Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi 5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet végrehajtását

26 229 710 eFt bevételi,

22 292 103 eFt kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú kiadásokat és bevételeket mérlegszerűen az 1. számú tábla tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a 2. számú tábla 5. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a 3. számú tábla 5. oszlopa tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi maradványát 3 937 607 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 17. számú tábla 1. oldala, valamint intézményenkénti részletezésben a 17. számú tábla 2. oldala tartalmazza.

3. § (1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat „Önkormányzat feladatai” és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú tábla tartalmazza.

(2) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat „Önkormányzat feladatai” és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 5. számú tábla tartalmazza.

(3) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2016. évi kiadási, és létszám előirányzatainak teljesítését a 6. számú tábla 1. oladala tartalmazza.

(4) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2016. évi bevételi előirányzatainak teljesítését az 6. számú tábla 2. oldala tartalmazza.

(5) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2016. évi céljellegű kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. számú tábla tartalmazza.

(6) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2016. évi előirányzatainak teljesítését a 8. számú tábla tartalmazza.

(7) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az „Önkormányzat feladatai” címen belül megtervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítését a 9. számú táblázat, átvételeinek teljesítését a 10. számú táblázat tartalmazza.

(8) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az „Önkormányzat feladatai” támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítését a 11. számú tábla, átvételeinek teljesítését a 12. számú táblázat tartalmazza.

(9) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az „Önkormányzat feladatai” címen belül megtervezett kölcsön nyújtások és visszatérülések teljesítését a 13. számú táblázat tartalmazza.

(10) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatainak teljesítését a 14. számú tábla tartalmazza.

(11) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi beruházási előirányzatainak teljesítését a 15. számú táblázat tartalmazza.

4. § A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi tartalék előirányzatának maradványait a 16. számú táblázat tartalmazza.

5. § A Polgármester tájékoztatásul az Önkormányzat zárszámadási rendelete előterjesztésének kötelező mellékleteként az alábbi mérlegeket és kimutatásokat mutatja be.

a) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat összevont mérlegét tényleges adatok alapján, a pénzeszközök változását,

b) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat vagyonkimutatását,

c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

d) a közvetett támogatásokat (az adóelengedést, az adómentességet) jogcímenként, a támogatás összege szerinti bontásban, szöveges indoklással

e) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedések alakulását,

f) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét,

g) A Magyar Államkincstárnak az Áht. 68/B. § szerint az Önkormányzatnál és intézményeinél a 2016. évi éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan végzett ellenőrzéséről elkészített jelentését.

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. május 25-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2017. május 26.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2017. május 26.

dr. Szalai Tibor
jegyző

Melléklet