Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet végrehajtását

19 805 773 eFt bevételi,

14 598 719 eFt kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú kiadásokat és bevételeket mérlegszerűen az 1. számú tábla tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a 2. számú tábla 5. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a 3. számú tábla 5. oszlopa tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi maradványát 5 207 058 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 17. számú tábla 1. oldala, valamint intézményenkénti részletezésben a 17. számú tábla 2. oldala tartalmazza.

3. § (1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat „Önkormányzat feladatai” és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú tábla tartalmazza.

(2) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat „Önkormányzat feladatai” és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 5. számú tábla tartalmazza.

(3) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2015. évi kiadási, és létszám előirányzatainak teljesítését a 6. számú tábla 1. oladala tartalmazza.

(4) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2015. évi bevételi előirányzatainak teljesítését az 6. számú tábla 2. oldala tartalmazza.

(5) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi céljellegű kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. számú tábla tartalmazza.

(6) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2015. évi előirányzatainak teljesítését a 8. számú tábla tartalmazza.

(7) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az „Önkormányzat feladatai” címen belül megtervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítését a 9. számú táblázat, átvételeinek teljesítését a 10. számú táblázat tartalmazza.

(8) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az „Önkormányzat feladatai” támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítését a 11. számú tábla, átvételeinek teljesítését a 12. számú táblázat tartalmazza.

(9) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az „Önkormányzat feladatai” címen belül megtervezett kölcsön nyújtások és visszatérülések teljesítését a 13. számú táblázat tartalmazza.

(10) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi felújítási előirányzatainak teljesítését a 14. számú tábla tartalmazza.

(11) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi beruházási előirányzatainak teljesítését a 15. számú táblázat tartalmazza.

4. § A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatának maradványait a 16. számú táblázat tartalmazza.

5. § A Polgármester tájékoztatásul az Önkormányzat zárszámadási rendelete előterjesztésének kötelező mellékleteként az alábbi mérlegeket és kimutatásokat mutatja be.

a) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat összevont mérlegét tényleges adatok alapján, a pénzeszközök változását,

b) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat vagyonkimutatását,

c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

d) a közvetett támogatásokat (az adóelengedést, az adómentességet) jogcímenként, a támogatás összege szerinti bontásban, szöveges indoklással

e) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedések alakulását,

f) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 16,00 órakor lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2016. május 26-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2016. május 27-én 16.00 óra.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2016. május 27.

dr. Szalai Tibor
jegyző

Melléklet