Indokolás

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az Öveges József díj alapításáról és adományozási rendjéről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja és a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kerületi pedagógusok kiemelkedő tevékenységének, teljesítményének elismerésére az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerületben működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott pedagógusok kiemelkedő tevékenységének, teljesítményének elismerésére Öveges Józsefről, kerületünk díszpolgáráról elnevezett Öveges József díjat alapít.

2. § Öveges József díj azoknak a pedagógusoknak, intézményvezetőknek adományozható, akik a Budapest Főváros II. Kerületében működő köznevelési intézményben kiemelkedő eredményt értek el a gyermekek és tanulók nevelésében-oktatásában, továbbá munkájukkal és életükkel példát mutatnak a kerületi fiatalok számára.

3. § Az Öveges József díj minden tanév végén, június hónapban kerül átadásra.

4. § (1) Az Öveges József díjból évente legfeljebb 5 darab adományozható.

(2) Évente legfeljebb egy díjazott lehet gyakorló intézményvezető.

(3) Az Öveges József díjra a Polgármester, az önkormányzati képviselők, a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság, a tankerületi igazgató és a kerületben működő köznevelési intézmények vezetői tehetnek javaslatot.

(4) A beérkezett javaslatokat a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság bírálja el és rangsorolja.

(5) A Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

5. § Az Öveges József díjjal egy emlékplakett, oklevél és bruttó 200.000 Ft összegű pénzjutalom jár.

6. § (1) A díjak adományozásával kapcsolatos szervezési feladatokat a Jegyző látja el.

(2) A költségek fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2013. november 28-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2013. november 30.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2013. november 29.

dr. Szalai Tibor
jegyző