Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet végrehajtását

16 675 641 eFt bevételi,

14 549 544 eFt kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú kiadásokat és bevételeket mérlegszerűen az 1. számú tábla tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a 2. számú tábla 5. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a 3. számú tábla 5. oszlopa tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 2 143 712 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzmaradványt a 19. számú tábla 1. oldal 6. sora, valamint intézményenkénti részletezésben a 19. számú tábla 2-5. oldal 13. sora tartalmazza.

3. § (1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat “Önkormányzat feladatai” és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú tábla tartalmazza.

(2) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat “Önkormányzat feladatai” és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 5. számú tábla tartalmazza.

(3) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei 2013. évi kiadási, és létszám előirányzatainak teljesítését a 6. számú tábla 1. oladala tartalmazza.

(4) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei 2013. évi bevételi előirányzatainak teljesítését az 6. számú tábla 2. oldala tartalmazza.

(5) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2013. évi előirányzatainak teljesítését a 8. számú tábla tartalmazza.

(6) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az „Önkormányzat feladatai” címen belül megtervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítését a 9. számú táblázat, átvételeinek teljesítését a 10. számú táblázat tartalmazza.

(7) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az „Önkormányzat feladatai” támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítését a 11. számú tábla, átvételeinek teljesítését a 12. számú táblázat tartalmazza.

(8) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az „Önkormányzat feladatai” címen belül megtervezett kölcsön nyújtások és visszatérülések teljesítését a 13. számú táblázat tartalmazza.

(9) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi felújítási előirányzatainak teljesítését a 14. számú tábla tartalmazza.

(10) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi beruházási előirányzatainak teljesítését a 15. számú táblázat tartalmazza.

4. § A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi tartalék előirányzatának maradványait a 16. számú táblázat tartalmazza.

5. § (1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi mérlegét a 17. számú táblázat tartalmazza.

(2) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi pénzforgalmi jelentését a 18. számú táblázat tartalmazza.

(3) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány kimutatását a 19. számú táblázat tartalmazza.

6. § A Polgármester tájékoztató jelleggel az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelet előterjesztésének kötelező mérlegeitől és kimutatásairól szóló 4/2011. (II. 09.) rendelet 2. § és 3. §-ában rögzítettek alapján az alábbi mérlegeket nyújtotta be:

a) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat adósságállományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,

b) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat összevont mérlegét tényleges adatok alapján

c) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat vagyonkimutatását,

d) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

e) a közvetett támogatásokat (az adóelengedést, az adómentességet) jogcímenként, a támogatás összege szerinti bontásban, szöveges indoklással.

7. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2014. április 29-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2014. április 30.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2014. április 30.

dr. Szalai Tibor
jegyző

Melléklet