Indokolás

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete

kötelező feladat és hatáskör átvállalásáról

/Egységes szerkezetben a 25/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelettel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdése, 23. § (7) bekezdése és 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján a közterületi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros Önkormányzata egyetértésével a Budapest II. kerület közigazgatási területén Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában, kezelésében lévő közterületekre szóló illetékességgel - a gyalogos aluljárók és a Budapest II., Széll Kálmán tér kivételével - önként vállalja az általános közterület-felügyeleti részfeladatok feladat- és hatáskörének átvételét, mely egyidejűleg külön megállapodásban is rögzítésre kerül.

2. § *  Az átvállalt feladatokat Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság Városrendészeti Osztálya útján látja el.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2014. február 20-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2014. február 22.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2014. február 21.

dr. Szalai Tibor
jegyző