Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről a következő rendelet alkotja:

I. rész

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a II. kerületben élő vagy dolgozó polgárok önszerveződő közösségei, a civil és gazdálkodó szervezetek, természetes személyek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a kerület fejlesztése és szépítése, környezetvédelem, a lakosság művelődése, oktatása, egészségvédelme, sportolása, a kultúra, a hagyományok, és az egyházi élet ápolása, az arra rászorulók, hátrányos helyzetűek támogatása, az esélyegyenlőség megteremtése, valamint a polgárok közéletbe való bevonása érdekében végeznek.

A rendelet hatálya

2. § (1) Jelen rendelet kiterjed minden pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívüli, egyedi döntés alapján nyújtott államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadásra, valamint államháztartáson kívülről érkező forrás átvételére.

(2) A rendelet természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, ide nem értve a társasházakat.

II. rész

Források átadására vonatkozó szabályok államháztartáson kívülre

3. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében címzetten, önálló előirányzatként, valamint „keret” megnevezéssel határozza meg azon költségvetési előirányzatokat, amelyek terhére működési, vagy felhalmozási célú támogatás adható.

(2) Az önkormányzat a „keret” előirányzatok feletti rendelkezési jogokat a mindenkori költségvetési rendeletében rögzíti.

(3) Jelen rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni a költségvetésben önálló előirányzat formájában nyújtott pénzbeli támogatásokra, ha:

a) a támogatott olyan szervezet, amely az önkormányzat tulajdonában van, vagy amelyet az önkormányzat alapított és létesítő okiratukban meghatározott tevékenységek ellátásához kerül sor a támogatás átadásra,

b) a támogatás az önkormányzattal közfeladat ellátására kötött megállapodás alapján kerül kifizetésre a támogatott részére.

Támogatás nyújtásának alapelvei

4. § (1) Önkormányzati támogatás pályázat kiírása alapján, illetve kérelemre adható az 1. §-ban meghatározott cél megvalósítását szolgáló, a szervezet tevékenységi körébe tartozó tevékenység, program megvalósításához.

(2) Támogatásban részesíthető szervezet, amely

a) a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi C. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezet,

b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező, közérdekű tevékenységet folytató közösségek, civil társaságok.

(3) Támogatásban nem részesíthetőek a politikai pártok, azok helyi szervezetei, valamint az olyan civil szervezet, egyház, szakszervezet vagy ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását vagy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül:

a) együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy

b) jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

(4) A határon túli szervezet csak Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel együttesen támogatható a Magyarországon nyilvántartott szervezettel kötött megállapodás alapján.

5. § (1) A pályázati támogatási rendszer egységes, ugyanakkor biztosítja az egyes szakterületek - a kiíró által igényelt - sajátosságainak érvényesülését is.

(2) A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemei:

a) a pályázat kiírójának megnevezése

b) a pályázat célja

c) a pályázat benyújtására jogosultak köre

d) a pályázat tartalmi elemei

e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölése

f) a pályázati nyomtatványok elérhetősége, igénylésének módja

g) a pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

h) a hiánypótlás lehetősége, határideje

i) a pályázat elbírálásának rendje, határideje

j) az eredményről történő értesítés módja, határideje

k) az elszámolható költségek köre és az elszámolás módja, határideje

l) az ellenőrzés módja.

(3) Pályázati adatlap alkalmazása esetén kitöltési útmutatót is mellékelni kell.

6. § (1) A pályázati dokumentáció kötelező tartalmai elemei:

a) a pályázó megnevezése, székhelye, levelezési címe, adószáma, bírósági nyilvántartásba vétel száma, a nyilatkozattételre jogosult személy neve, aláírási címpéldánya, elérhetősége, a nyilvántartott tagok száma,

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezése és a pályázó számlaszáma,

c) a pályázat neve,

d) az igényelt támogatás célja, a felhasználás módja és az igényelt összeg,

e) a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítás, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás összegét,

f) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontja.

(2) A támogatás iránti kérelemnek, pályázatnak tartalmaznia kell:

a) Az 1. számú melléklet szerint köztartozásokról, a korábbi évi támogatásokkal kapcsolatos elszámolásokról, a csőd- felszámolási, végelszámolási eljárásról, valamint a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentés bírósági letétbe helyezéséről szóló, továbbá az önrész rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot.

b) A 2. számú melléklet szerint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (a továbbiakban: Knyt.) meghatározott összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot.

c) Pályázati felhívás esetén a pályázati felhívásban meghatározott egyéb dokumentumokat, adatokat.

Támogatásról szóló döntésre, támogatási szerződésre vonatkozó rendelkezések

7. § (1) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a szervezet, amely

a) benyújtott pályázati dokumentációjában (vagy támogatási kérelmében) valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,

b) a pályázati dokumentáció vagy támogatási kérelem nem tartalmazza a 6. §-ban meghatározottakat,

c) az előző évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el és a támogatási összeget nem fizette vissza,

d) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérően használta fel,

e) a hiánypótlást határidőre nem teljesítette,

f) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ban meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

(2) Alapítvány támogatásának folyósításához a Képviselő-testület jóváhagyó döntése szükséges.

(3) Döntés előkészítése során kérelmet vagy pályázatot benyújtó szervezet által megadott adatokat ellenőrizni kell a rendelkezésre álló közhiteles elektronikus nyilvántartásokban.

(4) A támogatásról szóló döntés kötelező tartalmi elemei:

a) a támogatott szervezet pontos megjelölése,

b) a támogatás pontos célja, a támogatott tevékenység, program megnevezése,

c) a támogatás összege, elszámolható költségek köre,

d) az elszámolás határideje.

(5) A szervezetet a támogatói döntés meghozatalától számított 15 napon belül értesíteni kell a támogatás eredményéről.

(6) A támogatásról szóló döntés alapján a szervezettel a 3. számú melléklet szerinti támogatási szerződést kell kötni, amely tartalmazza az elszámolás határidejét, rendjét és rögzíti a visszafizetés kötelezettségét.

(8) A pályázat esetén a döntésről szóló értesítéssel együtt a támogatási szerződést is meg kell küldeni.

(9) A támogatási szerződésben rögzítettektől eltérő célú felhasználás akkor lehetséges, ha az elszámolási határidőt megelőzően 60 nappal a szervezet kérelmet nyújt be, ahhoz a döntéshozó hozzájárul és a támogatási szerződés ennek megfelelően módosításra kerül.

(10) Az kérelemre nyújtott támogatásoknál az elszámolási határidő egyszeri, legfeljebb 60 nappal történő meghosszabbításáról a szervezet kérelme alapján a döntéshozó dönt, a támogatási szerződést ennek megfelelően módosítani kell. Az elszámolási határidő lejárta előtt 15 nappal határidő hosszabbítás már nem kezdeményezhető.

(11) Pályázati támogatásoknál az elszámolási határidő hosszabbítására nincs lehetőség.

(12) A támogatási szerződést a polgármester írja alá.

Elszámolásokra vonatkozó rendelkezések

8. § (1) A támogatás felhasználásáról szóló elszámolás szakmai és pénzügyi beszámoló követelményeit a támogatási szerződés rögzíti. Az elszámoláshoz csatolni kell a 4. számú melléklet szerinti összesítő lapot és nyilatkozatot.

(2) A támogatás fel nem használt vagy a támogatási szerződéstől eltérően felhasznált részét vissza kell fizetni az elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidőt követő 8 napon belül.

(3) A támogatások szabályszerű, szerződésszerű felhasználásának ellenőrzése keretében az önkormányzat - a Polgármesteri Hivatal ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységén keresztül - jogosult a támogatás felhasználását igazoló iratokat bekérni, továbbá a támogatottnál helyszíni ellenőrzést tartani. Ennek érdekében a támogatott köteles a támogatás felhasználását bizonyító dokumentumokat, iratokat a támogatás felhasználásától számított 5 évig megőrizni. Az ellenőrzés lefolytatásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek, eljárási rend tekintetében a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.

(4) Az elszámolások ellenőrzését követően a döntéshozó dönt az elszámolások elfogadásáról, szükség szerinti hiánypótlásról, felszólít a részösszeg vagy a teljes támogatási összeg 8 napon belüli visszafizetésére.

III. rész

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

9. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről a polgármester dönt, amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről, amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, a Képviselő-testület dönt.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

10. § (1) Államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv részére történő átvételéről az intézményvezető dönt, amennyiben annak átvétele az intézmény számára nem indokol többlet pénzügyi támogatást. Az erről szóló megállapodást az intézményvezető írja alá.

(2) Államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv részére történő átvételéről, amennyiben annak átvétele az önkormányzat vagy a költségvetési szerv számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent:

a) 1 000 eFt többlet pénzügyi kötelezettségvállalási értékhatárig a polgármester,

b) 1 000 eFt többlet pénzügyi kötelezettségvállalási értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

(3) A továbbutalandó, államháztartáson kívülről származó támogatások átvételéről a polgármester dönt.

Egyéb rendelkezések

11. § (1) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatásokról szóló tájékoztatást a jogszabályban előírtak szerint kell közzétenni.

(2) A költségvetésből nyújtott támogatásokról a Polgármesteri Hivatal egységes nyilvántartást vezet.

(3) E rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult és folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2014. február 20-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2014. március 01., rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult és folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2014. február 21.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. sz. melléklet

Nyilatkozat

A (pályázó/ kérelmező) szervezet neve: ..........................................................

Címe: ................................................................

Képviselőjének neve: ................................................................

1. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek köztartozása nincs, továbbá csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. Vállalom, hogy támogatás esetén a támogatási szerződéshez szükséges, pályázó nevére szóló, 30 napnál nem régebbi igazolást beszerzem arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé nincs fennálló köztartozásunk.

2. Nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatttól kapott korábbi, lejárt határidejű támogatásokkal elszámoltam.

3. Kijelentem, hogy az igényelt támogatáshoz / pályázathoz szükséges önrész az általam képviselt szervezet rendelkezésére áll.

4. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában foglalt kötelezettségének eleget tett.

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

2. sz. melléklet

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve: ................................................................

Címe: ................................................................

Képviselőjének neve: ................................................................

Nyilvántartásba vételi okirat száma: ..............................................

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....................................

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés
szerinti érintettségéről

A támogatást kérelmező (pályázó) neve: ............................................................

Természetes személy lakcíme: ...............................................................

Születési helye, ideje: ..........................................................................

Gazdasági társaság esetén székhelye: .........................................................

Cégjegyzékszáma: ..............................................................................

Adószáma: .......................

Képviselőjének neve: ...........................................................................

Egyéb szervezet esetén székhelye: ............................................................

Képviselőjének neve: ............................................................................

Nyilvántartásba vételi okirat száma: ..........................................................

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ...................................................

Adószáma: .......................

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): ..........................................................................................................................................................

...........................................................................

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.

(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

Indoklás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

..................................................................................................................

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

- vezető tisztségviselője

- az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

- vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

.................................................................................................................

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

..................................................................................................................

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:

.....................................
kérelmező / képviselő aláírása

ÚTMUTATÓ

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében leírt összeférhetetlenség fogalmáról, amely alapján egyes szervezetek és személyek nem indulhatnak igénylőként és nem részesülhetnek támogatásban

Összeférhetetlenség: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés szerint összeférhetetlenség azzal szemben áll fenn,

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó.

aa) döntés előkészítésben közreműködőnek minősül az a természetes személy, aki

- munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében,

- támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja;

ab) Döntéshozónak minősül: az a természetes személy, aki

- feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetője vagy testület tagja,

- feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja;

b) Kizárt közjogi tisztségviselő,

- kizárt közjogi tisztségviselőnek minősül: a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a helyettes államtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) által meghatározott közeli hozzátartozó)

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül:

da) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

db) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

dc) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság:

- legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

- bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

(Vezető tisztségviselő: a gazdasági társaságokról szóló törvény által meghatározott vezető tisztségviselő.)

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,

- amely a kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött, vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

- amely a kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított, országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a Knytv. 13. § alapján a honlapon közzétették.

Ugyanez a jogszabály 8. § (1) bekezdése rendelkezik az érintettség fogalmáról, amely az alábbiakat tartalmazza:

Érintettség: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése szerint érintettség azzal szemben áll fenn,

a) aki az eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) aki nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) aki az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) aki az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) amely olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

Az érintettség közzétételét az igénylőnek a pályázatot befogadó szervnél (Budapest II. Kerületi Önkormányzat) kell kezdeményeznie a kitöltött közzétételi kérelem megküldésével. A közzétételi kérelem letölthető www.masodikkerulet.hu honlapról.

Ha az érintettséget megalapozó körülmény az igény benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a támogatott köteles 10 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét. Ha az igénylő a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

Érintettség esetén ne felejtse el a honlapról letölteni a közzétételi kérelmet és a kérelméhez csatolni.

3. sz. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ÁHTI azonosító:745213, adószáma: 15735650-2-41) - képviseletében Dr. Láng Zsolt polgármester, mint Támogató

................................................(név) (székhely: ................................., adószám:.....), ....................(képviselő neve), képviseletében, mint Támogatott

1. A Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzat Képviselő-testületének ...........Bizottsága a .../201... (.....) önkormányzati rendelet .... § (...) bekezdés ...) pontjában foglalt felhatalmazása alapján a bizottság ..../201... (.....) számú határozata alapján ........ Ft támogatást biztosított a Támogatott részére a ................jogcím előirányzata terhére.

2. A Támogatott a támogatást a pályázatában / kérelemben megjelölt a fenti határozattal elfogadott alábbi programok, célok megvalósítására használhatja fel.

................................................................................................ .

3. A Támogatott az elfogadott feladatoktól eltérő feladatot, akkor valósíthat meg, ha azt az ..............(döntéshozónál) legkésőbb az elszámolási határidő lejárta előtt 60 nappal jelen szerződés módosításaként írásban kezdeményezi.

4. Amennyiben a támogatási szerződés aláírását megelőzően, illetve azt követően a Támogatott adataiban változás következik be, a Támogatott köteles a változást 15 napon belül dokumentáltan bejelenteni.

5. A Támogatott köteles a fent megjelölt feladatokra kapott ........ Ft összegű támogatás felhasználásáról legkésőbb 201.... .......-ig elszámolást benyújtani a Polgármesteri Hivatal ................. Irodájának.

6. Az elszámolás alapja a szervezet nevére kiállított és a támogatott feladat megvalósításához kapcsolódó beszerzésekről szóló számla, szerződés vagy megrendelés, egyéb bizonylatok, igazolások hitelesített másolata (átutalásos számla esetén az átutalási banki bizonylat másolata is.). A számlák eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „...Ft a Budapest II. kerületi Önkormányzat ..../201... szerződés terhére elszámolva.”, majd el kell látni a képviselő vagy meghatalmazottja aláírásával és dátummal. A számlát/számlákat ezt követően le kell másolni, és hitelesíteni „a másolat az eredetivel mindenben megegyezik” szövegezéssel, és el kell látni a képviselő vagy meghatalmazottja aláírásával, dátummal. Az elszámolás része továbbá a fényképpel alátámasztott szakmai beszámoló a támogatás felhasználásáról.

7. A Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapját csak a támogatás nyújtásának évében kiállított számlák képezhetik. A Támogatott által befogadott számlák alaki vagy formai hiányosságaiért, az Szja- és Áfa-elszámolásokért a Támogató felelősséget nem vállal. Támogatott kijelenti, hogy tisztában van a számla jogszabály szerinti alaki és tartalmi követelményeivel. Az eredeti pénzügyi bizonylatok megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a Támogatott a felelős.

8. Az önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése alapján az elszámolás nem, vagy részbeni teljesítése esetén a Támogatott köteles a támogatást 8 napon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat részére a 12001008-00201761-00100004 számlájára átutalással visszafizetni.

9. A Támogatott köteles a támogatással megvalósult tevékenység, szolgáltatás kiadvány- és egyéb PR-anyagaiban Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatot, mint támogatót feltüntetni.

10. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg folyósítására a Képviselő-testület jóváhagyó döntését követően kerül sor. (Alapítványok esetében)

11. A Támogató vállalja, hogy a megállapodás aláírását követően 15 banki napon belül a .... Ft, azaz ........ forint támogatást a Támogatott .... ........................... számú számlaszámára átutalja

12. A Támogató az általa nyújtott támogatás felhasználását a helyszínen ellenőrizheti. A támogatottat köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.

13. A Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a nyújtott támogatás kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Támogató a pályáztatás nyilvánosságának biztosítása érdekében közzé teszi.

14. A szerződés aláírása egyidejűleg igazolja a kiadás jogosságát és összegszerűségét.

15. Jelen szerződés 2 oldalon, három szó szerint megegyező példányban készült, amelyet a Felek értelmezés és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 20.... év ..............hó.......napján

dr. Láng Zsolt
polgármester
................................
támogatott

4. sz. melléklet

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 20.... évi költségvetéséből juttatott .......... szerződésszámú támogatás elszámolásához

Sorszám: Számla száma Kibocsátó megnevezése Kiállítás dátuma Szolgáltatás, áru megnevezése Számla bruttó értéke
(Ft-ban)
Kifizetés dátuma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Összesen:
Budapest, 20................... ....................................
aláírás

Nyilatkozat

1. Alulírott kijelentem, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat ....... keretéből/ pályázatán ........... évben kapott bruttó ......... Ft. összegű támogatást az ........./...... nyilvántartási számú szerződés 2) pontjában meghatározott célhoz kötötten használtam fel.

2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.

3. * A vagyontárgyakat befektetett eszközeink közé nyilvántartásba vettük, illetve épületek, egyéb építmények esetén a beruházást és a felújítást aktíváltuk.

Budapest, 20................... ....................................
aláírás
név. .....................................
cím:......................................
adószám/ adóazonosító jel:...........

*Felhalmozási célú támogatás esetén alkalmazandó.