Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati beruházásokkal létesített szennyvízcsatornához történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat által létesített szennyvízcsatorna beruházással érintett területre kiterjedő hatállyal az utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati beruházásban épült, illetve a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közreműködésével megépített, műszaki átadásra került szennyvízcsatorna-hálózatra a (2) bekezdésben meghatározott jogosultaknak a megépült hálózatra történő utólagos rácsatlakozásra jelen rendeletben meghatározott hozzájárulás megfizetése esetén nyújt lehetőséget.

(2) Az (1) bekezdésben megnevezett szennyvízelvezetést biztosító közműre való rácsatlakozást a Bp. II. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat alapján jogosult építmény, illetve építési telek tulajdonosa vagy használója kérheti.

(3) Utólagos csatlakozó: aki a szennyvízcsatorna-hálózat megvalósításakor a költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati beruházásban elkészült és műszaki átadásra került szennyvízcsatornára történő utólagos bekötés díját 192.000.-Ft + ÁFA összegben határozza meg, melyet a következő bekezdésben meghatározottak szerint kell teljesíteni.

(2) Az önkormányzati beruházásban illetve az Önkormányzat közreműködésével épült és épülő szennyvízcsatorna bekötési díja a következő:

a) a hozzájárulási díjnak az első bekezdésben meghatározott összege lakóházas beépített ingatlan esetén a következő:

- egy lakásos lakóház esetén a teljes első bekezdésben meghatározott díj,

- kettő és tíz lakás közötti lakóház felépítmény esetén lakásonként az első bekezdésben meghatározott díj 50%-a,

- tizenegy, vagy ezt meghaladó lakásszám esetén lakásonként az első bekezdésben meghatározott díj 20%-a.

b) ipari-kereskedelmi célú felépítménnyel rendelkező ingatlan esetén, az önállóan üzletszerű tevékenységet folytatók az első bekezdésben meghatározott hozzájárulási díjat tartoznak fizetni,

c) hétvégi ház, vagy üdülő felépítménnyel beépített ingatlan esetén a hozzájárulás díjfizetési módja az a) pontban meghatározottakkal azonos,

d) beépítetlen telekingatlan esetén - függetlenül az ingatlan méretétől, vagy esetleges megoszthatóságától - bekötésenként kell megfizetni az első bekezdésben meghatározott hozzájárulást.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg befizetése esetén a beruházó a gerincvezeték és a bekötővezeték közterületi szakaszának kiépítését biztosítja.

3. § A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza.

4. § (1) Az utólagos bekötési hozzájárulási díj megfizetésére a polgármester az érintett kérelmére 12 havi kamatmentes részletfizetési kedvezményt biztosít.

(2) A részletfizetési kedvezmény igénybevétele a jelen rendelet mellékletét képező Megállapodásban foglaltak szerint történik.

(3) A részletfizetési kedvezmény azt a kérelmezőt illeti meg, aki a rendelet mellékletét képező szerződés-tervezetben meghatározott fizetési biztosítékokat elfogadja.

(4) Aki a részletfizetési kedvezményt nem kívánja igénybe venni, és a hozzájárulási díjat egy összegben megfizeti, azt a hozzájárulási díj 1/12-ed részének megfelelő kedvezmény illeti.

(5) Aki az utólagos bekötési hozzájárulás megfizetése nélkül az 1. § (1) bekezdésében meghatározott szennyvízcsatorna hálózatra utólagosan csatlakozott, a polgármester a 2. §-ban meghatározott bekötési hozzájárulás megfizetésére kötelezi.

5. § Az önkormányzati beruházásban épült, illetve a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közreműködésével megépített, műszaki átadásra került szennyvízcsatorna-hálózatra való utólagos rácsatlakozásért fizetett törlesztő részlet összegét a Budapest II. Kerületi Önkormányzat Csatornaépítési Hozzájárulás 12001008-00201761-07600000 számú számlájára a hónap 15. napjáig banki átutalással, vagy postai átutalási megbízás (csekk) útján kell megfizetni.

6. § A jelen rendelet a kihirdetés napján 16.00 órakor lép hatályba, de rendelkezéseit a hozzájárulás megfizetése nélkül történt utólagos rácsatlakozókra is alkalmazni kell.

Dr. Láng Zsolt dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2016. június 16-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2016. június 17-én 16.00 óra, de rendelkezéseit a hozzájárulás megfizetése nélkül történt utólagos rácsatlakozókra is alkalmazni kell.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2016. június 17.

dr. Szalai Tibor
jegyző

Melléklet

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (képviseli: Dr. Láng Zsolt polgármester, cím: 1024 Budapest, II. Mechwart liget 1., adószáma: 15735650-2-41), mint a közcsatorna-hálózat létesítője

másrészről:

................................. (név)

.................................. (születési név)

................................. (szül. hely, év, hónap, nap)

................................. (szig. szám)

................................. (lakcím)

mint ingatlantulajdonos/ok között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Az Önkormányzat a jelen okirat aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy ............. mint a ..... Budapest, .......................... sz. alatt lévő - az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest, II. ker. ............ hrsz alatt nyilvántartott - ingatlan tulajdonosa/i, az Önkormányzat által saját beruházásban épült, illetve közreműködésével megépített közcsatorna-hálózatra utólagosan rácsatlakozzék.

2. A közcsatorna hálózatra történő utólagos rácsatlakozás jogának ellenértékeként ............. jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének ................................... önkormányzati rendelet 2. §-ában meghatározott hozzájárulási díjat jelen okirat aláírásának napjától számított tizenkét havi egyenlő részletben az Önkormányzat RAIFFEISEN Bank ZRt-nél vezetett 12001008-00201761-07600000 számlájára történő átutalás útján - kamatmentesen - megfizet a következők szerint:

2.1. A nettó hozzájárulási díj minden részlete 16 000 Ft, azaz: tizenhatezer forint, amelyet a hónap 15. napjáig tartozik/tartoznak a kötelezett az Önkormányzat részére a fenti számlára történő átutalás útján megfizetni.

2.2. Az első részlet 20... év .......... hó 15. napjáig, az utolsó részlet pedig 20... év .......hó 15. napjáig esedékes.

2.3. A 2. pontban meghatározott nettó hozzájárulási díj után fizetendő ÁFA teljes összegének megfizetése a 2.2 pont szerinti első részlet megfizetésével együtt válik esedékessé.

2.4. Felek megállapodnak abban, hogy egy részlet elmaradása - harminc napon túli késedelme - esetén az egész hátralék egy összegben esedékessé válik, és ez esetben a hátralék után az Önkormányzatot a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamat illeti.

2.5. Amennyiben a hozzájárulás a késedelem miatt teljes egészében esedékessé vált, úgy az esedékesség napjától kezdődően az Önkormányzat a hátralék és a járulékai erejéig - legfeljebb az 2. pontban meghatározott összeg és járulékai erejéig - jogosult a fent meghatározott ingatlanra, a hozzájárulás maradéktalan megfizetésének biztosítékául az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot - és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat - bejegyeztetni. A magántulajdonos jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ......... hrsz alatt nyilvántartott ingatlanuk jelzálogjoggal történő megterheléséhez.

3. A csatornahálózatra történő bekötéshez történő hozzájárulás hatálybalépésének feltétele a 2. pontban meghatározottak szerint a hozzájárulási díj - vagy részletfizetés esetén első részletének, valamint a teljes fizetendő adó összegének (ÁFA) - a tényleges megfizetése.

4. A rácsatlakozás lehetőségére vonatkozó egyéb kérdések tekintetében az önkormányzati beruházásokkal létesített szennyvízcsatornához történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 18/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadóak.

Budapest, 201.....

....................................
Önkormányzat képviseletében
......................

Dr. Láng Zsolt ingatlantulajdonos
polgármester

Az okiratot ellenjegyzem Budapesten, 201..............................napján.

......................................................
ügyvéd, vagy jogtanácsos