. A Korm. r. helyi tervtanácsokra vonatkozó, valamint e rendelet előírásainak keretei között elkészített ügyrend elfogadására a Főépítész tesz javaslatot. A Tervtanács ügyrendjét az Önkormányzat Polgármestere fogadja el.

(2) A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.

(3) A Tervtanács működési költségeit, a tagok és a bírálók tiszteletdíját az Önkormányzat a tárgyévi költségvetésében biztosítja. A Tervtanács működéséhez szükséges technikai és adminisztrációs feltételek biztosításáról az Önkormányzat Jegyzője - az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala útján - gondoskodik.

(4) *  A Tervtanács ülése nyilvános.

6. Összeférhetetlenségi szabályok

6. § (1) *  A tervtanácsi eljárásban elnökként, tagként, bírálóként nem vehet részt a tárgyalandó építészeti-műszaki dokumentáció tervezője, valamint a tervezőnek

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározottak szerinti hozzátartozója,

b) a tervdokumentáció benyújtását megelőző egy éven belül szerzői jogi védelem alá eső alkotás tekintetében szerzőtársa, munkatársa, társtervezője vagy ágazati tervezője volt,

c) munkatársa, illetve gazdasági társaságban tulajdonostársa, a tulajdonában álló gazdasági társaságnak alkalmazottja vagy azzal megbízási jogviszonyban áll, illetve

d) tulajdonában levő gazdasági társaság alkalmazásában vagy azzal megbízási jogviszonyban álló tervező.

(2) A tervtanácsi eljárásban nem vehet részt az, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.

(3) A bíráló, a tag a Tervtanács elnökének haladéktalanul köteles bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn. Az összeférhetetlenségi okot a tudomásra jutástól számított három napon belül, de legkésőbb a Tervtanács ülésén a tervtanácsi véleménnyel érintett személy is bejelentheti.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi ok megállapításáról a tervtanácsi eljárásból való kizárásról a bíráló és a tag esetén a Tervtanács elnöke, az elnökkel szemben fennálló összeférhetetlenségi ok esetén az Önkormányzat Polgármestere dönt.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2013. március 31. napján lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2013. március 28-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2013. március 31.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2013. március 29.

dr. Szalai Tibor
jegyző